156 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4164/2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 16 - Ρυθμίσεις Πολεοδομικού ενδιαφέροντος
09 Ιουλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
9 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16Ρυθμίσεις Πολεοδομικού ενδιαφέροντοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την προστασία και τη βελτίωση των αστικών κέντρων πόλεων, στα διοικητικά όρια των Ο.Τ.Α., εφόσον προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ ή δεν υφίσταται εγκεκριμένο ΓΠΣ, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση επαγγελματικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μόνον όχλησης, από την εντός σε εκτός σχεδίου, περιοχή σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ο.Τ.Α. κατόπιν εκποίησης, παραχώρησης ή μίσθωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1512/ 1985, κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων της περίπτωσης Α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), όπως ισχύει, και κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις διατάξεις του ν. 3982/2011, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Οι σχετικές χρήσεις επιτρέπονται από το ισχύον ΓΠΣ ή δεν έχει εγκριθεί ΓΠΣ. β) Εκδίδεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του αρμοδίου Ο.Τ.Α. στην οποία αναφέρεται ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός λειτουργούντων επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης εντός σχεδίου που δύναται να εγκατασταθούν σε ακίνητα του Δήμου, οι περιβαλλοντικοί λόγοι μετεγκατάστασης, καθώς και τα ακίνητα του Δήμου στα οποία δύναται να εγκατασταθούν οι επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων οι 50 και ως μέγιστος οι 100 για το σύνολο της επικράτειας. γ) Εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για κάθε επιχείρηση ή άλλως η κάθε επιχείρηση υπάγεται στις διαδικασίες Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 4014/2011. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ θεωρούνται ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1512/1985 κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σε κάθε άλλο σχέδιο χρήσεων γης, που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του ν. 3852/2010 ορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, μεταβατικές διατάξεις ως εξής: Εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από τη θέσπιση ή τροποποίηση των ΓΠΣ ή των Ζ.Ο.Ε.. α) είχε εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια δόμησης ή β) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας δόμησης με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή γ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ άδεια εγκατάστασης ή άδεια ίδρυσης ή παράταση ή τροποποίηση αυτής για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή δ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ, άδεια λειτουργίας με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή ε) είχε υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα, αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις ή στ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στο αρμόδιο όργανο (ΣΑ, ΚΕΣΑ, ΣΧΟΠ, ΣΧΟΠ Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, EOT, Υπουργείο Βιομηχανίας, κ.λπ.) αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης δόμησης ή ζ) είχε προκηρυχθεί δημόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή η) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση ενίσχυσης για την ίδρυση δραστηριότητας από ευρωπαϊκό πρόγραμμα (αντίστοιχο μέτρο και άξονα), πριν την έκδοση ή τροποποίηση του ΓΠΣ ή του προεδρικού διατάγματος της ΖΟΕ και επακολούθησε η έγκρισή της ή η θ) είχε υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριότητας, πριν τη δημοσίευση ή τροποποίηση του ΓΠΣ ή του προεδρικού διατάγματος της ΖΟΕ ή άλλου σχεδίου καθορισμού χρήσεων γης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι υπηρεσίες δόμησης και οι αρμόδιοι για άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας φορείς, χορηγούν τις αντίστοιχες άδειες, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις διατάξεις που προβλέπονται στις κανονιστικές πράξεις των ΓΠΣ ή των ΖΟΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως: «Οι προβλέψεις των πράξεων καθορισμού των ΖΟΕ που εκδόθηκαν ή εκδίδονται κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, κατισχύουν οποιωνδήποτε κατευθύνσεων ή πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού που περιέχονται σε άλλες διατάξεις, ως προς τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τα όρια κατάτμησης ή αρτιότητας των γηπέδων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι γενικές διατάξεις δόμησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές που προβλέπονται στο π.δ. 24.5.1985 (Δ΄ 270) ισχύουν και για τα παραχωρηθέντα, πριν τη δημοσίευση του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), τεμάχια γεωργικής εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτως Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 5 του άρθρου 426 του π.δ. 14/1999 (Δ΄ 580) (Άρθρο 5 π.δ. 13/22.4.1929)(13/22.4.1929 (Α΄ 153)) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 3 του άρθρου 426 του π.δ. 14/1999 (Δ΄ 580) (Άρθρο 5 π.δ. 13/22.4.1929 (Α΄ 153)) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η αναθεωρητική έκθεση συντάσσεται και κοινοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η αρχική. Κατ’ αυτής και μόνο για τις τέσσερις περιπτώσεις ασφαλείας από στατική και δομική άποψη που μνημονεύονται στην παράγραφο 2, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Προκειμένου η ένσταση κατά της αναθεωρητικής έκθεσης να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση αυτής και να συνοδεύεται με νέα τεχνική έκθεση δύο ιδιωτών πολιτικών μηχανικών, διπλωματούχων ανώτατων αναγνωρισμένων τεχνικών σχολών, η οποία συντάσσεται με φροντίδα των ενδιαφερομένων και αντιτίθεται με τεχνικά στοιχεία στην αναθεωρητική έκθεση. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφασίζει τελεσίδικα αφού εξετάσει την υπόθεση με επιτροπή και δοκιμές ή κατά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η εμπρόθεσμη υποβολή των ενστάσεων σε όλα τα στάδια των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, αναστέλλει αυτεπάγγελτα την εκτέλεση της προηγούμενης έκθεσης (πρωτοκόλλου) μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης.» Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του παρόντος προεδρικού διατάγματος με οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του, εφόσον απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υποθέσεις επικίνδυνων κατασκευών που εκκρεμούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατόπιν υποβολής της έφεσης της παρ. 5 του άρθρου 426 του π.δ. 14/1999 (Δ΄ 580) (Άρθρο 5 π.δ. 13/22.4.1929) (13/22.4.1929 (Α΄ 153)), παραπέμπονται στην οικεία Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επανεξετάζονται κατά την παρ. 3 του π.δ. 13/ 22.4.1929 (Α΄ 153), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η έγκριση δεν απαιτείται προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών ή τεχνικού ή άλλου έργου στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3028/ 2002 αντικαθίσταται ως εξής: «η αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων, εφόσον τεκμηριώνεται η αρχική τους μορφή και δεν εμπίπτουν σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού ή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3028/ 2002 συμπληρώνεται ως εξής: «....ή επικινδύνως ετοιμόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 13/22.4.1929 (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας − ΦΕΚ 580 Δ71999, άρθρο 428).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3028/ 2002 συμπληρώνεται ως εξής: «....Η άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου έργου ή οικοδομικών εργασιών στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθώς και σε περίπτωση εργασιών στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές».