156 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4164/2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 16 - Ρυθμίσεις Πολεοδομικού ενδιαφέροντος
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
09 Ιουλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
9 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την προστασία και τη βελτίωση των αστικών κέντρων πόλεων, στα διοικητικά όρια των Ο.Τ.Α., εφόσον προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ ή δεν υφίσταται εγκεκριμένο ΓΠΣ, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση επαγγελματικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μόνον όχλησης, από την εντός σε εκτός σχεδίου, περιοχή σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ο.Τ.Α. κατόπιν εκποίησης, παραχώρησης ή μίσθωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1512/ 1985, κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων της περίπτωσης Α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), όπως ισχύει, και κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις διατάξεις του ν. 3982/2011, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Οι σχετικές χρήσεις επιτρέπονται από το ισχύον ΓΠΣ ή δεν έχει εγκριθεί ΓΠΣ. β) Εκδίδεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του αρμοδίου Ο.Τ.Α. στην οποία αναφέρεται ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός λειτουργούντων επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης εντός σχεδίου που δύναται να εγκατασταθούν σε ακίνητα του Δήμου, οι περιβαλλοντικοί λόγοι μετεγκατάστασης, καθώς και τα ακίνητα του Δήμου στα οποία δύναται να εγκατασταθούν οι επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων οι 50 και ως μέγιστος οι 100 για το σύνολο της επικράτειας. γ) Εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για κάθε επιχείρηση ή άλλως η κάθε επιχείρηση υπάγεται στις διαδικασίες Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 4014/2011. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ θεωρούνται ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1512/1985 κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.