73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 85 - Διάρθρωση−Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η έκδοση οδηγιών για εκπόνηση ή αναμόρφωση σχεδίων επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, βιομηχανικών ή άλλων ατυχημάτων, σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, φυσικών και λοιπών καταστροφών. β. Η έκδοση οδηγιών, η λήψη μέτρων και η οργάνωση μεθόδων προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από τα ανωτέρω συμβάντα, καθώς και η εκπόνηση στρατηγικής αντιμετώπισής τους. γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραμμάτων και ασκήσεων, βάσει σχεδίων επέμβασης, καθώς και για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συμβάντα. δ. Ο έλεγχος και η μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφερομένων για προμήθεια υλικών και μέσων που αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού. ε. Η μελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέμβασης και η έκδοση σχετικών οδηγιών για αντιμετώπιση πυρκαγιών, με τη συνεργασία και άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. στ. Η μέριμνα για τη διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). ζ. Η μέριμνα για την έκδοση κατάλληλων συγγραμμάτων και η σύνταξη μελετών που αφορούν την αντιμετώπιση πυρκαγιών, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και, αν υπάρχει ανάγκη, με συναρμόδιους φορείς. η. Η έκδοση σχετικών οδηγιών, για την πύκνωση, παρακολούθηση και την καλή λειτουργία του δικτύου πυροσβεστικών υδροστομίων της χώρας. θ. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν επιχειρήσεις με εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης και η ανάπτυξη και έκδοση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής και Πληροφοριακής Υποστήριξης, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών. ι. Η μέριμνα για τη σύνταξη, έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Πυροσβεστικών Σταθμών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων. ια. Η μέριμνα για την κατάρτιση και βελτίωση των σχεδίων επέμβασης (κατάσβεσης − διάσωσης) των ανωτέρω Πυροσβεστικών Σταθμών. ιβ. Η φροντίδα για τον κατάλληλο και επαρκή εξειδικευμένο εξοπλισμό των Υπηρεσιών αυτών και του προσωπικού τους. ιγ. Η εισήγηση προς την ηγεσία του Σώματος, για τη σύνταξη, παρακολούθηση και τον έλεγχο των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και διατήρησης της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών και της διαδικασίας αξιολόγησής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. ιδ. Η εισήγηση σε θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών σε σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών εγχειριδίων και βοηθημάτων. ιε. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και της βιβλιογραφίας που σχετίζονται με τα θέματα πυροπροστασίας, πυρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων, ελικοδρομίων και λιμένων και η εισήγηση υιοθέτησής τους από την Υπηρεσία. ιστ. Η μελέτη και η υπόδειξη σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς των κανόνων και μέτρων ασφαλείας για την αποθήκευση και διακίνηση στους χώρους των αεροδρομίων, ελικοδρομίων και λιμένων εύφλεκτων, εκρηκτικών, χημικών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών. ιζ. Η εισήγηση για την πραγματοποίηση εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών, του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιμενικών εγκαταστάσεων της Χώρας.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ