173 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4177/2013

Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 38 - Διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4177
Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 7 του π.δ. 489/1987 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Προϊστάμενοι 1. Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. 2. Στα Τμήματα Οργάνωσης Λαϊκών Αγορών, Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, Εσόδων, Διοίκησης Προσωπικού και Οικονομικής Διοίκησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ ΔιοικητικούΛογιστικού. 3. Στο Τμήμα Μηχανογράφησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Πληροφορικής.»

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ