73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 22Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης ΠληροφοριώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών εδρεύει στην Αττική, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση, ιδίως μέσω των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, την αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασμένων ή μη πληροφοριών, προς το σκοπό αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας και ιδίως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και διασφάλιση των ειδικών βάσεων δεδομένων, στις οποίες καταχωρείται και αποθηκεύεται πληροφοριακό υλικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών τις πληροφορίες που συλλέγουν στο πλαίσιο της υπηρεσιακής τους αποστολής, στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, προβαίνοντας παράλληλα, εφόσον αυτό επιβάλλεται, στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επιχειρησιακή τους αξιοποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία συλλέγονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, κατ’ εφαρμογήν της προηγούμενης παραγράφου, διαβαθμίζονται ανάλογα με το αντικείμενο και τη σπουδαιότητά τους παίρνοντας ανάλογο βαθμό ασφαλείας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζόμενων, σε κάθε περίπτωση, των διατάξεων του ν. 2472/ 1997 (Α΄ 50).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, χρησιμοποιεί ή διαθέτει σε άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, πρόσφορα για το σκοπό αυτόν τεχνικά μέσα, εφαρμοζόμενων, σε κάθε περίπτωση των ισχυουσών για τη χρήση των μέσων αυτών διατάξεων.

Άρθρο 23Διεύθυνση Εσωτερικών ΥποθέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) εδρεύει στο νομό Αττικής, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Για την αποστολή, τη διάρθρωση, την οργάνωση, τη στελέχωση, τα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη συναφή με τη λειτουργία της λεπτομέρεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) και του π.δ. 179/1999 (Α΄ 169), όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και τοπική αρμοδιότητα, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Άρθρο 24Διεύθυνση Οικονομικής ΑστυνομίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), εδρεύει στην Αττική και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4150/2013. Η Δ.Ο.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ.Ο.Α., στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, μελετά, αναλύει, αξιολογεί και αξιοποιεί, αναλόγως, σημαντικά, ειδικά ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονομικά γεγονότα και κινήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και επιλαμβάνεται σε υποθέσεις της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς της, συνεργαζόμενη προς τούτο, σε πληροφοριακό ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ο.Α., έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Άρθρο 25Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών ΣτόχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και έχει ως αποστολή: α. την ασφάλεια και την προστασία: αα. του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών της οικογένειάς του και της κατοικίας του, ββ. της Βουλής των Ελλήνων και των Υπηρεσιών της, γγ. του Προέδρου της Κυβέρνησης, της οικογένειάς του, της κατοικίας και του πολιτικού του Γραφείου, δδ. των Αρχηγών Πολιτικών Κομμάτων, εε. των μελών της Κυβέρνησης και άλλων πολιτικών και πολιτειακών οργάνων, στστ. των αρχηγών ξένων κρατών και διπλωματικών αποστολών, ζζ. των πολιτικών προσώπων και άλλων επίσημων αλλοδαπών αξιωματούχων και προσωπικοτήτων, ηη. των ημεδαπών και αλλοδαπών επισήμων ή μη προσώπων για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφάλειας, θθ. των κατοικιών, κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής και ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας, β. την κατεύθυνση, το συντονισμό και την παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία προσώπων και ευπαθών στόχων στις περιοχές της τοπικής τους αρμοδιότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων συγκροτείται από το Επιτελείο της και τις ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης: α. Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας, β. Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης, γ. Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, δ. Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων, ε. Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας διαρθρώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 261/2001 (Α΄ 187) και έχει ως αποστολή: α. την ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν, καθώς και της κατοικίας του και των χώρων και εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, β. την προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει Πρόεδροι της Δημοκρατίας μετά τις 9.6.1975, γ. την ασφάλεια των αρχηγών κρατών και των προσωπικοτήτων ξένων κρατών που επισκέπτονται επίσημα τη χώρα μας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης έχει την ευθύνη της ασφάλειας του Πρωθυπουργού και των μελών της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν, καθώς και της κατοικίας και των χώρων και μέσων λειτουργίας του Πολιτικού του Γραφείου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1299/1982 (Α΄ 129).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων έχει την ευθύνη της ασφάλειας του κτιρίου της Βουλής και των Υπηρεσιών της, καθώς και της διασφάλισης της τάξης κατά τις συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τις οδηγίες του Προέδρου της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων έχει ως αποστολή την ασφάλεια των μελών της Κυβέρνησης, των Αρχηγών Κομμάτων, των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, καθώς και των προσώπων τα οποία κατείχαν πολιτικές θέσεις και λόγω της θέσης ή της ιδιότητας αυτής ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληματικής ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων έχει ως αποστολή: α. την προστασία ή τη μέριμνα για την προστασία και την παροχή συνοδευτικής ασφάλειας στους διαπιστευμένους στη χώρα μας αρχηγούς κρατών και τα λοιπά μέλη των ξένων διπλωματικών αποστολών, καθώς και στα επίσημα πρόσωπα ή άλλους αλλοδαπούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα μας. β. την ασφάλεια των ημεδαπών ή μη προσώπων, πλην πολιτικών, τα οποία λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληματικής ενέργειας, γ. τη φρούρηση ή τη μέριμνα για τη φρούρηση ή την επιτήρηση, κατά περίπτωση, κατοικιών, γραφείων και εγκαταστάσεων, τα οποία λόγω της ιδιότητας του ιδιοκτήτη τους, του προορισμού τους ή των προσώπων που εργάζονται ή κατοικούν σ’ αυτές είναι πιθανό να αποτελέσουν στόχο δολιοφθοράς ή άλλης εγκληματικής ενέργειας.

Άρθρο 26Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών ΔυνάμεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.) εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και έχει ως αποστολή: α. την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την καταπολέμηση του εγκλήματος, την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης, τη συμβολή στην εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας και της εθνικής άμυνας της χώρας και την αντιμετώπιση αστυνομικών προβλημάτων ιδιαίτερης σημασίας, β. την εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών στους χώρους στους οποίους εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, γ. τη διάθεση συνοδών – χειριστών αστυνομικών σκύλων όλων των κατηγοριών, προς το σκοπό συνδρομής στο έργο των αρμοδίων Υπηρεσιών, δ. τη διάθεση δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων για τις οποίες απαιτείται επέμβαση ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικά μέσα αστυνομικών δυνάμεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Δ.Ε.Α.Δ. συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης: α. Την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας (Υ.Ε.Μ.Ε.Α.), η οποία έχει την καθοριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2334/1995 (Α΄ 184) αποστολή και ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου και του π.δ. 36/1997 (Α΄ 36), όπως ισχύουν κάθε φορά. β. Την Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, η οποία είναι αρμόδια για την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών στους χώρους τοπικής αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην αυτών για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι, επίσης, αρμόδια για τη διάθεση συνοδών – χειριστών αστυνομικών σκύλων όλων των κατηγοριών, προς το σκοπό συνδρομής του έργου των αρμοδίων Υπηρεσιών στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών και ναρκωτικών ουσιών, στην ανεύρεση προσώπων και πραγμάτων και στη διενέργεια αστυνομικών περιπολιών. γ. Την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία έχει ως αποστολή τη διάθεση δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, όπως τρομοκρατικές ενέργειες, ένοπλες συγκρούσεις, οργανωμένες ληστείες, αεροπειρατείες, απαγωγές προσώπων και γενικά περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται επέμβαση ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικά μέσα αστυνομικών δυνάμεων. Η επιμέρους οργάνωση, η επιχειρισιακή τακτική, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία και τη δράση της Ε.Κ.Α.Μ. ρυθμίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ε.Α.Δ. και ασκεί στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 27Διεύθυνση Εγκληματολογικών ΕρευνώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) είναι η εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας, εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας και έχει ως αποστολή: α. Την παρακολούθηση της εγκληματικότητας, τη συγκέντρωση και ταξινόμηση όλων των στοιχείων σήμανσης των εγκληματούντων, την εισήγηση νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την προσφορότερη δίωξη του εγκλήματος και το συντονισμό της δράσης όλων των περιφερειακών εγκληματολογικών Υπηρεσιών της χώρας. β. Τη διεξαγωγή της υπηρεσίας εξακρίβωσης της ταυτότητας των εγκληματιών με βάση τις αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους και την οργάνωση των εγκληματολογικών αναζητήσεων προς ανακάλυψη των καταζητούμενων και την ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόμων και κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειμένων. γ. Τη διερεύνηση του τόπου τέλεσης εγκλημάτων, την περισυλλογή και αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου επιστημονικοτεχνικού εξοπλισμού και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων. δ. Την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων και τη μέριμνα για την επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους της εγκληματολογίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και κάθε άλλης αρχής που ασχολείται με τη δίωξη του εγκλήματος. ε. Την τήρηση των εθνικών αρχείων γενετικών τύπων (DNA) και δακτυλικών αποτυπωμάτων και την εξασφάλιση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23.6.2008 και 2008/616/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23.6.2008 (CL 210/6.8.2008) και μεριμνά για την παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεμάτων αρμοδιότητάς της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Δ.Ε.Ε. ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για τους σκοπούς των άρθρων 6 και 11 της απόφασης 2008/ 615/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Δ.Ε.Ε. και τοπική αρμοδιότητα, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Άρθρο 28Διεύθυνση Υγειονομικού

Η Διεύθυνση Υγειονομικού εδρεύει στην Αττική και έχει ως αποστολή την άσκηση της υγειονομικής υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως: α. την παροχή εξωνοσοκομειακής, ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης στο προσωπικό και την παρακολούθηση της υγείας του, β. τη μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων παρακλινικών εξετάσεων, φυσιοθεραπευτηρίων, αναρρωτηρίων, υγειονομικών επιτροπών και τραπεζών αίματος, γ. τη μέριμνα για την περίθαλψη των ασθενών και την επίβλεψη της πορείας των νοσηλευόμενων σε νοσηλευτικά ιδρύματα, δ. την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας σε ιδιώτες ασθενείς που κρατούνται ή μετάγονται από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ε. την εξέταση της σωματικής ικανότητας του προσωπικού και των υποψηφίων για να προσληφθούν στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και εκείνων που πρόκειται να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35), στ. τη μελέτη και εισήγηση επί υγειονομικής φύσης θεμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, ζ. τον προγραμματισμό και την εισήγηση μέτρων για την επάρκεια, την κατάρτιση και την επιμόρφωση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της Διεύθυνσης, η. τη μέριμνα για τον εφοδιασμό των υγειονομικών μονάδων του Σώματος με τα απαραίτητα επιστημονικά όργανα, εργαλεία και λοιπά είδη και μέσα, θ. την εξέταση των μελών των οικογενειών του εν ενεργεία προσωπικού, καθώς και του προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί και των μελών των οικογενειών του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 29Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης

Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου και είναι αρμόδια για τον έλεγχο των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, τον έλεγχο της λειτουργίας των οικονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και τον οικονομικό έλεγχο άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που ανατίθεται σε αυτήν με ειδικές διατάξεις.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ