73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 74 - Υπηρεσιακά θέματα και οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 74Υπηρεσιακά θέματα και οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των πυροσβεστικών καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού τους ως αθλητών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πυροσβεστικοί υπάλληλοι ολυμπιονίκες και διακριθέντες αθλητές που έχουν διορισθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλων ομοίων συναφών διατάξεων υπηρετούν στο Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, για την προαγωγή και την προβολή του πυροσβεστικού αθλητισμού. Το ως άνω προσωπικό δύναται να διατίθεται σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς αυτών, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών για το σχεδιασμό και την υποστήριξη της υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων αρμοδιότητάς τους που εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς και ενισχύουν το εθελοντικό πνεύμα. Η διάθεση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα και γνώμη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Η διάρκεια της διάθεσης είναι έως τρία έτη, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης για μία μόνο φορά με την ίδια ως άνω διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Αντιστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Υποστράτηγοι Ειδικών Καθηκόντων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), μειώνονται κατά έναν. Οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμού του Αρχιπυράρχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορούν να μεταφέρονται οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού του ιδίου βαθμού από την κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων και αντιστρόφως και να κατανέμονται ανά ειδικότητα. β) Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αρχιπυράρχου, μία (1) θέση Διοικητικού, μία (1) θέση Πλοηγού Κυβερνήτη, μία (1) θέση Πλοηγού Μηχανικού και μία (1) θέση προσωπικού Πληροφορικής και Επικοινωνιών μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Πυράρχου. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθμό του Πυράρχου, δύο (2) μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων και μία (1) στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, δύο (2) θέσεις Πυράρχων και πέντε (5) θέσεις Αντιπυράρχων μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αντιπυράρχου. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, δύο (2) θέσεις Αντιπυράρχου και οκτώ (8) θέσεις Επιπυραγών, μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Επιπυραγού. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθμό του Πυραγού, τρεις (3) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό, μία (1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Υγειονομικού στον ίδιο βαθμό και μία (1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικοί Αεροσκαφών στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του Πυραγού μεταφέρονται: α) δώδεκα (12) θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό και β) τρεις (3) θέσεις Τεχνικών, στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων ειδικών καθηκόντων ειδικότητας Πλοηγού Μηχανικού στο βαθμό του Πυραγού, πέντε (5) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού στον ίδιο βαθμό και πέντε (5) στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων. Εκ των υπαρχουσών θέσεων Γενικών Καθηκόντων Υποπυραγών−Ανθυποπυραγών μεταφέρονται: α) έξι (6) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό, β) εννέα (9) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών στον ίδιο βαθμό, γ) δεκατέσσερις (14) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον ίδιο βαθμό, δ) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών σε βαθμό Πυρονόμων−Αρχιπυροσβεστών –ΥπαρχιπυροσβεστώνΠυροσβεστών και ε) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών Αεροσκαφών σε βαθμό Πυρονόμων−Αρχιπυροσβεστών –ΥπαρχιπυροσβεστώνΠυροσβεστών. Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Γενικών Καθηκόντων, δεκατέσσερις (14) θέσεις Πυρονόμων (παραγωγικής σχολής) μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Τεχνικοί, στον ίδιο βαθμό. Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Τεχνικών, τριανταπέντε (35) θέσεις Αρχιπυροσβεστών−Υπαρχιπυροσβεστών−Πυροσβεστών μεταφέρονται σε αντίστοιχες θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Διοικητικών, στον ίδιο βαθμό. Το σύνολο της οργανικής δύναμης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν θίγεται από τις ανωτέρω μεταφορές και ανέρχεται σε 12.942 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 12.464 θέσεις Γενικών Καθηκόντων και, εκ των Ειδικών Καθηκόντων, σε 79 θέσεις στην ειδικότητα Διοικητικών, 111 στην ειδικότητα Τεχνικών, 26 στην ειδικότητα Υγειονομικών, 46 στην ειδικότητα ΠλοηγώνΚυβερνητών, 131 στην ειδικότητα Πλοηγών−Μηχανικών, 45 στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 20 στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών και 20 στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, και κατά τροποποίηση του παρόντος, να κατανέμονται οργανικές θέσεις κατά βαθμό, καθώς και μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, να συστήνονται και να καταργούνται ειδικότητες, να καθορίζεται η συνολική οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3511/2006, ο αριθμός 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Το προσωπικό Πληροφορικής και Επικοινωνιών:». Μετά τον αριθμό 6 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «7. Οι Χειριστές και 8. Οι Μηχανικοί−Τεχνικοί εναερίων μέσων». β. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε: α) Ειδικών Καθηκόντων ιπτάμενο προσωπικό, στο οποίο ανήκουν οι χειριστές και οι μηχανικοί−τεχνικοί εναερίων μέσων, και β) προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η οργανική δύναμη του ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται σε είκοσι (20) χειριστές (έναν (1) Πύραρχο, εννέα (9) Αντιπύραρχους−Επιπυραγούς Πυραγούς − Υποπυραγούς− Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόμους−Αρχιπυροσβέστες − ΥπαρχιπυροσβέστεςΠυροσβέστες) και είκοσι (20) μηχανικούς−τεχνικούς εναερίων μέσων, (δέκα (10) Αντιπύραρχους − Επιπυραγούς − Πυραγούς−Υποπυραγούς − Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόμους − Αρχιπυροσβέστες−Υπαρχιπυροσβέστες − Πυροσβέστες), δύναται δε να αναπροσαρμόζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στο ειδικών καθηκόντων προσωπικό του κλάδου μηχανικών−τεχνικών εναερίων μέσων δύναται να μετατάσσεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς του συντονισμού πυρκαγιών και του χειρισμού ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLIR), υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προεδρικό αυτό διάταγμα και να χαρακτηρίζεται ως ιπτάμενο.» γ. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α΄ και Β΄ κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.» δ. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 177/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την εκτέλεση της αποστολής της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων τοποθετείται το ακόλουθο προσωπικό: α. Ένας Ανώτερος Αξιωματικός (χειριστής) ως Διοικητής, β. Δεκαεννέα (19) χειριστές, γ. Είκοσι (20) μηχανικοί−τεχνικοί εναερίων μέσων. Τουλάχιστον δέκα (10) πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων για τη στελέχωση του τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης (διασώστες, συνοδοί κατά τη μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων−επιβατών κ.λπ.).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μετά την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως ακολούθως: «13. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. μπορεί στα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος να ορίζεται προσωπικό προερχόμενο από άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ως μέλος πληρώματος, χειριστής, τεχνικός ή λοιπό πιστοποιημένο προσωπικό κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του φορέα προέλευσης του ως άνω προσωπικού και του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ως άνω συμφωνία ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα επιχειρησιακής εμπλοκής, διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης, ασφάλισης του προσωπικού και των εναερίων μέσων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 14. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να συγχωνεύονται οι Υπηρεσίες Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε ενιαία Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο προτείνεται και από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, δύνανται να συγχωνεύονται στην ως άνω ενιαία Υπηρεσία Υπηρεσίες, Μονάδες, Σμήνη και κάθε είδους δομές εναερίων μέσων άλλων Υπουργείων. Με τα ίδια ως άνω προεδρικά διατάγματα ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα των ως άνω συγχωνεύσεων, θέματα εποπτείας της ενιαίας Υπηρεσίας, ορίζονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής, η στελέχωσή της από ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς και κάθε άλλο οργανωτικό και λειτουργικό ζήτημα. Με Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, κοινής εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.»

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ