216 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4199/2013

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 131 - Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Παγίων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
11 Οκτωβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216
11 Οκτωβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργα και μελέτες αρμοδιότητας ΕΥΑΘ Παγίων που ανατέθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν μονομερώς από την ΕΥΑΘ Α.Ε. μετά τις 26.7.2001, χωρίς να υπογραφούν μεταξύ των δυο μερών οι προβλεπόμενες συμβά− σεις στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2937/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3316/ 2005, είναι δυνατόν να μεταβιβασθούν στην ΕΥΑΘ Παγίων, κατόπιν απόφασης των διοικητικών συμβουλίων των δύο ενδιαφερομένων νομικών προσώπων. Ως έργα αρμοδιότητας ΕΥΑΘ Παγίων θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της σύμβασης που υπογράφηκε στις 27.7.2001, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2937/2001, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Ως αξία των μελετών που είναι δυνατόν να μεταβιβασθούν, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, στην ΕΥΑΘ Παγίων, ορίζεται η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε η ΕΥΑΘ Α.Ε. για την απόκτησή τους χωρίς ΦΠΑ και η οποία θα προκύψει από τους αντίστοιχους εγκεκριμένους λογαριασμούς που αφορούν στις εν λόγω μελέτες. Αντίστοιχα, η αναπόσβεστη αξία των μεταβιβαζόμενων έργων θα προκύψει μετά από αποτίμηση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 2190/1920, η οποία θα διενεργηθεί από ορκωτό ελεγκτή που θα διοριστεί από κοινού από τα ενδιαφερόμενα μέρη για το σκοπό αυτόν. Η εργασία του ορκωτού ελεγκτή θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ISRS) 4400 που ισχύει κατά τις «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Η μεταβίβαση θα γίνει με πρωτόκολλα παράδοσης − παραλαβής που θα υπογραφούν μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Παγίων, στα οποία θα περιγράφονται σαφώς τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία και τα οποία εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης. Η εγκριτική απόφαση, με τα συνημμένα πρωτόκολλα, αποτελεί τίτλο μεταγραφής, ο οποίος, εφόσον απαιτηθεί, μεταγράφεται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιουδήποτε τρίτου. Ειδικά, όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των έργων και μελετών από την ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΥΑΘ Παγίων επέρχεται ισόποση μείωση των υφιστάμενων οφειλών της ΕΥΑΘ ΑΕ προς την ΕΥΑΘ Παγίων.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ