8 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4229/2014

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 12
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
10 Ιανουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8
10 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4229
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών αυξάνονται από 1.1.2014 κατά δώδεκα (12), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών την 1.1.2014 σε εκατόν είκοσι τρεις (123) και την 1.7.2015 σε εκατόν τριάντα (130), με μείωση την 1.1.2014 των οργανικών θέσεων: α) των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά επτά (7), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν τριάντα έξι (136) και β) των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών−Παρέδρων Εισαγγελιών κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού αριθμού τους σε διακόσιες σαράντα τρεις (243). 2.Α. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών αυξάνεται από την 1.1.2014 κατά τριάντα πέντε (35) και ορίζεται συνολικά σε επτακόσιες εβδομήντα έξι (776). Β. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως (Γ΄ 1046/2011), ο οποίος είχε παραταθεί έως τις 31.12.2013 με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 40 του ν. 4111/2013 (Α΄18), παρατείνεται έως τις 31.12.2014. Γ. Η ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε με την 5223/23.1.2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23), παρατείνεται έως τις 31.12.2014. 3. Η παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας ενός (1) δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισμού. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση και πριν την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, για υπηρεσιακούς ή σοβαρούς προσωπικούς λόγους, οι οποίοι πρέπει να βεβαιώνονται ειδικά στην απόφαση ή αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης ή εάν υπάρχει κώλυμα εντοπιότητας. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους υλοποιούνται μετά τη λήξη αυτού.» 4.Α. Μετά το εδάφιο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο 2 ως εξής: «Οι συμβάσεις κατ’ επίσκεψη ιατρών στα καταστήματα κράτησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και, της υγείας των κρατουμένων.» Β. Οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου υπογραφείσες συμβάσεις κατ’ επίσκεψη ιατρών στα καταστήματα κράτησης θεωρούνται έγκυρες και παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ