170 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4174/2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4 - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
26 Ιουλίου 2013