170 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4174/2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 21 - Φάκελος Τεκμηρίωσης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
26 Ιουλίου 2013