38 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4238/2014

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
17 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
17 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 27Κινητές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 14 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και κάθε άλλου, κατά περίπτωση, συναρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης των οικείων Δ.Υ.Πε., δύναται να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως μονάδες των Δ.Υ.Πε. ή των Νοσοκομείων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών Υγείας σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μπορεί να εξυπηρετούν περιοχές ευθύνης πέραν των διοικητικών ορίων του ενός νομού και πέραν της μίας Υγειονομικής Περιφέρειας. 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, δύναται να λειτουργούν Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από σωματεία και εταιρείες Αστικού Δικαίου. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, ο πάσης φύσεως εξοπλισμός, η στελέχωση και οι ειδικότητες του προσωπικού, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Κινητών Μονάδων Π.Φ.Υ., καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος, μετά από σχετική γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 10 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», η οποία προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4138/ 2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις», τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης και τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, πλην εισαγωγικού δασμού και Φ.Π.Α., τα πλωτά μέσα, τα αυτοκίνητα οχήματα, τα ασθενοφόρα και οι ειδικές κινητές μονάδες, καινούρια ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή, τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., τις Δ.Υ.Πε. του Π.Ε.Δ.Υ. και το Ε.Κ.Α.Β. για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.»

Άρθρο 28Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ιδιωτικού τομέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) όπου αναφέρονται οι λέξεις «Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπουργός Υγείας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Ομοίως, οι κατά τόπον ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι υποχρεούνται να δηλώνουν τα ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυϊατρεία, πολυοδοντιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης που λαμβάνουν βεβαίωση λειτουργίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 35 του ν. 4025/2011 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: «5. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον ιατρικός σύλλογος μετά από γνώμη της οικείας Δ.Υ.Πε.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των παραπάνω ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 6. Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις αυτού, με την έκδοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Άρθρο 29Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Νεογνών

Καθιερώνεται η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν.), μετά από πρόταση του «Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού» προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα επιστημονικά πρωτόκολλα εφαρμογής του Ε.Π.Π.Ε.Ν., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 30Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος (ΙΑ.ΔΙ.ΚΑ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος (ΙΑ.ΔΙ.ΚΑ.) δύναται να συνιστώνται και να λειτουργούν σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, η στελέχωση, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, η εποπτεία, ο έλεγχος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο επιτελούμενο έργο και τις διαδικασίες υλοποίησης αυτού, για τη συγκρότηση των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος (ΙΑ.ΔΙ.ΚΑ.) που λειτουργούν στα νοσοκομεία, στο Π.Ε.Δ.Υ., στα ιατρείαπολυϊατρεία−κλινικές του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 31Κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και θαλασσοθεραπείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια βάση των οποίων οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), για τα οποία προβλέπεται η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του ίδιου νόμου και των οποίων οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας προβλέπονται από την υ.α. 9833/2009 (Β΄ 1055), όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, δύνανται να αναγνωρίζονται ως μονάδες Π.Φ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού−θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας ως μονάδες Π.Φ.Υ..

Άρθρο 32Σκύλοι οδηγοί τυφλών

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους σκύλους που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, ως σκύλοι βοηθείας – σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες.»

Άρθρο 33Αξιοποίηση ζώων σε προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε προγράμματα και δράσεις πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης προβλημάτων σωματικής, ψυχικής και νοητικής υγείας σε επίπεδο παροχής Π.Φ.Υ., δύναται να αξιοποιούνται ζώα συντροφιάς και κατοικίδια ζώα, καθώς και σκύλοι βοηθείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός, το είδος των προγραμμάτων, τα είδη και τα κριτήρια επιλογής των διαφόρων τύπων των διαφόρων ζώων που συμμετέχουν στα προγράμματα, οι διαδικασίες έγκρισης, οργάνωσης, λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τους φορείς που τα αναπτύσσουν.

Άρθρο 34Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013

Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) επαναριθμούνται οι ακόλουθοι εκ των συστημένων κλάδων των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ ως εξής:

Άρθρο 35Απόσπαση υπαλλήλων στις Δ.Υ.Πε. και Ε.ΚΕ.Α. κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, για την κάλυψη των αναγκών του Π.Ε.Δ.Υ, στις Δ.Υ.Πε., με εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, πάσης φύσεως προσωπικό για χρονικό διάστημα έως δύο ετών και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η απόσπαση διακόπτεται με όμοια απόφαση των ως άνω συναρμόδιων Υπουργών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας, δύναται να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος. Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνει τον φορέα προέλευσης.

Άρθρο 36Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις νοσοκομείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς των προβλεπομένων στο άρθρο 69 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 και 12 του ν. 3918/2011 αρχίζει από 1.1.2016. Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει με την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2016.»

Άρθρο 37Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών

Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, προστασίας της δημόσιας υγείας και ανυπέρβλητης αναγκαιότητας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., οι οποίες παρασχέθηκαν στα νοσοκομεία από τις ήδη εγκατεστημένες αναδόχους εταιρείες είτε στις συμβατικές τιμές είτε στις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ., εφόσον αυτές είναι χαμηλότερες μετά τη λήξη της μεταξύ τους σύμβασης, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο 38Ρυθμίσεις που αφορούν τους επικουρικούς ιατρούςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ακροτελεύτιο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) «η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 21 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 39Ίδρυση φαρμακείων σε Φορείς Ασφάλισης

Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείων σε Φορείς Ασφάλισης, των οποίων οι κλάδοι υγείας δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού – σωματειακού χαρακτήρα, αυτοδιαχειριζόμενοι που δε λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση, είτε ο καθένας ξεχωριστά είτε υπό τη μορφή Ομοσπονδίας. Η ίδρυση, η διαδικασία προμηθειών και οι τιμές με τις οποίες προμηθεύονται τα σκευάσματά τους, διέπεται από τους ίδιους κανόνες και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 40Έκδοση απολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο χρόνος έκδοσης και έγκρισης του απολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του οικονομικού έτους 2012 παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.2014.

Άρθρο 41Συμπλήρωση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4223/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης 4 της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) μετά τις λέξεις «…Λιμενικού Σώματος...» προστίθενται οι λέξεις «...– Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης,…».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο εδάφιο δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4223/ 2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται η λέξη «μετακινήσεις» με τη λέξη «μεταβολές».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4139/ 2013 (Α΄ 74), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.»

Άρθρο 42Περί τοποθέτησης Αθλητών πτυχιούχων Ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, αθλητές με πτυχίο ιατρικής, οι οποίοι διορίζονται στο Δημόσιο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και του άρθρου 11 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), όπως έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν, δύναται να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι σε προσωποπαγείς θέσεις. Για το σκοπό αυτόν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη δήλωση παραίτησης του δικαιώματος διορισμού τους στο Δημόσιο, με τις ως άνω διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη δήλωση παραίτησης του διορισμού τους στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Άρθρο 43Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της

Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής «Παμμακαρίστου Θεοτόκου» Στην Αθήνα σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013, στο Υπουργείο Υγείας, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17, τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, αφενός μεν το Υπουργείο Υγείας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας κ. Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, αφετέρου δε της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής «Παμμακαρίστου Θεοτόκου», όπως νόμιμα εκπροσωπούνται από τον Έξαρχο των Ελληνορύθμων Καθολικών Ελλάδος, Σεβασμιότατο κ. κ. Δημήτριο Σαλάχα, δυνάμει της από 13.4.2008 Παπικής Βούλας διορισμού του ως Επισκόπου και σύμφωνα με το Κανονικό Δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας, αφού ελήφθησαν υπόψη: α) ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου ως Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μονής «Παμμακαρίστου Θεοτόκου», όπως και η εκπλήρωση των σκοπών, κατά το Καταστατικό λειτουργίας από 25/3/1945 Επισκοπικό Διάταγμα του Εξάρχου των Ελληνορύθμων Καθολικών Ελλάδος κυρίου Γεωργίου Χαλαβαζή εξασφαλίζει την αναγκαία προϋπόθεση της επωφελέστερης δυνατής αξιοποίησης της περιουσίας του, σύμφωνα και με τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, β) Το υπ’ αριθμ. 32/5.2.1986 προεδρικό διάταγμα (Α΄ 86) «Υπαγωγή του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» στις διατάξεις του ν. 2592/1953» συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι: ΙΣΤΟΡΙΚΟ Με τις διατάξεις του π.δ. 32/5.2.1986, το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» εντάχθηκε στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 2592/1953 «Περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως» (Α΄ 53) και του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 83). Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α3α/8690/ 18.7.1991 «Οργανισμός της Θείας Πρόνοιας Η Παμμακάριστος» κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 631), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α 39184 (Β΄ 1255) και ισχύει μέχρι σήμερα. Με την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) το ως άνω Νοσοκομείο διατήρησε το ειδικό καθεστώς λειτουργίας του, ως Ν.Π.Δ.Δ. και δεν μετατράπηκε σε αποκεντρωμένη υπηρεσία του Πε.Σ.Υ.. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4052/ 2012 (Α΄ 41) το ανωτέρω Νοσοκομείο ορίζεται εφεξής ως «Ιδρυματικό Νοσοκομείο» και διασυνδέεται λειτουργικά με το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο». ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις. Εκ των πέντε (5) μελών του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, τέσσερις (4) εξ αυτών, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και ένας (1) εξ αυτών ορίζεται από τον εκάστοτε έξαρχο της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και την Ιερά Μονή Παμμακαρίστου Θεοτόκου. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» είναι ο Διοικητής αυτού. Η συγκρότηση του Συμβουλίου διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Για την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής «Παμμακαρίστου Θεοτόκου», καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, στον οποίο εγγράφεται σχετική πίστωση. Για το σκοπό αυτό, το νοσοκομείο επιχορηγείται ετησίως από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Από το μήνα Ιανουάριο του έτους 2014 και μεταγενέστερα το μηνιαίο μίσθωμα προσδιορίζεται στο ύψος των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) ευρώ προσαυξανόμενο νομίμως με το αναλογούν χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του εν λόγω μισθώματος θα ισούται με τον πληθωρισμό. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ Η οικοπεδική έκταση, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, και ό,τι εμπεριέχεται σε αυτά που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», ανήκουν κατά χρήση στο Νοσοκομείο, η Διοίκηση του οποίου δικαιούται να προβαίνει σε κάθε μετατροπή, βελτίωση, επέκταση, διαρρύθμιση, και αντικατάσταση που κρίνει αναγκαία για τη λειτουργία του με την σύμφωνη γνώμη της ιδιοκτήτριας Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου. Η κυριότητα του συνόλου των προαναφερομένων, παραμένει στην Ιερά Μονή Παμμακαρίστου Θεοτόκου με εξαίρεση τον πάσης φύσεως υφιστάμενο ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό που δεν επηρεάζει την στατικότητα του κτιρίου και έχει αποκτηθεί με κάθε τρόπο από το Ελληνικό Δημόσιο και το λειτουργούν Νοσοκομείο, καθώς και τον εξοπλισμό που θα αποκτηθεί με κάθε τρόπο στο μέλλον. ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οι χώροι της Ιεράς Μονής, καθώς και το προσκυνητάρι του προαύλιου χώρου έχουν καθοριστεί σε προηγούμενες εσωτερικές συμβάσεις μεταξύ της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου και του Προέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, (7.12.1985), (21.12.1994), (28.6.2001), (8.4.2011), οι οποίες παραμένουν ως έχουν. ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ Παραμένουν τα ισχύοντα όσο αφορά στην νοσηλεία των μοναχών της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου και των Ιερέων και Μοναχών της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και όσων διοικητικά Ιερέων και Μοναχών εξαρτώνται από αυτήν, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρακτικά 442/4.4.2003 θέμα 10. ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ Η παρούσα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι, το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η Διοίκηση και η διαχείρισή του, ασκείται από όργανα του Ελληνικού Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, και αφού ανεγνώσθη, υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ισχύς της τελεί υπό την αίρεση της κύρωσής της με νόμο και κατισχύει κάθε άλλης προηγούμενης συμβάσεως μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και την Ιερά Μονή Παμμακαρίστου Θεοτόκου, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για το Ελληνικό Δημόσιο Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Για την Ελληνική Καθολική Εξαρχία και την Ιερά Μονή «Παμμακαρίστου Θεοτόκου» Ο ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ

Άρθρο 44Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 περί κινητικότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και συμπληρωθεί με την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και το άρθρο 12 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Eντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας. Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να μεταταχθούν ή μεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. Με την ανακοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση−υπεύθυνη δήλωση μετάταξης/μεταφοράς, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίμησης των φορέων υποδοχής είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων−υπεύθυνων δηλώσεων η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα προέλευσης προβαίνει σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων μετά από έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων. Υπάλληλοι, των οποίων η διαδικασία πρόσληψης και τα ως άνω πιστοποιητικά και στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου ελέγχονται ως μη νόμιμα, στερούνται του δικαιώματος μετάταξης ή μεταφοράς. Η ως άνω αποτύπωση στηρίζεται σε επιμέρους κριτήρια που αφορούν την εργασιακή φυσιογνωμία των υπαλλήλων, την εκπαίδευσή τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εμπειρία, την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση, τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου τους (όπως τυχόν πειθαρχικές ποινές), καθώς και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Εντός της ως άνω πενθήμερης προθεσμίας η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού συντάσσει πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ με τη χρήση ειδικής πληροφοριακής εφαρμογής που εκπονεί για το σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ. Μετά την παραλαβή των ανωτέρω πινάκων, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισμό της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων (μοριοδότηση) και κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) καταρτίζει: α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα. Για την κατάρτιση των ως άνω προσωρινών πινάκων λαμβάνονται υπόψη οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων, καθώς και οι δηλώσεις προτίμησης των υπαλλήλων σε φορείς υποδοχής. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται εντός οριζόμενης προθεσμίας από το αρμόδιο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα προέλευσης. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην οικεία ανακοίνωση. Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, καθώς και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, εφόσον έχουν τρία τέκνα που συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων, τη λειτουργία των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, την εξειδίκευση και τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώμενο με τα ως άνω ζήτημα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, η μοριοδότηση των πρόσθετων ειδικών κριτηρίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας που αντιστοιχεί στα γενικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων. Για τη μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται.

Άρθρο 45

Ειδικές ρυθμίσεις εφαρμογής του ν.4178/2013 για το Δήμο Κεφαλονιάς και το Δήμο Ιθάκης Για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Κεφαλονιάς και στο Δήμο Ιθάκης: Α. Παρατείνονται όλες οι σχετικές προθεσμίες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και λήγουν το Φεβρουάριο του 2014 για δύο μήνες. Β. Παρατείνεται η προθεσμία μεταφοράς δηλώσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο στις διατάξεις του ν. 4178/2013 για δύο μήνες. Γ. Συμψηφίζονται τα ποσά που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4178/2013 για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για τη στατική επάρκεια των κατασκευών αυτών με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 46Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2859/2000, του π.δ.113/2010 και του ν. 3986/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «β) Ως δώρα που επίσης εξαιρούνται θεωρούνται και τα τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά για την κάλυψη αναγκών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που διατίθενται δωρεάν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται αυτά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το ζύγισμα, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης.» β. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ειδικά για την περίπτωση του εδαφίου 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της απόδειξης της διάθεσης με την καταχώρηση των στοιχείων των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στις δωρεές και των ποσοτήτων των δώρων ανά είδος αγαθού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το π.δ. 113/2010 (Γ΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» τροποποιείται ως εξής: α. Στο άρθρο 2 του π.δ. 113/2010 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Εξαίρεση από την υποχρέωση της παραγράφου 2, επιτρέπεται αποκλειστικά για τις δαπάνες που επιβάλλονται εκτάκτως, κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης, από διατάξεις νόμου ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για τις οποίες δεν έχουν προβλεφθεί σχετικές ή επαρκείς διαθέσιμες πιστώσεις, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας της ανάληψης πριν από τη διενέργεια της δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές, διενεργείται υποχρεωτικά η άμεση αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις και να διενεργηθεί η ανάληψη υποχρέωσης, η οποία, για το λόγο αυτόν, θα έχει κατ’ εξαίρεση ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας παραλαβής του τιμολογίου, της κοινοποίησης της δικαστικής απόφασης ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.» β. Το εδάφιο 6 της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 113/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής: « − Τον αριθμό, την ημερομηνία παραλαβής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 του ν. 4152/2013 (Α΄ 140), και το ποσό του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής.» γ. Στην υποπαράγραφο γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 113/2010 οι λέξεις «από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου έγγραφου» αντικαθίσταται με τις λέξεις «από την ημερομηνία παραλαβής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 του ν. 4152/2013 (Α΄ 140)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) τροποποιείται ως εξής: α. Η υφιστάμενη παράγραφος 2 αναριθμείται σε περίπτωση α΄ της ίδιας παραγράφου. β. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής: «β. Μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου να αποφασίζει τη συνυπογραφή ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μόνο ως προς τους όρους αυτών με τους οποίους το ίδιο αναλαμβάνει ευθύνη προς αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, όπως ορίζονται στην εκάστοτε οικεία σύμβαση. Με την ίδια πράξη ορίζονται και εξουσιοδοτούνται τα αρμόδια όργανα για τη συνυπογραφή των ως άνω συμβάσεων ως προς τους συγκεκριμένους όρους μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στην παρ. 4 του άρθρου 9 του παρόντος προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

Άρθρο 47Θέματα Επιτροπής Προσφυγών της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε διαφορά, που αφορά διοικητικές κυρώσεις τις οποίες επιβάλει ο EOT μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), επιλύεται, ύστερα από προσφυγή του διοικούμενου, από πενταμελή επιτροπή που εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισμού και αποτελείται από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην Επιτροπή παρίσταται υποχρεωτικά μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με βαθμό Παρέδρου του ΝΣΚ, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά από το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η υποβολή της ως άνω προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα όσον αφορά την εκτέλεση της διοικητικής κύρωσης σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής, ο προσφεύγων υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υποβολή της προσφυγής αποδεικτικό καταβολής παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προσφυγές κατά αποφάσεων του EOT που έχουν ασκηθεί ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της περίπτωσης δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει, θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί, εφόσον κατά τη δημοσίευση της παρούσας διατάξεως έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την υποβολή τους και δεν έχει εκδοθεί απόφαση.

Άρθρο 48Σύσταση διατομεακών επιτροπών σε θέματα τουρισμού

Η περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3270/ 2004 (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συνίσταται μόνιμη επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων τουρισμού και υποβοήθησης για τη διαχείριση κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Χώρας. Στην επιτροπή ορίζεται συντονιστής ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης και μέλη οι Δήμαρχοι της περιφερειακής ενότητας. Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, για θέματα ιδίως συντονισμού στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας. Η επιτροπή προτείνει στα αρμόδια όργανα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα και την ευταξία όλων των περιοχών της χώρας. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να καλούνται εκπρόσωποι τοπικών φορέων και επιμελητηρίων, καθώς και αρμόδιοι Διευθυντές ή άλλα στελέχη των κατά τόπο αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της επιτροπής.»

Άρθρο 49Οχλούσες χρήσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις

Στο εδάφιο δεύτερο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2734/1999 μετά τη λέξη «οικοτροφεία» προτίθενται οι λέξεις «, ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3), τεσσάρων (4) και πέντε (5) αστέρων,».

Άρθρο 50α. Υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της

Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70 Α του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), για τις οποίες αυτή ήταν αποκλειστικά αρμόδια, και οι οποίες δεν εξετάστηκαν έως την 31.12.2013 ή εξετάσθηκαν και αναπέμφθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση, δύνανται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής υποβολής, να εξετάζονται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μετά την οποία η σχετική αίτηση θεωρείται ότι έχει σιωπηρά απορριφθεί. Η αίτηση εξετάζεται, μόνο εφόσον υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την υποβολή της αίτησης, τυχόν βεβαιώσεις οφειλών που εδράζονται στις αντίστοιχες υποθέσεις διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις του Δημοσίου επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να αποφανθεί η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης. β. Εξαιρετικά οι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70 Α του ν. 2238/1994, με αίτημα διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως την 31.12.2013, εφόσον τα σχετικά αιτήματα αφορούσαν σε μαζικές προσφυγές μελών σωματείων και ανάγονται στον ίδιο φορολογικό έλεγχο.

Άρθρο 51ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τροποποίηση του άρθρου 12 Α του ν.δ. 96/1973 Το άρθρο 12 Α του ν.δ. 96/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς με τα εν λόγω φάρμακα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα. Αν υπάρξει έλλειψη φαρμάκου και αυτή οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο στον εκάστοτε υπεύθυνο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. 2. Τα στοιχεία της γνησιότητας των εξαγόμενων φαρμάκων καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο, με ευθύνη των κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων του Ε.Ο.Φ.. Αν διαπιστωθεί παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής. Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση παρτίδας φαρμάκου, εάν δεν έχουν προηγουμένως δηλωθεί στο παραπάνω αναφερόμενο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. τα στοιχεία της γνησιότητας. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, μετά την απαγόρευση, λόγω ελλείψεων, των εξαγωγών συγκεκριμένων φαρμάκων, οφείλουν να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. τα αποθέματά τους για τα φάρμακα αυτά και να τα διαθέσουν άμεσα στην αγορά σε πρώτη ζήτηση. Σε όποιον, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, εξάγει ή συλλέγει φάρμακα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις. 3. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων που πραγματοποιούν εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πωλούν απευθείας και μόνο σε πρόσωπα που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, κατά το δίκαιο του κράτους−μέλους προορισμού. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εξάγονται πρέπει να έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος προορισμού από τον εισαγωγέα τους και παράλληλα, φάρμακα που εξάγονται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» 1. Η προθεσμία του άρθρου 1 της από 11.10.2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4227/2014 (Α΄ 4) « Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Τροποποίηση της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 της από 11.10.2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»», με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία του δευτέρου άρθρου του ν. 4163/ 2013 (Α΄ 155) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 32) που παρατείνει τις προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»», που παρατάθηκαν με το άρθρο 1 της από 29.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4163/2013, παρατείνεται από τη λήξη τους μέχρι 30.4.2014. 2. Τα μέλη του Δ.Σ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που διορίστηκαν με δικαστική απόφαση, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» που εκλέχτηκαν από την παραπάνω διοίκηση, καθώς και οι διαχειριστές ή εκκαθαριστές τους δεν διώκονται για τις πράξεις, παραλείψεις ή χρέη του σωματείου ή του ιδρύματος, που έγιναν ή γεννήθηκαν πριν το διορισμό τους και ουδεμία ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη φέρουν γι’ αυτά, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Γραφείου του Ν.Σ.Κ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ. ανήκει η γενική εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η γνωμοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικασία, που διέπει το Ν.Σ.Κ., επί ερωτημάτων, που υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας, η διαδικασία και τα όργανα αποδοχής των γνωμοδοτήσεων επί νομικών ερωτημάτων, η διαδικασία και τα όργανα που εισηγούνται και γνωμοδοτούν για την αποδοχή αποφάσεων, την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, την αναγνώριση απαιτήσεων, δικαστικών και εξώδικων συμβιβασμών και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια. 4. Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας 1. Καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας για όλους τους Έλληνες πολίτες (ΑΗΦΥ). 2. Ο ΑΗΦΥ περιέχει το συνοπτικό ιστορικό υγείας κάθε πολίτη, ως μέρος του ιατρικού φακέλου, καθώς και τις πληροφορίες της περίπτωσης ιγ΄ του άρθρου 3 του ν. 4213/2013. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μετά από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ), καθιερώνεται ενιαίο εθνικό υπόδειγμα − πρότυπο ΑΗΦΥ σχετικά με το περιεχόμενο, τον τρόπο κατάρτισης, την ταυτοποίηση του ατόμου και την πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες του φακέλου, σύμφωνα με το ν. 2472/1997 και το ν. 3471/ 2006 όπως ισχύουν. 3. Το περιεχόμενο του ΑΗΦΥ ως προς το συνοπτικό ιστορικό υγείας, είναι ενιαίο σε εθνικό επίπεδο και υποχρεωτικό. 4. Ο ΑΗΦΥ καταρτίζεται από τον οικογενειακό ιατρό ή από το ιατρικό προσωπικό της μονάδας υγείας, στην οποία παρακολουθείται ο ασθενής. Οι οικογενειακοί και οι άλλοι ιατροί υποχρεούνται να τηρούν και να ενημερώνουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους των ασθενών, με όλες τις ιατρικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ασθενών. 5. Τα δεδομένα του ΑΗΦΥ αποτελούν ιδιοκτησία του πολίτη και τηρούνται ασφαλώς, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στις πληροφορίες του ΑΗΦΥ του έχει ο πολίτης, ο εκάστοτε οικογενειακός ιατρός του, καθώς και ο θεράπων επαγγελματίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή επίσκεψη του πολίτη σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας. Άρθρο 52 Στην περίπτωση στ΄ του άρθρου 22 του ν. 4052/ 2012, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: « Ο ΕΟΠΠΥ δύναται να συμψηφίζει με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου τα οφειλόμενα από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ποσά, που προκύπτουν από την υποχρέωση τους επιστροφής (rebate) της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου και από την υποχρέωσή τους καταβολής υπερβάλλοντος ποσού (claw back), της παραγράφου α΄ του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, με ισόποσες οφειλές του προς τους ΚΑΚ, από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τα φαρμακεία του, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, τους συμβεβλημένους παρόχους και τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς και Οργανισμούς καθώς και τα υπαγόμενα σε αυτό Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ.. Άρθρο 53 Οι περιπτώσεις 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8 ) αντικαθίστανται ως εξής: «3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 201/1998 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι περιπτώσεις γ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 201/1998 καταργούνται.»

Άρθρο 54Καταργούνται οι ειδικότερες προβλέψεις των αριθμ.

1, 2, 3 του άρθρου 136 του ν. 4052/2012 και επαναφέρονται σε ισχύ όλες οι καταργηθείσες με τους αριθμούς αυτούς διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, όπως ίσχυαν πριν τεθεί σε ισχύ το άρθρο 136 του ν. 4052/2012 με τις προσθήκες και τροποποιήσεις που είχαν μέχρι τότε επέλθει.

Άρθρο 55ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 3527/2007 που καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3868/2010 επανέρχεται σε ισχύ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 6 του σχεδίου νόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 περ. δ΄ του ν. 3329/2005, οι Δ.Υ.Πε. έχουν ως πόρους τους και δωρεές, οι οποίες αφορούν και στη μελέτη και την κατασκευή έργων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4210/2013, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Μεταβατικά και έως τις 31.12.2014 εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος άρθρου οι Δ.Υ.Πε., ο Οργανισμός των οποίων εκδίδεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 αντικαθίσταται η φράση «της ως άνω μεταβατικής περιόδου» με τη φράση «των μεταβατικών περιόδων που ορίζονται στην παρούσα διάταξη».

Άρθρο 56

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις που ορίζουν διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ