235 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4203/2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
01 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235
1 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4203
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 24ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4173/ 2013 (Α΄ 169) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η ΝΕΡΙΤ−Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις έμμισθης εντολής, μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012. 2. Επιτρέπεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΝΕΡΙΤ−Α.Ε., η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών προσώπων, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοτηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος, εφόσον το πρόσωπο με το οποίο συνάπτεται η σύμβαση είναι δημοσιογράφος, καλλιτέχνης κάθε ειδικότητας, ή τεχνικός ή επιστήμονας υψηλής εξειδίκευσης. Στις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 6, του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Ειδικός Λογαριασμός που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4Β της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 06/8.7.2013 όμοιας (Β΄ 1675) για την παρακολούθηση και διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάσθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, θεωρείται ότι συστάθηκε νόμιμα από τις 8 Ιουλίου 2013, ημερομηνία σύστασής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 (Β΄1414) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ως ανάγκες της διαχείρισης για την εφαρμογή της παρούσας και της προηγουμένης παραγράφου λογίζονται και συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα που παράγεται, αποκτάται ή μεταδίδεται με ευθύνη του ειδικού διαχειριστή, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου φορέα, καθορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Β΄ 283/20.4.1989) της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. εφαρμόζεται για τον ειδικό διαχειριστή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 4α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται, από την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1423), παράγραφος 7 ως εξής: «7. Οι συμβάσεις του προσωπικού που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και την περίπτωση ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, επιτρέπεται να παρατείνονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, μία ή περισσότερες φορές, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και, σε κάθε περίπτωση, για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης πρόσληψης. Μετατροπή των ανωτέρω συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, καθώς και παράτασή τους για μεγαλύτερο συνολικά χρονικό διάστημα είναι αυτοδικαίως άκυρη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4Β της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), αντικαθίσταται με νέα εδάφια ως εξής: «Με απόφαση του ειδικού διαχειριστή που ανακαλείται ελεύθερα, ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων με βάση οργανόγραμμα του προσωπικού ορισμένου χρόνου που απαιτείται για τις ανάγκες της διαχείρισης, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε όσους και για όσο χρόνο ανατίθενται τέτοια καθήκοντα, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έναρξη πλήρους λειτουργίας του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, νοείται η πλήρης λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού φορέα που προβλέπεται στο ν. 4173/ 2013 (Α΄169), η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ