170 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4174/2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 38 - Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
26 Ιουλίου 2013