174 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/2013

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ
Άρθρο 56 - Τροποποιήσεις του ν. 4148/2013 (Α΄ 99)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174
8 Αυγούστου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4178
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4148/2013 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, με πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αδυναμία κάλυψης των αναγκών από το υφιστάμενο προσωπικό υποβάλλεται από τον επικεφαλής του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας. Τα προσόντα που απαιτούνται για την παροχή του έργου και η αμοιβή που καταβάλλεται καθορίζονται με απόφαση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, τον επικεφαλής του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και τον Γενικό Διευ θυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή. Οι ενδιαφερόμενοι για την παροχή έργου υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Τριμελή Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερικών ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών της Τριμελούς Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια επί της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων. Οι σχετικές συμβάσεις εγκρίνονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών και λήγουν, σε κάθε περίπτωση, αυτοδικαίως την 31η Ιουλίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες που ανακύπτουν από τη σύναψη των συμβάσεων έργου δεν συνεπάγονται την υπέρβαση του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί για τις ανάγκες διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας.»

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ