73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 31 - Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Επιτελείο της Π.Α.Δ. λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, διαρθρώνεται σε Γραφεία και έχει ως αποστολή το χειρισμό των θεμάτων γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης αυτής, την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους και τη διεκπεραίωση διοικητικού χαρακτήρα υποθέσεων που ανάγονται στις αρμοδιότητές της. Ειδικότερα, στην αποστολή του Επιτελείου Π.Α.Δ., περιλαμβάνονται, ιδίως: α. ο χειρισμός θεμάτων μετακινήσεων, αδειών, πειθαρχίας, ηθικών και υλικών αμοιβών και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, β. η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης και η υποβολή τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας για έγκριση, καθώς και προγραμμάτων εξάσκησης του προσωπικού σε θέματα αυτοάμυνας και σκοποβολής, γ. η γραμματειακή υποστήριξη του Επιτελείου και ο χειρισμός θεμάτων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, δ. ο χειρισμός θεμάτων οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα, όπως η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, ο εφοδιασμός των Υπηρεσιών με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό και η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους, ε. η κατανομή και ανακατανομή του οπλισμού, των μέσων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μεταξύ των υπαγομένων στη Διεύθυνση Υπηρεσιών, στ. η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και η έκδοση διαταγών προς τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης προς το σκοπό υλοποίησης των τιθέμενων στόχων και γενικά για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους, ζ. η προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων, η. ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης, κατεύθυνσης, συντονισμού και ελέγχου της δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και την παροχή οδηγιών σε αυτές για την εφαρμογή της νομοθεσίας που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους, θ. η εκπόνηση σχεδίων και η εισήγηση για την έκδοση διαταγών αναφορικά με τη λήψη μέτρων τάξης, την εκδήλωση επιχειρησιακών δράσεων και την ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών, προς το σκοπό ενίσχυσης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους, ι. η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του οικείου Κέντρου Επιχειρήσεων και τη συντήρηση του υλικοτεχνικού του εξοπλισμού, ια. η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας και της επιχειρησιακής δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και η εισήγηση τρόπων, διαδικασιών και μεθόδων αναβάθμισής της, ιβ. ο χειρισμός θεμάτων πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ