175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43 - Καταργούμενες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 148 του ν. 4070/ 2012. β. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα στοιχεία δ΄ και ε΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004. γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012. δ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 159 του ν. 4070/2012. ε. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 187 του ν. 4070/2012. στ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το άρθρο 174, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 175, το άρθρο 176, η παράγραφος 1 του άρθρου 178, το άρθρο 179, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 180, το άρθρο 181 και η παράγραφος 2 του άρθρου 184 του ν. 4070/2012 καταργούνται.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ