73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 35 - Συντονισμός Υπηρεσιών
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 35Συντονισμός ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας εκπληρώνεται μέσω της συντονισμένης, συνεχούς και αλληλοσυμπληρωματικής δράσης των κεντρικών και περιφερειακών της Υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτόν όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος συνεργάζονται μεταξύ τους τόσο σε στρατηγικό – επιτελικό όσο και τακτικό – επιχειρησιακό επίπεδο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις ή συνδράμοντας δράσεις κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως σε περιπτώσεις λήψης μέτρων τάξης και ασφάλειας, συλλογής, ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών, διενέργειας πεζών και εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ελέγχων, αστυνομικών επιχειρήσεων, αναζητήσεων προσώπων και πραγμάτων και αντιμετώπισης έκτακτων και σοβαρών καταστάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η βασική στρατηγική κατεύθυνση για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας σχεδιάζεται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων, εγκρίνεται από την ηγεσία του Σώματος και υλοποιείται από τους αρμόδιους Κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό: α. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, σε σοβαρές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών, δύναται να διατάσσει την επιχειρησιακή δραστηριοποίηση οποιασδήποτε Υπηρεσίας των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και σε περιοχές εκτός της τοπικής τους αρμοδιότητας. β. Ο Υπαρχηγός συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. γ. Οι Γενικοί Επιθεωρητές συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Προϊστάμενο του Επιτελείου, προς το σκοπό εξειδίκευσης της στρατηγικής κατεύθυνσης και καθορισμού του πλαισίου διοικητικής υποστήριξης και διακλαδικής δράσης συντονισμού των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών, δίδοντας σχετικές εντολές προς τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους και παρακολουθώντας την εφαρμογή τους. δ. Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας και οι προϊστάμενοι των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών του Σώματος συνεργάζονται μεταξύ τους, προς το σκοπό σχεδιασμού και υλοποίησης ειδικότερων επιχειρησιακών δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκπλήρωση της στρατηγικής κατεύθυνσης του Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούν, συντονίζουν και ελέγχουν το έργο των υφισταμένων τους Υπηρεσιών και παρεμβαίνουν άμεσα στην επίλυση τυχόν δυσλειτουργικών προβλημάτων που ανακύπτουν. ε. Οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος διευθύνουν, διοικούν ή προΐστανται των Υπηρεσιών τους, διαχειριζόμενοι κατά τρόπο υπεύθυνο, ορθολογικό, επαγγελματικό και με γνώμονα το ευρύτερο υπηρεσιακό και δημόσιο συμφέρον, το προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν, προς το σκοπό αποτελεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής τους. Οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι όμορων αστυνομικών Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές κοινής εδαφικής δικαιοδοσίας, συνεργάζονται άμεσα και ουσιαστικά μεταξύ τους είτε στο πλαίσιο ανταλλαγής χρήσιμων υπηρεσιακών πληροφοριών είτε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεικτών επιχειρησιακών δράσεων, εντός της γενικότερης στρατηγικής κατεύθυνσης και των εντολών, οδηγιών και κατευθύνσεων των ιεραρχικά προϊσταμένων τους Υπηρεσιών και οργάνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περιπτώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων τάξης και άλλων επιχειρησιακών δράσεων διακλαδικού χαρακτήρα σε περιφερειακό επίπεδο, την ευθύνη έχει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής ή ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής Ασφάλειας ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας ή ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνεται το αντικείμενο των δράσεων αυτών αντιστοίχως. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο αντικείμενο άπτεται των αρμοδιοτήτων περισσοτέρων του ενός Κλάδων, την ευθύνη έχει ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος των αξιωματικών αυτών. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων αυτών οφείλουν να συνεργάζονται, κατά τα διαλαμβανόμενα στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου και να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στο όργανο το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη. Οποιαδήποτε μεταξύ τους διαφωνία αίρεται με απόφαση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους και, εν τέλει, των Γενικών Επιθεωρητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, πέραν των βοηθών του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 37, τοποθετείται, επιπλέον, ο απαραίτητος αριθμός αξιωματικών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική εποπτεία, συντονισμός και έλεγχος των υφισταμένων της Υπηρεσιών. Οι αξιωματικοί αυτοί είναι ανώτεροι αξιωματικοί, κατώτεροι στο βαθμό ή νεότεροι των βοηθών του οικείου Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή και φέρουν τον τίτλο του Αστυνομικού Διευθυντή Τάξης. Στον τίτλο αυτόν, προστίθεται η ονομασία του αντίστοιχου νομού. Προς τούτο, ο οικείος Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ορίζει, με διαταγή του, τον τομέα ευθύνης των Αστυνομικών Διευθυντών Τάξης, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ τους. Κάθε τομέας ευθύνης ταυτίζεται εδαφικά με το σύνολο της τοπικής αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης που λειτουργούν στην περιοχή του αντίστοιχου νομού της εδαφικής της δικαιοδοσίας. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές Τάξης εδρεύουν σε Υπηρεσίες της Π.Α.Δ. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των οικείων νομών και εποπτεύουν, συντονίζουν, κατευθύνουν και ελέγχουν τις Υπηρεσίες του τομέα ευθύνης τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εντολές και οδηγίες του Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή. Ειδικά για τους νομούς που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν περισσότερες από μία Αστυνομικές Διευθύνσεις ορίζονται ισάριθμοι Αστυνομικοί Διευθυντές Τάξης και στον τίτλο τους προστίθεται η ονομασία του τομέα ευθύνης τους. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές Τάξης υποστηρίζονται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους από το απολύτως αναγκαίο προς τούτο προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, των Τμημάτων Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, των Τμημάτων Αλλοδαπών, των Τμημάτων Διαβατηριακού Ελέγχου και των Υπηρεσιών Φύλαξης των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών που λειτουργούν στις περιοχές των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, καθώς και των Υπηρεσιών των άλλων Κλάδων που λειτουργούν στις περιοχές αυτές και ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα διαβατηριακού ελέγχου, αλλοδαπών και δίωξης παράνομης μετανάστευσης, ως προς τα ειδικά αυτά αντικείμενα, εξασφαλίζεται από ειδικούς προς τούτο, αξιωματικούς− συντονιστές. Ως αξιωματικοί− συντονιστές επί θεμάτων αλλοδαπών τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Οι αξιωματικοί αυτοί φέρουν τον τίτλο του Περιφερειακού Συντονιστή Αλλοδαπών, στον οποίο προστίθεται η ονομασία της Περιφέρειας ή της γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Αλλοδαπών εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και υποστηρίζονται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους από το απολύτως αναγκαίο προς τούτο προσωπικό. Σε περιπτώσεις που στην περιοχή Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης είναι απαραίτητος ο ορισμός περισσότερων του ενός Περιφερειακών Συντονιστών Αλλοδαπών, από τον οικείο Κλάδο καθορίζονται και ο τομέας ευθύνης και η έδρα αυτών. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Αλλοδαπών και το προσωπικό από το οποίο υποστηρίζονται υπάγονται στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και εξυπηρετούνται διαχειριστικά από το Επιτελείο των οικείων Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για τυχόν συγχύσεις ή δυσλειτουργίες που ανακύπτουν μεταξύ Υπηρεσιών στο πλαίσιο της λειτουργικής και επιχειρησιακής τους δράσης αποφαίνονται για την επίλυσή τους: α. ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου για τους Κλάδους, το Επιτελείο και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε αυτόν, β. ο Υπαρχηγός, προκειμένου για αυτοτελείς κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες διαφορετικών Κλάδων, καθώς και για τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες που εποπτεύονται και ελέγχονται από τον ίδιο, γ. οι Γενικοί Επιθεωρητές, ως προς τις Διευθύνσεις του Κλάδου τους και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε αυτούς, επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, δ. ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, προκειμένου για τις Διευθύνσεις του Επιτελείου και τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον ίδιο, ε. οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας και οι Διοικητές, Διευθυντές ή Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, για τις υφιστάμενες Yπηρεσίες τους.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ