156 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4164/2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 16 - Ρυθμίσεις Πολεοδομικού ενδιαφέροντος
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
09 Ιουλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
9 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υποθέσεις επικίνδυνων κατασκευών που εκκρεμούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατόπιν υποβολής της έφεσης της παρ. 5 του άρθρου 426 του π.δ. 14/1999 (Δ΄ 580) (Άρθρο 5 π.δ. 13/22.4.1929) (13/22.4.1929 (Α΄ 153)), παραπέμπονται στην οικεία Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επανεξετάζονται κατά την παρ. 3 του π.δ. 13/ 22.4.1929 (Α΄ 153), όπως ισχύει.