73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ − ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Άρθρο 38
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 38ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αστυνομική Ακαδημία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μέσω του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της η Αστυνομική Ακαδημία αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα που συμβάλλουν γενικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης από αυτήν επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας έχουν πρόσβαση σε συναφή με την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού της, μεταπτυχιακά προγράμματα των ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή και του εξωτερικού, ιδίως στους τομείς της νομικής, διοικητικής και οικονομικής επιστήμης, της πληροφορικής, της εγκληματολογίας, της ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνιολογίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο της και τις ακόλουθες Σχολές: α. Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, β. Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, γ. Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, δ. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τα Ιδρύματα και τις Σχολές του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα Ιδρύματα και τις Σχολές αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις φοίτησης ή παρακολούθησης μαθημάτων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας υπογράφονται από τον διοικητή αυτής και απονέμονται σε ειδική τελετή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα εκπαιδευτικά όργανα της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι: α. Τo Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από το διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως πρόεδρο και τον υποδιοικητή αυτής, το διοικητή της οικείας Σχολής, το διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας και τον Διευθυντή Σπουδών, καθώς και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της οικείας Σχολής, ως μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών του Επιτελείου της Αστυνομικής Ακαδημίας, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συμβουλίου. Τo Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. β. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, ο οποίος επιλέγεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου, μεταξύ του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας που διδάσκει στην Αστυνομική Ακαδημία. Αν δεν υπάρχει τέτοιο προσωπικό, ως Διευθυντής Σπουδών ορίζεται διδάσκων καθηγητής, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, της οικείας Σχολής. Η αποζημίωση για την πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων απασχόληση των Διευθυντών Σπουδών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Το διδακτικό προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας ορίζεται με απόφαση του διοικητή της και επιλέγεται ως ακολούθως: (1) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των ακαδημαϊκού χαρακτήρα μαθημάτων αποφασίζει τριμελής Επιτροπή, η οποία συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και μέχρι δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. της χώρας, του ιδίου ή συναφούς με την υπό πλήρωση θέση γνωστικού αντικειμένου. (2) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των μη ακαδημαϊκών μαθημάτων αποφασίζει τριμελής Επιτροπή, η οποία συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, τον διοικητή της οικείας Σχολής και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Χρέη προέδρου της Επιτροπής εκτελεί το κατά βαθμό ανώτερο ή αρχαιότερο μέλος αυτής. β. Οι Επιτροπές των υποπεριπτώσεων (1) και (2) της προηγούμενης περίπτωσης συγκροτούνται με απόφαση του διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας. γ. Με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες επιλέγονται και ορίζονται ισάριθμοι προς τους τακτικούς αναπληρωτές καθηγητές. δ. Ως εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής ορίζεται διδάσκων καθηγητής της Σχολής αυτής, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, ο οποίος επιλέγεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου προηγείται, απαραιτήτως, η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς πιστοποίηση των προσόντων των υποψηφίων, καθώς επίσης η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Για τη διδασκαλία, στην Αστυνομική Ακαδημία, μαθήματος του οποίου το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο και μόνον εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος καθηγητής για το μάθημα αυτό επιτρέπεται η διδασκαλία του από καθηγητή κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από το διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από σχετική εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με την προκήρυξη καθορίζεται και η αμοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στις τριμελείς Επιτροπές επιλογής της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία με τον διοικητή αυτής, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών, τις θεματικές ενότητες της διδακτέας ύλης, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, συγγράμματα και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που θεωρείται αναγκαίο για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Επί της εισηγήσεως αποφασίζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της και σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, να οργανώνονται και να υλοποιούνται, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. της χώρας ή ανάλογου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και να απονέμονται αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται από ειδική τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται για αυτόν το σκοπό με απόφαση του διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας και συντίθεται από τον διοικητή της Σχολής, ως πρόεδρο και μέλη το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ιδίου ή συναφούς προς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος, σε περίπτωση συνεργασίας, προέρχεται από το συνεργαζόμενο Α.Ε.Ι.. Το περιεχόμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλεται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από αυτό. Μέρος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της χώρας μας ή και στην αλλοδαπή. Διευθυντής του Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, ο οποίος μεριμνά για την ομαλή υλοποίησή του. Με τον οικείο κανονισμό ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία αφορούν, ιδίως: α. το αντικείμενο, το σκοπό και τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, καθώς και το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται, β. τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές, τη διαδικασία εισαγωγής τους, τα διδασκόμενα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις, τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών και τη διδακτική και ερευνητική απασχόλησή τους, γ. τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος, το συνολικό κόστος υλοποίησής του, καθώς και τις πηγές και το ύψος χρηματοδότησής του, αναλυτικά, δ. την τυχόν αναθεώρηση επιμέρους παραμέτρων του σχετικού προγράμματος σπουδών και ε. κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο Επιτελείο της Αστυνομικής Ακαδημίας λειτουργεί Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των θεμάτων οικονομικής φύσεως και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και των υπαγομένων σε αυτήν Υπηρεσιών, όπως τα θέματα προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, δαπανών, προμηθειών και γενικά, διαχείρισης των οικονομικών πόρων, καθώς και τα θέματα εφοδιασμού, συντήρησης και διανομής στο προσωπικό και τις Υπηρεσίες των απαραίτητων μέσων, μηχανημάτων και λοιπών εφοδίων και υλικών. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται, ιδίως: α. η κατάρτιση, η έγκαιρη υποβολή για έγκριση, τροποποίηση ή αναμόρφωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και η συγκέντρωση, επεξεργασία και η αξιολόγηση των συναφών προς το ζήτημα αυτό στοιχείων, β. η έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή για έγκριση του ετήσιου ή μεσοπρόθεσμου προγράμματος προμηθειών, η μέριμνα για την εκτέλεσή του και η διεκπεραίωση όλων των συναφών με το ζήτημα αυτό διαδικασιών, όπως η διενέργεια διαγωνισμών, η παραλαβή των προμηθειών και η εκποίηση ή καταστροφή του περιορισμένης οικονομικής εκμετάλλευσης ή άχρηστου υλικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, γ. η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην εκκαθάριση δαπανών της Αστυνομικής Ακαδημίας, η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και η υποβολή τους για έγκριση, δ. η διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται για τη μισθοδοσία, την αμοιβή ή την αποζημίωση του πάσης φύσεως προσωπικού της Αστυνομικής Ακαδημίας, η παρακολούθηση και τακτοποίηση των μισθολογικών του μεταβολών και η μέριμνα για τη μηχανογραφική επεξεργασία, ανάλυση και τήρηση των σχετικών στοιχείων, ε. η παραλαβή και η μέριμνα για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στ. η καταγραφή, παρακολούθηση, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας και του κάθε είδους εξοπλισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Πόροι της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι, ιδίως: α. η ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό εξόδων του ΕΦ.43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», β. οι πρόσοδοι από τη μίσθωση ή κατ’ άλλον τρόπο αξιοποίηση περιουσιακών της στοιχείων, γ. τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, δ. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και πόροι συναφείς προς το σκοπό και την αποστολή της. Για το έτος 2014 η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α΄ δίδεται με ισόποση μείωση των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦ.43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Από το έτος 2015 και μετά η ανωτέρω κρατική επιχορήγηση δίδεται εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ως προϊστάμενος της Αστυνομικής Ακαδημίας τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιωματικός με το βαθμό του Υποστράτηγου Αστυνομίας ή Ταξίαρχου Αστυνομίας, ο οποίος φέρει τον τίτλο του διοικητή. Ως υποδιοικητής ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με το βαθμό του Ταξίαρχου ή του Αστυνομικού Διευθυντή. Ως διοικητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας ορίζονται αξιωματικοί με το βαθμό του Ταξίαρχου ή του Αστυνομικού Διευθυντή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας και η εισαγωγή για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 41 παράγραφοι 1, 3, 7 έως 10, 42 και 43 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και του ν. 2226/1994 (Α΄ 122).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται, μέσα στο πλαίσιο του άρθρου αυτού, τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών που υπάγονται σε αυτήν, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των δοκίμων, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, η φοίτηση και η αποφοίτηση από τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα προεδρικά διατάγματα του προηγούμενου εδαφίου κωδικοποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και απαρτίζουν τον κανονισμό εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ