235 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4203/2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
01 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235
1 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4203
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι συμβάσεις που προβλέπονται στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 οι οποίες αφορούν τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τους παραγωγούς από συμβατικές μονάδες και τους προμηθευτές στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, συνάπτονται εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατόπιν έγκρισής τους από τη ΡΑΕ και ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2013 μέχρι τη δημοσίευση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων. Για το σκοπό αυτόν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, υποβάλλεται στη ΡΑΕ σχέδιο των συμβάσεων αυτών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το οποίο έχει διαμορφωθεί με τη συνδρομή των αντισυμβαλλόμενων. Το ύψος των δαπανών της δραστηριότητας της παραγωγής από συμβατικές μονάδες, βάσει των συμβάσεων αυτών, ελέγχεται από τη ΡΑΕ και αναγνωρίζεται απολογιστικά, κατά τον καθορισμό του ανταλλάγματος που οφείλεται για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους καταναλωτές των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν υφίσταται υποχρέωση σύναψης των συμβάσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ