156 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4164/2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 5
09 Ιουλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
9 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5

Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 και προστίθεται άρθρο 45Α μετά το άρθρο 45 το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 45Α 1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που αφορούν στην εκπόνηση μελετών και παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 που προκηρύσσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, και ιδίως οι μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/2005, η σύνταξη υποβάθρων, οι μελέτες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών, καθώς και εργασίες καταχώρισης και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων, δεν είναι υποχρεωτική από αυτήν η χρήση των εγκεκριμένων κάθε φορά πρότυπων τευχών της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3316/2005. Επίσης, δεν απαιτείται να ορίζεται στην προκήρυξη ο κωδικός αριθμός της πίστωσης, της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση των προς ανάθεση συμβάσεων. Το αντικείμενο της κάθε σύμβασης μπορεί να περιλαμβάνει την εκτέλεση περισσότερων αυτοτελών τμημάτων, οριζομένων στα Τεύχη Διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων αποτελεί και το συμβατικό αντικείμενο. Η επί μέρους συμβατική αμοιβή των τμημάτων αυτών προκύπτει από τις προσφερθείσες στην οικονομική προσφορά ενιαίες τιμές ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου επί τις προεκτιμούμενες μονάδες φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχούν σε κάθε αυτοτελές τμήμα. Επί των τμημάτων αυτών μπορεί να εφαρμόζονται αυτοτελώς οι διατάξεις του νόμου και του παρόντος άρθρου ως προς την εκτέλεση αυτών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Τεύχη Διαγωνισμού. Στην προκήρυξη αναφέρεται η πηγή και ο τρόπος χρηματοδότησης αυτών. Με την ίδια προκήρυξη είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων από μιας συμβάσεων, αναπροσαρμοζόμενη αυτή ανάλογα. 2. Ο φάκελος του έργου, υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) τα τεύχη του Διαγωνισμού, δηλαδή τα τεύχη Προκήρυξης, Συγγραφής Υποχρεώσεων και Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους, β) τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, γ) την απόφαση περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, δ) το τεύχος υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής για την προς ανάθεση σύμβαση. Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται βάσει του γινομένου των προεκτιμώμενων ποσοτήτων μονάδων φυσικού αντικειμένου με τις τιμές αμοιβών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου, όπως αυτές προκύπτουν από τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών. Εφόσον η διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης πραγματοποιείται με την ανάθεση διαδοχικών συμβάσεων, με καθεμία εκ των οποίων (συμβάσεων), υλοποιείται συγκεκριμένη φάση (τμήμα) της όλης διαδικασίας, η φάση αυτή καθορίζεται στο φάκελο του έργου. Η προεκτιμώμενη αμοιβή, όπως αυτή προκύπτει από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδάφιο β΄ του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 περίπτωση δ΄του ν. 3481/2006, αποτελεί το ανώτατο όριο, πέραν του οποίου οι οικονομικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Το ίδιο δύναται να ισχύει και για τις επιμέρους τιμές μονάδος φυσικού αντικειμένου ή κατηγορίας μελετών. Η αναπροσαρμογή των τιμών των Κανονισμών για τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών και υπηρεσιών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδάφιο β΄ του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 περίπτωση δ΄ του ν. 3481/2006, προβλέπεται από τους κανονισμούς αυτούς. Δεν ισχύουν τα εδάφια 3 , 4 και 5 της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, που αφορούν την αναπροσαρμογή των τιμών κανονισμού. 3. Για την ανάθεση εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, με συμφωνίαπλαίσιο δεν απαιτείται γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Η συμφωνία−πλαίσιο συνάπτεται είτε με έναν ανάδοχο μελέτης ή υπηρεσίας είτε με περισσότερους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 26 του π.δ. 60/2007, όπως κάθε φορά ισχύει. Η διάρκεια της συμφωνίας−πλαίσιο προσδιορίζεται στα Τεύχη του Διαγωνισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται, ειδικά, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίαςπλαισίου. Γενικότερα για συμβάσεις, θέματα των οποίων ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, όπου στο νόμο απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ως αρμόδιο ορίζεται αυτό που λειτουργεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 4. Στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και υπηρεσιών που προκηρύσσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Το ίδιο κριτήριο ανάθεσης ορίζεται και στις συμφωνίες−πλαίσιο. Ως προς τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ισχύει το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007. Τα κριτήρια με τα οποία μία οικονομική προσφορά χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, περιλαμβάνονται στα εκάστοτε Τεύχη του Διαγωνισμού. 5. Για τον έλεγχο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψήφιων αναδόχων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 και 49 του π.δ. 60/2007. 6. Δικαίωμα συμμετοχής ως μέλη σύμπραξης/κοινοπραξίας στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και χωρίς τον περιορισμό της παρ. 1 του άρθρου 20 του νόμου, έχουν και τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα: (α) δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας, (β) δικηγορικές εταιρείες υπό την έννοια των διατάξεων του π.δ. 81/2005 (Α΄ 120), εγγεγραμμένες σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας, (γ) δικηγόροι−φυσικά πρόσωπα, που δικαιούνται να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε κράτος−μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. με έναν από τους αναφερόμενους στο π.δ. 258/1987 επαγγελματικούς τίτλους και (δ) ενώσεις προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχουν συσταθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία μίας χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στο πλαίσιο της οποίας οι δικηγόροι κατά τα ανωτέρω ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες συλλογικά και με κοινή επωνυμία. 7. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ως άνω δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών ως μελών των συμπράξεων/κοινοπραξιών των υποψήφιων αναδόχων, έχουν ως ακολούθως: (α) Οι συμμετέχοντες σε σύμπραξη ή κοινοπραξία της ως άνω παραγράφου 6α του παρόντος άρθρου προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε Δικηγορικό Σύλλογο της ημεδαπής. (β) Οι συμμετέχοντες σε σύμπραξη ή κοινοπραξία της ως άνω παραγράφου 6β του παρόντος άρθρου προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής της δικηγορικής εταιρείας σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της ημεδαπής. (γ) Οι συμμετέχοντες σε σύμπραξη ή κοινοπραξία των περιπτώσεων των παραγράφων 6γ και 6δ του παρόντος άρθρου προσκομίζουν πιστοποιητικά εγγραφής στις επαγγελματικές οργανώσεις του κράτους εγκατάστασής τους, αντίστοιχα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου. 8. Για τον έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των δικηγόρων/δικηγορικών εταιρειών ως μελών των συμπράξεων/κοινοπραξιών υποψήφιων αναδόχων κτηματογράφησης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3316/2005. Ως επαγγελματικό παράπτωμα του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού για τους δικηγόρους και δικηγόρους μέλη δικηγορικών εταιρειών θεωρείται αυτό για το οποίο έχει επιβληθεί με τελεσίδικη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή επαγγελματικής οργάνωσης, ποινή προσωρινής παύσης πλέον του ενός (1) μηνός. Για τον έλεγχο της επαγγελματικής ικανότητας των δικηγόρων, που συμμετέχουν σε υποψήφια ανάδοχα σχήματα κτηματογράφησης για την εκπόνηση μελέτης κτηματογράφησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί στοιχεία, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπηρεσιών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ιδίως να διαθέτει το διαγωνιζόμενο σχήμα ελάχιστο βασικό στελεχιακό δυναμικό της ομάδας μελέτης για την εκτέλεση της κάθε σύμβασης μελέτης κτηματογράφησης, το οποίο θα απαρτίζεται από δικηγόρους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν δικηγορία είτε ατομικά είτε ως εταίροι δικηγορικής εταιρείας (ή, για τους παρέχοντας υπηρεσίες στην αλλοδαπή, ως μέλη ένωσης προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, υπό την έννοια των διατάξεων του π.δ. 258/1987), με γνωστικό αντικείμενο ελληνικού αστικού δικαίου, οι οποίοι θα διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία. 9. Στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, που προκηρύσσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005 δεν ισχύει ο οριζόμενος σε αυτήν μέγιστος αριθμός των συμπραττόντων μελών. Στις διαδικασίες ανάθεσης των μελετών αυτών καλούνται και μελετητές ή εταιρείες μελετών κάτοχοι πτυχίων κατώτερης τάξης από αυτές που καλούνται με βάση τον προϋπολογισμό της σύμβασης, όπως αυτές ορίζονται στην προκήρυξη. Κάθε συμμετέχων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να μετέχει μόνο σε μία σύμπραξη/κοινοπραξία κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 10. Τα μέλη της αναδόχου σύμπραξης/κοινοπραξίας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων, ευθύνονται έναντι της εργοδότριας εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για κάθε ζημία της τελευταίας από την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στη σύμπραξη/κοινοπραξία. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας κάποιου ή κάποιων μελών της σύμπραξης/κοινοπραξίας, για το αναλογούν στο μέλος αυτό (ή στα μέλη αυτά) ποσό της ζημίας της εργοδότριας, ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι αυτής και τα λοιπά μέλη της σύμπραξης/ κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη της αναδόχου σύμπραξης/κοινοπραξίας, στην οποία μετέχουν και δικηγόροι, καταθέσουν ισάριθμες προς αυτά εγγυητικές επιστολές ή άλλου είδους εγγύηση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/2005, ύψους ανάλογου προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στη σύμπραξη/κοινοπραξία, το ποσό που καταπίπτει με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, επιμερίζεται αναλογικά στην εγγυητική επιστολή/εγγύηση εκάστου μέλους της σύμπραξης/κοινοπραξίας, κατά το λόγο συμμετοχής του σε αυτήν. 11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του άρθρου αυτού συγκροτεί, με απόφασή της, Επιτροπές Διαγωνισμού που αποτελούνται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από κλήρωση που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση. Τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής προέρχονται από σχετικό κατάλογο ικανού αριθμού στελεχών της εταιρείας, αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού και εκ των οποίων ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής. Ένα (1) μέλος της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη του και ο οποίος εν τέλει αποστέλλεται στην εταιρεία, μετά από σχετικό αίτημά της, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ενώ ειδικά για την περίπτωση της διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση – ανάρτηση μελετών δασικών χαρτών ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής είναι δασολόγος που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής προέρχεται υποχρεωτικά και σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ από τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη του. Ειδικά για τις μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/ 1995 ένα από τα ως άνω τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα δικηγόρων που καταρτίζεται με γνώμη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και ο οποίος επίσης αποστέλλεται στην εταιρεία, μετά από σχετικό αίτημά της, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις ορισμού μελών της Επιτροπής από το ΤΕΕ και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, η μη εμπρόθεσμη αποστολή των σχετικών καταλόγων παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία να συμπληρώσει τον αριθμό των μελών των Επιτροπών με στελέχη αυτής. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της γραμματειακής υποστήριξης αυτής καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4024/2011, μετά από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. 12. Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται για ανάθεση συμβάσεων υποβάλουν φάκελο προσφοράς στον οποίο περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους φάκελοι: Φάκελος Α΄ Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Καταλληλότητας, ο οποίος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία πληρότητας και νομότυπου των προϋποθέσεων συμμετοχής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελματικής επάρκειας, και τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα. Τα στοιχεία του Φακέλου Α΄ προσδιορίζονται αναλυτικά στην προκήρυξη και μπορεί να παρεκκλίνουν εν όλω ή εν μέρει των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3316/2005, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε σύμβασης, την ταχύτητα της διαδικασίας και διευκόλυνση−απλοποίηση ελέγχου αυτών. Για τον έλεγχο των παραπάνω οι υποψήφιοι δύνανται, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη, να υποβάλλουν υπεύθυνη/ες δήλωση/εις περί συνδρομής ή μη των ως άνω προϋποθέσεων. Ο υποψήφιος ανάδοχος της σύμβασης που, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, προηγείται της κατάταξης καλείται πριν την κατακύρωση της σύμβασης να προσκομίσει τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η/οι δήλωση/εις, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην προκήρυξη, διαφορετικά, αποκλείεται και καλείται ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Φάκελος Β΄ Οικονομική Προσφορά, ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά. Η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις. Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Την ίδια ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αμέσως επόμενες εργάσιμες ημέρες, σε δημόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανοίγει το Φάκελο Α΄ και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα στοιχεία πληρότητας και νομότυπου των προϋποθέσεων συμμετοχής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελματικής επάρκειας. Η μονογραφή των στοιχείων γίνεται τουλάχιστον από δύο (2), ορισθέντα από την Επιτροπή, μέλη. Αντί της μονογραφής είναι δυνατή και η διάτρηση των στοιχείων με χρήση ειδικού μηχανήματος. Στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις προβαίνει σε έλεγχο αυτών, καταγράφει το περιεχόμενό τους στο Πρακτικό Ι, αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και ολοκληρώνεται η διαδικασία του ελέγχου. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα έως σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις ανάθεσης μεγάλου αριθμού συμβάσεων με την ίδια προκήρυξη και συμμετοχής μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να παρατείνεται μέχρι και τριάντα (30) επιπλέον ημέρες. Το Πρακτικό Ι κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους και ταυτόχρονα στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία υποχρεούται σε διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτό εν όλω ή εν μέρει, με σχετική αιτιολογημένη απόφαση, η οποία, στη συνέχεια, κοινοποιείται από την ίδια με κάθε πρόσφορο μέσο στους διαγωνιζόμενους. Η μη λήψη απόφασης στο οριζόμενο χρονικό διάστημα συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση του Πρακτικού Ι. Κατά της απόφασης αυτής ή της σιωπηρής έγκρισης, χωρεί η προσφυγή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010, επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, στην οριζόμενη στο νόμο αυτό προθεσμία. Μετά την οριστικοποίηση του ελέγχου των στοιχείων του Φακέλου Α΄ αποσφραγίζονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι Φάκελοι Β΄ που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές. Επί ίσων οικονομικών προσφορών διενεργείται κλήρωση. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες συντάσσει και εκδίδει Πρακτικό ΙΙ με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης. Σε περιπτώσεις δε ανάθεσης μεγάλου αριθμού συμβάσεων με την ίδια προκήρυξη και συμμετοχής μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων το Πρακτικό αυτό συντάσσεται και εκδίδεται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται, κατά την παραγράφου 4 του παρόντος, ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού θέτει προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να παρασχεθούν εξηγήσεις ως προς αυτές. Η σύνταξη και έκδοση του Πρακτικού ΙΙ από την Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη των εξηγήσεων. Το Πρακτικό ΙΙ γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους και ταυτόχρονα κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία υποχρεούται να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτό εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα, στη συνέχεια κατακυρώνει τη σύμβαση κατόπιν εισήγησης των υπηρεσιών της επί του ελέγχου των δικαιολογητικών και εγγράφων έναντι των οποίων υποβλήθηκε η/οι προαναφερόμενη/ ες υπεύθυνη/ες δήλωση/εις, καθώς και αυτών της κατακύρωσης της σύμβασης για τον πρώτο στη σειρά κατάταξης, κατά τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους διαγωνιζόμενους. Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί η προσφυγή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010, επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, στην οριζόμενη στο νόμο προθεσμία. Επιτρέπεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού η έκδοση περισσότερων του ενός Πρακτικού Ι, αναλόγως των ορισθέντων στην προκήρυξη προϋποθέσεων συμμετοχής, και του Πρακτικού ΙΙ σε κάθε περίπτωση. 13. Η τελική αμοιβή αναδόχου μελέτης και υπηρεσίας που προκηρύσσεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται δύναται να προκύπτει, κατ’ επιλογή της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και μετά από σχετική αναφορά στα Τεύχη του Διαγωνισμού είτε κατ’ αποκοπή είτε με επιμέτρηση του συνόλου των μονάδων του φυσικού αντικειμένου που έχουν εκτελεσθεί είτε και σε συνδυασμό αυτών. Στις περιπτώσεις που η τελική αμοιβή του αναδόχου προκύπτει, έπειτα από επιμέτρηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές μονάδων φυσικού αντικειμένου για τις προεκτιμώμενες από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, την οικονομική προσφορά για κάθε φυσικό αντικείμενο που προκύπτει ως το γινόμενο της προσφερόμενης τιμής μονάδας φυσικού αντικειμένου επί των αντίστοιχων ποσοτήτων, της συνολικής οικονομικής προσφοράς η οποία σε περίπτωση περισσότερων φυσικών αντικειμένων προκύπτει από το άθροισμα των οικονομικών προσφορών των επιμέρους φυσικών αντικειμένων, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής (%). Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή. 14. Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τμηματικά. Ειδικότερα: α) Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό από 15% έως 30% της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, εκδιδομένης κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 24 του ν. 3316/2005. β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον, κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, έχει εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο έναντι εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον του υπό α΄ ποσού. γ) Ειδικά ως προς τις μελέτες κτηματογράφησης, ισχύουν τα εξής: Μετά την υποβολή ενδιάμεσων παραδοτέων σταδίου, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτών, είναι δυνατή η καταβολή, ανακεφαλαιωτικά, ποσοστού επιπλέον του 35% (αυτού του προηγούμενου εδαφίου) και έως 60% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο στάδιο εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα Τεύχη του Διαγωνισμού έναντι εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον του υπό α΄ και β΄ ποσού. δ) Μετά την υποβολή των παραδοτέων κάθε σταδίου κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτών, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου και επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων εδαφίων. ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων κάθε ενδιάμεσου σταδίου καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αμοιβής του σταδίου. στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της σύμβασης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή τριάντα τοις εκατό (30%) με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%). ζ) Μετά την τελική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης, καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης. Σε περιπτώσεις υπολογισμού της αμοιβής με επιμέτρηση, η αμοιβή του σταδίου των ως άνω περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ προσδιορίζεται κατόπιν επιμέτρησης των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Τεύχη Διαγωνισμού. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την εμπρόθεσμη υποβολή των όλων στοιχείων της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου, εφόσον απαιτούνται. 15. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3316/2005 κατά την εκτέλεση των μελετών ή παροχής υπηρεσιών του παρόντος, όταν ο ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, τάσσεται από την τελευταία εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εφαρμοζόμενων ως προς τα ποσά που καταπίπτουν αναλογικά με τις ημέρες υπέρβασης της ταχθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης. Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται τόσο ως προς την υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών της σύμβασης όσο και ως προς την υπέρβαση των παραπάνω οριζομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού της σύμβασης. 16. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005, για τις συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατά το είδος τους, συντάσσεται μαζί με το Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιμές των νέων εργασιών προκύπτουν από στοιχεία παρεμφερών εργασιών ή αν τέτοια δεν υπάρχουν με αναλυτικό υπολογισμό των εργασιών αφού εφαρμοσθεί σε αυτές το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης. 17. Στις διαδικασίες ανάθεσης των μελετών του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3316/2005. Ως προς τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό και για όσες περιπτώσεις τίθενται παρόμοια ζητήματα, ισχύουν τα εξής: α. Η πτώχευση ή απώλεια της ιδιότητας μελετητή ή παρόχου υπηρεσιών διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου, συνεπάγεται αυτοδίκαια τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία ανάθεσης των μελετών του παρόντος άρθρου. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και σε περίπτωση πτώχευσης ή διαγραφής ή υποβιβασμού του μελετητικού πτυχίου σε τάξη κατώτερη των καλουμένων εταιρείας/ γραφείου μελετών ή παρόχων υπηρεσιών. β. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις του εδαφίου α΄, καθώς και στην περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος, εφόσον το φυσικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων) ή η εταιρεία/γραφείο μελετών ή παρόχων υπηρεσιών ή δικηγορική εταιρεία, είναι μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας, μπορεί να αντικατασταθεί με πρωτοβουλία και ευθύνη των υπολοίπων μελών, μέχρι το πέρας της διαδικασίας ελέγχου των στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και καταλληλότητας. Η ως άνω αντικατάσταση μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου των στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και καταλληλότητας επιτρέπεται μόνον εκ λόγων ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές η επελθούσα μεταβολή δηλώνεται άμεσα και προσκομίζονται προς έλεγχο στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα τυπικά δικαιολογητικά που αφορούν το νέο μέλος. Η Επιτροπή εγκρίνει τη μεταβολή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Η σύμπραξη ή κοινοπραξία μπορεί να μην αναπληρώσει το μέλος, αν τούτο δεν είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό. γ. Ο θάνατος ή η πτώχευση ή η απώλεια της ιδιότητας του μελετητή, που στελεχώνει το μελετητικό πτυχίο εταιρίας / γραφείου μελετών, η οποία υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας, δεν επιφέρει τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό, εφόσον δεν επηρεάζεται το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν. δ. Αλλαγές στη στελέχωση του μελετητικού πτυχίου διαγωνιζόμενου αυτοτελώς ή ως μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας με τις οποίες επέρχεται μεταβολή στη ζητούμενη από το διαγωνισμό τάξη πτυχίου και στο βαθμό που επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής αυτού στο διαγωνισμό επιτρέπονται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον επιβάλλονται από σπουδαίο λόγο. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες αναθεώρησης του μελετητικού πτυχίου, ανάλογα με το στάδιο του διαγωνισμού είτε την Επιτροπή Διαγωνισμού είτε την Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή η καταλληλότητα του μελετητικού πτυχίου ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού για το διάστημα μέχρι την έκδοση του Πρακτικού ΙΙ και από την Προϊσταμένη Αρχή μετά την έκδοση αυτού. ε. Αντικατάσταση των στελεχών της ομάδας μελέτης διαγωνιζομένου επιτρέπεται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και για σπουδαίο λόγο. Τα αποχωρούντα μέλη της ομάδας μελέτης αντικαθίστανται με στελέχη που διαθέτουν τουλάχιστον τα απαιτούμενα στην προκήρυξη προσόντα. Η αντικατάσταση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού για το διάστημα μέχρι την έκδοση του Πρακτικού ΙΙ και από την Προϊσταμένη Αρχή μετά την έκδοση αυτού. Η ένταξη του ατομικού μελετητικού πτυχίου στελέχους ομάδας μελέτης σε τρίτη εταιρεία/γραφείο μελετών που δεν συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο σχήμα μεμονωμένα ή ως μέλος της διαγωνιζόμενης σύμπραξης/ κοινοπραξίας, συνεπάγεται τον μη υπολογισμό αυτού στην πλήρωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου. Είναι επιτρεπτή η αποχώρηση μέλους της ομάδας μελέτης από τη στελέχωση της εταιρείας/γραφείου μελετών που συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο σχήμα μεμονωμένα ή ως μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης/κοινοπραξίας και η παραμονή του, με κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, στη σύνθεση της ομάδας μελέτης. 18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα μελέτης που: α) απαιτείται από τα Τεύχη της Προκήρυξης, β) δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και γ) περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου το οποίο αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης. Η μη χρησιμοποίηση της ομάδας αυτής ή η χρησιμοποίηση μικρότερου αριθμού στελεχών χωρίς, στην τελευταία περίπτωση, την προηγούμενη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου. Η αντικατάσταση ή αποχώρηση των δηλούμενων στελεχών αυτής επιτρέπεται αν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους και μπορεί να εγκρίνει την αντικατάσταση ή αναπλήρωση με στέλεχος που διαθέτει τα προσόντα που απαιτούσε για το στέλεχος αυτό η προκήρυξη ή το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου. 19. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης αναδόχου, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, αποφασίσει την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, μπορεί κατά την κρίση της, να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και να του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, εφόσον θεωρεί ικανοποιητική την προσφορά του. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης, περιέλθει στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Αν και αυτός απορρίψει την πρόταση, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για την ανάδειξη αναδόχου προσφεύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυσης από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις. 20. Η αμοιβή των μελών Επιτροπών Διαγωνισμού που έχουν οριστεί σε διαγωνισμούς που έχουν ήδη προκηρυχθεί από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και βρίσκονται σε εξέλιξη προσδιορίζονται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του παρόντος. Για τους ίδιους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως των οριζομένων στην εκάστοτε προκήρυξη, καταργείται η άσκηση ένστασης κατά των πρακτικών των Επιτροπών Διαγωνισμών που εκδίδονται μετά την ισχύ του παρόντος άρθρου και επιτρέπεται, απευθείας, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010. Για τις περιπτώσεις που τρέχει η προθεσμία της ένστασης και δεν έχει ασκηθεί τέτοια, ασκείται από τους ενδιαφερόμενους η ως άνω προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και σε κάθε περίπτωση από τη γνωστοποίηση αυτής (της διάταξης) με επιμέλεια της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Σε κάθε περίπτωση ενστάσεις που έχουν ήδη ασκηθεί και, επί αυτών, δεν έχει αποφανθεί η Προϊσταμένη Αρχή, θεωρούνται ως προσφυγές της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010. Επί των προσφυγών η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να αποφαίνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει το νομικό πλαίσιο που διέπει τους διαγωνισμούς αυτούς. 21. Οι ανάδοχοι των συμβάσεων του παρόντος άρθρου δικαιούνται να εκχωρήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις από την εκτέλεση των συμβάσεων σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή και για απαιτήσεις που προέρχονται από ήδη συναπτόμενες ή προς σύναψη συμβάσεις μεταξύ αναδόχων και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. 22. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι με αριθμούς 10.833/2007 (Β΄ 447) και 21.980/23.5.2008 (Β΄ 1054) αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005, έτσι όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 51 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24).»