73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 69 - Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας−Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Τα άρθρα 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Άρθρο 73 Πρωτοβάθμια Επιτροπή ικανών και αποκλειστέων υποψηφίων 1. Πριν από τη συμμετοχή τους στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο οι υποψήφιοι πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμοι, μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος, κρίνονται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελείται από τον Συντονιστή Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος ως Πρόεδρο και δύο (2) Πύραρχους ή Αντιπύραρχους ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι. Σε περίπτωση που ο Συντονιστής Υποστήριξης κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πύραρχο της επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής, χωρίς ψήφο, εκτελεί ένας (1) Πυραγός ή Επιπυραγός από αυτούς που υπηρετούν στις Διευθύνσεις του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος ή στην ΠΕ.Π.Υ.Δ. Αττικής. Οι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται από την επιτροπή ως ικανοί ή αποκλειστέοι με βάση τις προτάσεις των ιεραρχικά προϊσταμένων τους και τα στοιχεία που υπάρχουν στους ατομικούς τους φακέλους. 2. Για το χαρακτηρισμό των υποψηφίων ως αποκλειστέων, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της εάν αυτοί είναι υπότροποι ή όχι στη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων που φανερώνουν διαφθορά του χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρεία αμέλεια για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 3. Υποψήφιος που έχει τιμωρηθεί με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» κατά την τελευταία, μέχρι την ημερομηνία έναρξης των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, τριετία, αποκλείεται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις. 4. Υποψήφιοι που τιμωρήθηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο μέχρι την εισαγωγή τους στη Σχολή, με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» διαγράφονται από τη Σχολή, με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 5. Ο χαρακτηρισμός των υποψηφίων ως ικανών ή αποκλειστέων πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένος και να στηρίζεται στα στοιχεία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου, καθώς και στα αποτελέσματα των προκαταρκτικών υγειονομικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν. 6. Μετά την τελική κρίση των υποψηφίων, η επιτροπή συντάσσει πίνακες ικανών και αποκλειστέων, τους οποίους κυρώνει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται έγκαιρα με σχετική διαταγή και ειδικά για τους αποκλειστέους με απόδειξη. Άρθρο 74 Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων 1. Όσοι από τους υποψήφιους χαρακτηρισθούν ως αποκλειστέοι για άλλους λόγους, εκτός από λόγους υγείας, έχουν το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων. 2. Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται ιεραρχικά στην παραπάνω Επιτροπή σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα που τους κοινοποιήθηκε ο αποκλεισμός. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων αποφαίνεται τελικά. 3. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και αποτελείται από: α. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, ως Πρόεδρο, β. τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος και γ. έναν (1) Πύραρχο ή Αντιπύραρχο, ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί το νεώτερο μέλος της Επιτροπής. 4. Η Επιτροπή εξετάζει τις προσφυγές των υποψηφίων και σε περίπτωση αποδοχής ακυρώνει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων. Σε περίπτωση που απορρίπτει την προσφυγή, επικυρώνει την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων και μπορεί, αν κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί και την αιτιολογία της απόφασης. Άρθρο 75 Πρόσκληση υποψηφίων Ανθυποπυραγών 1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους υποψήφιους της Σχολής Ανθυποπυραγών, μετά την κύρωση των πινάκων ικανών και αποκλειστέων, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 αυτού του κανονισμού, και την υγειονομική τους εξέταση, διαβιβάζει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου, πίνακα ικανών μελών του Πυροσβεστικού Σώματος για την εισαγωγή στην παραπάνω Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 2. Οι Διοικητές των Υπηρεσιών που ανήκουν οι υποψήφιοι Ανθυποπυραγοί χορηγούν έγκαιρα τα φύλλα πορείας, χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, στους υποψηφίους, προκειμένου να παρουσιασθούν στο αρμόδιο εξεταστικό κέντρο και να συμμετάσχουν στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο. 3. Οι υποψήφιοι, μετά τη λήξη των εξετάσεων, επιστρέφουν στις Υπηρεσίες τους. Τα φύλλα πορείας θεωρούνται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας της πόλης όπου εδρεύει το εξεταστικό κέντρο και, αν δεν υπάρχει, της πλησιέστερης.»

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ