156 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4164/2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 13 - Μεταβατικές διατάξεις
09 Ιουλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
9 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 13Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 περίπτωση α΄, 18 παρ. 1 περίπτωση ζ΄ και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2664/ 1998, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις αγωγές και αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στα άμισθα υποθηκοφυλακεία που η έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται θα κοινοποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος του. Οι διατάξεις του ν. 2664/1998, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο για τα ήδη λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία όσο και γι’ αυτά που θα λειτουργήσουν στο μέλλον.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 9 του ν. 2308/1995, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται και στις ενστάσεις που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί. Η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 2308/1995, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στις περιοχές υπό κτηματογράφηση που θα διενεργηθεί ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων μετά την έναρξη ισχύος του. Οι διατάξεις του ν. 2308/1995, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο στις κτηματογραφήσεις που έχουν κηρυχθεί πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ όσο και στις μελλοντικές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του ν. 3889/2010, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο στις μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών που έχουν προκηρυχθεί πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ όσο και στις μελλοντικές. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν. 3889/2010 που εισάγονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις περιοχές για τις οποίες ο δασικός χάρτης έχει ήδη αναρτηθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων κάθε διάταξη αντίθετη στο νόμο αυτόν καταργείται.