73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 63Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 1 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Αποστολή 1. Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή: α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών. β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές. γ. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικώνδιασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, της οποίας συνιστά τον επιχειρησιακό βραχίονα. 2. Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της Πολιτικής Προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας.»

Άρθρο 64Αρμοδιότητες Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 2 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Αρμοδιότητες 1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για: α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές − βιολογικές − ραδιολογικές −πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων. β. Τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης. γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της. δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266, 267 ΠΚ) και πλημμύρας (άρθρο 268 ΠΚ). ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. στ. Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ αποστολή του. ζ. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. η. Την παροχή από το Π.Σ. ειδικών υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας με τη σύναψη συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, φορείς, εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. ι. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, πλην των εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας καταβάλλεται ειδικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. ια. Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων στο πλαίσιο της αποστολής του και την ενημέρωση για την εκτέλεση αυτών, προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή τους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και η διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς Πολιτικής Προστασίας, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για τους οποίους χορηγούνται. ιβ. Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, με ίδιες δυνάμεις ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Σώματος. 2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πυροσβεστικό Σώμα μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού με διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε., του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών. 3. Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδρομή προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. 4. Αρμοδιότητες, που θεσπίζονται ή αφαιρούνται με κανονιστικές πράξεις και δεν έχουν υπογραφεί και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν ισχύουν.»

Άρθρο 65Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού

Το άρθρο 3 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Χαρακτήρας Υπηρεσίας και προσωπικού 1. Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, διέπεται από ειδικούς για αυτό οργανικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό. 2. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: α. Πυροσβεστικό Προσωπικό. β. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και γ. Πολιτικό Προσωπικό. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και δικούς του κανόνες πειθαρχίας, εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και μόνο για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. 3. Το πυροσβεστικό προσωπικό εκτελεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος. Κατά την άσκηση των προανακριτικών του καθηκόντων το πυροσβεστικό προσωπικό φέρει κατάλληλο οπλισμό και μέσα, για τη χρήση των οποίων υπόκειται σε κατάλληλη εκπαίδευση. 4. Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και το πυροσβεστικό προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για το σκοπό αυτόν οι Υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του. 5. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται: α. Ο κανονισμός στολών του πυροσβεστικού και εποχικού προσωπικού, καθώς και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και των Π.Π.Υ., καθώς επίσης τα εφόδια, τα μέσα και ο εξοπλισμός, που φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. β. Ο τρόπος και τα όργανα επιθεώρησης του οπλισμού, η φύλαξη και συντήρησή του, τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων, οι Υπηρεσίες που διαθέτουν οπλισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. γ. Ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος εργασίας του προσωπικού του και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις από την εκτέλεση της υπηρεσίας του σύμφωνα με την αντίστοιχη κείμενη νομοθεσία που διέπει την Υπηρεσία. 6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το προσωπικό της παραγράφου 3 που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 66Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 4 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Διάρθρωση Υπηρεσιών 1. Το Πυροσβεστικό Σώμα συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες. 2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής: α. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο συγκροτείται από: αα. Τις Επιτελικές Διευθύνσεις του Κλάδου Επιχειρήσεων και του Κλάδου Υποστήριξης. ββ. Το Επιτελείο. γγ. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού. β. Οι κατωτέρω αυτοτελείς Υπηρεσίες: αα. Η Πυροσβεστική Ακαδημία. ββ. Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.). γγ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). δδ. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.). εε. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.). στστ. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.). ζζ. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.). Η υπό ββ΄ και γγ΄ Υπηρεσίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων αντιστοίχως. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. 3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι εξής: α. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ. ΠΥ.Δ.). β. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.). γ. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). δ. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί Πόλεων, Αεροδρομίων και Λιμένων (Π.Υ. ή Π.Σ.). ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.). στ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. ζ. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και η. Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. 4. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ. ΠΥ.Δ.) υπάγονται στον Κλάδο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και καθοδηγούνται, συντονίζονται εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρείται από τρεις Συντονιστές Επιχειρήσεων (Α΄ 42). Οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. είναι οι εξής: α. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής. β. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. γ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. δ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας. ε. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου. στ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας. ζ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας. η. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου. θ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας. ι. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου. ια. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου. ιβ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης. ιγ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων. 5. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) είναι οι εξής: α. 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Αττική. β. 2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. γ. 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. δ. 4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Κομοτηνή. ε. 5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τα Ιωάννινα. στ. 6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Πάτρα. ζ. 7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λαμία. η. 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λάρισα. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών υπάγονται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης. 6. Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις υπάγονται: α. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών της οικείας Περιφέρειας. β. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. 7. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς. 8. Από τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος οι παρακάτω Υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη και συγκεκριμένη αποστολή και χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Υπηρεσίες. Ειδικές Υπηρεσίες είναι οι εξής: α. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.). β. Η Πυροσβεστική Ακαδημία. γ. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.). δ. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.). ε. Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.). στ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). ζ. Οι Ε.Μ.Α.Κ.. η. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.) και θ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. 9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, και έκθεση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ. ΜΕ.Α.) η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας, μπορεί να συνιστώνται νέες Υπηρεσίες και να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να υποβιβάζονται, να προάγονται και να καταργούνται υφιστάμενες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται και να συγχωνεύονται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού. 11. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί: α. Να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Να καταργούνται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού, να αναστέλλεται, για υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία τους, καθώς και να ορίζεται τυχόν εποχικότητα της λειτουργίας τους. γ. Να ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού, την άσκηση των καθηκόντων του και τη συντήρηση του υλικού των Υπηρεσιών και δ. να κυρώνεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής των Υπηρεσιών του Σώματος.»

Άρθρο 67Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 5 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος 1. Οι Κλάδοι και το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται, ελέγχονται ως ακολούθως: α. Ο Κλάδος Υποστήριξης από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συγκροτείται από: αα. το Επιτελείο, ββ. την Πυροσβεστική Ακαδημία και γγ. την Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.). β. Ο Κλάδος Επιχειρήσεων από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και συγκροτείται από: αα. την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), ββ. την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.), γγ. το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), δδ. τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), εε. τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ. ΠΥ.Δ.). 2. Οι Κλάδοι μεταξύ τους είναι ισότιμοι. Οι Κλάδοι συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, διαρθρώνονται σε επιτελικές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε Τμήματα και Γραφεία. 3. Το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και γενικά οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Το Επιτελείο υποστηρίζει στα θέματα αρμοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Υπηρεσίες: α. Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, β. Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, δ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, ε. Διεύθυνση Οικονομικών, στ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών και ζ. Νομική Υπηρεσία. 4. Οι Διευθύνσεις και η Νομική Υπηρεσία υπάγονται στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συντονίζονται και ελέγχονται από τον Συντονιστή Υποστήριξης. 5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται τα λοιπά θέματα της εσωτερικής διάρθρωσης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, εξειδικεύονται, τροποποιούνται και κατανέμονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων του Επιτελείου και των οργάνων που υπηρετούν σε αυτό, συστήνονται Γραφεία, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, και ρυθμίζονται συναφή οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα.»

Άρθρο 68Σύσταση Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) μετά από συγχώνευσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ιδρύεται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος και υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ε.Σ.Κ.Ε. έχει ως κύρια αποστολή και αρμοδιότητες το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστικού − Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης (Σ.ΚΕ.Δ.), τα οποία συγχωνεύονται και αποτελούν πλέον επιμέρους Μονάδες του Ε.Σ.Κ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Του Ε.Σ.Κ.Ε. προΐσταται Διοικητής, τον οποίο επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και αναπληρώνει, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Υποδιοικητής ο οποίος εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Διοικητή, εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας. Ως Υποδιοικητής ορίζεται ο ανώτερος από τους Αξιωματικούς που προΐστανται στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. και στο Κ.Ε.Π.Π. ή, μεταξύ ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος. Τον Υποδιοικητή αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Υπηρεσίας που προέρχεται από το Π.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων διαρθρώνεται ως εξής: α. Συντονιστικό − Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του οποίου η αποστολή και οι βασικές αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες: − Να λαμβάνει, όλο το 24ωρο, τις τηλεφωνικές κλήσεις από το Λεκανοπέδιο Αττικής για οποιοδήποτε συμβάν που ανάγεται στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και να κινητοποιεί τις απαιτούμενες πυροσβεστικές δυνάμεις με τα εγκατεστημένα και λειτουργούντα σε αυτό μέσα ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας, αλλά και με κάθε πρόσφορο άλλο μέσο. − Να λαμβάνει τυχόν κλήσεις από όλη την Επικράτεια για τοπικά συμβάντα, τα οποία διαβιβάζει αμέσως στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.), για την αντιμετώπισή τους. − Να διαβιβάζει τις εντολές ή οδηγίες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος στις Υπηρεσίες του Σώματος ή σε άλλες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές. − Να λαμβάνει και να καταγράφει σε ειδικό δελτίο όλα τα συμβάντα του 24ώρου στα οποία επελήφθησαν οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. − Να συντάσσει δελτίο συμβάντων 24ώρου, το οποίο περιλαμβάνει τα σοβαρά και μεγάλα συμβάντα, σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες διαταγές του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και να διαβιβάζει αυτό αρμοδίως. − Να συντονίζει την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σύμφωνα με τις εντολές της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, για τα συμβάντα μεγάλης έκτασης που εκδηλώνονται και εξελίσσονται σε όλη την Επικράτεια για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η συμμετοχή δύο ή περισσότερων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. − Να συνεργάζεται άμεσα για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων, ιδίως σεισμών, πλημμυρών, μεγάλων αυτοκινητικών ή σιδηροδρομικών ατυχημάτων, πυρκαγιών πλοίων, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. − Να γνωστοποιεί στον Επόπτη Ασφαλείας του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος τα σοβαρά και μεγάλα συμβάντα, προκειμένου αυτός να ενημερώσει τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. β. Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (Σ.ΚΕ.Δ.), του οποίου με αποστολή την καθημερινή παρακολούθηση σε πανελλαδικό επίπεδο όλων των εν εξελίξει αγροτοδασικών πυρκαγιών, το συντονισμό, τη διαχείριση και την αποστολή των διατιθεμένων εθνικών και μισθωμένων εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης (αεροσκαφών και ελικοπτέρων), που συντρέχουν στην κατάσβεσή τους από κοινού με τις επίγειες δυνάμεις, τον προγραμματισμό των εναέριων επιτηρήσεων, την έγκριση αιτημάτων για εκπαίδευση και συντήρηση εθνικών εναερίων μέσων, τη διάθεση εναερίων μέσων για την αποστολή − μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων ή πυροσβεστικών οχημάτων στον τόπο της πυρκαγιάς, όταν τούτο απαιτείται, καθώς και την αποστολή αεροπορικών μέσων για το συντονισμό των από αέρος επιχειρήσεων με αντικείμενο δασικές πυρκαγιές αλλά και άλλα συμβάντα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος. γ. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συντονίζει και διαχειρίζεται σε εθνικό επίπεδο τις δράσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις κινητοποίησης πολιτικής προστασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους. Για το σκοπό αυτόν λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση με το αναγκαίο προσωπικό που αποτελείται από ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και λοιπά και περιλαμβάνει: αα. Τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων, η οποία ιδίως αποτελεί το σύνδεσμο του Ε.Σ.Κ.Ε., αφενός για τη διαβίβαση εντολών που αφορούν την προσγείωση και την απογείωση των αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης και, αφετέρου, το σύνδεσμο του Ε.Σ.Κ.Ε. με τη μητρική μονάδα και τα κλιμάκια των κάθε είδους εθνικών εναερίων μέσων. Επίσης, αναφέρει καθημερινώς, με το πρώτο φως, την ετοιμότητα των αεροσκαφών, στον Αξιωματικό Επιχειρήσεων, έρχεται σε επαφή με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν σε πυρκαγιά με όποιο τρόπο κρίνεται πρόσφορος, προκειμένου να λάβει αναφορά από τους χειριστές για την πορεία της πυρκαγιάς και αμέσως αναφέρει στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Π.Π., επικοινωνεί με όλα τα αεροδρόμια της Χώρας σχετικά με τις πτήσεις όλων των εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης σε αυτά, συμπληρώνει και υποβάλλει στον Αξιωματικό Επιχειρήσεων ειδικό έντυπο ημερήσιας πτητικής δραστηριότητας όλων των αεροσκαφών, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πυρκαγιές και τη δασοπυρόσβεση, ενημερώνεται και εγκρίνει τη μεταστάθμευση των αεροσκαφών για την αποφυγή καθήλωσης των αεροσκαφών σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και ενημερώνει το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή για τα σημεία υδροληψίας των αεροσκαφών. ββ. Τη Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας, η οποία, μεταξύ άλλων: − Συμμετέχει σε διαδικασίες, λειτουργίες και αναφορές, σε μηχανισμούς ενεργοποίησης με αντίστοιχα Κέντρα Πολιτικής Προστασίας άλλων χωρών, ενημερώνοντας σχετικώς για τη λήψη απόφασης τη Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. − Αξιολογεί επιχειρησιακά τις πληροφορίες που δέχεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας είτε ως προειδοποίηση για επερχόμενο γεγονός είτε ως απλή ενημέρωση για γεγονός που προκύπτει αιφνίδια και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. − Διαχειρίζεται και ταξινομεί το ημερήσιο δελτίο συμβάντων που δέχεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων, τους χάρτες προγνώσεως κινδύνου πυρκαγιάς που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δελτία άλλων επικινδύνων φαινομένων. − Αξιοποιεί επιχειρησιακά τις δυνατότητες των Κινητών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας. − Συντάσσει ημερήσιο δελτίο συμβάντων και το προωθεί στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.. − Διαθέτει κλιμάκια εμπειρογνωμόνων για τον επιτόπου συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. − Μεριμνά για τη διασύνδεση του Ε.Σ.Κ.Ε. με τα Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών φορέων έκτακτης ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή, Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ.), καθώς και των επιχειρησιακών κέντρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. γγ. Τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112», η οποία προβαίνει σε άμεση αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών για τον εντοπισμό της θέσης καλούντος στο «112» σύμφωνα με την Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) «για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς», όπως κάθε φορά ισχύει και τη γνωστοποίηση − ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων στον αρμόδιο επιχειρησιακά φορέα έκτακτης ανάγκης. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται επιμέρους θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, λειτουργίας, στελέχωσης της Μονάδας αυτής και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. δδ. Το Γραφείο Τρεχουσών Επιχειρήσεων και Γραμματειακής Υποστήριξης το οποίο, μεταξύ άλλων, εισηγείται, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, τη λήψη μέτρων ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και μέτρων έκτακτης ανάγκης, συντάσσει μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προωθούνται στο Κ.Ε.Π.Π. ή το Ε.Σ.Κ.Ε. και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εξασφαλίζει, μέσω της Ε.Μ.Υ. και κατά περίπτωση αρμόδιων επιστημονικών φορέων την επιστημονική στήριξη και τεκμηρίωση όλων των σχεδίων και δράσεων, αξιοποιεί τις προγνώσεις πρόδρομων φαινομένων (καιρικών και άλλων) φυσικών καταστροφών, με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή οδηγιών προς τους πολίτες σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε., καθώς και Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας−Μνημόνιο Ενεργειών των Υπηρεσιών και των Μονάδων του και ρυθμίζονται θέματα στελέχωσής του, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων στελεχώνεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από ανώτερο Αξιωματικό του Γ.Ε.Α. που διατίθεται από αυτό και τοποθετείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. β. Στη Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Εθνικός Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 116 παράγραφος 2 του παρόντος ή ο αναπληρωτής του. γ. Στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112» προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Ε.Σ.Κ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις περί πειθαρχίας, που ισχύουν στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται οι υπηρετούντες Αξιωματικοί και Υπάλληλοι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας αποτελεί μόνιμο υποστηρικτικό και γνωμοδοτικό μηχανισμό του Ε.Σ.Κ.Ε. και, ιδίως, του Σ.ΚΕ.Δ. και του Κ.Ε.Π.Π. και τροφοδοτεί το Ε.Σ.Κ.Ε. με το αναγκαίο πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό.

Άρθρο 69Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας−Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δια του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Πυροσβεστική Ακαδημία διέπεται από το π.δ. 174/ 1983 (Α΄ 68), όπως ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) και από τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές: α. Σχολή Ανθυποπυραγών. β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών. γ. Σχολή Πυροσβεστών. δ. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης. ε. Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει ως αποστολή: α. Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και ειδική κατάρτιση μέσω των επιμέρους Παραγωγικών Σχολών στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα για τους ιδιώτες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και μέσω της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης για το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό με γνώμονα την αναβάθμιση αυτού για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής και στελεχιακής του ικανότητας. β. Την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων. γ. Την υποβολή πορισμάτων ερευνών, μελετών και συμπερασμάτων στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού αρμοδιότητάς της, την εισήγηση οργανωτικών αλλαγών και τη συμβουλευτική ή άλλη υποστήριξή του σε θέματα αρμοδιότητάς της. δ. Τη θέσπιση ειδικού ατομικού δελτίου κατάρτισης για: αα) το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Σώματος, με σκοπό τη συνολική παρακολούθηση του εν γένει μορφωτικού και επιμορφωτικού ιστορικού τους σε ατομικό επίπεδο, ββ) την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν, καθώς και των εθελοντών του ν. 4029/2011 και του ν. 3013/2002.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο πλαίσιο της αποστολής της η Πυροσβεστική Ακαδημία μπορεί, μεταξύ άλλων: α. Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, μνημόνια ή συμβάσεις με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, καθώς και με φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν μελέτες, διενεργούν έρευνες υλοποιούν προγράμματα και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με άλλους φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή με πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους. β. Να υλοποιεί μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. της Αθήνας, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα, επιστημονικές περιοχές και ειδικότητες, κυρίως σε αντικείμενα των τεχνικών, οικονομικών και νομικών επιστημών. γ. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμουν σε Αξιωματικούς του Π.Σ., των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε ιδιώτες, μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή με το σκοπό, την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος. δ. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προγράμματα, μαθήματα διδασκαλίας ή σεμινάρια για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή την πιστοποίηση σε θέματα ξενόγλωσσης ειδικής ορολογίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα πιστοποίησης όσων παρακολουθούν τα ως άνω προγράμματα και σεμινάρια, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. ε. Να εκπονεί μελέτες, να διεξάγει έρευνες, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων που εμπίπτουν στην εν γένει αποστολή της. στ. Να υλοποιεί σε συνεργασία με άλλους φορείς ευρωπαϊκά ή άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. ζ. Να σχεδιάζει, να κοστολογεί και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ύστερα από πρόταση του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Π.Σ. για το προσωπικό και την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος. η. Να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχομένου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής. Ο τρόπος καθορισμού των υπηρεσιών και της σχετικής αμοιβής προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. θ. Να πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθορίζονται οι ειδικότητες, η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι: αα) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. ββ) Ο Διευθυντής Σπουδών της κάθε Σχολής. β. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή αυτής, τον Διοικητή της οικείας Σχολής, τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, τον Διευθυντή Σπουδών της κάθε Σχολής και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της κάθε Σχολής, ως μέλη. γ. Οι Διευθυντές Σπουδών και οι εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής εντάσσονται ως μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μετά την επιλογή τους από αυτό και την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης ορισμού τους από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. δ. Οι Διευθυντές Σπουδών κάθε Σχολής επιλέγονται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. της Χώρας που διδάσκει στην Πυροσβεστική Ακαδημία και, εν ελλείψει αυτού, από τους διδάσκοντες καθηγητές της οικείας Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών. ε. Ο εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής επιλέγεται μεταξύ των διδασκόντων καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών. στ. Το εκπαιδευτικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος – Μελετών – Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης, ο οποίος τηρεί και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συμβουλίου. ζ. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία με τον Διοικητή αυτής, το πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους εισηγείται προς το εκπαιδευτικό συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών της, τα θέματα της διδακτέας ύλης, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο. η. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το διοικητικό, εκπαιδευτικό, ένστολο και βοηθητικό προσωπικό της Σχολής διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 174/1983, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Το διδακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται, για τους ιδιώτες, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και το ένστολο προσωπικό με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του και δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. της Χώρας του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση, ενώ στα μη ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται σχετικώς στον Διοικητή τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, τον Διοικητή της οικείας Σχολής και τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων. Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Για την επιλογή του ανωτέρω προσωπικού απαιτείται η δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Στις περιπτώσεις που το γνωστικό αντικείμενο του κάθε μαθήματος διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., για τη διδασκαλία του στην Πυροσβεστική Ακαδημία απαιτείται η κατοχή τίτλου διδακτορικού σπουδών σε συναφές αντικείμενο, και μόνο όταν δεν υπάρχει υποψήφιος επιτρέπεται η διδασκαλία του από κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Για την αμοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές επιλογής εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. β. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμοι αναπληρωματικοί καθηγητές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζημίωση των Διευθυντών Σπουδών των Σχολών για την απασχόλησή τους, πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε «Προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 4 Εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 1.α. Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65), όπως ισχύουν. β. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 15% προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. γ. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται, ανάλογα με τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά μαθήματα με απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, μετά από αίτησή τους. 2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες. 3. Οι σπουδές στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), εφαρμόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Ανθυποπυραγών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α΄ 56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 και του π.δ. 60/2006, όπως ισχύουν. β. Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. γ. Οι απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας λεπτομέρεια. δ. Ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες. ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994, καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 εφαρμόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Πυροσβεστών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α. Για όσους εισάγονται στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. β. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 (Α΄ 302).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Οι Σχολές Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας υπογράφονται από τον Διοικητή αυτής και απονέμονται σε ειδική τελετή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών εισάγονται με εξετάσεις απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη. Η φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διαρκεί εννέα (9) μήνες. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και δύνανται να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου, μετά από προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Με απόφαση του εκπαιδευτικού συμβουλίου καταρτίζεται ο Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

α. Στην Πυροσβεστική Ακαδημία ιδρύεται Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.). β. Στην Ε.Σ.ΠΟ.Π. εισάγονται για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις νέες εξελίξεις πολιτικής προστασίας εθελοντές πολιτικής προστασίας, δημόσιοι υπάλληλοι και, υποχρεωτικώς, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην οποία καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων και τα κριτήρια επιλογής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. γ. Τα προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης της Ε.Σ.ΠΟ.Π. καταρτίζονται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Τα προγράμματα αυτά διαρκούν κατ’ ελάχιστον δύο (2) μήνες και δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες. Επίσης, μπορεί να υλοποιούνται προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στα θέματα πολιτικής προστασίας μικρότερης χρονικής διάρκειας για τους αιρετούς των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά χορηγείται βεβαίωση πιστοποίησης ή βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. δ. Η Ε.Σ.ΠΟ.Π. είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση των εθελοντών και ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

α. Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με ημεδαπά Α.Ε.Ι., προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. β. Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Διευθυντή Σπουδών αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ο οποίος προέρχεται, σε περίπτωση συνεργασίας, από το συνεργαζόμενο Α.Ε.Ι.. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο. Με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν: αα) Το αντικείμενο και το σκοπό του προγράμματος. ββ) Το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται. γγ) Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τη διαδικασία εισαγωγής τους. δδ) Τη χρονική διάρκεια του προγράμματος. εε) Τα μαθήματα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα. στστ) Τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις δυνατότητες και τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος. ζζ) Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, το κόστος λειτουργίας, τις πηγές και το ύψος της χρηματοδότησής του αναλυτικά. ηη) Την αναθεώρηση επιμέρους πτυχών του προγραμμάτων σπουδών. θθ) Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ.. γ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος. δ. Μέρος των ανωτέρω μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της Χώρας. ε. Τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης υπογράφονται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και απονέμονται σε ειδική τελετή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Πόροι της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ιδίως: α. Η ετήσια κρατική επιχορήγηση, β. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, γ. οι πρόσοδοι από τη δική της περιουσία, δ. τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και ε. κάθε άλλος πόρος που συνάδει με το σκοπό και την αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Για το έτος 2014 η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α΄ δίδεται με ισόποση μείωση των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦ.43−120 «Πυροσβεστικό Σώμα». Από το έτος 2015 και μετά η ανωτέρω κρατική επιχορήγηση δίδεται εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Το άρθρο 53 του π.δ. 174/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 53 Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης 1. Αντικείμενο της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης είναι η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπως τα θέματα προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, διαχείρισης δαπανών, προμηθειών και περιουσίας. 2. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνεται ιδίως: α. Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπως: η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή του για έγκριση ή τροποποίηση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του, η εισήγηση για την έγκριση των δαπανών που ζητούν τα αρμόδια όργανα και η υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων, η παροχή βεβαιώσεων σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την εκτέλεση των δαπανών και για την έγκριση διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων και προαγωγών του κάθε είδους προσωπικού, η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την έγκαιρη χρηματοδότηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων. β. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για τη μισθοδοσία και την αμοιβή του προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για τη μηχανογραφική επεξεργασία και ανάλυση όλων των σχετικών στοιχείων και δεδομένων, όπως: η μισθοδοσία του προσωπικού και η τακτοποίηση των μισθολογικών μεταβολών του, η τήρηση μισθολογικού μητρώου και η χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας, η χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου, η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, η έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών, η απόδοση των «υπέρ τρίτων» κρατήσεων και του Δημοσίου, η τήρηση των οικείων λογαριασμών και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων. γ. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αφορά στην εκκαθάριση των δαπανών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ιδίως η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας αυτών και η αναγνώριση − εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή προπληρωμής και η απόδοση αυτών, η μέριμνα για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, καθώς και η έκδοση των σχετικών παραστατικών είσπραξης, η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων, η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων, η διαφύλαξη των πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων και λογιστικών πράξεων και κάθε σχετικού εγγράφου στοιχείου και στελέχους για κάθε ενέργεια τμήματος, η σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και η υποβολή τους για έγκριση και η παράδοση αντιγράφων τιμολογίων αγοράς πάσης φύσεως μη αναλώσιμου υλικού. δ. Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, η μέριμνα για την εκτέλεσή του και η διαχείριση του κάθε είδους αναλώσιμου υλικού, όπως: η συγκέντρωση αιτημάτων που υποβάλλονται, η επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, καθώς και η υποβολή του για έγκριση στις αρμόδιες αρχές, η διενέργεια διαγωνισμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η παραλαβή των προμηθειών, η χρέωση στα οικεία βιβλία, η χρέωση των μη αναλώσιμων στις υπηρεσίες και τους υπεύθυνους, η έκδοση δελτίων εισαγωγής − εξαγωγής, η εκποίηση του άχρηστου υλικού και η καταστροφή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η φροντίδα για τη λειτουργία αποθήκης, η παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων, η διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και συμβάσεων καλής εκτέλεσης και η επιστροφή τους, αφού προσκομισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή πλήρους εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για την προμήθεια εφοδίων από το εξωτερικό, η μέριμνα για τον εκτελωνισμό των ειδών που εισάγονται από την αλλοδαπή και η μέριμνα για τη χορήγηση δασμολογικής απαλλαγής και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων. ε. Η καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και του κάθε είδους εξοπλισμού, όπως: η μέριμνα για την εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες ή δωρεές χωρίς να έχει ταχθεί ορισμένος σκοπός από τον διαθέτη ή τον δωρητή, η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, η διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η διασφάλιση των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας, η συνεχής παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων και η μέριμνα για τη λειτουργία Αποθήκης αναλώσιμων και μη υλικών. στ. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, όπως: η παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων και η εξόφλησή τους, η άμεση ειδοποίηση των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων, ο έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων εκείνου που ενεργεί την είσπραξη και η έκδοση εγγράφων εντολών για την εξόφληση των ενταλμάτων, η είσπραξη των εσόδων και η σύνταξη ημερήσιας κατάστασης είσπραξης, η πληρωμή δαπανών και η σύνταξη ημερήσιας κατάστασης των πληρωμών, η διασφάλιση των χρημάτων, των αξιογράφων και λοιπών τιμαλφών, που φυλάσσονται στο Ταμείο, ο προσδιορισμός του χρηματικού υπολοίπου του Ταμείου και η σύνταξη της πράξεως του ελέγχου του ταμειακού υπολοίπου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η τήρηση των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η έγκαιρη σύνταξη των καταστάσεων και αποστολή των στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία μαζί με τα σχετικά γραμμάτια καταβολής των υπέρ αυτών παρακρατηθέντων ποσών, η διαφύλαξη των εξοφληθέντων ενταλμάτων, καθώς και η φύλαξη αναλυτικών καταστάσεων με στήλες αναπτύξεως κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού και η απόδοση των παραστατικών και λοιπών στοιχείων της διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Τα άρθρα 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Άρθρο 73 Πρωτοβάθμια Επιτροπή ικανών και αποκλειστέων υποψηφίων 1. Πριν από τη συμμετοχή τους στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο οι υποψήφιοι πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμοι, μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος, κρίνονται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελείται από τον Συντονιστή Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος ως Πρόεδρο και δύο (2) Πύραρχους ή Αντιπύραρχους ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι. Σε περίπτωση που ο Συντονιστής Υποστήριξης κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πύραρχο της επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής, χωρίς ψήφο, εκτελεί ένας (1) Πυραγός ή Επιπυραγός από αυτούς που υπηρετούν στις Διευθύνσεις του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος ή στην ΠΕ.Π.Υ.Δ. Αττικής. Οι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται από την επιτροπή ως ικανοί ή αποκλειστέοι με βάση τις προτάσεις των ιεραρχικά προϊσταμένων τους και τα στοιχεία που υπάρχουν στους ατομικούς τους φακέλους. 2. Για το χαρακτηρισμό των υποψηφίων ως αποκλειστέων, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της εάν αυτοί είναι υπότροποι ή όχι στη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων που φανερώνουν διαφθορά του χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρεία αμέλεια για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 3. Υποψήφιος που έχει τιμωρηθεί με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» κατά την τελευταία, μέχρι την ημερομηνία έναρξης των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, τριετία, αποκλείεται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις. 4. Υποψήφιοι που τιμωρήθηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο μέχρι την εισαγωγή τους στη Σχολή, με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» διαγράφονται από τη Σχολή, με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 5. Ο χαρακτηρισμός των υποψηφίων ως ικανών ή αποκλειστέων πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένος και να στηρίζεται στα στοιχεία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου, καθώς και στα αποτελέσματα των προκαταρκτικών υγειονομικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν. 6. Μετά την τελική κρίση των υποψηφίων, η επιτροπή συντάσσει πίνακες ικανών και αποκλειστέων, τους οποίους κυρώνει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται έγκαιρα με σχετική διαταγή και ειδικά για τους αποκλειστέους με απόδειξη. Άρθρο 74 Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων 1. Όσοι από τους υποψήφιους χαρακτηρισθούν ως αποκλειστέοι για άλλους λόγους, εκτός από λόγους υγείας, έχουν το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων. 2. Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται ιεραρχικά στην παραπάνω Επιτροπή σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα που τους κοινοποιήθηκε ο αποκλεισμός. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων αποφαίνεται τελικά. 3. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και αποτελείται από: α. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, ως Πρόεδρο, β. τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος και γ. έναν (1) Πύραρχο ή Αντιπύραρχο, ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί το νεώτερο μέλος της Επιτροπής. 4. Η Επιτροπή εξετάζει τις προσφυγές των υποψηφίων και σε περίπτωση αποδοχής ακυρώνει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων. Σε περίπτωση που απορρίπτει την προσφυγή, επικυρώνει την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων και μπορεί, αν κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί και την αιτιολογία της απόφασης. Άρθρο 75 Πρόσκληση υποψηφίων Ανθυποπυραγών 1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους υποψήφιους της Σχολής Ανθυποπυραγών, μετά την κύρωση των πινάκων ικανών και αποκλειστέων, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 αυτού του κανονισμού, και την υγειονομική τους εξέταση, διαβιβάζει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου, πίνακα ικανών μελών του Πυροσβεστικού Σώματος για την εισαγωγή στην παραπάνω Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 2. Οι Διοικητές των Υπηρεσιών που ανήκουν οι υποψήφιοι Ανθυποπυραγοί χορηγούν έγκαιρα τα φύλλα πορείας, χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, στους υποψηφίους, προκειμένου να παρουσιασθούν στο αρμόδιο εξεταστικό κέντρο και να συμμετάσχουν στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο. 3. Οι υποψήφιοι, μετά τη λήξη των εξετάσεων, επιστρέφουν στις Υπηρεσίες τους. Τα φύλλα πορείας θεωρούνται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας της πόλης όπου εδρεύει το εξεταστικό κέντρο και, αν δεν υπάρχει, της πλησιέστερης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Σχολών που υπάγονται σε αυτήν, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όσων φοιτούν σε αυτή, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και αποφοίτησης από τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά, ζητήματα εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 70Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνεται Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Π.Σ. και έχει έδρα το Νομό Αττικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων της περίπτωσης κγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99), καθώς και των εγκλημάτων των άρθρων 235−239, 241, 242, 252, 253, 254−256, 258−259, 261262, 264−266, 270−274, 380−382, 388, 389, 392, 394, 394Α Π.Κ., τα οποία διαπράττει ή στα οποία συμμετέχει το πυροσβεστικό προσωπικό όλων των βαθμών σε όλη την Επικράτεια, καθώς και εκείνων που διαπράττονται στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών β. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου γ. Τμήμα Ερευνών και Δίωξης δ. Τμήμα Τήρησης Διαδικασιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και μετατίθεται σε αυτή για τρία (3) έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου ορίζεται ανώτατος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος για τον οποίο δεν εφαρμόζονται οι ως άνω περιορισμοί. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και για λόγους μεταφοράς τεχνογνωσίας δύναται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, να εκπαιδευτεί προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου από αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα: α. Να διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, το ήθος και τη διαγωγή του, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του. β. Στις πέντε τελευταίες συνταχθείσες Εκθέσεις Ικανότητας να έχει βαθμολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον εννέα (9) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από όσους διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα προτιμώνται ιδίως όσοι έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και σε ανακριτικά γραφεία, όσοι επιθυμούν να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία αυτήν ύστερα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και όσοι έχουν ειδικές γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Δεν επιτρέπεται να μετατεθεί ή να υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου πυροσβεστικό προσωπικό, που: α. Έχει τιμωρηθεί ή εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή. β. Έχει τιμωρηθεί για παραπτώματα τα οποία, ενώ επισύρουν κατώτερη πειθαρχική ποινή, μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης του υπηρεσιακού καθήκοντος και ακεραιότητας του χαρακτήρα. γ. Κωλύεται επανειλημμένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του για λόγους υγείας. δ. Είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης πυροσβεστικών υπαλλήλων ή εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη γενική συνέλευση ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας αυτών. ε. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη τριετία ή υπηρετεί στο γραφείο του Αρχηγού ή των Υπαρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος. στ. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη τριετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών και Ειδικών Γραμματέων ή είχε κατά την προηγούμενη τριετία κάποια από τις ιδιότητες αυτές. ζ. Καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας μέσα στην επόμενη εξαετία από την ημερομηνία επιλογής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η επιλογή του προσωπικού της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου γίνεται ως εξής: α. Ο Διοικητής Υπηρεσίας ορίζεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. β. Το πυροσβεστικό προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας επιλέγεται, τοποθετείται και μετατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου Π.Σ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για την ανανέωση της θητείας του πυροσβεστικού στην εν λόγω Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου τίθενται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπό την εποπτεία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει καθήκον εχεμύθειας, η παραβίαση του οποίου τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 252 και 253 του Π.Κ., επιφυλασσομένων των διατάξεων περί πειθαρχικής και αστικής ευθύνης του. Η διάπραξη από το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου ποινικών ή πειθαρχικών παραβάσεων, που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την εκτέλεση των καθηκόντων του, συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών είναι το δικαστήριο της έδρας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου που υπηρετούν. Για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωμάτων του προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικείου πειθαρχικού δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου χορηγείται ειδική μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η ανωτέρω ειδική αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως σε περίπτωση απουσίας, πλην αυτής που οφείλεται σε λήψη κανονικής ή βραχείας άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Μετάθεση προσωπικού από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου μπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της θητείας του, μόνο με αίτησή του ή για σοβαρούς λόγους που αφορούν τη συμπεριφορά και την υπηρεσιακή του απόδοση και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του, χωρίς να εφαρμόζονται ως προς το χρόνο μετάθεσής του οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού μεταθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το προσωπικό της Διεύθυνσης, μετά τη λήξη της αρχικής θητείας του, μετατίθεται στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Μετά τη λήξη της παράτασης της θητείας του το προσωπικό της Διεύθυνσης μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, σε Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων του, έστω και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου χορηγείται ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων της, η συνεργασία της με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η υποχρεωτική συνδρομή της από τους λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 71Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού ΣώματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Κεντρική Ειδική Υπηρεσία αυτού, Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.), η οποία έχει ως αποστολή την υποστήριξη και ενίσχυση των Υπηρεσιών του, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. ανήκει στον Κλάδο Επιχειρήσεων και υπάγεται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, το διοικητικό της επίπεδο, η έδρα, οι επιμέρους αρμοδιότητες και η οργανική δύναμη της ως άνω Υπηρεσίας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας ανήκουν ιδίως: α. Η συμβολή στο έργο της πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Η συμβολή στη διάσωση θυμάτων σεισμών και ατυχημάτων, στην αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων και τη μεταφορά τραυματιών από τις αιτίες αυτές. γ. Η μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της. Η μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πλωτά μέσα άλλης δημόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας ή φορέων που συμμετέχουν στην κατά την προηγούμενη παράγραφο αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος τίθενται υπό τις εντολές του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. έχει ως αρμοδιότητα κάθε θέμα που αφορά τα πλωτά μέσα του Π.Σ., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού της ως άνω υπηρεσίας, καθώς και η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα, ο τρόπος επιλογής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ανωτέρω Υπηρεσία δύναται να στελεχώνεται, εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και από ιδιώτες πλοηγούς κυβερνήτες και μηχανικούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του, τα αρμόδια όργανα, ο ανώτατος χρόνος απασχόλησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι αποδοχές του ως άνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 72Διοίκηση − Βαθμοί Διοικούντων

Το άρθρο 6 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Διοίκηση − Βαθμοί Διοικούντων 1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, ασκεί τη Διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται και αποστρατεύεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η κρίση για αποστρατεία του Αρχηγού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί στον Αρχηγό που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία. 2. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων φέρουν το βαθμό του Αντιστράτηγου και είναι άμεσοι βοηθοί του Αρχηγού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αρχηγού, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος εκ των δύο. 3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τρεις Συντονιστές Επιχειρήσεων. 4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο κατά περίπτωση αρμόδιος Συντονιστής Επιχειρήσεων και τον Υπαρχηγό Υποστήριξης ο Συντονιστής Υποστήριξης. 5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου, είναι τρεις, επικουρούν τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών του Σώματος, που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα και εδρεύουν στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. ορίζεται η τοπική αρμοδιότητα των Συντονιστών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους, έχουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του π.δ. 311/2003 (Α΄ 263) καθήκοντα. Τις εκθέσεις ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων συντάσσει ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων και επ’ αυτών γνωματεύει ο Αρχηγός. 6. Ο Συντονιστής Υποστήριξης φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου και επικουρεί τον Υπαρχηγό Υποστήριξης. Η τοποθέτηση του Συντονιστή Υποστήριξης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ.. 7. Διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων τοποθετείται Αρχιπύραρχος Γενικών Καθηκόντων. 8. Η Διοίκηση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ανατίθεται σε Υποστράτηγο, ο οποίος έχει και την επιχειρησιακή διοίκηση των διατεθειμένων Εναέριων Μέσων, υπό την εποπτεία του Αρχηγού. 9. Στο Συντονιστικό−Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), καθώς και στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων. 10. Η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων και της Σχολής Ανθυποπυραγών σε Πύραρχο Γενικών Καθηκόντων. 11. Η Διοίκηση της 1ης και της 2ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων. 12. Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ανατίθεται σε Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, πλην των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και της Υγειονομικής Υπηρεσίας, στις οποίες προΐστανται Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων των οικείων Κλάδων. 13. Στις Διευθύνσεις του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων. Ειδικώς, στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να προΐσταται Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων. 14. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων, τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, στους Συντονιστές Επιχειρήσεων, στον Συντονιστή Υποστήριξης, στους Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων και στους Διοικητές ή Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί, με όμοια απόφαση, να εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω όργανα να υπογράφουν «Με εντολή του» πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.»

Άρθρο 73Ζητήματα εναρμόνισης διατάξεων του π.δ. 305/1992 στη νέα διάρθρωση του Π.Σ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όπου στις διατάξεις του π.δ. 305/1992 (Α΄ 152), με την εξαίρεση του άρθρου 27, και οπουδήποτε αλλού στη νομοθεσία που αφορά στο Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρεται η λέξη «Υπαρχηγός» νοείται εφεξής η λέξη «Υπαρχηγοί».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πρόεδρος στο Κατώτερο Συμβούλιο Π.Σ. του άρθρου 27 του π.δ. 305/1992 είναι ο νεότερος των Υπαρχηγών και στο Ανώτερο Συμβούλιο συμμετέχει ο αρχαιότερος από αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στην κείμενη νομοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρεται ως συντάκτης ή γνωματεύων για τις Εκθέσεις Ικανότητας «ο Υπαρχηγός», η αρμοδιότητα αυτή ασκείται στο εξής ως ακολούθως: α. Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων, των Διοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), του Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, του Διοικητή της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) και του Διοικητή της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) και γνωματεύει στις εκθέσεις ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ. ΠΥ.Δ.). β. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του Συντονιστή Υποστήριξης, του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π.Σ., του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών και γνωματεύει στις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Επιτελείου Π.Σ. και του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας, του Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Επικεφαλής των Γραφείων του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και των Υπασπιστών αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Αρχηγός συντάσσει την Έκθεση Ικανότητας του Διευθυντή Επιθεώρησης και Ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων συντάσσουν τις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και γνωματεύουν στις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και των Υποδιοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Συντονιστής Υποστήριξης συντάσσει τις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Επιτελείου και του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αξιωματικοί εν αποστρατεία που επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία σε εκτέλεση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επί αιτήσεως αναστολής που αφορά στην κρίση τους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες», τίθενται προσωρινά στη διάθεση της Υπηρεσίας σε προσωποπαγή θέση μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3243/2004 (Α΄ 103) καταργείται.

Άρθρο 74Υπηρεσιακά θέματα και οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των πυροσβεστικών καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού τους ως αθλητών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πυροσβεστικοί υπάλληλοι ολυμπιονίκες και διακριθέντες αθλητές που έχουν διορισθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλων ομοίων συναφών διατάξεων υπηρετούν στο Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, για την προαγωγή και την προβολή του πυροσβεστικού αθλητισμού. Το ως άνω προσωπικό δύναται να διατίθεται σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς αυτών, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών για το σχεδιασμό και την υποστήριξη της υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων αρμοδιότητάς τους που εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς και ενισχύουν το εθελοντικό πνεύμα. Η διάθεση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα και γνώμη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Η διάρκεια της διάθεσης είναι έως τρία έτη, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης για μία μόνο φορά με την ίδια ως άνω διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Αντιστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Υποστράτηγοι Ειδικών Καθηκόντων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), μειώνονται κατά έναν. Οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμού του Αρχιπυράρχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορούν να μεταφέρονται οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού του ιδίου βαθμού από την κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων και αντιστρόφως και να κατανέμονται ανά ειδικότητα. β) Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αρχιπυράρχου, μία (1) θέση Διοικητικού, μία (1) θέση Πλοηγού Κυβερνήτη, μία (1) θέση Πλοηγού Μηχανικού και μία (1) θέση προσωπικού Πληροφορικής και Επικοινωνιών μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Πυράρχου. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθμό του Πυράρχου, δύο (2) μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων και μία (1) στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, δύο (2) θέσεις Πυράρχων και πέντε (5) θέσεις Αντιπυράρχων μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αντιπυράρχου. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, δύο (2) θέσεις Αντιπυράρχου και οκτώ (8) θέσεις Επιπυραγών, μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Επιπυραγού. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθμό του Πυραγού, τρεις (3) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό, μία (1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Υγειονομικού στον ίδιο βαθμό και μία (1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικοί Αεροσκαφών στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του Πυραγού μεταφέρονται: α) δώδεκα (12) θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό και β) τρεις (3) θέσεις Τεχνικών, στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων ειδικών καθηκόντων ειδικότητας Πλοηγού Μηχανικού στο βαθμό του Πυραγού, πέντε (5) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού στον ίδιο βαθμό και πέντε (5) στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Γενικών Καθηκόντων Υποπυραγών−Ανθυποπυραγών μεταφέρονται: α) έξι (6) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό, β) εννέα (9) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών στον ίδιο βαθμό, γ) δεκατέσσερις (14) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον ίδιο βαθμό, δ) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών σε βαθμό Πυρονόμων−Αρχιπυροσβεστών –ΥπαρχιπυροσβεστώνΠυροσβεστών και ε) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών Αεροσκαφών σε βαθμό Πυρονόμων−Αρχιπυροσβεστών –ΥπαρχιπυροσβεστώνΠυροσβεστών. Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Γενικών Καθηκόντων, δεκατέσσερις (14) θέσεις Πυρονόμων (παραγωγικής σχολής) μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Τεχνικοί, στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Τεχνικών, τριανταπέντε (35) θέσεις Αρχιπυροσβεστών−Υπαρχιπυροσβεστών−Πυροσβεστών μεταφέρονται σε αντίστοιχες θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Διοικητικών, στον ίδιο βαθμό. Το σύνολο της οργανικής δύναμης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν θίγεται από τις ανωτέρω μεταφορές και ανέρχεται σε 12.942 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 12.464 θέσεις Γενικών Καθηκόντων και, εκ των Ειδικών Καθηκόντων, σε 79 θέσεις στην ειδικότητα Διοικητικών, 111 στην ειδικότητα Τεχνικών, 26 στην ειδικότητα Υγειονομικών, 46 στην ειδικότητα ΠλοηγώνΚυβερνητών, 131 στην ειδικότητα Πλοηγών−Μηχανικών, 45 στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 20 στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών και 20 στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, και κατά τροποποίηση του παρόντος, να κατανέμονται οργανικές θέσεις κατά βαθμό, καθώς και μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, να συστήνονται και να καταργούνται ειδικότητες, να καθορίζεται η συνολική οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3511/2006, ο αριθμός 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Το προσωπικό Πληροφορικής και Επικοινωνιών:». Μετά τον αριθμό 6 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «7. Οι Χειριστές και 8. Οι Μηχανικοί−Τεχνικοί εναερίων μέσων». β. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε: α) Ειδικών Καθηκόντων ιπτάμενο προσωπικό, στο οποίο ανήκουν οι χειριστές και οι μηχανικοί−τεχνικοί εναερίων μέσων, και β) προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η οργανική δύναμη του ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται σε είκοσι (20) χειριστές (έναν (1) Πύραρχο, εννέα (9) Αντιπύραρχους−Επιπυραγούς Πυραγούς − Υποπυραγούς− Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόμους−Αρχιπυροσβέστες − ΥπαρχιπυροσβέστεςΠυροσβέστες) και είκοσι (20) μηχανικούς−τεχνικούς εναερίων μέσων, (δέκα (10) Αντιπύραρχους − Επιπυραγούς − Πυραγούς−Υποπυραγούς − Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόμους − Αρχιπυροσβέστες−Υπαρχιπυροσβέστες − Πυροσβέστες), δύναται δε να αναπροσαρμόζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στο ειδικών καθηκόντων προσωπικό του κλάδου μηχανικών−τεχνικών εναερίων μέσων δύναται να μετατάσσεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς του συντονισμού πυρκαγιών και του χειρισμού ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLIR), υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προεδρικό αυτό διάταγμα και να χαρακτηρίζεται ως ιπτάμενο.» γ. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α΄ και Β΄ κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.» δ. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 177/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την εκτέλεση της αποστολής της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων τοποθετείται το ακόλουθο προσωπικό: α. Ένας Ανώτερος Αξιωματικός (χειριστής) ως Διοικητής, β. Δεκαεννέα (19) χειριστές, γ. Είκοσι (20) μηχανικοί−τεχνικοί εναερίων μέσων. Τουλάχιστον δέκα (10) πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων για τη στελέχωση του τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης (διασώστες, συνοδοί κατά τη μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων−επιβατών κ.λπ.).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μετά την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως ακολούθως: «13. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. μπορεί στα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος να ορίζεται προσωπικό προερχόμενο από άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ως μέλος πληρώματος, χειριστής, τεχνικός ή λοιπό πιστοποιημένο προσωπικό κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του φορέα προέλευσης του ως άνω προσωπικού και του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ως άνω συμφωνία ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα επιχειρησιακής εμπλοκής, διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης, ασφάλισης του προσωπικού και των εναερίων μέσων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 14. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να συγχωνεύονται οι Υπηρεσίες Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε ενιαία Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο προτείνεται και από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, δύνανται να συγχωνεύονται στην ως άνω ενιαία Υπηρεσία Υπηρεσίες, Μονάδες, Σμήνη και κάθε είδους δομές εναερίων μέσων άλλων Υπουργείων. Με τα ίδια ως άνω προεδρικά διατάγματα ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα των ως άνω συγχωνεύσεων, θέματα εποπτείας της ενιαίας Υπηρεσίας, ορίζονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής, η στελέχωσή της από ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς και κάθε άλλο οργανωτικό και λειτουργικό ζήτημα. Με Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, κοινής εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.»

Άρθρο 75Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 7 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Σύσταση Συμβουλίων 1. Στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος συνιστώνται και λειτουργούν τα εξής Συμβούλια: α. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και β. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων. 2. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από: α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο. β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος. γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος. δ. Τον Συντονιστή Υποστήριξης. ε. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας και στ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), ως μέλη. ζ. Έναν εκπρόσωπο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, προερχόμενο από τη συνδικαλιστική εκείνη οργάνωση, η οποία αναγνωρίζεται ως πλέον αντιπροσωπευτική από τη Γ.Σ.Ε.Ε.. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν, κατά περίπτωση, και Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Επιτελείου. 3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Εγκρίνει το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ., λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους διατιθέμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του Σώματος. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. αναθεωρείται κάθε έτος και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του προς έγκριση από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας. β. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις και να προσαρμόζεται στις αναγκαίες τεχνολογικές εξελίξεις, που συντελούν στην εκπλήρωση της αποστολής του. γ. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος. δ. Σχεδιάζει μέτρα για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών. ε. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας, αναφορικά με τους εμπρησμούς και σχεδιάζει μέτρα πρόληψης και καταστολής της. στ. Γνωμοδοτεί για θέματα αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του. ζ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα. η. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών όλων των κατηγοριών προσωπικού του Σώματος και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους. θ. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης, εκπαίδευσης και πειθαρχίας του προσωπικού. ι. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του εξοπλιστικού προγράμματος του Πυροσβεστικού Σώματος. 4. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από: α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο. β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος. γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος. δ. Τον Συντονιστή Υποστήριξης. ε. Τους Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος. στ. Τον Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων. ζ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και η. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, ως μέλη. Στο Συμβούλιο προσκαλούνται, κατά περίπτωση, στελέχη, του Σώματος ή στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, ενώ μπορεί να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες ως εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, Δημόσιων Υπηρεσιών και Αρχών, καθώς και εκπρόσωποι ιδιωτικών Φορέων, εμπειρογνώμονες ή Ειδικοί Επιστήμονες και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 5. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως αρμοδιότητα την παροχή κατευθύνσεων για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών συμβάντων, που μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, καθώς και θεμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 6. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Συμβουλίων αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Τα Συμβούλια συγκαλούνται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Καθήκοντα γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί Ανώτερος Αξιωματικός του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και η γραμματειακή τους υποστήριξη παρέχεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Διεύθυνση αυτού. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο και είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνον οι αποφάσεις των Συμβουλίων, προκειμένου να εκτελεστούν.»

Άρθρο 76Υπαρχηγός Επιχειρήσεων

Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη διέπουσα το Σώμα νομοθεσία, επικουρούμενος από τους Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Μεταξύ άλλων: α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος για τα θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και δράσης των Υπηρεσιών του Σώματος, όπως πυρόσβεση, διάσωση και παροχή βοηθείας, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. β. Ενημερώνει τον Αρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, καθώς και για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού τους και εισηγείται σε αυτόν μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του πυροσβεστικού έργου και του επιπέδου εκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού και προτείνει την εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων υποστήριξής τους. γ. Μελετά τα στατιστικά στοιχεία και τις εκθέσεις που υποβάλλονται στο Επιτελείο σχετικά με τη δράση των Υπηρεσιών και επιβλέπει την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων. δ. Με εντολή του Αρχηγού επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώματος για να διαπιστώσει το βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας, τις σχέσεις με τις τοπικές αρχές και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με το παρεχόμενο πυροσβεστικό έργο. ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. στ. Ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα από τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήματα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του. ζ. Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως. η. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 77Υπαρχηγός Υποστήριξης

Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για αυτόν από τον παρόντα νόμο και από τη διέπουσα το Σώμα νομοθεσία. Μεταξύ άλλων: α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Π.Σ. για τα θέματα διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Σώματος, εισηγείται τρόπους βελτίωσής της και μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών μέσων και υποδομών. β. Με εντολή του Αρχηγού Π.Σ. επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του. γ. Είναι υπεύθυνος για την παρεχόμενη από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εκπαίδευση στους σπουδαστές της και εισηγείται στον Αρχηγό κάθε αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωσή της. δ. Παρακολουθεί το επίπεδο πειθαρχίας του πυροσβεστικού προσωπικού και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη και επιβολή μέτρων για τη βελτίωσή της. ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. στ. Ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα από τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήματα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του. ζ. Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως. η. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 78Γραφεία Αρχηγού και Υπαρχηγών Πυροσβεστικού ΣώματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος υποστηρίζεται στο έργο του από το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.). Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Π.Σ. έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Αρχηγού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και ιδίως αναφορικά με τη συνολική λειτουργία και δραστηριότητα των Κλάδων, του Επιτελείου αλλά και επιμέρους Υπηρεσιών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις στον Αρχηγό. Επίσης το Ε.Γ.Α. είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Αρχηγού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας του με τις διάφορες αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες, την έγκαιρη έκδοση των ημερήσιων διαταγών του Αρχηγού, τη διαβίβαση των εντολών και οδηγιών του προς τις Υπηρεσίες του Π.Σ., την τήρηση του απόρρητου πρωτοκόλλου του Αρχηγού, τη μέριμνα για την ανταπόκριση στις εθιμοτυπικές του υποχρεώσεις και γενικά για τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Αρχηγό. β. Το Ε.Γ.Α. λειτουργεί σε επίπεδο γραφείου. Ως προϊστάμενος του Ε.Γ.Α. τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού, ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο αξιωματικός γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Υπασπιστή του Αρχηγού. Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωματικούς, που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού. γ. Το Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του συνεργάζεται με το Επιτελείο, τους Κλάδους και τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, χωρίς να υποκαθιστά τη λειτουργία τους ή να παρεμβαίνει στο επιτελικό και επιχειρησιακό τους έργο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Οι Υπαρχηγοί του Π.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από αντίστοιχα Γραφεία. Το Γραφείο του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων και το Γραφείο του Υπαρχηγού Υποστήριξης εξασφαλίζουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Υπαρχηγών και την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. β. Σε καθένα από τα Γραφεία αυτά προΐσταται Υπασπιστής, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού, ύστερα από πρότασή του οικείου Υπαρχηγού μεταξύ των αξιωματικών γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος. γ. Ο Υπασπιστής διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπαρχηγού, τηρεί αυτόν ενήμερο για τις γενόμενες προσκλήσεις και τον συνοδεύει, όταν διαταχθεί, στις επίσημες τελετές και λοιπές εκδηλώσεις. Ο Υπασπιστής φροντίζει, επίσης, για την έγκαιρη έκδοση των Ημερήσιων Διαταγών του Υπαρχηγού. Προγραμματίζει τις παρουσιάσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων και τις επισκέψεις των ιδιωτών στον Υπαρχηγό και διαβιβάζει ειδικές εντολές και οδηγίες του προς τις Υπηρεσίες. δ. Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωματικούς που ορίζεται με διαταγή του Υπαρχηγού.

Άρθρο 79Υπαγόμενα στον Συντονιστή Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος ΓραφείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Συντονιστής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος υποστηρίζεται στο έργο του από οικείο Γραφείο, το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτησή του και την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. Του Γραφείου αυτού προΐσταται Υπασπιστής, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού, ύστερα από πρόταση του Συντονιστή μεταξύ των αξιωματικών γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στον Συντονιστή Υποστήριξης υπάγονται τα εξής επιμέρους Γραφεία: α. Γραμματείας β. Διαχείρισης Υλικού γ. Κίνησης δ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Γραφείο Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συντονιστή Υποστήριξης και γενικότερα του προσωπικού του Επιτελείου. Προϊστάμενος αυτού ορίζεται, με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, Αξιωματικός που υπηρετεί σε αυτό. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γραμματείας έχει τα εξής ειδικότερα καθήκοντα: α. Μεριμνά για την υλοποίηση των εντολών που του απευθύνει ο Προϊστάμενος Επιτελείου και ενημερώνει αυτόν, σχετικά με την πορεία τους. β. Μεριμνά για την κοινοποίηση στο προσωπικό του Επιτελείου, των διαταγών και λοιπών εγγράφων που το αφορούν. γ. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των γραφείων και των λοιπών χώρων του Επιτελείου επιβλέποντας για το σκοπό αυτόν το προσωπικό καθαριότητας. δ. Τηρεί τα απαραίτητα Βιβλία και διατηρεί πάντα ενημερωμένο πίνακα, με όλο το προσωπικό του Επιτελείου, στον οποίο φαίνεται η υπηρεσία που εκτελεί, η διεύθυνση κατοικίας του, τα τηλέφωνά του και όποια άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα. ε. Διεξάγει όλη την αλληλογραφία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και αφορά το προσωπικό του Επιτελείου. στ. Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου του Επιτελείου με βάση τον Κανονισμό Αλληλογραφίας και το θεματολόγιο και την τοποθέτηση των πρωτοτύπων εγγράφων κατά χρονολογική σειρά στους φακέλους. ζ. Φροντίζει για την περιοδική και την, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους διαταγές, εκκαθάριση του αρχείου του Επιτελείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Επιτελείου σε υλικά και μέσα. Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού ορίζεται με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Σ. που υπηρετεί στο Επιτελείο. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Γραφείο Κίνησης μεριμνά για την καλή κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και των υπαγομένων σε αυτό Ειδικών Υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αντίστοιχο Τμήμα ή Γραφείο, καθώς και για την εκπαίδευση και καταλληλότητα των οδηγών. Ως Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης ορίζεται, με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός που υπηρετεί στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για τα θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου του Πυροσβεστικού Σώματος και της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ορίζεται με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός που υπηρετεί στο Επιτελείο Π.Σ.. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στελεχώνεται και από προσωπικό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή άλλου φορέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 80Διευθυντές Διευθύνσεων Επιτελείου Πυροσβεστικού ΣώματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων είναι άμεσοι συνεργάτες και βοηθοί του Υπαρχηγού Υποστήριξης, τίθενται υπό τον Συντονιστή Υποστήριξης και έχουν τις ακόλουθες κυρίως αρμοδιότητες: α. Διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών της Διεύθυνσής τους και προγραμματίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού τους. β. Εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις της ηγεσίας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. γ. Μεριμνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού της Διεύθυνσής τους. δ. Διατάσσουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνεργασίες των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους και εισηγούνται στον αρμόδιο Προϊστάμενο τη διενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών, ορίζοντας τις αντίστοιχες Επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου, κατά την κρίση τους, απαιτείται. ε. Προσυπογράφουν έγγραφα και εισηγητικά σημειώματα των Τμημάτων της Διεύθυνσης τους στα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή από τους ιεραρχικά ανωτέρους τους μέχρι τον Υπουργό. Σε περίπτωση διαφορετικής εκτίμησης διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους. στ. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στη Διεύθυνσή τους αλληλογραφίας, τη μονογράφουν και την κατανέμουν στα Τμήματα ανάλογα με την αρμοδιότητά τους. ζ. Ευθύνονται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους, καθώς και για τον έλεγχο του προσωπικού τους. η. Ασκούν τις αρμοδιότητες που παρέχονται ή εκχωρούνται σε αυτούς και προσκομίζουν οι ίδιοι την προς εισήγηση ή υπογραφή αλληλογραφία στον Συντονιστή Υποστήριξης ή στην ιεραρχία του Σώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Επιτελείου ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς, από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία ή από ειδικές διατάξεις και τις διαταγές του Αρχηγού, του Υπαρχηγού Υποστήριξης και του Συντονιστή Υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τον Διευθυντή Διεύθυνσης του Επιτελείου Π.Σ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσής του.

Άρθρο 81Προϊστάμενοι Τμημάτων Διευθύνσεων − Προσωπικό ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων του Επιτελείου Π.Σ. τοποθετούνται Αξιωματικοί Γενικών ή Ειδικών Καθηκόντων, κατά κανόνα, με βαθμό Υποπυραγού και άνω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Τμηματάρχες είναι άμεσοι βοηθοί και συνεργάτες των Διευθυντών των Διευθύνσεων, ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων τους, για τη διακίνηση, την ασφάλεια, την αρχειοθέτηση και διαφύλαξη της αλληλογραφίας αυτών, την εκκαθάριση του αρχείου των Τμημάτων τους, την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, την κανονική προσέλευση και αποχώρησή του προσωπικού τους, καθώς και την εμφάνισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Τμηματάρχες είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματός τους, καθώς και για την κατανομή των αρμοδιοτήτων του Τμήματός τους στους Αξιωματικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή τους. Επίσης: α. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στο Τμήμα αλληλογραφίας, μονογράφουν και σημειώνουν σε αυτή την ημερομηνία εισόδου, ορίζουν τον αρμόδιο για το χειρισμό της και τις απαραίτητες ενέργειες. β. Προσυπογράφουν έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Διευθυντή τους και άνω. Σε περίπτωση διαφωνίας διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους. γ. Προσυπογράφουν τα έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα που συντάσσουν οι ίδιοι και φέρουν την ευθύνη των αναγραφομένων σε αυτά. δ. Προσκομίζουν προς εισήγηση ή υπογραφή την αλληλογραφία στο Διευθυντή της Διεύθυνσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τον Τμηματάρχη, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς του Τμήματος ή μη υπάρχοντος Αξιωματικού, ο αναπληρωτής του ορίζεται από τον οικείο Διευθυντή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το προσωπικό των Τμημάτων κάθε Διεύθυνσης του Επιτελείου εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις σχετικές διαταγές και τις οδηγίες του οικείου Διευθυντή, του Συντονιστή Υποστήριξης και του Υπαρχηγού Υποστήριξης.

Άρθρο 82Τοποθέτηση προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό του Π.Σ. του Επιτελείου τοποθετείται στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα αυτού, με διαταγή του Υπαρχηγού Υποστήριξης, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού. Για την τοποθέτηση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η επιστημονική κατάρτιση με ανώτατες ή ανώτερες σπουδές συναφείς με το αντικείμενο εργασίας και η προηγούμενη εμπειρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Αρχηγού μπορεί να ανατεθούν καθήκοντα Διευθυντή σε Αξιωματικό με τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία σχετικά με τη θέση, με βαθμό κατώτερο από αυτόν που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Με όμοια απόφαση μπορούν να ανατεθούν προσωρινώς σε Διευθυντή, παράλληλα με τα καθήκοντά του, και αυτά του Προϊσταμένου άλλης Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου ορίζεται ως επικεφαλής Γραφείου ο αρχαιότερος από τους βαθμοφόρους του Γραφείου, ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση. Ο επικεφαλής Γραφείου υπάγεται στον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος.

Άρθρο 83Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος που αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 39/ 2006 (Α΄ 42), εδρεύει στην Αθήνα, υπάγεται στο Επιτελείο Π.Σ. και εποπτεύεται από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 84Πυροσβεστικό ΜουσείοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 346/1992 (Α΄ 169) Πυροσβεστικό Μουσείο δεν έχει διοικητική ή άλλη αυτονομία, λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, υπάγεται απευθείας σε αυτό και ελέγχεται και εποπτεύεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ειδικό Ιστορικό Πυροσβεστικό Αρχείο εποπτεύεται και από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Μουσείο έχει μερική διαχείριση υλικού, η οποία υπάγεται στο Τμήμα της Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Επιτελείου.

Άρθρο 85Διάρθρωση−Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών ΕπιχειρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Επιχειρήσεων και Πυροπροστασίας Ειδικών Εγκαταστάσεων. β. Τμήμα Επιχειρήσεων Δασοπυρόσβεσης. γ. Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού. δ. Τμήμα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. ε. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και Πολιτικής Άμυνας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η έκδοση οδηγιών για εκπόνηση ή αναμόρφωση σχεδίων επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, βιομηχανικών ή άλλων ατυχημάτων, σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, φυσικών και λοιπών καταστροφών. β. Η έκδοση οδηγιών, η λήψη μέτρων και η οργάνωση μεθόδων προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από τα ανωτέρω συμβάντα, καθώς και η εκπόνηση στρατηγικής αντιμετώπισής τους. γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραμμάτων και ασκήσεων, βάσει σχεδίων επέμβασης, καθώς και για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συμβάντα. δ. Ο έλεγχος και η μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφερομένων για προμήθεια υλικών και μέσων που αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού. ε. Η μελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέμβασης και η έκδοση σχετικών οδηγιών για αντιμετώπιση πυρκαγιών, με τη συνεργασία και άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. στ. Η μέριμνα για τη διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). ζ. Η μέριμνα για την έκδοση κατάλληλων συγγραμμάτων και η σύνταξη μελετών που αφορούν την αντιμετώπιση πυρκαγιών, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και, αν υπάρχει ανάγκη, με συναρμόδιους φορείς. η. Η έκδοση σχετικών οδηγιών, για την πύκνωση, παρακολούθηση και την καλή λειτουργία του δικτύου πυροσβεστικών υδροστομίων της χώρας. θ. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν επιχειρήσεις με εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης και η ανάπτυξη και έκδοση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής και Πληροφοριακής Υποστήριξης, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών. ι. Η μέριμνα για τη σύνταξη, έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Πυροσβεστικών Σταθμών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων. ια. Η μέριμνα για την κατάρτιση και βελτίωση των σχεδίων επέμβασης (κατάσβεσης − διάσωσης) των ανωτέρω Πυροσβεστικών Σταθμών. ιβ. Η φροντίδα για τον κατάλληλο και επαρκή εξειδικευμένο εξοπλισμό των Υπηρεσιών αυτών και του προσωπικού τους. ιγ. Η εισήγηση προς την ηγεσία του Σώματος, για τη σύνταξη, παρακολούθηση και τον έλεγχο των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και διατήρησης της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών και της διαδικασίας αξιολόγησής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. ιδ. Η εισήγηση σε θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών σε σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών εγχειριδίων και βοηθημάτων. ιε. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και της βιβλιογραφίας που σχετίζονται με τα θέματα πυροπροστασίας, πυρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων, ελικοδρομίων και λιμένων και η εισήγηση υιοθέτησής τους από την Υπηρεσία. ιστ. Η μελέτη και η υπόδειξη σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς των κανόνων και μέτρων ασφαλείας για την αποθήκευση και διακίνηση στους χώρους των αεροδρομίων, ελικοδρομίων και λιμένων εύφλεκτων, εκρηκτικών, χημικών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών. ιζ. Η εισήγηση για την πραγματοποίηση εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών, του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιμενικών εγκαταστάσεων της Χώρας.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣΣτο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών για το σχεδιασμό αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. β. Η εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου, για τον εφοδιασμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα μέσα και υλικά για την αντιμετώπιση δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. γ. Ο σχεδιασμός της προστασίας των δασών και των αγροτικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, καθώς και η έκδοση οδηγιών για τον τρόπο σύνταξης και ελέγχου των σχεδίων πυροπροστασίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος. δ. Η εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις για την πρόσληψη του απαραίτητου εποχικού προσωπικού στελέχωσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. ε. Η αποτίμηση του πυροσβεστικού έργου για την παρελθούσα περίοδο και η υποβολή προτάσεων για την επερχόμενη. στ. Η συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, για την οργάνωση της εναέριας επιτήρησης ευαίσθητων δασικών εκτάσεων και της αεροπυρόσβεσης. ζ. Η εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου για τη μίσθωση εναερίων μέσων επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, καθώς και η κατανομή αυτών σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια της χώρας. η. Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, διαταγών και οδηγιών για την εφαρμογή του προγράμματος εναέριας επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης. θ. Η αξιολόγηση εναέριων μέσων και της αποτελεσματικότητάς τους στις επιχειρήσεις εναέριας επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, που οργανώνονται για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου. ι. Η εκπόνηση μελετών για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εναέριων μέσων για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης και την εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής απόδοσής τους. ια. Η συνεργασία με αντίστοιχες Υπηρεσίες του Εξωτερικού σε θέματα αμοιβαίας ενίσχυσης σε εναέρια μέσα, για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης. ιβ. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την έκδοση επιχειρησιακών διαταγών, εγκυκλίων ή ΝΟΤΑΜ, σε σχέση με τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων, τη διαχείριση του εναέριου χώρου πάνω από δασικές πυρκαγιές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις εναέριου συντονισμού εναέριων μέσων σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, καθώς και των κανόνων εμπλοκής μισθωμένων ή αλλοδαπών εναέριων μέσων σε δασικές πυρκαγιές. ιγ. Η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα δασοπυρόσβεσης. ιδ. Η διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας και η έκδοση Εγκυκλίων Διαταγών και διευκρινίσεων σχετικά με την επιβολή διοικητικών προστίμων σε εμπρηστές δασών. ιε. Η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτροπή και μείωση των καταστροφών από αυτές. ιστ. Η εισήγηση και μέριμνα για την έγκριση πραγματοποίησης συσκέψεων με εμπλεκόμενους στην δασοπυρόσβεση φορείς, Υπηρεσίες και οργανισμούς οργάνωσης του αντιπυρικού αγώνα. ιζ. Η συνεργασία με Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. ιη. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που σχετίζονται με τη στατιστική και την εξέλιξη της έρευνας στο αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. ιθ. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την εκπροσώπηση του Πυροσβεστικού Σώματος σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν το αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. κ. Η σύσταση επιτροπών για την αξιολόγηση συγγραμμάτων για θέματα αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. κα. Η αξιολόγηση των προτάσεων διαφόρων φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. κβ. Η αξιολόγηση αποτελεσματικότητας υλικών μέσων (εκτός των εναέριων) και τρόπων αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. κγ. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίμων στους εμπρηστές δασών και δασικών εκτάσεων και η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης, δια της Νομικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, για την ακύρωση της πράξης επιβολής του προστίμου ή της αναστολής αυτής.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥΣτο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και η εν γένει μέριμνα για την προώθηση, διάδοση και υποστήριξη του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη. β. Η μέριμνα για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., που εκδηλώνουν ανάλογο ενδιαφέρον, καθώς και η έκδοση διαταγών και οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία τους. γ. Η συνεργασία με τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας για τη δημιουργία του Γενικού Μητρώου Εθελοντών στο οποίο θα περιλαμβάνονται αυτοτελή Ειδικά Μητρώα Πυροσβεστών, Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών, καθώς και η φροντίδα για την έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων για την απόκτηση, αναστολή και απώλεια της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη. δ. Η παρακολούθηση για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας για τους Εθελοντές Πυροσβέστες και τους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς νομοθεσίας και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών σχετικά με την αποστολή τους. ε. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τη βασική εκπαίδευση και την πυροσβεστική εξάρτυση των εθελοντών Πυροσβεστών, την πιστοποίησή τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία, την υποστήριξη της εκπαίδευσής τους, καθώς και την έκδοση των αναγκαίων για αυτή βοηθημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. στ. Η φροντίδα σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για τη στέγαση και τον εξοπλισμό των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα αναγκαία μέσα και υλικά. ζ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας υποστήριξης προς τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της αποστολής τους. η. Η τήρηση Ειδικού Μητρώου Πιστοποίησης των Εθελοντών Πυροσβεστών. θ. Η υποβολή εισήγησης για τη χωροταξική κατανομή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή των σχεδίων που εκπονούνται από τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας. β. Η έκδοση οδηγιών, που αφορούν σε μέτρα και μεθόδους προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από τα ανωτέρω συμβάντα πολιτικής προστασίας, καθώς και στη στρατηγική αντιμετώπισής τους. γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραμμάτων και ασκήσεων, βάσει των εκπονηθέντων σχεδίων επέμβασης, για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συμβάντα πολιτικής προστασίας. δ. Η μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφερομένων για προμήθεια υλικών και μέσων που αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού σε συμβάντα πολιτικής προστασίας. ε. Η μελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέμβασης και η έκδοση σχετικών οδηγιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Π.Σ. σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. στ. Η συνεργασία με τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση κατάλληλων συγγραμμάτων και η σύνταξη μελετών που αφορούν την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου. ζ. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν πυροσβεστικές επιχειρήσεις με εναέρια μέσα, έρευνας και διάσωσης και η ανάπτυξη και έκδοση, σε συνεργασία με τα Τμήματα Εναέριων και Πλωτών Πυροσβεστικών Μέσων, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών. η. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εν γένει αρμοδιότητα του Σώματος στη θωράκιση της πολιτικής προστασίας της χώρας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε ειρηνική περίοδο. θ. Ο χειρισμός θεμάτων του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», καθώς και των Ειδικών Σχεδίων για όλους τους προβλεπόμενους κινδύνους. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η μέριμνα για την κατάρτιση, έγκριση, κοινοποίηση και υλοποίηση των σχεδίων Πολιτικής Άμυνας του Επιτελείου. β. Η ρύθμιση, παρακολούθηση και μελέτη θεμάτων σχεδιασμού και οργάνωσης των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε πολεμική περίοδο. γ. Ο υπολογισμός και η εξασφάλιση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών, των αναγκαίων πιστώσεων για την υποστήριξη εφαρμογής των σχεδίων. δ. Η μέριμνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σώματος σε θέματα Πολιτικής Άμυνας και η εξασφάλιση του σχετικού αρχείου και των σχεδίων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό διαβαθμισμένου υλικού και την εξουσιοδότηση χειρισμού των οργάνων των Υπηρεσιών. ε. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση του άμαχου πληθυσμού σχετικά με θέματα Πολιτικής Άμυνας. στ. Η ρύθμιση θεμάτων αναστολής κατάταξης εφέδρων για την στελέχωση των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και των σχετικών επιτάξεων υλικών και μέσων για τον εξοπλισμό τους. ζ. Η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και η μέριμνα για τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού τους. η. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Σώματος, σε θέματα σχετιζόμενα με την Πολιτική Άμυνα, καθώς και την εκπαίδευση στα πυροσβεστικά καθήκοντα, του προσωπικού που προέρχεται από πολιτική επιστράτευση. θ. Η μελέτη των προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων σχεδίων πολεμικής περιόδου. ι. Η μέριμνα για την οργάνωση ασκήσεων Πολιτικής Άμυνας και τη συμμετοχή του Επιτελείου σε σχετικές εθνικές ασκήσεις. ια. Η συνεργασία σε θέματα Πολιτικής Άμυνας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιβ. Η σύνταξη και υποβολή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, της από το νόμο προβλεπόμενης ετήσιας έκθεσης προόδου Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης/Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος. ιγ. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συμβολή του Σώματος στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας της χώρας από καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε πολεμική περίοδο. ιδ. Η εισήγηση για τη σύγκληση του Συμβουλίου Συντονισμού και Στρατηγικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για θέματα Πολιτικής Άμυνας.
Άρθρο 86Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων. β. Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής γ. Τμήμα Ενσύρματης και Ασύρματης Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκουν: α. Η μέριμνα για το σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων και τη δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής, για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Η παρακολούθηση της εξέλιξης στο χώρο της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η μέριμνα για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και της νέας τεχνολογίας στο Πυροσβεστικό Σώμα. γ. Η ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση της απόδοσης, βελτίωσης και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων, των δικτύων και γενικά όλου του μηχανογραφικού και διαδικτυακού εξοπλισμού και των υπολογιστικών συστημάτων του δικτύου πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος. δ. Ο προσδιορισμός των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος σε εξοπλισμό και λογισμικό πληροφορικής, η υποβοήθηση για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και η μέριμνα για την προμήθεια και κατανομή ή ανακατανομή των ανωτέρω στις Υπηρεσίες. ε. Η ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόμβου του Πυροσβεστικού Σώματος, η δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και η υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω της ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών και τη μέριμνα για την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής. στ. Η μέριμνα για τον έλεγχο και την εισαγωγή στοιχείων σε μαγνητικά αρχεία ή υπολογιστικά συστήματα. ζ. Η μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής που είναι ενταγμένος στο δίκτυο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και για την τήρηση των όρων συντήρησης που προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις. η. Η υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Πληροφορικής σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. θ. Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του κεντρικού συστήματος πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη ανάλογων μέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων δεδομένων που διαθέτουν. ι. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της. ια. Η μέριμνα για την παραλαβή, αποσφράγιση και αποστολή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και για την κοινοποίηση των διαταγών και λοιπών εγγράφων στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης. ιβ. Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών διαταγών, υπηρεσιακών σημειωμάτων και λοιπών εγγράφων. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ α. Η συντήρηση και διαρκής αναβάθμιση των υπαρχόντων εφαρμογών, η δημιουργία και ανάπτυξη νέων, με κατασκευή και προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ για την κάλυψη και υποβοήθηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Σώματος. β. Η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους φορείς Πληροφορικής. γ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων. δ. Η σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο διοικητικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διευκόλυνση της λήψης των αποφάσεων. ε. Η αξιόπιστη συλλογή στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και η μέριμνα για την ταξινόμηση, την ανάλυση, την επεξεργασία και την αξιοποίησή τους με γνώμονα τη διευκόλυνση του επιχειρησιακού και επιτελικού σχεδιασμού. στ. Ο σχεδιασμός, η εκτύπωση και η δημιουργία εντύπων και φακέλων τεκμηρίωσης των μηχανογραφικών εφαρμογών σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης. ζ. Η υποβολή προτάσεων και η έκδοση των αναγκαίων διαταγών για τη βελτίωση του συστήματος συλλογής, καταγραφής και καταχώρησης στους στατιστικούς πίνακες των στατιστικών στοιχείων των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκουν: α. Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ασύρματου δικτύου, καθώς και του δικτύου για την επικοινωνία των εναερίων μέσων του Σώματος σε πανελλαδική κάλυψη σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων. β. Η υποβοήθηση της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του νέου υλικού και η διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων που ανήκουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. γ. Η μέριμνα για την εγκατάσταση και επέκταση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, τη συντήρηση του υλικού, την αποκατάσταση βλαβών καθώς και τη μεταφορά δικτύων σε περιπτώσεις μεταστέγασης υπηρεσιών. δ. Η υποστήριξη και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος ΤΕΤRA και η μέριμνα για την τεχνολογική του αναβάθμιση και εξέλιξη, καθώς και για την αποκατάσταση βλαβών. ε. Η επίβλεψη, ο ποσοτικός έλεγχος, η διάθεση και αποστολή του τηλεπικοινωνιακού υλικού. στ. Η εκτέλεση ενεργειών για εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών και κέντρων, για τη μετατροπή υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών σε νέες, προηγμένης τεχνολογίας, για τις καταργήσεις τηλεφωνικών γραμμών, τη φραγή, για εγκαταστάσεις ή καταργήσεις εξωκειμένων γραμμών, καθώς και η ενημέρωση για νέα προϊόντα, κατόπιν προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της κάθε υπηρεσίας. ζ. Ο έλεγχος των τηλεφωνικών συνδέσεων και μονάδων συνδιαλέξεων όλων των τηλεφωνικών γραμμών του Σώματος, ο έλεγχος των αναλυτικών καταστάσεων των τηλεφωνικών συνδέσεων με παράλληλη ενημέρωση της ιεραρχίας, των υπερβάσεων των συνδιαλεγομένων, καθώς και του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προϊστάμενοι των ανωτέρω Τμημάτων ορίζονται Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Κλάδου Πληροφορικής ή Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωματούχοι Μηχανικοί H/Y και Πληροφορικής. Ειδικώς στο Τμήμα Ενσύρματης και Ασύρματης Επικοινωνίας δύναται να προΐσταται Αξιωματικός Γενικών καθηκόντων που διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία.

Άρθρο 87Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού. β. Τμήμα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. γ. Τμήμα Οργάνωσης. δ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. ε. Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣτο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η κατάρτιση του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ., λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους διατιθέμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του Σώματος και το οποίο αναθεωρεί κάθε έτος. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. ολοκληρώνεται το μήνα Ιούνιο κάθε έτους και αφορά την περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους και για τα επόμενα τέσσερα έτη. Εγκρίνεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού εντός εξήντα ημερών από την κατάθεσή του προς έγκριση. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. εξειδικεύεται τουλάχιστον στα εξής επιμέρους Τομεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια: αα) Προϋπολογισμού λειτουργίας, συνολικά και ανά οργανωτική δομή. ββ) Επενδύσεων, συνολικά και ανά οργανωτική δομή. γγ) Ανθρωπίνων Πόρων − Προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά ειδικότητα. δδ) Χωροθέτησης οργανωτικών δομών, εξοπλισμού και ανθρωπίνων πόρων. εε) Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. στστ) Ανάπτυξης Εθελοντισμού και συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. β. Η κατάρτιση, μετά την έγκριση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Λειτουργίας και Ανάπτυξης, Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης (Ε.Π.Δ.) ανά τομεακό πρόγραμμα και ανά Διεύθυνση αρμόδια για την εκτέλεσή του και σε συνεργασία με αυτή. γ. Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λειτουργίας και Ανάπτυξης, τα Τομεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ. και βάσει αυτών καταρτίζονται τα προγράμματα δράσης της κάθε οργανωτικής δομής, την υλοποίηση των οποίων παρακολουθεί σε τριμηνιαία βάση και εντός του επόμενου μήνα εκδίδει αναφορά προόδου και αποκλίσεων που παραδίδεται στις υπηρεσιακές δομές και στην ηγεσία. δ. Η μελέτη και ο καθορισμός των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στους οποίους πρέπει να οδηγεί η δράση του Πυροσβεστικού Σώματος. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η κατάρτιση, υποβολή και υποστήριξη τεκμηριωμένων προτάσεων στις αρμόδιες αρχές για συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος σε προγράμματα, ενέργειες, δραστηριότητες, πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά η εύρεση τρόπων χρηματοδότησης, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των επενδύσεων, δράσεων, έργων προμήθειας αγαθών, κτιριακών υποδομών και παροχής υπηρεσιών του Π.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού. β. Η μελέτη, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων μέσω σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ), καθώς και η παρακολούθηση αυτών. γ. Ο έλεγχος εφαρμογής των όρων, προϋποθέσεων και κανονισμών χρηματοδότησης έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. δ. Η συλλογή προτάσεων έργων του Πυροσβεστικού Σώματος, η επεξεργασία και αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής ωριμότητας, σκοπιμότητας και επιλεξιμότητάς τους, για συγχρηματοδότηση με πόρους των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε. Η ρύθμιση θεμάτων ένταξης, διαχείρισης, υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων του Πυροσβεστικού Σώματος που συνδέονται με οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευθύνη παρακολούθησης και εκτέλεσης αυτών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΣτο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η μελέτη για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών του Σώματος με γνώμονα την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.), των Τομεακών Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης και η διατύπωση και υποβολή προτάσεων για τις τυχόν αναγκαίες μεταβολές. Μετά την έγκριση των μεταβολών αυτών από τα αρμόδια όργανα, μεριμνά για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίησή τους. β. Η μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών δομών. γ. Η μελέτη καθορισμού των μεθόδων και των διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου καθώς και των τρόπων αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Καταρτίζει κάθε έτος πρόγραμμα δράσης για τους τομείς μελέτης και παραδίδει κάθε τρίμηνο το αποτέλεσμα των μελετών και τις προτάσεις βελτίωσης. δ. Η επεξεργασία και μελέτη για τη χωροταξική κατανομή των επαγγελματικών και εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, του προσωπικού και των μέσων τους. ε. Η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα διακίνησης και τυποποίησης της αλληλογραφίας, οργάνωσης αρχείων και σύνταξης θεματολογίου, απλούστευσης διαδικασιών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώματος, της σχέσης του πολίτη με αυτές, καθώς και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. στ. Η μελέτη, η παρακολούθηση και η εφαρμογή συστήματος μέτρησης των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Π.Σ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων οργανωτικών δομών και διαδικασιών. ζ. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με το σύστημα εκτέλεσης υπηρεσίας, το χρόνο εργασίας και αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου απόδοσης των Υπηρεσιών και του προσωπικού του Σώματος, καθώς και τα καθήκοντα αυτού. η. Ο καθορισμός του τύπου, των στολών, των διακριτικών και της εξάρτυσης του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. θ. Η έκδοση σχετικών διαταγών για την εκκαθάριση του αρχείου των Υπηρεσιών του Σώματος και η παρακολούθηση της διαδικασίας εκκαθάρισης αυτού.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΣτο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών και η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών. β. Η ανάπτυξη σχέσεων με ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις Πυροσβεστών, η διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και η μέριμνα για τη φιλοξενία και ξενάγηση των επισκεπτών. γ. Η παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των αλλοδαπών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και η αξιοποίηση της σχετικής τεχνογνωσίας. δ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισμάτων αυτών. ε. Η επεξεργασία συμφωνιών πυροσβεστικής συνεργασίας. στ. Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων προαγωγής της διεθνούς πυροσβεστικής συνεργασίας και αρωγής, η μέριμνα για την εκπροσώπηση του Σώματος σε διασκέψεις, συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις και η φροντίδα για τη διοργάνωση τέτοιων συναντήσεων στην Ελλάδα. ζ. Η ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας ή άλλων αρμόδιων Διευθύνσεων και Τμημάτων για τις ευρωπαϊκές ή διεθνείς εξελίξεις σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, με γνώμονα την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την ευρωπαϊκή, την υποβοήθηση συγκριτικών μελετών, αλλά και την τυχόν υιοθέτηση καλών πρακτικών. η. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διεθνή συνεργασία του Σώματος στο πλαίσιο της EUROPOL ή άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. θ. Η μετάφραση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και η διεξαγωγή της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας. ι. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για θέματα αρμοδιότητάς του. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων, εκθέσεων και άλλων κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και για το προσωπικό του, τα μέλη των οικογενειών τους και το κοινό, η συμμετοχή σε παρελάσεις, εθνικές εορτές, επετείους και η αντιπροσώπευση του Σώματος σε εκδηλώσεις, που οργανώνονται από άλλους φορείς και Αρχές. β. Η διεξαγωγή της εθιμοτυπικής αλληλογραφίας της ηγεσίας του Σώματος και η ενημέρωσή της για τις εθιμοτυπικές παραστάσεις και εκδηλώσεις. γ. Η μέριμνα για την υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, που έχουν ανάγκη. δ. Η μέριμνα για την απόδοση επικήδειων τιμών. ε. Η ανάπτυξη σχέσεων με τους συλλόγους «Φίλων του Πυροσβεστικού Σώματος», τους συλλόγους αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και με σωματεία και οργανώσεις κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. στ. Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία χώρων αναψυχής και παιδικών εξοχών για το προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους. ζ. Ο έλεγχος και η εποπτεία του Ιστορικού Πυροσβεστικού Αρχείου και της Ειδικής Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης. η. Η μέριμνα για την ετήσια οργάνωση της εορτής των Αγίων Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος. θ. Η παρακολούθηση και διαχείριση των θεμάτων συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. ι. Η εξασφάλιση της αναγκαίας ύλης, η επιμέλεια, η έκδοση, η έγκαιρη αποστολή και η μέριμνα για την εξασφάλιση και ανανέωση των συνδρομητών του περιοδικού του Σώματος «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ». ια. Η επιμέλεια των εκδόσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και η εκτύπωση της ετήσιας δραστηριότητας του Σώματος σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα. ιβ. Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για το κοινό με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών αλλά και την παροχή συμβουλών αντιμετώπισής τους, ημερολογίων, ευχετηρίων καρτών και η μέριμνα για την κατασκευή αναμνηστικών εμβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος. ιγ. Η εξασφάλιση του αναγκαίου ιστορικού υλικού για τη συνέχιση της συγγραφής της ιστορίας του Πυροσβεστικού Σώματος και η επιμέλεια εκδόσεων προς την κατεύθυνση αυτή. ιδ. Η μέριμνα για τη φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη των εκδηλώσεων και των συμβάντων του Σώματος, καθώς και της σκηνής του εγκλήματος και πειστηρίων εμπρησμού, όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. ιε. Η μέριμνα για τον εξοπλισμό και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τυπογραφείου του Σώματος. ιστ. Η εκτέλεση όλων των εργασιών εκτύπωσης που επιτρέπει ο τεχνικός εξοπλισμός και η ειδίκευση του προσωπικού του Τυπογραφείου, καθώς και η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της τυπογραφίας γενικά και η εισήγηση για την εφαρμογή τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα. ιζ. Η μέριμνα για την παρακολούθηση των εργασιών εκτύπωσης ή βιβλιοδεσίας του Σώματος που γίνονται σε ιδιωτικά τυπογραφεία και βιβλιοδετεία, λόγω τεχνικής αδυναμίας του Τυπογραφείου. ιη. Η μέριμνα για την τοποθέτηση, διαφύλαξη, οργάνωση, λειτουργία και διαρκή ενημέρωση των Πυροσβεστικών Εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων. ιθ. Η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος, που έχει σχέση με τη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων. κ. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα και η μέριμνα για την οργάνωση και πρόοδο των ομάδων άθλησης. κα. Η κατάρτιση προγραμμάτων άθλησης του προσωπικού του Σώματος, η μέριμνα για τη διαρκή σωματική αγωγή και άσκηση, καθώς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Σώματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων. κβ. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, η έγκριση συμμετοχής του προσωπικού του Σώματος σε δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων και σωματείων και η παρακολούθηση της αθλητικής διαγωγής, συμπεριφοράς και εμφάνισης των αθλητών του Σώματος. κγ. Η μέριμνα για τη συντήρηση και εμπλουτισμό με τα αναγκαία αθλητικά είδη και μέσα για την καλή λειτουργία των γυμναστηρίων του Σώματος. κδ. Η εισήγηση για τη χορήγηση των ειδικών αδειών στους αθλητές του Σώματος για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η μέριμνα για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 3878/2010 (Α΄ 161). κε. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του Σώματος και των αθλητικών αρχών, κέντρων και σωματείων. κστ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή των αθλητών του Σώματος σε αγώνες Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που διοργανώνονται από το Α.Σ.Α.Ε.Δ.. Στο Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων λειτουργούν Γραφείο Τύπου και Γραφείο Μουσικής Μπάντας που έχουν τις εξής αρμοδιότητες: I) Γραφείο Τύπου, με αρμοδιότητες: α. Την αποδελτίωση του ελληνικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου, τη σύνταξη δελτίου τύπου και τη διανομή του στα αρμόδια όργανα του Επιτελείου και τις υπαγόμενες σε αυτό Υπηρεσίες. β. Την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του Σώματος, μέσω του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. γ. Την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενημέρωση της ηγεσίας για τα δημοσιεύματα που αφορούν το Σώμα και το προσωπικό του, καθώς και την έκδοση ανακοινώσεων ή απαντήσεων σε δημοσιεύματα. δ. Την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού. ε. Την τήρηση αρχείου, ιστορικών εγγράφων, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού υλικού και δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Το ως άνω υλικό δύναται να μεταφέρεται ή να μεταβιβάζεται στο Πυροσβεστικό Μουσείο μετά από απόφαση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας. στ. Την μέριμνα για την παραγωγή ή την προμήθεια και προβολή τηλεοπτικών, διαδικτυακών και κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών, μορφωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου στο κοινό. ζ. Την επιμέλεια παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών του Πυροσβεστικού Σώματος. η. Την ανάπτυξη σχέσεων με ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και την παροχή συνδρομής σε τηλεοπτικούς, θεατρικούς και κινηματογραφικούς παραγωγούς. θ. Τη φροντίδα για τη δημιουργία και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και διαδικτυακών μηνυμάτων σχετικών με την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών και τη δραστηριότητα του Σώματος. Στο Γραφείο Τύπου συστήνεται θέση Εκπροσώπου Τύπου. Ως Εκπρόσωπος Τύπου ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αξιωματικός του Σώματος με κατάλληλη εμπειρία και ικανότητα, ο οποίος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Εκτελεί τις διαταγές του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος στα θέματα τύπου, μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης γενικότερα, ενεργώντας σε απευθείας συνεννόηση μαζί του. β. Είναι αρμόδιος για την πραγματοποίηση δηλώσεων και συνεντεύξεων τύπου για θέματα που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Αρχηγού. γ. Παρίσταται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σε συνεντεύξεις τύπου που δίνουν μετά από σχετική έγκριση του Αρχηγού, άλλα όργανα του Επιτελείου και, εφόσον απαιτείται, συνδιαχειρίζεται και υποστηρίζει αυτές. δ. Συνεργάζεται με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπου αυτό απαιτείται. Στο Γραφείο Τύπου συνιστάται για τις ανάγκες του μια (1) θέση Δημοσιογράφου. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., στην ανωτέρω θέση, δύναται να προσλαμβάνονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α.. Πτυχίο ή δίπλωμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημερώσεως ή δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημερώσεως ή διεθνών σπουδών ή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεκτιμάται. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού οι ανωτέρω θέσεις μπορεί να καλύπτονται, και με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων του δημόσιου τομέα ανάλογων προσόντων, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. ΙΙ) Γραφείο Μουσικής Μπάντας, με αρμοδιότητες: α. Την παιάνιση στις παρελάσεις κατά τις Εθνικές Εορτές, στις παρατάξεις και στις τελετές. β. Την εκτέλεση μουσικών προγραμμάτων και συναυλιών που οργανώνονται από το Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων για την ψυχαγωγία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών. γ. Τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές, εθνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, που γίνονται για φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς, σε τελετές ορκωμοσίας πυροσβεστικού προσωπικού, καταθέσεις στεφάνων, απόδοση τιμών στα δικαιούμενα σύμβολα και πρόσωπα, αποκαλυπτήρια ανδριάντων, προτομών, στηλών ηρώων και σε κάθε είδους συναφείς εκδηλώσεις. δ. Τη μέριμνα για τη στελέχωση, εξοπλισμό και καλή λειτουργία της φιλαρμονικής του Σώματος και την έγκριση για τη συμμετοχή της σε τελετές, παρελάσεις, εθνικές εορτές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. ε. Οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση για την οποία ζητείται η συμμετοχή της Μουσικής Μπάντας. Επικεφαλής της Μουσικής Μπάντας ορίζεται, με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, βαθμοφόρος με την κατάλληλη μουσική παιδεία, εμπειρία και προϋπηρεσία.
Άρθρο 88Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων ΠόρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Αξιωματικών και Πυρονόμων. β. Τμήμα Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών. γ. Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Εποχικού Προσωπικού. δ. Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων. ε. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού. στ. Τμήμα Συντάξεων και Αποστράτων. ζ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. η. Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας. θ. Τμήμα Γραμματείας και Αρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων όπως κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της είναι οι ακόλουθες: ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών μετακινήσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Η κατάρτιση, τήρηση, ενημέρωση και διακίνηση των ατομικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων των Αξιωματικών και Πυρονόμων. γ. Ο χειρισμός των θεμάτων πάσης φύσεως αδειών, κρίσεων και επανακρίσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων, καθώς και αυτών που αφορούν τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή τους μεταβολή. δ. Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων, που αφορούν πρόσληψη, διορισμό, κατάταξη, προαγωγή, αποστρατεία, παραίτηση, απόταξη, επαναπρόσληψη, μετάταξη και άλλα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Αξιωματικών και Πυρονόμων, καθώς και τα ζητήματα ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών. ε. Η γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κρίσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων. στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Αξιωματικών και Πυρονόμων, για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η σχετική ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας και η μέριμνα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. ζ. Η κατάρτιση της επετηρίδας των Αξιωματικών και Πυρονόμων, η συνεχής ενημέρωσή της, καθώς και η τήρηση και ενημέρωση των απαραίτητων βιβλίων, όπως δύναμης ανά Υπηρεσία, ειδικότητα, εφέδρων κ.λπ.. η. Η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητας και ο έλεγχος πληρότητάς τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές. θ. Η ρύθμιση των θεμάτων χορήγησης ηθικών και υλικών αμοιβών, παρασήμων και μεταλλίων των Αξιωματικών και Πυρονόμων. ι. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων και η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων. ια. Ο χειρισμός κάθε άλλου διοικητικού θέματος που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των Αξιωματικών και Πυρονόμων. ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών. β. Η διαχείριση των θεμάτων πάσης φύσεως αδειών, κρίσεων και επανακρίσεων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, καθώς και αυτών που αφορούν τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή τους μεταβολή, καθώς και η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητάς τους και ο έλεγχος για την πληρότητά τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές. γ. Η κατάρτιση και τήρηση της επετηρίδας, καθώς και η κατάρτιση, τήρηση, ενημέρωση και διακίνηση των ατομικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών. δ. Η φροντίδα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν προσλήψεις, διορισμούς, μονιμοποιήσεις, προαγωγές, παραιτήσεις, απολύσεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, καθώς και ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών. ε. Η γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κρίσεων των Υπαξιωματικών Πυροσβεστών. στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η σχετική ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας και η λήψη των κατάλληλων μέτρων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. ζ. Η ρύθμιση θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών. η. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων και η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων. θ. Η έκδοση των υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και σχετικού Αρχείου. ι. Η παρακολούθηση και οι απαραίτητες ενέργειες για τη στρατολογική κατάσταση των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών. ια. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση των απαραίτητων βιβλίων δύναμης, γενικού μητρώου, δύναμης ανά Υπηρεσία, ειδικότητα κ.λπ.. ιβ. Ο χειρισμός κάθε άλλου διοικητικού θέματος που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση Υπαξιωματικών, Πυροσβεστών και Δοκίμων Πυροσβεστών. ιγ. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού και η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Ο χειρισμός των πάσης φύσεως θεμάτων πρόσληψης Π.Π.Υ. και πυροσβεστικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η μέριμνα για την επαναπρόσληψή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων. β. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων για τις περιπτώσεις που προβλέπονται, η παρακολούθηση των συμβάσεων εργασίας του εποχικού προσωπικού, η μέριμνα για τις εκθέσεις ικανότητας των Π.Π.Υ., καθώς και για την τυχόν ανανέωση της θητείας των Π.Π.Υ.. γ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών (ασθένειες, αποχή από την εργασία, μισθολογικά κλιμάκια) των Π.Π.Υ., όπου προβλέπεται και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και η έγκαιρη καταχώρισή τους στο σύστημα για την έκδοση μισθολογίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού, το οποίο οφείλουν να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση. δ. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση των απαραίτητων βιβλίων και σχετικού αρχείου. ε. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης των Π.Π.Υ. και του πυροσβεστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της υπηρετούσας δύναμης. στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Π.Π.Υ. και εποχικώς απασχολούμενων πυροσβεστών για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η σχετική ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας και η λήψη των κατάλληλων μέτρων σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η υλοποίηση του Τομεακού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανθρωπίνων Πόρων (προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά ειδικότητα). β. Η ανίχνευση και μελέτη των αναγκών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος σε δεξιότητες και γνώσεις σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και η εισήγηση των απαιτούμενων ενεργειών για την κάλυψη αυτών. γ. Η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος και η προώθηση αυτών προς υλοποίηση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. δ. Η εισήγηση για την υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. ε. Η περιγραφή καθηκόντων ανά θέση ευθύνης, η δημιουργία αντίστοιχου προσοντολογίου για κάθε θέση και η τυποποίηση του προσοντολογίου ανά κατηγορία και ειδικότητα του πυροσβεστικού προσωπικού. Η διερεύνηση των αναγκαίων δεξιοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού και η κατάδειξη της συμβολής αυτών στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων. στ. Η εισήγηση για τις απαραίτητες μεθόδους απόκτησης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων αυτών ανά ειδικότητα με βάση τα τυπικά προσόντα, την ικανότητα, κατάρτιση και εμπειρία. ζ. Η μέριμνα και συνεργασία με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την προκήρυξη και διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και των προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣτο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Το Τμήμα αυτό έχει αρμοδιότητα για το μόνιμο πολιτικό προσωπικό και για το πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος για τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων. β. Προϊστάμενος του Τμήματος τοποθετείται μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του Σώματος, πτυχιούχος Α.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχει, ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων του Σώματος. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η παραλαβή, συμπλήρωση και η υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. β. Η έκδοση και χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν το πυροσβεστικό προσωπικό σε αποστρατεία. γ. Η ενημέρωση επί ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων και, γενικότερα, η ρύθμιση πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν τους συνταξιούχους και αποστράτους. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση που παρέχεται στις Σχολές Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία και με το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων. β. Η μέριμνα για τον ορισμό του απαραίτητου και κατάλληλου διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. γ. Ο καθορισμός και η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε μέσα και υλικά εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά συγγράμματα και βοηθήματα. δ. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών και επισκέψεων των σπουδαστών των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή. ε. Η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος που έχει σχέση με την εκπαίδευση και την άρτια επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. στ. Η ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά την επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, πολιτικού προσωπικού). ζ. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τη βασική εκπαίδευση των εθελοντών Πυροσβεστών, τη συντήρηση της εκπαίδευσης και την έκδοση των αναγκαίων για την εκπαίδευση βοηθημάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων. η. Η μέριμνα για κάθε μορφή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των εργαζομένων σε διάφορους φορείς, Αρχές και επιχειρήσεις, των εθελοντών, των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και Αξιωματικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα. θ. Η ρύθμιση κάθε θέματος που έχει σχέση με την επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. ι. Η ρύθμιση των θεμάτων επιμόρφωσης των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος. ια. Η ρύθμιση των διοικητικών θεμάτων που αφορούν την υποστήριξη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. ιβ. Η ρύθμιση των θεμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκτός Σώματος Σχολές, Σχολεία και Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής και η εισήγηση για την αξιοποίηση του προσωπικού που έλαβε ειδική εκπαίδευση. ιγ. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή, για τη συμμετοχή των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά πυροσβεστικά συνέδρια στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η ρύθμιση θεμάτων υποτροφιών σε συνεργασία με τα Τμήματα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων. ιδ. Η αξιολόγηση και εισήγηση προς την Ηγεσία του Σώματος, για εκμετάλλευση των συγγραμμάτων των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των ιδιωτών επιστημόνων και τεχνικών, που έχουν σχέση με την αποστολή του Σώματος και διευκολύνουν το πυροσβεστικό έργο. ιε. Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. ιστ. Η μέριμνα για τη διαρκή σωματική αγωγή και άσκηση, καθώς και τη συντήρηση της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Σώματος με την εκπόνηση και τον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης. ιζ. Η φροντίδα και η ρύθμιση των σχετικών θεμάτων για εκπαίδευση και συντήρηση του προσωπικού της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών και των Ομάδων Διασώσεων των Υπηρεσιών του Σώματος, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς όπου απαιτείται. ιη. Η ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων σε σχολές, σχολεία και κέντρα ημεδαπής ή αλλοδαπής. ιθ. Η υποστήριξη και μέριμνα, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την εκπαίδευση και πιστοποίηση ατόμων και φορέων, με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. κ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Σώματος, σε θέματα σχετιζόμενα με τη Π.Σ.Ε.Α., σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία. κα. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, υποστήριξης και αναβάθμισης της εκπαίδευσης του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών εγχειριδίων και βοηθημάτων. κβ. Η εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας. κγ. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Σώματος στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών. κδ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στην παροχή Α΄ Βοηθειών. κε. Η οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων και η συνεργασία με άλλους φορείς για την υλοποίησή τους. ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των μέτρων ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και η συμβολή στην εφαρμογή τους. β. Η παρακολούθηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση ατυχημάτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας και η υγειονομική διαχείριση αυτών. γ. Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από πάσης φύσεως ατυχήματα σχετιζόμενα με το πυροσβεστικό έργο και η σύνταξη μελετών, εισηγήσεων και προτάσεων για την αναβάθμιση του παρεχόμενου πλαισίου υγείας και ασφάλειας. δ. Η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία Εργαζομένων (Α.Υ.Ε.) στο χώρο εργασίας. ε. Η έκδοση των αναγκαίων διαταγών και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των προβλεπόμενων μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των υπαλλήλων κατά την εργασία. στ. Η μελέτη των συνθηκών και η εκτίμηση του κινδύνου στο χώρο εργασίας, η υποβολή προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωσή τους για την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. ζ. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. η. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού και η διαρκής ενημέρωσή του σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η παραλαβή, αποσφράγιση, πρωτοκόλληση και διανομή στις αρμόδιες Διευθύνσεις της εισερχόμενης κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, σύμφωνα με τις σχετικές εντολές του Συντονιστή Υποστήριξης. β. Η παραλαβή, αναπαραγωγή, παραβολή προς το σχέδιο, επικύρωση των φωτοαντιγράφων, παράδοση στο Ταχυδρομείο της εξερχόμενης αλληλογραφίας και η επιστροφή των σχεδίων των εγγράφων στις αρμόδιες Διευθύνσεις. γ. Η μέριμνα για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου. δ. Η φροντίδα για την περιοδική και σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους διαταγές εκκαθάριση του αρχείου. ε. Η εισήγηση προς το Γραφείο Υλικού του Προϊσταμένου του Επιτελείου για τον εφοδιασμό των Διευθύνσεων και Τμημάτων με τα αναγκαία γραφικά μέσα, υλικά και αναλώσιμα.
Άρθρο 89Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ΟικονομικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οικονομικών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Σύνταξης Αναφορών. β. Τμήμα Προελέγχου Δαπανών και Ειδικών Λογαριασμών. γ. Τμήμα Λογιστικό και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού. δ. Τμήμα Προμηθειών. ε. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών. στ. Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού. ζ. Τμήμα Κοστολόγησης Επιχειρήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών όπως κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της είναι οι ακόλουθες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η σύνταξη του προϋπολογισμού δαπανών και του προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Σώματος. β. Η φροντίδα για τις απαραίτητες μεταβολές του προϋπολογισμού και η σύνταξη και αποστολή των μηνιαίων προβλέψεων και απολογιστικών στοιχείων στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. γ. Η σύνταξη εκθέσεων οικονομικής επιβάρυνσης σε σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, δ. Η παρακολούθηση των πιστώσεων για αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του πυροσβεστικού προσωπικού, των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. ε. Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νομικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και τις αρμόδιες αρχές εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος. στ. Η τήρηση των υποχρεώσεων του Μητρώου Δεσμεύσεων για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και η αποστολή των σχετικών στοιχείων στη Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Ο προέλεγχος και η αναγνώριση των δαπανών του Σώματος. β. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις εκτός έδρας αποζημιώσεις του προσωπικού, αποζημιώσεις μελών συμβουλίων και επιτροπών και τα επιμίσθια των καθηγητών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. γ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κάθε είδους λογαριασμών του Π.Σ.. δ. Η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με μισθώματα ακινήτων, με λογαριασμούς των οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλων παρόχων σχετικών υπηρεσιών και η διαβίβαση των σχετικών δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο. ε. Η μέριμνα για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τροχαία ατυχήματα, λοιπές αποζημιώσεις και αποδοχές, καθώς και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων. στ. Ο έλεγχος και η διαβίβαση στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου αλληλογραφίας που αφορά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων των Π.Π.Υ., καθώς και του εποχικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. ζ. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των οδοιπορικών και οριστικών εξόδων και η προώθηση αυτών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση. η. Η παρακολούθηση του νομικού πλαισίου δαπανών και οδοιπορικών εξόδων, καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων χρηματικών ενταλμάτων. θ. Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νομικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων και οι εργασίες που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού. β. Η ρύθμιση θεμάτων αναλήψεων, ανακλήσεων, αναμορφώσεων και μεταβιβάσεων διαταγών. γ. Ο χειρισμός της παγίας προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος. δ. Ο ορισμός των ταμειακών επιτροπών, των εκκαθαριστην αποδοχών και ενοικίων. ε. Η ρύθμιση των θεμάτων προμήθειας ειδών εκτός εκείνων που για την προμήθειά τους απαιτείται κλειστός ή ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός. στ. Η έκδοση αποφάσεων παγίων και κατ’ αποκοπή χορηγημάτων. ζ. Η διάθεση και έγκριση των απαιτούμενων χρηματικών ποσών για καύσιμα κίνησης των οχημάτων και μέσων των Υπηρεσιών του Σώματος. η. Ο έλεγχος του ισοζυγίου ταμείου του Τμήματος της Διαχείρισης Χρηματικού.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΣτο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η μέριμνα σύνταξης, έγκρισης, αναμόρφωσης και εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών του Σώματος. β. Η αξιοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο Τμήμα του Επιτελείου για τα υλικά και μέσα που προμηθεύεται το Σώμα, με τη συγκρότηση Επιτροπών από τον Συντονιστή Υποστήριξης, όπως αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Μηχανολογικού, Ειδικού Εξοπλισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών. γ. Η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την προμήθεια των ειδών και υλικών του Σώματος. δ. Η μέριμνα για τον ορισμό των Αξιωματικών του Σώματος στις επιτροπές προμηθειών και τη συγκρότηση αυτών, σχετικών ομάδων εργασίας και παραλαβής υλικών και η σύναψη των συμβάσεων για τις προμήθειες και διεκπεραίωση των σχετικών δικαιολογητικών. ε. Η μέριμνα για τον εκτελωνισμό των προμηθευόμενων από το εξωτερικό μέσων και υλικών. στ. Η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με τις προμήθειες που προβλέπεται από τις ισχύουσες περί κρατικών προμηθειών διατάξεις. ζ. Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νομικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και τις αρμόδιες αρχές εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκουν: α. Οι αρμοδιότητες της «Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ.)», σύμφωνα με τα άρθρα 154 επ. του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99), όπως ισχύουν. β. Η μέριμνα για την αναγνώριση, κωδικοποίηση, μηχανογράφηση και παρακολούθηση του πάσης φύσεως υλικού του Πυροσβεστικού Σώματος. γ. Οι σχετικές εργασίες και ενέργειες για την εγγραφή/διαγραφή, εκποίηση και παράδοση του υλικού, καθώς και η χορήγηση και παρακολούθηση των σχετικών τριπλοτύπων αποδείξεων. δ. Ο ορισμός και η αντικατάσταση των υπολόγων διαχειριστών υλικού των Υπηρεσιών του Σώματος. ε. Ο έλεγχος των βιβλίων των διαχειρίσεων υλικού των Υπηρεσιών και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαραίτητο κατασταλτικό έλεγχο. στ. Η χορήγηση αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταστροφής ατομικών ειδών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, καθώς και ο καταλογισμός αξίας δημοσίου υλικού σε βάρος των υπαιτίων απώλειας, ή αναίτιας φθοράς. ζ. Η μέριμνα για την αποδοχή ή μη των γενομένων δωρεών προς το Πυροσβεστικό Σώμα. η. Ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού, των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, η διάρκεια χρήσης αυτών, καθώς και η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη χορήγησή τους. θ. Ο προσδιορισμός των αναγκών των Υπηρεσιών του Σώματος σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (συσκευές, στολές κ.λπ.), οι εισηγήσεις και η φροντίδα για την προμήθεια και την κατανομή τους στις Υπηρεσίες. ι. Η παρακολούθηση του κάθε είδους προστατευτικού υλικού και φροντίδα για την επισκευή, συντήρηση και τη λήψη κάθε μέτρου για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του. ια. Η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και του μητρώου των προστατευτικών μέσων και υλικών και η φροντίδα για την έκδοση οδηγιών χρήσης τους. ιβ. Η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου συντήρησης και επισκευής των ατομικών προστατευτικών υλικών και μέσων, καθώς και πλήρωσης των συσκευών και των πυροσβεστήρων. ιγ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, καθώς και των επιμέρους αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, στον τομέα του προστατευτικού πυροσβεστικού εξοπλισμού και η εισήγηση για την εφαρμογή τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΑσκεί: α) τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο π.δ. 251/1997 (Α΄ 181) για τη «Σύσταση και Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Χρηματικού Πυροσβεστικού Σώματος», όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας ζ΄ του Τμήματος Προελέγχου Δαπανών και Ειδικών Λογαριασμών και β) τις ακόλουθες αρμοδιότητες όπως αυτές κατανέμονται στα παρακάτω Γραφεία: Α. Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης Πυροσβεστικού Προσωπικού: α. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων περί μισθολογίου πυροσβεστικού προσωπικού, η έκδοση των σχετικών εγκυκλίων και διαταγών και η ενημέρωση του ως άνω προσωπικού. β. Η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού και αποστολή των δικαιολογητικών του προσωπικού για συνταξιοδότηση. γ. Η ρύθμιση θεμάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού. δ. Ο υπολογισμός των μηνιαίων τακτικών και αναδρομικών αποδοχών των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές υπηρεσιακές μεταβολές, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και τη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ε. Η τήρηση του βιβλίου μισθοδοτούμενων υπαλλήλων. στ. Η αποστολή των μισθοδοτικών καταστάσεων σε κάθε Υπηρεσία για την πληρωμή των υπαλλήλων. ζ. Η προώθηση των δικαιολογητικών της δαπάνης μισθοδοσίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση. η. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού. θ. Η υποβολή εισηγήσεων το ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών, αποζημιώσεων και αμοιβών του πυροσβεστικού προσωπικού. ι. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, η επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν δικαιώματα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων. ια. Η έκδοση απόφασης για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κατασχέσεις και διατροφές για το σύνολο του προσωπικού. Β. Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης πολιτικού προσωπικού (Π.Π.Υ., Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., μόνιμο πολιτικό προσωπικό): α. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις και αμοιβές όλων των ως άνω κατηγοριών προσωπικού και η μέριμνα για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών. β. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού. γ. Η υποβολή εισηγήσεων για το ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών, αποζημιώσεων και αμοιβών του ανωτέρω προσωπικού. δ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών (ασθένειες, αποχή από την εργασία, μισθολογικά κλιμάκια) των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και η καταχώρησή τους στο σύστημα για την έκδοση του μισθολογίου σε συνεργασία με το Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Εποχικού Προσωπικού. ε. Η ρύθμιση θεμάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η έκδοση σχετικών διαταγών για τη μισθολογική εξέλιξή τους. στ. Η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του ως άνω προσωπικού. ζ. Η υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και τυχόν μεταβολών στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.. η. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, η επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν δικαιώματα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων. ι. Η έκδοση αποφάσεων και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κατασχέσεις και διατροφές για το σύνολο του προσωπικού.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣτο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η κοστολόγηση, τήρηση και επεξεργασία κοστολογικών στοιχείων και η εκπόνηση μελετών κοστολόγησης στο πλαίσιο αξιολόγησης νέων δράσεων, λειτουργιών, προσλήψεων προσωπικού, ίδρυσης νέων Υπηρεσιών, προμήθειας και κόστους λειτουργίας ή συντήρησης νέου και υπάρχοντος κάθε είδους εξοπλισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε άλλου ζητήματος για το οποίο θα ζητηθεί η συνδρομή της. β. Σύνταξη απολογιστικών κοστολογικών μελετών, τήρηση – επεξεργασία απολογιστικών στοιχείων κόστους δράσεων και λειτουργιών αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος. γ. Αναλυτική κοστολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους (δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα). δ. Προσδιορισμός αντίστοιχων προστίμων ή καταλογισμών ή κάθε είδους ανταλλαγμάτων ή τιμημάτων που καταβάλλονται από τους λήπτες των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει λόγος επείγοντος ή γενικότερα θέματα αρμοδιοτήτων. ε. Αναλυτική κοστολόγηση συμβάντων αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος, για στατιστικούς και οικονομοτεχνικούς λόγους, για την αξιολόγηση και βελτίωση των σχεδίων – ενεργειών επέμβασης και την καλύτερη διαχείριση του εμπλεκόμενου προσωπικού και μέσων, καθώς και την παροχή συναφών στοιχείων σε δικαστικές αρχές ή ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιώτες κ.λπ. που έχουν έννομο συμφέρον.
Άρθρο 90Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και ΥποδομώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών. β. Τμήμα Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισμού. γ. Τμήμα Υποδομών. δ. Τμήμα Μέσων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας. ε. Τμήμα Πυροσβεστικών Συνεργείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προϊστάμενος του Τμήματος Υποδομών ορίζεται Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός. Προϊστάμενοι των λοιπών Τμημάτων της Διεύθυνσης ορίζονται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Τεχνικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝα. Η σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και τις λοιπές κατά περίπτωση Υπηρεσίες, καθώς και τους άλλους δημόσιους φορείς, για όλα τα μέσα, υλικά και εφόδια που προμηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Η σύνταξη σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών για τη δημοπράτηση μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για το Πυροσβεστικό Σώμα. β. Η σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών με τη συνεργασία των αρμόδιων Διευθύνσεων. Για το σκοπό αυτόν συστήνονται και συγκροτούνται, με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος, οι αναγκαίες Επιτροπές Προμηθειών, οι οποίες αποτελούνται από τρεις (3) Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος ως τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος κάθε Επιτροπής και ο αναπληρωτής του είναι Ανώτεροι Αξιωματικοί. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το αντικείμενο των ως άνω Επιτροπών και τα ειδικότερα προσόντα των μελών τους. Τα σχέδια τεχνικών προδιαγραφών, μετά τη σύνταξή τους από την οικεία Επιτροπή, οριστικοποιούνται από το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και εγκρίνονται από τον Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ α. Η μέριμνα για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών του Σώματος με οχήματα, αντλίες, λοιπά μηχανήματα, μέσα και εργαλεία. β. Η μέριμνα για τον κατάλληλο εξοπλισμό των οχημάτων και την κατανομή τους στις υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. γ. Η φροντίδα για την έγκριση κυκλοφορίας οχημάτων, η τήρηση βιβλίου μητρώου οχημάτων, πλοίων και φορητών αντλιών και η μέριμνα για τη χορήγηση υπηρεσιακών και συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας. δ. Η φροντίδα για τον εφοδιασμό του προσωπικού του Σώματος με υπηρεσιακές άδειες οδηγού χειριστή και άδειες εκπαιδευτή οδηγών, καθώς και οι ενέργειες για την επέκτασή τους. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση του γενικού μητρώου υπηρεσιακών αδειών χειριστών και η διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ε. Η εισήγηση για την εκπαίδευση των οδηγών σε νέους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και στο χειρισμό του μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. στ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις Υπηρεσίες άλλων χωρών, καθώς και των επιμέρους αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στον τομέα των πυροσβεστικών οχημάτων, πλοίων, αεροσκαφών, μηχανημάτων και μέσων και η εισήγηση για την εφαρμογή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. ζ. Η παρακολούθηση των νέων εξελίξεων για όλα τα μέσα, υλικά και εφόδια, που προμηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώμα και η εισήγηση για την εφαρμογή τους σε αυτό. η. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων με υπαιτιότητα των πυροσβεστικών οργάνων και η αποστολή του φακέλου της σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝΣτο Τμήμα αυτό ανήκουν: α. Η μέριμνα για τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό οικοπεδικών εκτάσεων ως χώρων Πυροσβεστικών Σταθμών, η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για παραχωρήσεις δωρεάν κατά κυριότητα στο Δημόσιο οικοπέδων και ακινήτων, για παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Οργανισμών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων. β. Η μελέτη και σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων γενικά, η ανάθεση εκπόνησης μελετών κτιριακών έργων σε Μελετητικά Γραφεία και η έγκριση συμπληρωματικών εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση των κτιριακών έργων. γ. Η σύνταξη και υποβολή προτάσεων ένταξης κτιριακών έργων και μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών. δ. Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά τα κτιριακά έργα και τις κτιριακές μελέτες. ε. Η μέριμνα για την εξασφάλιση κανονικών χρηματοδοτήσεων, την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων στους λογαριασμούς των κτιριακών έργων και μελετών, την πληρωμή των λογαριασμών αμοιβής Μελετητών και εκτέλεσης κτιριακών έργων και το διορισμό Υπόλογων Διαχειριστών. στ. Η μέριμνα για τη μίσθωση οικημάτων στέγασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. ζ. Η μέριμνα και η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή του Σώματος σε προγράμματα υλοποίησης κτιριακών έργων και υποδομών μέσων Σ.Δ.Ι.Τ.. η. Η μέριμνα για θέματα επισκευής, συντήρησης, διαρρύθμισης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. θ. Η αξιολόγηση και η εκτίμηση της ανάγκης προμήθειας ή μη των αιτουμένων από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ειδών και αμοιβής τεχνιτών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η εισήγηση για έκδοση εγκριτικών αποφάσεων από τη Διεύθυνση Οικονομικών. ι. Η τήρηση των τίτλων κυριότητας των ακινήτων του Σώματος και των βιβλίων Μητρώου των Οικημάτων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. ια. Η μέριμνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, παροχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς και ο έλεγχος των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης. ιβ. Ο έλεγχος και η συνεχής μέριμνα για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Συνεργείου Συντήρησης Κτιρίων που λειτουργεί υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Τμήματος. ιγ. Η φροντίδα για τον εξοπλισμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Κέντρων Ψυχαγωγίας αυτών με τα απαραίτητα έπιπλα, είδη εξοπλισμού γραφείων και λοιπά αναγκαία είδη. ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η συγκέντρωση, μελέτη και αξιοποίηση ξένων προτύπων, κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με πυροσβεστήρες, συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς, καθώς και για κάθε άλλο μέσο πυροπροστασίας. β. Η συμμετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ή του εκάστοτε αρμόδιου για την εκπόνηση εθνικών προτύπων πυροπροστασίας φορέα. γ. Η συνεργασία με εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές υλικών και μέσων πυροπροστασίας και να χορηγούν σχετικά έγγραφα πιστοποίησης. δ. Η σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, αποτελούμενων από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, κυρίως από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα, που αξιολογούν τα αιτήματα για την αποδοχή νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά τη διαδικασία εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, στο στάδιο της έγκρισης της μελέτης και χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, για αποκλειστική εσωτερική χρήση από τα γραφεία πυρασφάλειας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενημέρωση των λοιπών Υπηρεσιών του Σώματος. ε. Η συνεργασία με τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ο οποίος είναι αρμόδιος για την κωδικοποίηση προτύπων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και η διαρκής ενημέρωση όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών τόσο για τα πρότυπα αυτά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, όσο και για τη σχετική νομοθεσία. στ. Η παρακολούθηση εφαρμογής προτύπων και η έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. ζ. Η πιστοποίηση νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και υλικών μέτρων παθητικής πυροπροστασίας, εφόσον εγκριθεί η διαπίστευση του Τμήματος από τον αρμόδιο φορέα Διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. ή του εκάστοτε αρμοδίου φορέα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 45011 ή σε όποιο άλλο ορισθεί αρμοδίως. η. Η παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και υποστήριξης στους εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, που συμμετέχουν σε επιτροπές διϋπουργικού χαρακτήρα για τη σύνταξη κανονισμών πυροπροστασίας. θ. Η μέριμνα για την ίδρυση Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, καθώς και με άλλους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. ι. Η δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων σε θέματα κανονισμών, υλικών και μέσων αρμοδιότητας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιστημονικής διερεύνησής τους, διατύπωσης πορισμάτων και πειραματικής τεκμηρίωσης αυτών. ια. Η συνεχής παρακολούθηση και μελέτη κανονισμών πυροπροστασίας άλλων χωρών και η συνεργασία με αυτές στη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η δυνατότητα αξιοποίηση νέων μεθόδων επιστημονικής έρευνας και πειραματικής δοκιμασίας και η δυνατότητα ενημέρωσης ενδιαφερόμενων γι’ αυτά φορέων. ιβ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων πυροπροστασίας της ετήσιας δραστηριότητας των γραφείων πυρασφάλειας των Υπηρεσιών του Σώματος και η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων. ιγ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των εκτάκτων ελέγχων που διενεργούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις, η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών, και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων. ιδ. Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας τακτικής και την αναμόρφωση της νομοθεσίας πυρασφαλείας στον τομέα προληπτικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΣτο Τμήμα αυτό ανήκουν: α. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Πυροσβεστικών Συνεργείων και η εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. β. Ο καθορισμός προτεραιοτήτων επισκευής οχημάτων και μέσων, ο έλεγχος και η ορθότητα των προϋπολογισμών και η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών για την έκδοση εγκριτικής απόφασης προμήθειας ανταλλακτικών και υλικών. γ. Ο έλεγχος κίνησης οχημάτων, ο καθορισμός των συνοδευτικών εγγράφων και των διαδικασιών κίνησης και ο προσδιορισμός της κλίμακας κατανάλωσης καυσίμων, λιπαντικών και ανταλλακτικών. δ. Η ρύθμιση των θεμάτων για τον καταλογισμό ζημιών των οχημάτων και μέσων, η τήρηση βιβλίου καταχώρησης τροχαίων ατυχημάτων και λοιπών βλαβών, η παρακολούθηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και η έκδοση σχετικών διαταγών και οδηγιών. ε. Η φροντίδα για την παράδοση στον διάδοχο του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. των χαρακτηρισθέντων οχημάτων, αντλιών, μηχανημάτων, μέσων και εργαλείων, ως ακατάλληλων.
Άρθρο 91Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας

Η Νομική Υπηρεσία που υπάγεται στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συντονίζεται και ελέγχεται από τον Συντονιστή Υποστήριξης, έχει ως αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη του διοικητικού και επιχειρησιακού πυροσβεστικού έργου και γενικότερα του Επιτελείου και του Πυροσβεστικού Σώματος συνολικά. Προϊστάμενος αυτής ορίζεται, με απόφαση του Υπαρχηγού Υποστήριξης, Αξιωματικός πτυχιούχος Νομικών Επιστημών που υπηρετεί σ’ αυτήν. Η Νομική Υπηρεσία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Την παροχή νομικής υποστήριξης και γνωμοδότησης στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Ειδικών Υπηρεσιών του Επιτελείου του Π.Σ., κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους. β. Την παροχή νομικής υποστήριξης επί συμβάσεων, διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον ζητείται. γ. Τη διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Π.Σ.. δ. Την παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Σώματος. ε. Την κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων και τη μέριμνα για την προώθηση και δημοσίευσή τους. Επίσης, την κατάρτιση και την τεχνική επεξεργασία των σχεδίων πυροσβεστικών διατάξεων και κανονισμών πυροπροστασίας, καθώς και τη μέριμνα για την έκδοση, δημοσίευση και ορθή εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας Υλικών και Συστημάτων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας, μετά από συνεκτίμηση της ανάλυσης των σχετικών στατιστικών δεδομένων. στ. Τη μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προετοιμασία εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό σε θέματα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. ζ. Τη μελέτη σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων, που αφορούν και το Πυροσβεστικό Σώμα και τη διατύπωση σχολίων και προτάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου. η. Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και τη διαρκή ενημέρωση αυτής σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις. θ. Την παρακολούθηση της ποινικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα εκείνης που έχει σχέση με τα αδικήματα για τα οποία επιλαμβάνονται οι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και οι Δημόσιοι Κατήγοροι του Σώματος και την επίλυση των σχετικών νομικών ζητημάτων. ι. Την παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και των εγκυκλίων των Υπουργείων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα. ια. Την επεξεργασία και υποβολή ερωτημάτων για νομικά ζητήματα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προς τις αρμόδιες Εισαγγελίες και λοιπές Αρχές και την τήρηση και εφαρμογή των γνωμοδοτήσεών τους. ιβ. Την παροχή νομικών συμβουλών προς την ηγεσία του Σώματος, τις Υπηρεσίες και τα όργανά του για υπηρεσιακά προβλήματα και ζητήματα νομικής φύσης που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Σώματος για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. ιγ. Την παραλαβή, μελέτη, διαφύλαξη και ηλεκτρονική διαχείριση των Φ.Ε.Κ., καθώς και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος. ιδ. Τη συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και με τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία Νομικών Συμβούλων για τη διεκδίκηση με κάθε νόμιμο τρόπο των αξιώσεων του Δημοσίου, και για άλλα θέματα που προέρχονται από την αποστολή και τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος. ιε. Τη σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και προς κάθε άλλη αρμόδια δικαστική ή εισαγγελική αρχή, κατόπιν νομικού ελέγχου εκ μέρους της. ιστ. Την παρακολούθηση των ποινικών δικών κατά πυροσβεστικών υπαλλήλων, για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, καθώς και τη μέριμνα για την άσκηση ποινικής δίωξης για εγκλήματα στρεφόμενα κατά του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού του. ιζ. Τη μέριμνα για την έγερση ποινικών, αστικών ή άλλων αξιώσεων του Δημοσίου κατά νομικών και φυσικών προσώπων και την παρακολούθηση των σχετικών δικών. ιη. Το χειρισμό τροχαίων, αεροπορικών και ναυτικών ατυχημάτων που προκαλούνται από όργανα του Σώματος και έχουν σχέση μόνο με εξώδικη διευθέτηση δια του Ν.Σ.Κ. ή δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτά. ιθ. Την παραλαβή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν προσωπικό και Υπηρεσίες του Σώματος και την προώθησή τους στα αρμόδια Τμήματα για την εκτέλεσή τους.

Άρθρο 92Αρμοδιότητες και λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών ΔιοικήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ. ΠΥ.Δ.) διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής: α) Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.). β) Γραφείο Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας. γ) Γραφείο Ελέγχου Δαπανών και Προμηθειών. δ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης. ε) Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Στα ανωτέρω Γραφεία και Κλιμάκια προΐσταται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ως Υπεύθυνος. Ο έλεγχος, καθοδήγηση και εποπτεία αυτών ασκείται από τον Περιφερειακό Διοικητή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα υφιστάμενα Κέντρα Επιχειρήσεων του Π.Σ. εντάσσονται στα νέα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) με επικεφαλής τον αντίστοιχο Περιφερειακό Διοικητή του Π.Σ. ή τον αναπληρωτή που ο ίδιος ορίζει. Τα ΠΕ.Κ.Ε. υποστηρίζονται από τα Γραφεία Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και, κατά περίπτωση, από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο, ή από άλλα κρατικά στελέχη, ιδίως της οικείας Περιφέρειας και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι υφιστάμενες επιχειρησιακές δομές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε περιφερειακό επίπεδο, υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΠΕ.ΠΥ.Δ. με προληπτικό και κατασταλτικό αντικείμενο. Τα κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων στελεχώνονται και από τα υφιστάμενα ανακριτικά γραφεία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού που έχει έδρα η Περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος, καθοδηγούνται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δια των Συντονιστών Επιχειρήσεων, και έχουν ως αποστολή να: α. Εποπτεύουν και ελέγχουν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της γεωγραφικής τους δικαιοδοσίας. β. Αναλαμβάνουν τον επιχειρησιακό συντονισμό όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε περιφερειακό επίπεδο. γ. Εκπονούν και συντάσσουν σχέδια επέμβασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Διοίκησής τους, σε συνεργασία και με άλλες αρχές, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών συμβάντων, ελέγχουν και εγκρίνουν τα τοπικά σχέδια επέμβασης που καταρτίζει κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τομέα ευθύνης της για τους επικίνδυνους από άποψη πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας χώρους. δ. Ενημερώνονται αρμοδίως και παρακολουθούν την εφαρμογή ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων πολιτικής προστασίας τα οποία υλοποιούνται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μεριμνούν για τη διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και της δασοπυρόσβεσης για τους οποίους χορηγούνται. Σε περιπτώσεις που η εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων πολιτικής προστασίας δεν συνάδει με τους προβλεπόμενους σκοπούς διάθεσης των πόρων ή διαπιστώνεται καθυστέρηση που θέτει εν αμφιβόλω την υλοποίηση των προγραμμάτων, ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Περιφερειακής Διοίκησης διαβιβάζει τις απόψεις του στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δια του αρμόδιου Συντονιστή Επιχειρήσεων, και στο Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών για ενέργειές τους. ε. Επιθεωρούν και ελέγχουν την εκπαίδευση και το βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού των Πυροσβεστικών Σταθμών και προγραμματίζουν ασκήσεις για το σκοπό αυτόν. στ. Παρακολουθούν την κατάσταση των πυροσβεστικών οχημάτων, κλιμάκων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού των Πυροσβεστικών Σταθμών και δύνανται, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, να ενισχύουν ορισμένους Πυροσβεστικούς Σταθμούς με πυροσβεστικό εξοπλισμό άλλων Πυροσβεστικών Σταθμών της δικαιοδοσίας τους. ζ. Ανακατανέμουν, με απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή, τα πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται εντός του πλαισίου της χωροταξικής τους αρμοδιότητας. Οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται, με βάση έκτακτα ή τακτικά επιχειρησιακά κριτήρια και δεδομένα. η. Συντονίζουν τη δράση των Πυροσβεστικών Σταθμών της δικαιοδοσίας τους και το έργο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε θέματα πολιτικής άμυνας. θ. Ορίζουν τον τομέα ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. ι. Μελετούν και επιλύουν τα προβλήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους, εκτός εάν για την επίλυσή τους χρειάζεται η έγκριση του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, οπότε το αναφέρουν σχετικά. ια. Διαπραγματεύονται την αναπροσαρμογή και μόνο επί τα βελτίω, των μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους, η οποία λαμβάνει χώρα με απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή. ιβ. Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό του Π.Σ. που διατίθεται, πέραν των προβλεπόμενων καθηκόντων του, για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθέμενου προσωπικού υπό μορφή ειδικού καθηκοντολογίου. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα. ιγ. Αποφασίζουν, εγκρίνουν, διενεργούν και παρακολουθούν ως προς την εκτέλεσή τους την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, καθώς και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών τους μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών χορηγείται Μερική Πάγια Προκαταβολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99). Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. τα ως άνω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται ενιαίως για όλους τους Διοικητές των ΠΕ.ΠΥ.Δ.. ιδ. Καταρτίζουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, ειδικό τιμολόγιο, με ανώτατα και κατώτατα όρια, επισκευής και συντήρησης πυροσβεστικού εξοπλισμού για την κάθε είδους προβλεπόμενη τακτική ή έκτακτη επισκευή ή συντήρηση πυροσβεστικών οχημάτων, πυροσβεστικών πλοίων ή άλλου είδους πυροσβεστικού εξοπλισμού. Οι εγκεκριμένες δαπάνες γίνονται υποχρεωτικά εντός των ανωτέρω ορίων και δεν επιτρέπεται υπέρβαση αυτών, εκτός εάν αυτή εγκριθεί μετά από αιτιολόγησή της από τον αρμόδιο Συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ως Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής τοποθετείται ανώτατος αξιωματικός με το βαθμό που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3511/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του παρόντος.

Άρθρο 93Αρμοδιότητες και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, έχουν στην αρμοδιότητά τους τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού και εδρεύουν στην πρωτεύουσά του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικά στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ως Διοικητής τοποθετείται Αρχιπύραρχος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υφιστάμενες δομές Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΔΙ.Π.Υ.Ν. για προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις.

Άρθρο 94Καθήκοντα Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΝομούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, που μπορεί να είναι και Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πρωτεύουσας του νομού, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη θέση του και το βαθμό του από τις ισχύουσες για το Πυροσβεστικό Σώμα διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή θεομηνίας ή άλλου σοβαρού συμβάντος ή επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας στο νομό, με εντολή του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, μεταβαίνει επιτόπου και αναλαμβάνει προσωπικά τη Διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και το συντονισμό των πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας. Η μη συμμόρφωση των πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας με τα ανωτέρω αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων που υπηρετεί στο νομό, που στην περίπτωση αυτή έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητή.

Άρθρο 95Βαθμοί έως τους οποίους εξελίσσονται οι ΑξιωματικοίΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 305/1992 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων μπορούν να προάγονται ως εξής: α. Του Κλάδου Διοικητικών εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυράρχου Διοικητικού. β. Του Κλάδου Υγειονομικών εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου Υγειονομικού. γ. Του Κλάδου Τεχνικών εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυράρχου Τεχνικού. δ. Του Κλάδου Πλοηγών εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυράρχου Πλοηγού. ε. Του Κλάδου Πληροφορικής εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυράρχου Πληροφορικής. στ. Των Κλάδων Χειριστών και Τεχνικών αεροσκαφών εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυράρχου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι Αξιωματικοί Ειδικών καθηκόντων του Π.Σ. που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τίθενται στη διάθεση της Υπηρεσίας και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως, τριάντα (30) ημέρες μετά την προαγωγή τους, με νέο προεδρικό διάταγμα.

Άρθρο 96Κωδικοποίηση διατάξεων

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του. Για το σκοπό αυτόν, συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην οποία συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ως Πρόεδρος, ένα μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και ο προϊστάμενος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου. Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Νομικής Υπηρεσίας που ορίζεται από τον προϊστάμενό του. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, η νέα διάρθρωσή του, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 97Τελικές, μεταβατικές και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και τη στελέχωση του Επιτελείου και των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο όργανα, εξακολουθούν να λειτουργούν με τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν θέματα προσωπικού και Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αξιωματικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις οι οποίες καταργούνται με τις διατάξεις του παρόντος παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκτός οργανικών θέσεων, ασκώντας τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που θα ορισθούν, έως το έτος των κρίσεων κατά το οποίο συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία και, εφόσον συμπληρώσουν αυτή, αποχωρούν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες».

Άρθρο 98Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς ΥποχρέωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το εδάφιο β΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των προηγούμενων εδαφίων στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας υπό τους όρους του παρόντος, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 (ν. 4093/2012, Α΄ 222, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4127/2013, Α΄ 50). Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν έκδοσης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης μετατίθενται και αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων συμμετέχουν, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, δύο αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Α΄ 63) αντικαθίσταται ως εξής: «9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο εξοπλισμό. Το ύφασμα της στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια που χορηγούνται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας τους με το Πυροσβεστικό Σώμα. β) Ειδικά για την αντιμετώπιση έκτακτων και εξαιρετικών επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 23, καθώς και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 24 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99). Για τον επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνο απασχόλησης που αντιστοιχεί στην αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων χορηγείται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ανάλογος χρόνος ανάπαυσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα εδάφια δ΄ και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για πέντε έτη. Όσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της πενταετίας αυτής απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα καθήκοντα των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εναρμονίζονται με αυτά του πυροσβεστικού προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεως και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εποχικοί πυροσβέστες της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3938/2011, εφόσον έχουν αποκτήσει και προσκομίσουν σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απολυτήριο τίτλου Γυμνασίου και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και προσόντα της ως άνω παραγράφου, εντάσσονται στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 η φράση «κατά το χρόνο πρόσληψής τους» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψής τους».

Άρθρο 99Θέματα εθελοντών Πυροσβεστικού ΣώματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αφαίρεση ή αναστολή της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) υπάγεται εφεξής στην αρμοδιότητα του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4029/2011 τροποποιείται ως εξής: «Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στους εθελοντές πυροσβέστες που απασχολούνται στην επιχείρηση τους, να συμμετέχουν στο πυροσβεστικό έργο όταν καλούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα και εφόσον έχει τεθεί το μόνιμο προσωπικό σε γενική επιφυλακή, η οποία αποδεικνύεται με την έκδοση σχετικής διαταγής ή καθίσταται απολύτως αναγκαία η άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση συμβάντος σε περιοχή που λειτουργεί μόνο εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος της στολής, τα χορηγούμενα εφόδια, τα μέσα, ο ατομικός εξοπλισμός που φέρουν οι εθελοντές πυροσβέστες και οι προδιαγραφές που πρέπει αυτά να πληρούν, η συχνότητα και η διαδικασία χορήγησής τους, η δυνατότητα απόκτησής τους με δωρεά δημόσιου ή ιδιωτικού φυσικού ή νομικού προσώπου, ως και η διαδικασία διαγραφής τους ως δημόσιου υλικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4029/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του «Φίλου του Πυροσβεστικού Σώματος», η οργάνωσή τους και οι ειδικότερες υπηρεσίες που παρέχουν και δημιουργείται Ειδικό Μητρώο καταγραφής του σε επίπεδο Περιφερειακής Διοίκησης και συνολικό Γενικό Μητρώο καταγραφής τους στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετά το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4029/2011 προστίθεται εδάφιο β΄ ως ακολούθως: «Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο εποχικός χαρακτήρας της λειτουργίας τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι εθελοντές πυροσβέστες που επιθυμούν να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού−χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων−μηχανημάτων, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και λοιπών υπηρεσιακών υποχρεώσεων αρμοδιότητας Π.Σ., υποβάλλουν στην επαγγελματική υπηρεσία που υπάγονται τα εξής δικαιολογητικά: α. Επικυρωμένο αντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης σε ισχύ. β. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4029/2013 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός δύναται να στελεχώνεται με έναν (1) Ανθυποπυραγό−Υποπυραγό Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως Διοικητής, έναν (1) Πυρονόμο Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως αναπληρωτής αυτού και έναν (1) Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων με την ειδικότητα του οδηγού». β) Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5 του ν. 4029/2013 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και δώδεκα (12) εθελοντές πυροσβέστες, από τους οποίους τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με άδεια Γ΄ κατηγορίας και άνω.»

Άρθρο 100Επιμέρους ζητήματα πυροπροστασίας, υγείας και ασφάλειας προσωπικού Π.Σ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής ή ο εργοδότης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Ειδικής Γραμματείας Δασών που αφορούν: α) στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση σχεδίων που υποστηρίζουν αυτές, β) στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία προς το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1β του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.»

Άρθρο 100AΣυνήγορος του ΠυροσβέστηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον: αα. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρμόδιο να αποφασίσει επ’ αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται και ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία. β. Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον: αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών και ββ. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται. β. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου. γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν έχουν κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί, αποδίδονται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από το μισθό του. ε. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. στ. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11).

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ