170 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4174/2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 17 - Διαφύλαξη πληροφοριών − απόρρητο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
26 Ιουλίου 2013