73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 43Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής ΑστυνομίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το όνομα και άλλα στοιχεία του καταγγέλλοντος μπορεί με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας να μην ανακοινώνονται κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελλομένων, αν το ζητήσει ρητά ο καταγγέλλων, εφόσον δεν διενεργείται ακόμη προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση. Όταν η καταγγελία είναι ανώνυμη, διερευνάται εφόσον περιέχει στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή της, άλλως η έρευνα αναστέλλεται, με πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας, έως ότου αναφανούν νέα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3103/2003, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι αρμοδιότητες των άλλων δικαστικών και διωκτικών αρχών δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Όταν άλλη αστυνομική Υπηρεσία ενεργεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., προανακριτικές πράξεις για τις αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που διαπράττονται από αστυνομικούς, καθώς και από υπαλλήλους και λειτουργούς του δημοσίου τομέα, υπαλλήλους ή αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως με έγγραφό της, που δεν κοινοποιείται σε άλλες υπηρεσίες ή αρχές, τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι άλλες αρχές οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) και την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά τη λήξη της αρχικής θητείας τους, μετατίθενται, εφόσον επιθυμούν, σε Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους (άρθρο 2 του π.δ. 100/2003, Α΄ 94), έστω κι αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2713/1999, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 2800/2000 και την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23), προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Όποιος προβαίνει στην άσκηση σωματικής βίας, απειλών ή εκφοβισμού ή οποιασδήποτε άλλης επέμβασης στην άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων του εποπτεύοντος εισαγγελικού λειτουργού ή αστυνομικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επηρεάζει τον μάρτυρα ή αλλοιώνει ή αποκρύπτει αποδεικτικά μέσα, σε σχέση με τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 με σκοπό την παρακώλυση του ανακριτικού έργου ή την παρεμπόδιση απονομής της Δικαιοσύνης τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 225 του Π.Κ., αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη ποινική διάταξη.»

Άρθρο 44Ρύθμιση ειδικών θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής ΑστυνομίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 περίπτωση θ΄ του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής: «Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) ή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας ή των ελεγκτικών κέντρων του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) ή υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής: «4. α. Στις περιπτώσεις που από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας διενεργείται έλεγχος για τη βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση για οικονομικά εγκλήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της δεν ισχύει το φορολογικό, τελωνειακό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο. β. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας με την ολοκλήρωση των ερευνών της διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που συγκέντρωσε κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τα οποία προκύπτει η τέλεση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, προκειμένου να επιβληθούν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας μεταξύ της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της, δύναται να προβαίνει σε ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας σε περιπτώσεις παραβάσεων ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, όπως είναι οι λαθρεμπορικές πράξεις ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, οι παραβάσεις που λαμβάνουν χώρα με τη χρήση δυσχερώς ανιχνεύσιμων ή νέων μηχανισμών απάτης και ιδιαίτερων τεχνασμάτων κ.λπ.. Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Δ.Ο.Α.: αα) Λαμβάνει γνώση και ελέγχει τις φορολογικές δηλώσεις, φορολογικά στοιχεία και κάθε άλλο υποχρεωτικό και προαιρετικό βιβλίο και στοιχείο που ορίζονται από τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στην επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου. ββ) Καλεί εγγράφως τον ελεγχόμενο ή άλλο πρόσωπο να δώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος πληροφορίες για τη διευκόλυνση του φορολογικού ή τελωνειακού ελέγχου, καθώς και να παρέχει αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων πελατολογίων και καταλόγων προμηθευτών και αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων, εφόσον αυτά εκδίδονται μηχανογραφικά, εκτός εάν ο ελεγχόμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η Δ.Ο.Α. υποχρεούται να παραδίδει στον ελεγχόμενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται μνεία όλων των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων. γγ) Ενεργεί κατά τον έλεγχο κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα στην επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου, ιδίως στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης ή παράδοσης των αγαθών, στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, καθώς και στα μεταφορικά μέσα. δδ) Ενεργεί έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων που δεν ευρίσκονται στο χώρο της επαγγελματικής απασχόλησης του ελεγχόμενου μετά από συναίνεση του ελεγχόμενου ή του επιτόπιου εισαγγελέα. εε) Λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο ελεγχόμενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση άρνησης, οι διενεργούντες τον έλεγχο αστυνομικοί προβαίνουν σε σχετική επισημείωση επί των εγγράφων. Οι διενεργούντες τον έλεγχο δύνανται να απαιτούν από τον ελεγχόμενο ή τον εκπρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο, όπου διενεργείται ο έλεγχος και να απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η Δ.Ο.Α. έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε φυλασσόμενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά προγράμματα και τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί σε αυτά ενώ δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. στστ) Κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οποιαδήποτε άλλα ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία, στοιχεία, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, καθώς και αγαθά και μέσα μεταφοράς εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδεικτική αξία αυτών. ζζ) Συντάσσει μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου την κατά περίπτωση προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου την οποία διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων. β. Για την έρευνα και την κατάσχεση που διενεργείται από τη Δ.Ο.Α. συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από αυτούς που ενεργούν την κατάσχεση και τον ελεγχόμενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια του ελέγχου εταίρο ή μέλος ή συγγενικό προς τους ανωτέρω πρόσωπο ή πρόσωπο που μετέχει στη διοίκηση ή διαχείριση ή υπάλληλο ή λογιστή της επιχείρησης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον ελεγχόμενο ή στον παριστάμενο, κατά τις διακρίσεις του προηγούμενου εδαφίου, πρόσωπο. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να υπογράψουν, εφαρμόζονται οι σχετικές με τις κοινοποιήσεις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ο ελεγχόμενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων, με δαπάνες του. γ. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του διευθυντή της Δ.Ο.Α., οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, καθώς και οι ανεξάρτητες αρχές και λοιπά τρίτα πρόσωπα όπως ιδίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, οι οικονομικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελματικοί φορείς ή οργανώσεις υποχρεούνται να παρέχουν στη Δ.Ο.Α. κάθε διαθέσιμη πληροφορία και να επιδεικνύουν, χωρίς τη μεταφορά τους εκτός των εγκαταστάσεων, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, μητρώα και στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους.

Άρθρο 45Κριτήρια πρόσληψης ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 3547/2007 (Α΄ 67) και το άρθρο 9 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), αντικαθίσταται ως εξής: «Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή επαγγελματιών οπλιτών, η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, η κατοχή πτυχίου δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» και η υπαγωγή στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 84/2008 (Α΄ 125) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο: αα) πολύτεκνης οικογένειας, ββ) οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.»

Άρθρο 46Σύσταση Αστυνομικού ΦαρμακείουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να λειτουργούν στις λέσχες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και πρατήριο ειδών – τροφίμων, καθώς και Αστυνομικό Φαρμακείο κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του εν ενεργεία και εν συντάξει προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα ζητήματα εξυπηρέτησης από το Αστυνομικό Φαρμακείο του προσωπικού του Π.Σ. (πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, πολιτικού προσωπικού), εν ενεργεία και εν συντάξει και των μελών των οικογενειών τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Αστυνομικά Φαρμακεία εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας και στελεχώνονται με το αναγκαίο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Ως προϊστάμενος του φαρμακείου τοποθετείται κάτοχος άδειας άσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα οργάνωσης και εν γένει λειτουργίας των πρατηρίων και φαρμακείων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και οι κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να ανακαθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα αστυνομικά φαρμακεία. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ποσοστό μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους παραπάνω δικαιούχους από τα Αστυνομικά Φαρμακεία.

Άρθρο 47Ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό την προτεραία του θανάτου τους και λοιπά ζητήματα συνοριακών φυλάκωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 224), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι θανόντες Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί φύλακες εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Αστυφύλακα από την προτεραία του θανάτου τους, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, εφόσον κρίνονται ή έχουν ήδη κριθεί ικανοί για τη μόνιμη παραμονή τους στο Σώμα από το αρμόδιο Συμβούλιο. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Για τους πολύτεκνους και τους γονείς τριών τέκνων αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες, ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή αίτησης μετάθεσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους, κατ’ απόκλιση των ισχυόντων στις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος. Ειδικά για το έτος 2014 οι αστυφύλακες του προηγούμενου εδαφίου έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.»

Άρθρο 48Άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία σε διεθνή οργανισμόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στον αστυνομικό που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές, μέχρι πέντε έτη, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η άδεια μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι μία ακόμα πενταετία. Σε περίπτωση προηγούμενης απόσπασης του αιτούντος αστυνομικού στο εξωτερικό, η άδεια χορηγείται εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα διπλάσιο της διάρκειας της τελευταίας απόσπασής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την έγκριση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου ο αστυνομικός μετατίθεται στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της άδειας η ανωτέρω Υπηρεσία συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του αστυνομικού στοιχεία, σχετικά με τα ουσιαστικά προσόντα και τις πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον αξιολογούμενο, από τον προϊστάμενό του στον φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο διεθνή οργανισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο αστυνομικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη για τα παραπτώματα που διαπράττει κατά τη διάρκεια της άδειας της παραγράφου 1, εφόσον αυτά επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση ή αργίας με απόλυση ή απόταξης και υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν πειθαρχικές ποινές που του επιβλήθηκαν από το διεθνή οργανισμό ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές ο αστυνομικός υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση στα μετοχικά και επικουρικά ταμεία, καθώς και στα ταμεία πρόνοιας και αλληλοβοήθειας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά, ως καθορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπόχρεος δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις, δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο χρόνος της άδειας, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης, αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του αστυνομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η άδεια χωρίς αποδοχές διακόπτεται σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με το διεθνή οργανισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στους αστυνομικούς που έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών προκειμένου να εργαστούν σε διεθνή οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

Άρθρο 49Αναδρομική εφαρμογή ρυθμίσεων

Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 108/2012 (Α΄ 191), οι οποίες δεν παρέχουν δικαίωμα καταβολής αναδρομικών αποδοχών, ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2012.

Άρθρο 50Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο χρόνος που μεσολάβησε από την κλήση προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι και την κατάταξη ή το διορισμό τους, αντίστοιχα, των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς, που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 6002/2/10στ/11.1.1989 προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και την υπ’ αριθμ. 5896Φ300.2/22.2.1989 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, λαμβάνεται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου υπηρεσίας από την κατάταξη προς θεμελίωση βαθμολογικής προαγωγής, εκτός των περιπτώσεων προαγωγών εκτός οργανικών θέσεων ενόψει αποστρατείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο χρόνος της προηγούμενης παραγράφου που λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση βαθμολογικής προαγωγής δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο έτη και δεν συνιστά χρόνο πραγματικής υπηρεσίας για άλλες συνέπειες. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά τις ετήσιες κρίσεις του 2014.

Άρθρο 51Ζητήματα μετακινήσεων προσωπικού και εκκαθάρισης δαπανώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να επιτρέπεται η διανυκτέρευση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας που διατάσσονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όταν η απόσταση μετακίνησης του προσωπικού από την έδρα της Υπηρεσίας του είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή συγκοινωνιακό μέσο και μεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις προς τη νησιωτική Ελλάδα ή από πέντε (5) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από νήσο σε νήσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τις μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν από 1.6.2012 έως 31.12.2013 κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων, δικαιολογείται διανυκτέρευση εφόσον η απόσταση από την έδρα της Υπηρεσίας του προσωπικού είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) χιλιόμετρα και κινήθηκε με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή συγκοινωνιακό μέσο και μεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις προς τη νησιωτική Ελλάδα ή από πέντε (5) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από νήσο σε νήσο. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Φ. 43−110 «Ελληνική Αστυνομία» του οικονομικού έτους 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι κάθε είδους δαπάνες μετακινήσεων, μεταθέσεων, εκπαιδεύσεων και αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας και εργασίας νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες λόγω επιτακτικών αναγκών δημόσιας ασφάλειας και πυροπροστασίας πραγματοποιήθηκαν έως 31.12.2012 χωρίς την πιστή τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο π.δ. 113/2010 (Α΄ 194), δύναται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 2014 των δύο Σωμάτων, αντίστοιχα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 52Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθμών και εγκαταστάσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Συνιστώνται τριάντα πέντε (35) θέσεις ειδικών φρουρών για τη φύλαξη και προστασία των σταθμών, των εγκαταστάσεων και των αμαξοστοιχιών της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού, μισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση του ως άνω έργου. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία απόδοσης στο Δημόσιο από την εταιρεία των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 52AΣυνήγορος του ΑστυνομικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στους αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον: αα. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρμόδιο να αποφασίσει επ’ αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του π.δ.120/2008, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται και ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία. β. Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον: αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών και ββ. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται. β. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζόμενου κάθε φορά ελαχίστου ορίου. γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν έχουν κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί, αποδίδονται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από το μισθό του. ε. Με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. στ. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11).

Άρθρο 53Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθμών και εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις ειδικών φρουρών για τη φύλαξη των σταθμών και εγκαταστάσεων του δικτύου της «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2838/2000 (Α΄ 179) και ο συνολικός αριθμός αυτών ορίζεται σε εκατόν τριάντα (130). Η ανωτέρω εταιρία αναλαμβάνει τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού, μισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση του ως άνω έργου. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία απόδοσης από την εταιρία των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 54Αναπλήρωση εισαγγελικών λειτουργών του Συμβουλίου Συντονισμού και Ανάλυσης Ερευνών και της Ε.Υ.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3424/2005 (Α΄ 305), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3649/2008

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2265/1994

Άρθρο 55Επισκευή και συντήρηση οχημάτων

Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργεία των Περιφερειών Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων που ανήκουν στη δύναμη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να εκτελούνται στα συνεργεία των οικείων Περιφερειών με μέσα και υλικά όπως ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά που διατίθενται από αυτά, μετά από απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειάρχη.

Άρθρο 56Θέσπιση ποινικών κυρώσεων εις βάρος όσων συντελούν στη λειτουργία επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε σφράγιση

Όποιος το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ισχύει η σφράγιση επιχείρησης που επιβλήθηκε με απόφαση αρμόδιας αρχής λειτουργεί ή συντελεί στη λειτουργία της παρέχοντας υπηρεσία ή συνδρομή με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση εργασίας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Η ποινή δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση σε κάθε περίπτωση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Όποιος παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο σφραγίδα που έχει θέσει η αρχή για παράβαση της εν γένει φορολογικής νομοθεσίας τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 178 ΠΚ.

Άρθρο 57Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Μετά την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής: «7Α. Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, αν βεβαιώνονται από αστυνομικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του π.δ. 180/1979, ως ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήματος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ημερών χρόνο.»

Άρθρο 58Προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρησμού σε δάση

Στο άρθρο 265 του π.δ. 283/1985 (Α΄ 106) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Όποιος με σκοπό να διαπράξει το έγκλημα της παραγράφου 1 προβαίνει σε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ποινή αυτή δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.»

Άρθρο 59Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147), όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3944/2011 (Α΄ 67), αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος της άδειας κατοχής υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωσή της. Μετά την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών. 2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Για την ατομική τους ασφάλεια μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και εξετασθούν επιτυχώς, ιδίως σε θέματα λύσης, αρμολόγησης, γέμισης, απογέμισης και ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του αιτουμένου όπλου. Για την εξέτασή τους στα ως άνω θέματα οι αιτούντες καταβάλλουν παράβολο ύψους 150 ευρώ υπέρ Δημοσίου, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Από την ως άνω εξέταση, εξαιρούνται οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.» 3. Εντός τριμήνου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν υποχρεωτικά όσους κατέχουν άδεια οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια να υποβληθούν στην εξέταση της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147), όπως αυτή τροποποιείται δια του παρόντος. Όποιος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβληθεί στην παραπάνω εξέταση κατά το χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση ή εξετασθεί ανεπιτυχώς, δεν επιτρέπεται να οπλοφορεί και ανακαλείται η άδεια οπλοφορίας του. 4. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες δεν χορηγούνται: α) Σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για: αα. πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος και ββ. παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση αμετακλήτου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΠΔ ή, σε περίπτωση επιβολής ποινής, για διάστημα πέντε ετών από την έκτισή της ή την άφεσή της με χάρη ή, σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για: αα. οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και ββ. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.»

Άρθρο 60Μέτρα για την ασφάλεια των ταχυδρομικών μεταφορών

Στο ν. 4053/2012 (Α΄ 44) μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α, ως εξής: «1. Σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους άνω των 100 γραμμαρίων, το προσωπικό της ταχυδρομικής επιχείρησης υποχρεούται: α. Όταν το προς αποστολή αντικείμενο παραδίδεται από τον αποστολέα ή εκπρόσωπό του: αα. Στην καταγραφή των πλήρων στοιχείων ταυτότητας του αποστολέα ή του εκπροσώπου του, όπως αυτά αναγράφονται είτε στο δελτίο ταυτότητάς τους είτε στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. ββ. Στον έλεγχο και την καταγραφή με γενικό χαρακτηρισμό, ύστερα από δήλωση του αποστολέα ή του εκπροσώπου του, του περιεχομένου του αποστελλόμενου ταχυδρομικού αντικειμένου. β. Όταν το προς αποστολή αντικείμενο αποστέλλεται μέσω γραμματοκιβωτίων ή τα ως άνω πρόσωπα δεν φέρουν έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, τότε το περιεχόμενο του ταχυδρομικού αντικειμένου ελέγχεται μέσω ειδικών μηχανημάτων. 2. Ο υπαίτιος παράβασης των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, πέραν της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης, υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας από την παράλειψη τήρησης των αναφερομένων σε αυτές υποχρεώσεων. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζεται ο τύπος των ειδικών μηχανημάτων με τα οποία θα διενεργείται ο έλεγχος του περιεχομένου των προς αποστολή αντικειμένων, η διαδικασία ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και τη διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»

Άρθρο 61Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής ΑσφάλειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αυτοτελής υπηρεσία με την επωνυμία «Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας» (εφεξής Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α.), η οποία λειτουργεί υπό την εν γένει εποπτεία του Πρωθυπουργού. Η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. διοικείται από τον Διοικητή Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α., ο οποίος είναι ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με υποδιοικητή ανώτατο αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής αποσπώνται στη Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. με διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται έως δύο φορές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. συνιστά την Εθνική Αρχή της Χώρας μας σε θέματα συντονισμού και αντιμετώπισης σοβαρών τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών και, γενικότερα, κάθε είδους κρίσιμων περιστατικών εσωτερικής ασφάλειας για τα οποία αποφασίζεται από τον Πρωθυπουργό ότι είναι αναγκαίο αυτή να επιληφθεί, διασφαλίζει δε τη συνεργασία, ως και την άμεση και αποτελεσματική κοινή και διαλειτουργική δράση όλων των εμπλεκόμενων, ανάλογα με τη φύση του περιστατικού, δυνάμεων, φορέων και υπηρεσιών, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την επιχειρησιακή της δράση η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. συντονίζεται, εποπτεύεται και ελέγχεται, κατά περίπτωση, από τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανάλογα με το αν το προς διαχείριση περιστατικό εσωτερικής ασφάλειας υπάγεται στο χώρο αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση της Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. σε επιχειρησιακό και επιτελικό επίπεδο, τη λειτουργία, τη στελέχωση, την κοινή εκπαίδευση των στελεχών της και ιδίως της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας της Ελληνικής Αστυνομίας (Ε.Κ.Α.Μ.) που αναλαμβάνει δράση στο χώρο αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπικουρούμενη από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.), όταν αυτό διαταχθεί, και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής που αναλαμβάνει δράση στο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνεπικουρούμενη από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), όταν αυτό διαταχθεί, και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Οι περιπτώσεις β΄ και στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1940/1991 (Α΄ 40), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «β) Σε περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει η Μ.Υ.Α./ Λ.Σ. υπάγεται σε ειδικό επιχειρησιακό στρατηγείο και συνεπικουρεί την ΕΚΑΜ/ΕΛΑΣ μετά από σχετική εντολή του Διοικητή του Επιχειρησιακού Στρατηγείου.» «στ) Εκτέλεση κάθε εξειδικευμένης καταδυτικής δραστηριότητας έως τα 120 μέτρα και διαχείρισης ναυαγίων.» β) Στο άρθρο 2 του ν. 1940/1991 (Α΄ 40), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Το Επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. απαγορεύεται να διατίθεται ή να αποσπάται ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο να απομακρύνεται από τη δύναμη της Μονάδας πριν παρέλθουν δέκα (10) έτη από την ένταξη του υποβρυχίου καταστροφέα σε αυτή. Εξαίρεση αποτελεί η απόσπαση με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε άλλους φορείς και η διαδικασία αποπομπής που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.» Η επόμενη παράγραφος αναριθμείται σε 9.

Άρθρο 62Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινών Ομάδων Έρευνας

Το άρθρο 13 του ν. 3663/2008 (Α΄ 99) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 13 1. Κοινή ομάδα έρευνας είναι η ομάδα προσώπων, η οποία συγκροτείται για να διεξάγει έρευνα σε ένα ή περισσότερα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εγκλήματα της παραγράφου 2, ιδίως όταν: α) η έρευνα απαιτεί δυσχερείς και περίπλοκες ενέργειες συνδεδεμένες με άλλα κράτη−μέλη, β) η φύση και η πολυπλοκότητα της υπόθεσης απαιτεί συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση στα ενδιαφερόμενα κράτη−μέλη. 2. Κοινή ομάδα έρευνας, μπορεί να συσταθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, για τη διακρίβωση των εγκλημάτων των τρομοκρατικών πράξεων (άρθρο 187Α ΠΚ), της παραχάραξης (άρθρο 207 ΠΚ), της κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων (άρθρο 208 ΠΚ), της πλαστογραφίας (άρθρο 216 ΠΚ), του εμπρησμού (άρθρο 264 ΠΚ), του εμπρησμού σε δάση (άρθρο 265 ΠΚ), της έκρηξης (άρθρο 270 ΠΚ), των παραβάσεων σχετικών με τις εκρηκτικές ύλες (άρθρο 272 ΠΚ), της πρόκλησης ναυαγίου (άρθρο 277 ΠΚ), της δηλητηρίασης πηγών και τροφίμων (άρθρο 279 ΠΚ), της διατάραξης της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291 ΠΚ), της αρπαγής (άρθρο 322 ΠΚ), του εμπορίου δούλων (άρθρο 323 ΠΚ), της εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ), της αρπαγής ανηλίκων (άρθρο 324 ΠΚ), του βιασμού (άρθρο 336 ΠΚ), της αποπλάνησης παιδιών (άρθρο 339 ΠΚ), της πορνογραφίας ανηλίκων (άρθρο 348Α ΠΚ), της σωματεμπορίας (άρθρο 351 ΠΚ), των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), της υπεξαίρεσης (άρθρο 375 ΠΚ), της ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της εκβίασης (άρθρο 385 ΠΚ), της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ), της απάτης με υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ), της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου υπηκόου τρίτης χώρας εκ κερδοσκοπίας πραττόμενη από δύο ή περισσότερα πρόσωπα (παρ. 5 άρθρο 87 του ν. 3386/2005, Α΄ 212), της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (ν. 3459/2006, Α΄ 103), καθώς και κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες, ως και στη νομοθεσία για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.»

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ