73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 30Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και ΘεσσαλονίκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες: α. Επιτελείο, β. Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, γ. Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς, δ. Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ε. Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, στ. Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ζ. Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, η. Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, θ. Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, ι. Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, ια. Διεύθυνση Μεταγωγών − Δικαστηρίων Αττικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες: α. Επιτελείο, β. Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, γ. Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δ. Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ε. Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, στ. Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται σε Τμήματα και έχουν ως αποστολή την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, ιδίως σε θέματα προσωπικού, διαχείρισης του χρηματικού και υλικού, γραμματειακής εξυπηρέτησης, τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και το συντονισμό των υφισταμένων τους Υπηρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήμο της εδαφικής τους δικαιοδοσίας και ασκούν στην περιοχή αυτή τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας υπάγονται τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί που λειτουργούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και έχουν ως αποστολή τη διενέργεια συνεχών περιπολιών για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, την άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως, την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήμους της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, ασκούν στις περιοχές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας, με εξαίρεση τις περιοχές αρμοδιότητας των Διευθύνσεων της επόμενης παραγράφου. Στις Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης υπάγονται διοικητικά οι Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα Τροχαίας που λειτουργούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε χώρο των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Αθηνών και του αερολιμένα Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. Ειδικά ως προς τα θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, οι Διευθύνσεις Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης υπάγονται, αντίστοιχα, στις Διευθύνσεις Ασφάλειας και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών, Αττικής και Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα και έχουν ως αποστολή τη διάθεση Διμοιριών, για μεν τις περιφέρειες της τοπικής τους δικαιοδοσίας κατόπιν διαταγής του αντίστοιχου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, για δε την υπόλοιπη χώρα κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διάθεση των διμοιριών αποσκοπεί στην ενίσχυση των κατά τόπο αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από τις λοιπές αστυνομικές δυνάμεις κατά την κρίση του οικείου Διευθυντή Αστυνομίας ή Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή. Επίσης, είναι αρμόδιες για τη λήψη μέτρων τάξης στις διάφορες συγκεντρώσεις και δημόσιες συναθροίσεις και γενικά σε δημόσιους χώρους ή σε άλλα σοβαρά συμβάντα αστυνομικής αρμοδιότητας. Οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από Επιτελείο και Υποδιευθύνσεις. Η επιμέρους διάρθρωση, η επιχειρησιακή τακτική, η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία και τη δράση των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων ρυθμίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η Διεύθυνση Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αττικής εδρεύει στην Αττική και είναι αρμόδια για την ασφαλή μεταγωγή των κρατουμένων, καθώς και για την τήρηση της τάξης στους χώρους των δικαστηρίων που λειτουργούν στο νομό Αττικής.

Άρθρο 31Περιφερειακές Αστυνομικές ΔιευθύνσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (Π.Α.Δ.) συγκροτούνται από το Επιτελείο τους και τις Υπηρεσίες Νομών που υπάγονται σε αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Επιτελείο της Π.Α.Δ. λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, διαρθρώνεται σε Γραφεία και έχει ως αποστολή το χειρισμό των θεμάτων γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης αυτής, την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους και τη διεκπεραίωση διοικητικού χαρακτήρα υποθέσεων που ανάγονται στις αρμοδιότητές της. Ειδικότερα, στην αποστολή του Επιτελείου Π.Α.Δ., περιλαμβάνονται, ιδίως: α. ο χειρισμός θεμάτων μετακινήσεων, αδειών, πειθαρχίας, ηθικών και υλικών αμοιβών και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, β. η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης και η υποβολή τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας για έγκριση, καθώς και προγραμμάτων εξάσκησης του προσωπικού σε θέματα αυτοάμυνας και σκοποβολής, γ. η γραμματειακή υποστήριξη του Επιτελείου και ο χειρισμός θεμάτων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, δ. ο χειρισμός θεμάτων οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα, όπως η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, ο εφοδιασμός των Υπηρεσιών με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό και η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους, ε. η κατανομή και ανακατανομή του οπλισμού, των μέσων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μεταξύ των υπαγομένων στη Διεύθυνση Υπηρεσιών, στ. η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και η έκδοση διαταγών προς τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης προς το σκοπό υλοποίησης των τιθέμενων στόχων και γενικά για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους, ζ. η προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων, η. ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης, κατεύθυνσης, συντονισμού και ελέγχου της δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και την παροχή οδηγιών σε αυτές για την εφαρμογή της νομοθεσίας που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους, θ. η εκπόνηση σχεδίων και η εισήγηση για την έκδοση διαταγών αναφορικά με τη λήψη μέτρων τάξης, την εκδήλωση επιχειρησιακών δράσεων και την ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών, προς το σκοπό ενίσχυσης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους, ι. η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του οικείου Κέντρου Επιχειρήσεων και τη συντήρηση του υλικοτεχνικού του εξοπλισμού, ια. η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας και της επιχειρησιακής δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και η εισήγηση τρόπων, διαδικασιών και μεθόδων αναβάθμισής της, ιβ. ο χειρισμός θεμάτων πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις Π.Α.Δ. υπάγονται τα Αστυνομικά Τμήματα, τα Τμήματα Άμεσης Δράσης, τα Τμήματα Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα Αερολιμένα, τα Τμήματα Τουριστικής Αστυνομίας, τα Τμήματα Μεταγωγών – Δικαστηρίων, τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι Ομάδες Ειδικών Αποστολών και οι περιορισμένης ή μη χρονικής διάρκειας, Αστυνομικοί Σταθμοί, Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας, Σταθμοί Τροχαίας και Αστυνομικοί Σταθμοί Αερολιμένα που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρμοδιότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τοπική αρμοδιότητα κάθε Π.Α.Δ. ταυτίζεται με εκείνη της οικείας διοικητικής περιφέρειας, με εξαίρεση την Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, η τοπική αρμοδιότητα της οποίας περιλαμβάνει τις περιοχές των νομών Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Υπηρεσίες των Π.Α.Δ., ανάλογα με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές τους, χειρίζονται, ιδίως, τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας, πολιτικής κινητοποίησης, δημοτικής αστυνόμευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, λήψης μέτρων τάξης, προληπτικής αστυνόμευσης, τουριστικής αστυνόμευσης, φύλαξης στόχων, μεταγωγής κρατουμένων και τήρησης της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων. Όσες από τις Υπηρεσίες αυτές ασκούν και αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, υπάγονται, ως προς αυτά τα ειδικά αντικείμενα στις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες των Κλάδων Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί επιλαμβάνονται και σε θέματα ασφάλειας, εφόσον η περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας δεν καλύπτεται από Υπηρεσία Ασφάλειας ή δεν είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Ασφάλειας. Στην τελευταία περίπτωση, τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί προβαίνουν στις προβλεπόμενες άμεσες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες έως ότου επιληφθεί η αρμόδια Υπηρεσία Ασφάλειας και στην οποία παραδίδουν το προανακριτικό ή άλλο υλικό που συνέλεξαν. Επίσης, τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί επιλαμβάνονται και επί θεμάτων τροχαίας, εφόσον η περιοχή τους δεν καλύπτεται από Υπηρεσία Τροχαίας.

Άρθρο 32Διευθύνσεις ΑσφάλειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης ταυτίζεται, αντίστοιχα, με την τοπική αρμοδιότητα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ομοίως, η τοπική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας ταυτίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περιπτώσεις χειρισμού σοβαρών υποθέσεων ασφάλειας, καθώς και σε περιπτώσεις που απαιτείται η συμμετοχή ή συνδρομή Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, η αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας ενημερώνει σχετικά τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ή Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή και συνεργάζεται μαζί του για τον καλύτερο συντονισμό των Υπηρεσιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος. Οι Υπηρεσίες των οποίων ζητείται η συνδρομή οφείλουν να ανταποκρίνονται στο σχετικό αίτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται εσωτερικά σε Υποδιευθύνσεις, ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας σε Τμήματα. Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας υπάγονται οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, τα Τμήματα Ασφάλειας και τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών, που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρμοδιότητας.

Άρθρο 33Διευθύνσεις ΑλλοδαπώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, υπάγονται απευθείας στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και ασκούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών διαρθρώνονται εσωτερικά σε Υποδιευθύνσεις ή και σε Τμήματα. Στις Διευθύνσεις αυτές υπάγονται τα Τμήματα Αλλοδαπών, τα Τμήματα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης και οι Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρμοδιότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης ταυτίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Άρθρο 34Ειδικές − Επιχειρησιακές Ομάδες, Αστυνομικές Μονάδες και Κλιμάκια ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Γενικοί Επιθεωρητές των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, προς το σκοπό αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης της αποστολής των περιφερειακών Υπηρεσιών των Κλάδων τους και αντιμετώπισης σοβαρών ή έκτακτων γεγονότων ή καταστάσεων, δύνανται να εισηγούνται, στον Αρχηγό του Σώματος, τη συγκρότηση Ειδικών − Επιχειρησιακών Ομάδων, Αστυνομικών Μονάδων και Κλιμακίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Ομάδες και οι Μονάδες της προηγούμενης παραγράφου συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος, στελεχώνονται με προσωπικό των κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμοδίων περιφερειακών Υπηρεσιών των Κλάδων και η συγκρότησή τους, κατά Κλάδο, έχει ως εξής: α. Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις του Κλάδου Τάξης δύναται να συγκροτούνται: αα. Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.) που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 77Α΄ του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 80/2007 (Α΄ 96) και έχουν ως αποστολή τη συμπλήρωση της οργανωμένης αστυνομικής δράσης σε θέματα γενικής αστυνόμευσης, μέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες, ιδίως των απομακρυσμένων περιοχών. ββ. Ομάδες Προληπτικής Αστυνόμευσης (Ο.Π.Α.), οι οποίες έχουν ως αποστολή τη διενέργεια πεζών ή και εποχούμενων περιπολιών, ιδίως σε αστικές περιοχές ή σημεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης αστυνόμευσης, προς το σκοπό αποτροπής παράνομων ενεργειών και εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. γγ. Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), σε περιοχές στις οποίες δεν λειτουργούν αυτοτελείς Υπηρεσίες Άμεσης Δράσης, προς το σκοπό ενίσχυσης της αστυνόμευσης και αμεσότερης ανταπόκρισης των Υπηρεσιών σε περιπτώσεις που απαιτείται η αστυνομική παρέμβαση. δδ. Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι οποίες στελεχώνονται με προσωπικό Υπηρεσιών Τροχαίας και έχουν ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή της τροχαίας παραβατικότητας, τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. β. Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας δύνανται να συγκροτούνται: αα. Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), οι οποίες έχουν ως αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των οικείων Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ειδικών, αυξημένης ή ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών προβλημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. ββ. Ομάδες Ειδικών Δράσεων (Ο.Ε.Δ.), οι οποίες στελεχώνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και έχουν ως αποστολή την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή σημαντικών ζητημάτων ασφάλειας, καθώς και την αντιμετώπιση σοβαρών και επικίνδυνων καταστάσεων δημόσιας τάξης στις περιοχές που δεν λειτουργούν ή σε περιπτώσεις που δεν δύνανται να ανταποκριθούν άμεσα οι αρμόδιες αυτοτελείς Υπηρεσίες Ειδικών Αποστολών. γ. Στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, καθώς και στις Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, δύνανται να συγκροτούνται Ειδικές Ομάδες Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, οι οποίες έχουν ως αποστολή την αναζήτηση και τον εντοπισμό σημείων, διαδρομών και μεθόδων παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης παράνομων μεταναστών προς τη χώρα και εντός αυτής, καθώς και την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση του Σώματος στην αντιμετώπιση, ειδικών ή σοβαρών περιπτώσεων παράνομης εισόδου, παραμονής και διακίνησης αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Ομάδες και οι Μονάδες των προηγουμένων παραγράφων δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικής διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να διατίθενται και σε άλλες εκτός των οικείων Γενικών και Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών περιοχών, για ενίσχυση των κατά τόπο αρμοδίων Υπηρεσιών. Επίσης, κατά την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η αμοιβαία συνδρομή Ομάδων και Μονάδων διαφορετικών Κλάδων για την αντιμετώπιση γεγονότων ή καταστάσεων κοινού υπηρεσιακού ενδιαφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην επιλογή, τη σύνθεση, στην εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση του προσωπικού και στην υπαγωγή, την επιχειρησιακή τακτική και δράση και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Ομάδων και Μονάδων των προηγούμενων παραγράφων ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται με μέριμνα των οικείων Κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα Κλιμάκια ιδρύονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, στελεχώνονται με προσωπικό της Υπηρεσίας της οποίας συστατικό μέρος αποτελούν, δεν έχουν αυτόνομη διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία και συγκροτούνται στις περιπτώσεις εκείνες που ιδιαίτεροι λόγοι αστυνόμευσης, σε περιοχές εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, επιβάλλουν τη μόνιμη και επί μακρό χρονικό διάστημα αστυνομική παρουσία στις περιοχές αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η συγκρότηση άλλων Ομάδων, Μονάδων και Κλιμακίων, εκτός των προβλεπόμενων στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων στην οποία θα διατυπώνονται οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τη συγκρότησή τους.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ