73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΤΕΛΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39Τελικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του προσωπικού της εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν θέματα προσωπικού και Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των προεδρικών διαταγμάτων 100/2003 και 211/2005, ως περιοχή μετάθεσης νοείται η περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ή των πρώην Αστυνομικών Διευθύνσεων, η έδρα των οποίων λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων λόγω απόστασης. Προκειμένου για νησιωτικές περιοχές η απόσταση για τον υπολογισμό των μορίων προσμετράται από το κύριο λιμάνι του νησιού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί σε Υπηρεσίες Αστυνομικών Διευθύνσεων δεν μετατίθεται χωρίς αίτησή του εκτός αυτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12, 15, 16 και 17 του π.δ. 100/2003 και των άρθρων 11, 12 και 13 του π.δ. 211/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 30Α του ν.1264/1982, όπως ισχύει, ως «Αστυνομική Διεύθυνση νομού» νοείται η περιφέρεια των πρώην Αστυνομικών Διευθύνσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα ειδικά επιδόματα τα οποία χορηγούνται στο προσωπικό των υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 26, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις εξακολουθούν να καταβάλλονται σε αυτό και μετά την υπαγωγή των υπηρεσιών αυτών στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003 (Α΄ 94), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 107/2012 (Α΄ 185), μετά τη λέξη «Ξάνθης», προστίθεται η λέξη «Δράμας».

Άρθρο 40Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 16 του άρθρου 38 του παρόντος νόμου, η Αστυνομική Ακαδημία και οι Σχολές που υπάγονται σε αυτήν εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τα ήδη λειτουργούντα συνεργεία μεταφορικών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας απαιτείται μόνο άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 19. Μέχρι την έκδοση της ως άνω άδειας τα συνεργεία αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του β.δ. 24/1970 (Α΄ 7).

Άρθρο 41Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων – Σύσταση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από το σύνολο των κενών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, καταργούνται έξι χιλιάδες επτακόσιες (6.700) οργανικές θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συνιστώνται τριακόσιες (300) νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 οργανικές θέσεις. Ο αριθμός των θέσεων αυτών, κατά κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 42Τροποποίηση διατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 13 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους: α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ως πρόεδρο, β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, γ. Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και δ. Προϊστάμενο Επιτελείου, ως μέλη.» «7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων ή για σοβαρά θέματα ασφάλειας, μπορεί να καλούνται και να συμμετέχουν και οι οικείοι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές ή Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές ή Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1711/1987 (Α΄ 109), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3181/2003 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής: «Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) άτομα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3387/2005 (Α΄ 224), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.), με αποστολή την παροχή επιστημονικών κατευθύνσεων και οδηγιών στις Επιτροπές Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.), καθώς και το συντονισμό των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 34 παρ. 23 του ν. 4115/2013 τροποποιείται ως εξής: «Κατά τα σχολικά έτη 2012−2013 και 2013−2014 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.»

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ