38 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4238/2014

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 43 - Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
17 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
17 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 43Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της

Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής «Παμμακαρίστου Θεοτόκου» Στην Αθήνα σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013, στο Υπουργείο Υγείας, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17, τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, αφενός μεν το Υπουργείο Υγείας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας κ. Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, αφετέρου δε της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής «Παμμακαρίστου Θεοτόκου», όπως νόμιμα εκπροσωπούνται από τον Έξαρχο των Ελληνορύθμων Καθολικών Ελλάδος, Σεβασμιότατο κ. κ. Δημήτριο Σαλάχα, δυνάμει της από 13.4.2008 Παπικής Βούλας διορισμού του ως Επισκόπου και σύμφωνα με το Κανονικό Δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας, αφού ελήφθησαν υπόψη: α) ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου ως Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μονής «Παμμακαρίστου Θεοτόκου», όπως και η εκπλήρωση των σκοπών, κατά το Καταστατικό λειτουργίας από 25/3/1945 Επισκοπικό Διάταγμα του Εξάρχου των Ελληνορύθμων Καθολικών Ελλάδος κυρίου Γεωργίου Χαλαβαζή εξασφαλίζει την αναγκαία προϋπόθεση της επωφελέστερης δυνατής αξιοποίησης της περιουσίας του, σύμφωνα και με τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, β) Το υπ’ αριθμ. 32/5.2.1986 προεδρικό διάταγμα (Α΄ 86) «Υπαγωγή του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» στις διατάξεις του ν. 2592/1953» συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι: ΙΣΤΟΡΙΚΟ Με τις διατάξεις του π.δ. 32/5.2.1986, το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» εντάχθηκε στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 2592/1953 «Περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως» (Α΄ 53) και του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 83). Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α3α/8690/ 18.7.1991 «Οργανισμός της Θείας Πρόνοιας Η Παμμακάριστος» κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 631), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α 39184 (Β΄ 1255) και ισχύει μέχρι σήμερα. Με την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) το ως άνω Νοσοκομείο διατήρησε το ειδικό καθεστώς λειτουργίας του, ως Ν.Π.Δ.Δ. και δεν μετατράπηκε σε αποκεντρωμένη υπηρεσία του Πε.Σ.Υ.. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4052/ 2012 (Α΄ 41) το ανωτέρω Νοσοκομείο ορίζεται εφεξής ως «Ιδρυματικό Νοσοκομείο» και διασυνδέεται λειτουργικά με το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο». ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις. Εκ των πέντε (5) μελών του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, τέσσερις (4) εξ αυτών, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και ένας (1) εξ αυτών ορίζεται από τον εκάστοτε έξαρχο της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και την Ιερά Μονή Παμμακαρίστου Θεοτόκου. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» είναι ο Διοικητής αυτού. Η συγκρότηση του Συμβουλίου διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Για την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής «Παμμακαρίστου Θεοτόκου», καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, στον οποίο εγγράφεται σχετική πίστωση. Για το σκοπό αυτό, το νοσοκομείο επιχορηγείται ετησίως από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Από το μήνα Ιανουάριο του έτους 2014 και μεταγενέστερα το μηνιαίο μίσθωμα προσδιορίζεται στο ύψος των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) ευρώ προσαυξανόμενο νομίμως με το αναλογούν χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του εν λόγω μισθώματος θα ισούται με τον πληθωρισμό. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ Η οικοπεδική έκταση, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, και ό,τι εμπεριέχεται σε αυτά που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», ανήκουν κατά χρήση στο Νοσοκομείο, η Διοίκηση του οποίου δικαιούται να προβαίνει σε κάθε μετατροπή, βελτίωση, επέκταση, διαρρύθμιση, και αντικατάσταση που κρίνει αναγκαία για τη λειτουργία του με την σύμφωνη γνώμη της ιδιοκτήτριας Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου. Η κυριότητα του συνόλου των προαναφερομένων, παραμένει στην Ιερά Μονή Παμμακαρίστου Θεοτόκου με εξαίρεση τον πάσης φύσεως υφιστάμενο ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό που δεν επηρεάζει την στατικότητα του κτιρίου και έχει αποκτηθεί με κάθε τρόπο από το Ελληνικό Δημόσιο και το λειτουργούν Νοσοκομείο, καθώς και τον εξοπλισμό που θα αποκτηθεί με κάθε τρόπο στο μέλλον. ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οι χώροι της Ιεράς Μονής, καθώς και το προσκυνητάρι του προαύλιου χώρου έχουν καθοριστεί σε προηγούμενες εσωτερικές συμβάσεις μεταξύ της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου και του Προέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, (7.12.1985), (21.12.1994), (28.6.2001), (8.4.2011), οι οποίες παραμένουν ως έχουν. ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ Παραμένουν τα ισχύοντα όσο αφορά στην νοσηλεία των μοναχών της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου και των Ιερέων και Μοναχών της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και όσων διοικητικά Ιερέων και Μοναχών εξαρτώνται από αυτήν, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρακτικά 442/4.4.2003 θέμα 10. ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ Η παρούσα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι, το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η Διοίκηση και η διαχείρισή του, ασκείται από όργανα του Ελληνικού Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, και αφού ανεγνώσθη, υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ισχύς της τελεί υπό την αίρεση της κύρωσής της με νόμο και κατισχύει κάθε άλλης προηγούμενης συμβάσεως μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και την Ιερά Μονή Παμμακαρίστου Θεοτόκου, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για το Ελληνικό Δημόσιο Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Για την Ελληνική Καθολική Εξαρχία και την Ιερά Μονή «Παμμακαρίστου Θεοτόκου» Ο ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ