73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΣΗ
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 35Συντονισμός ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας εκπληρώνεται μέσω της συντονισμένης, συνεχούς και αλληλοσυμπληρωματικής δράσης των κεντρικών και περιφερειακών της Υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτόν όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος συνεργάζονται μεταξύ τους τόσο σε στρατηγικό – επιτελικό όσο και τακτικό – επιχειρησιακό επίπεδο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις ή συνδράμοντας δράσεις κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως σε περιπτώσεις λήψης μέτρων τάξης και ασφάλειας, συλλογής, ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών, διενέργειας πεζών και εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ελέγχων, αστυνομικών επιχειρήσεων, αναζητήσεων προσώπων και πραγμάτων και αντιμετώπισης έκτακτων και σοβαρών καταστάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η βασική στρατηγική κατεύθυνση για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας σχεδιάζεται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων, εγκρίνεται από την ηγεσία του Σώματος και υλοποιείται από τους αρμόδιους Κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό: α. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, σε σοβαρές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών, δύναται να διατάσσει την επιχειρησιακή δραστηριοποίηση οποιασδήποτε Υπηρεσίας των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και σε περιοχές εκτός της τοπικής τους αρμοδιότητας. β. Ο Υπαρχηγός συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. γ. Οι Γενικοί Επιθεωρητές συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Προϊστάμενο του Επιτελείου, προς το σκοπό εξειδίκευσης της στρατηγικής κατεύθυνσης και καθορισμού του πλαισίου διοικητικής υποστήριξης και διακλαδικής δράσης συντονισμού των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών, δίδοντας σχετικές εντολές προς τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους και παρακολουθώντας την εφαρμογή τους. δ. Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας και οι προϊστάμενοι των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών του Σώματος συνεργάζονται μεταξύ τους, προς το σκοπό σχεδιασμού και υλοποίησης ειδικότερων επιχειρησιακών δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκπλήρωση της στρατηγικής κατεύθυνσης του Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούν, συντονίζουν και ελέγχουν το έργο των υφισταμένων τους Υπηρεσιών και παρεμβαίνουν άμεσα στην επίλυση τυχόν δυσλειτουργικών προβλημάτων που ανακύπτουν. ε. Οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος διευθύνουν, διοικούν ή προΐστανται των Υπηρεσιών τους, διαχειριζόμενοι κατά τρόπο υπεύθυνο, ορθολογικό, επαγγελματικό και με γνώμονα το ευρύτερο υπηρεσιακό και δημόσιο συμφέρον, το προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν, προς το σκοπό αποτελεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής τους. Οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι όμορων αστυνομικών Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές κοινής εδαφικής δικαιοδοσίας, συνεργάζονται άμεσα και ουσιαστικά μεταξύ τους είτε στο πλαίσιο ανταλλαγής χρήσιμων υπηρεσιακών πληροφοριών είτε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεικτών επιχειρησιακών δράσεων, εντός της γενικότερης στρατηγικής κατεύθυνσης και των εντολών, οδηγιών και κατευθύνσεων των ιεραρχικά προϊσταμένων τους Υπηρεσιών και οργάνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περιπτώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων τάξης και άλλων επιχειρησιακών δράσεων διακλαδικού χαρακτήρα σε περιφερειακό επίπεδο, την ευθύνη έχει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής ή ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής Ασφάλειας ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας ή ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνεται το αντικείμενο των δράσεων αυτών αντιστοίχως. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο αντικείμενο άπτεται των αρμοδιοτήτων περισσοτέρων του ενός Κλάδων, την ευθύνη έχει ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος των αξιωματικών αυτών. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων αυτών οφείλουν να συνεργάζονται, κατά τα διαλαμβανόμενα στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου και να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στο όργανο το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη. Οποιαδήποτε μεταξύ τους διαφωνία αίρεται με απόφαση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους και, εν τέλει, των Γενικών Επιθεωρητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, πέραν των βοηθών του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 37, τοποθετείται, επιπλέον, ο απαραίτητος αριθμός αξιωματικών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική εποπτεία, συντονισμός και έλεγχος των υφισταμένων της Υπηρεσιών. Οι αξιωματικοί αυτοί είναι ανώτεροι αξιωματικοί, κατώτεροι στο βαθμό ή νεότεροι των βοηθών του οικείου Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή και φέρουν τον τίτλο του Αστυνομικού Διευθυντή Τάξης. Στον τίτλο αυτόν, προστίθεται η ονομασία του αντίστοιχου νομού. Προς τούτο, ο οικείος Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ορίζει, με διαταγή του, τον τομέα ευθύνης των Αστυνομικών Διευθυντών Τάξης, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ τους. Κάθε τομέας ευθύνης ταυτίζεται εδαφικά με το σύνολο της τοπικής αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης που λειτουργούν στην περιοχή του αντίστοιχου νομού της εδαφικής της δικαιοδοσίας. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές Τάξης εδρεύουν σε Υπηρεσίες της Π.Α.Δ. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των οικείων νομών και εποπτεύουν, συντονίζουν, κατευθύνουν και ελέγχουν τις Υπηρεσίες του τομέα ευθύνης τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εντολές και οδηγίες του Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή. Ειδικά για τους νομούς που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν περισσότερες από μία Αστυνομικές Διευθύνσεις ορίζονται ισάριθμοι Αστυνομικοί Διευθυντές Τάξης και στον τίτλο τους προστίθεται η ονομασία του τομέα ευθύνης τους. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές Τάξης υποστηρίζονται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους από το απολύτως αναγκαίο προς τούτο προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, των Τμημάτων Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, των Τμημάτων Αλλοδαπών, των Τμημάτων Διαβατηριακού Ελέγχου και των Υπηρεσιών Φύλαξης των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών που λειτουργούν στις περιοχές των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, καθώς και των Υπηρεσιών των άλλων Κλάδων που λειτουργούν στις περιοχές αυτές και ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα διαβατηριακού ελέγχου, αλλοδαπών και δίωξης παράνομης μετανάστευσης, ως προς τα ειδικά αυτά αντικείμενα, εξασφαλίζεται από ειδικούς προς τούτο, αξιωματικούς− συντονιστές. Ως αξιωματικοί− συντονιστές επί θεμάτων αλλοδαπών τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Οι αξιωματικοί αυτοί φέρουν τον τίτλο του Περιφερειακού Συντονιστή Αλλοδαπών, στον οποίο προστίθεται η ονομασία της Περιφέρειας ή της γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Αλλοδαπών εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και υποστηρίζονται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους από το απολύτως αναγκαίο προς τούτο προσωπικό. Σε περιπτώσεις που στην περιοχή Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης είναι απαραίτητος ο ορισμός περισσότερων του ενός Περιφερειακών Συντονιστών Αλλοδαπών, από τον οικείο Κλάδο καθορίζονται και ο τομέας ευθύνης και η έδρα αυτών. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Αλλοδαπών και το προσωπικό από το οποίο υποστηρίζονται υπάγονται στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και εξυπηρετούνται διαχειριστικά από το Επιτελείο των οικείων Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για τυχόν συγχύσεις ή δυσλειτουργίες που ανακύπτουν μεταξύ Υπηρεσιών στο πλαίσιο της λειτουργικής και επιχειρησιακής τους δράσης αποφαίνονται για την επίλυσή τους: α. ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου για τους Κλάδους, το Επιτελείο και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε αυτόν, β. ο Υπαρχηγός, προκειμένου για αυτοτελείς κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες διαφορετικών Κλάδων, καθώς και για τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες που εποπτεύονται και ελέγχονται από τον ίδιο, γ. οι Γενικοί Επιθεωρητές, ως προς τις Διευθύνσεις του Κλάδου τους και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε αυτούς, επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, δ. ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, προκειμένου για τις Διευθύνσεις του Επιτελείου και τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον ίδιο, ε. οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας και οι Διοικητές, Διευθυντές ή Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, για τις υφιστάμενες Yπηρεσίες τους.

Άρθρο 36ΔιοίκησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για θητεία δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσεώς του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος Αντιστράτηγος μετά τον Αρχηγό και άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και τον Προϊστάμενο του Επιτελείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Γενικοί Επιθεωρητές καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο όλων των Περιφερειακών Αστυνομικών Υπηρεσιών του οικείου Κλάδου, καθώς και των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών του Σώματος των οποίων η εποπτεία και ο έλεγχος του έχει ανατεθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Προϊστάμενος Επιτελείου καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Διευθύνσεων του Επιτελείου και της Διεύθυνσης Υγειονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον Προϊστάμενο του Επιτελείου, στους Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας και στους Προϊσταμένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Γενικοί Επιθεωρητές, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και του Επιτελείου και οι Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε υφισταμένους τους το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή τους» για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους οι προϊστάμενοί τους.

Άρθρο 37Βαθμοί ΔιοικούντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο Υπαρχηγός και οι Γενικοί Επιθεωρητές των Κλάδων Τάξης και Ασφάλειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Γενικός Επιθεωρητής του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και ο Προϊστάμενος του Επιτελείου φέρουν το βαθμό του Αντιστράτηγου ή του Υποστράτηγου Αστυνομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε καθέναν από τους Κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, καθώς και στο Επιτελείο τοποθετούνται τουλάχιστον δύο ανώτατοι αξιωματικοί, με το βαθμό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου Αστυνομίας, ως βοηθοί των οικείων Γενικών Επιθεωρητών και του Προϊστάμενου Επιτελείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων Προσώπων και Ευπαθών Στόχων, οι Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας, οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς και ο υγειονομικός αξιωματικός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού, φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου Αστυνομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και οι Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης φέρουν το βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας ή του Αστυνομικού Διευθυντή. Επίσης, το βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας ή του Αστυνομικού Διευθυντή φέρουν και οι αξιωματικοί που τοποθετούνται ως βοηθοί των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών και των Διευθυντών και Περιφερειακών Διευθυντών Ασφάλειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Διευθυντές, Προϊστάμενοι ή Τμηματάρχες, κατά περίπτωση, των αυτοτελών ή μη Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τμηματάρχες των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Κλάδων και του Επιτελείου τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Διοικητές ή Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών, αυτοτελών ή μη, Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄ ή Αστυνόμοι Β΄ ή Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Διοικητές των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού Σταθμού τοποθετούνται Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄ ή Ανθυπαστυνόμοι − Αρχιφύλακες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Διευθυντές των Διευθύνσεων Επικοινωνίας και Πολιτικού Προσωπικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών μπορεί να τοποθετείται Διευθυντής και πολιτικός υπάλληλος. Σε θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος. Η τοποθέτηση των ομοιόβαθμων Γενικών Επιθεωρητών των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας, Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, καθώς και του Προϊστάμενου του Επιτελείου πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της σειράς αρχαιότητάς τους.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ