173 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4177/2013

Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4177
Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 43

To άρθρο 8 του π.δ. 524/1978 (Α΄ 112) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 Έλεγχοι οργάνων μέτρησης 1. Α) Όλα τα όργανα μέτρησης που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο υφίστανται υποχρεωτικά επαλήθευση πριν την πρώτη χρήση τους από κοινοποιημένο οργανισμό ή από τον κατασκευαστή, εφόσον αυτός διαθέτει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις Φ2−376/93 (Β΄ 284) και Φ2−1393/07 (Β΄ 521) όπως ισχύουν, για τον έλεγχο της τεκμηρίωσης, της σήμανσης και εν γένει της κατά νόμο λειτουργίας τους. Β) Για την ως ανωτέρω επαλήθευση, εφόσον διενεργείται από κοινοποιημένο οργανισμό, εισπράττονται τέλη, το ύψος των οποίων ρυθμίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα τέλη βαρύνουν τους κατασκευαστές ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή τους εισαγωγείς ή τους διανομείς και κατατίθενται από τoυς ενδιαφερομένους στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον κωδικό εσόδου ΚΑΕ 3422 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Λογαριασμός Μέτρων και Σταθμών»» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Γ) Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά την ως ανωτέρω επαλήθευση ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 2. Α) Όλα τα όργανα μέτρησης που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο υφίστανται υποχρεωτικά μία φορά κατ’ έτος περιοδικό έλεγχο που διενεργείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου της χώρας για τον επανέλεγχο της τεκμηρίωσης, της σήμανσης και εν γένει της κατά νόμο λειτουργίας τους. Ο περιοδικός έλεγχος συντονίζεται και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Β) Για τον περιοδικό έλεγχο εισπράττονται τέλη, το ύψος των οποίων ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα τέλη περιοδικού ελέγχου βαρύνουν τους χρήστες των οργάνων μέτρησης και τα έσοδα από τα τέλη κατατίθενται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου κάθε μήνα στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον κωδικό εσόδου ΚΑΕ 3422 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Λογαριασμός Μέτρων και Σταθμών»» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Γ) Από τα έσοδα των τελών του περιοδικού ελέγχου του προηγούμενου έτους: α) ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και β) ποσοστό 50% εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον κωδικό ΚΑΕ 5291 «Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών», από το οποίο: i. ποσοστό 50% διατίθεται στη Διεύθυνση Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για: α. την αγορά και συντήρηση οργάνων μέτρησης, λοιπού εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για μετρολογικούς ελέγχους, β. για την πληρωμή των συνδρομών της χώρας σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς μετρολογικούς οργανισμούς, γ. για την κάλυψη των δαπανών επιμόρφωσης του προσωπικού της διεύθυνσης, δ. για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρονικών), συνδρομών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, ε. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και συμμετοχής του προσωπικού της Διεύθυνσης σε σεμινάρια, συνεδριάσεις και συνέδρια που αφορούν τη μετρολογία, στ. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης για τη διενέργεια μετρολογικών ελέγχων και ii. ποσοστό 50% διατίθεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου της χώρας για: α. την αγορά και συντήρηση οργάνων μέτρησης, λοιπού εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για μετρολογικούς ελέγχους, β. για την κάλυψη των δαπανών επιμόρφωσης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν τη μετρολογία, γ. για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρονικών), συνδρομών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αφορούν τη μετρολογία, δ. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και συμμετοχής του προσωπικού της υπηρεσίας σε σεμινάρια, συνεδριάσεις και συνέδρια που αφορούν τη μετρολογία, ε. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της υπηρεσίας για τη διενέργεια μετρολογικών ελέγχων. Δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, κατανέμονται και διατίθενται στις Υπηρεσίες Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας τα σχετικά ποσά που αφορούν το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την περίπτωση βii) της ως άνω παραγράφου Γ΄. Για την κατανομή των ως άνω ποσών προηγείται λογιστικός έλεγχος και διασταύρωση των σχετικών παραστατικών και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ε) Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά τον περιοδικό έλεγχο ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 3. Όλα τα όργανα μέτρησης που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο, πέραν της επαλήθευσης πριν την πρώτη χρήση και του περιοδικού ελέγχου, υπόκεινεται και σε έκτακτους ελέγχους από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου της χώρας, σε χρόνο που κρίνεται αναγκαίος από τις υπηρεσίες, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας. Κατά τους έκτακτους ελέγχους εξετάζεται η τεκμηρίωση, η σήμανση και εν γένει η κατά νόμο λειτουργία των οργάνων μέτρησης και δεν εισπράττονται τέλη.»

Άρθρο 44Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007 (Α΄ 267)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Tα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 25Α του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) τροποποιούνται ως εξής: «3. Η επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος άρθρου γίνεται με έγγραφη δήλωση − πρόταση, κοινοποιούμενη πάντα με Δικαστικό Επιμελητή, στον αντισυμβαλλόμενο και στον εποπτεύοντα τον Κύριο του Έργου Υπουργό, επί της οποίας αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών ο ως άνω Υπουργός μετά από εισήγηση της Διοίκησης του Κυρίου του Έργου. Όλες οι ως άνω διαφορές, για την επίλυση των οποίων τα συμβαλλόμενα Μέρη επέλεξαν κατά τα ανωτέρω την προσφυγή στη διαδικασία της Διαιτησίας του παρόντος άρθρου θα επιλύονται σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 5 του άρθρου 25Α του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) τροποποιείται ως εξής: «5. Κάθε μέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς επίλυση μπορεί να προσφύγει στην διαδικασία Διαιτησίας εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης προς αυτό της απόφασης του αντισυμβαλλόμενου Μέρους επί της ένστασης ή της άπρακτου παρόδου της δίμηνης προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με την κατάθεση αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία του που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος. Η αίτηση αυτή περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισμό Διαιτητή για λογαριασμό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος θα διεξάγει και τη σχετική κλήρωση της παραγράφου 7.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 25Α του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) τροποποιείται ως εξής: «13.α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να εφαρμόζονται και για τις διαφορές, που έχουν ήδη ανακύψει μεταξύ των Συμβαλλομένων των ως άνω Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, από την εφαρμογή ή ερμηνεία της σχετικής σύμβασης δημόσιου έργου ή με αφορμή αυτή, μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, εφόσον για τις διαφορές αυτές δεν έχει ήδη λάβει χώρα η επ’ ακροατηρίω συζήτηση της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής του Αναδόχου ενώπιον Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13 του ν. 1418/1984 εφόσον έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία του άρθρου 76 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 και εφόσον η προαναφερθείσα προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13 του ν. 1418/1984

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 25Α του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) τροποποιείται ως εξής: «γ) Για όσες από τις ως άνω συμβάσεις δημοσίου έργου έχουν ήδη ανακύψει διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για τις εν λόγω ανακύψασες διαφορές, η επιλογή των Μερών για την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας θα εκδηλούται αποκλειστικώς μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2013. Στην περίπτωση αυτή, στην ως άνω συμφωνία των συμβαλλόμενων Μερών για την επιλογή της προβλεπόμενης με τις διατάξεις της παρούσας διαδικασίας επίλυσης διαφορών, υπό την επιφύλαξη της διατάξεως της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, θα περιλαμβάνεται και σχετική δήλωση του Αναδόχου του δημόσιου έργου, με την οποία θα παραιτείται από, κάθε ήδη ασκηθείσα εκ μέρους του, ένσταση, αίτηση θεραπείας ή προσφυγή, καθώς και ότι θα προβεί εντός ευλόγου χρόνου σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ή της αρμόδιας Αρχής. Άρθρο 45 Στο άρθρο 1 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3α, ως ακολούθως: «3α. Ως μέλη του Επιμελητηρίου δύνανται να εγγραφούν μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4132/2013 (Α΄ 59), Αρμόδιο Επιμελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω προσώπων ορίζεται το Επιμελητήριο του τόπου της προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών.»

Άρθρο 46ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), προστίθεται υποπερίπτωση vii) ως εξής: «vii) Οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης. Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας ΕΓ΄ τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 340/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η΄ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998, διατηρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.» β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υποπαραγράφου Η.2. της παρ. Η΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 246 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εκδίδεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος περιλαμβάνει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας των λογιστών φοροτεχνικών και τις διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών των κανόνων αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας που τίθεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την υποβολή της εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου, είναι δυνατή η έκδοση της απόφασης χωρίς την εισήγηση αυτή.»

Άρθρο 47ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 22 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του παρόντος που παρέχονται για τις δύο εξαμηνιαίες περιόδους κάθε έτους. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα είδη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και η κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι πόροι που διατίθενται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής κατανέμονται ετησίως στις Περιφέρειες με τρόπο που να ενισχύουν περισσότερο τις περιοχές με τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήματα.» β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4146/2013 (Α΄ 90).

Άρθρο 48Τελικές και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 1 του άρθρου 4, 2 και 3 του άρθρου 22 και 3 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν η ΑΔ 7/2009 (Β΄ 1388) με τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.δ. 136/1946 (Α΄159).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το ν.δ. 136/1946 (Α΄159), β) ο ν. 3668/2008 (Α΄115), γ) το άρθρο 15 του ν. 802/1978 (Α΄121).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα άρθρα 28 έως 30 του παρόντος καταλαμβάνουν τις συμβάσεις που συνάπτονται και τις υφιστάμενες συμβάσεις που παρατείνονται ή ανανεώνονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

Άρθρο 49Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ