73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - Στο Τμήμα αυτό ανήκουν: α. Η μέριμνα για τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό οικοπεδικών εκτάσεων ως χώρων Πυροσβεστικών Σταθμών, η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για παραχωρήσεις δωρεάν κατά κυριότητα στο Δημόσιο οικοπέδων και ακινήτων, για παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Οργανισμών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων. β. Η μελέτη και σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων γενικά, η ανάθεση εκπόνησης μελετών κτιριακών έργων σε Μελετητικά Γραφεία και η έγκριση συμπληρωματικών εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση των κτιριακών έργων. γ. Η σύνταξη και υποβολή προτάσεων ένταξης κτιριακών έργων και μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών. δ. Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά τα κτιριακά έργα και τις κτιριακές μελέτες. ε. Η μέριμνα για την εξασφάλιση κανονικών χρηματοδοτήσεων, την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων στους λογαριασμούς των κτιριακών έργων και μελετών, την πληρωμή των λογαριασμών αμοιβής Μελετητών και εκτέλεσης κτιριακών έργων και το διορισμό Υπόλογων Διαχειριστών. στ. Η μέριμνα για τη μίσθωση οικημάτων στέγασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. ζ. Η μέριμνα και η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή του Σώματος σε προγράμματα υλοποίησης κτιριακών έργων και υποδομών μέσων Σ.Δ.Ι.Τ.. η. Η μέριμνα για θέματα επισκευής, συντήρησης, διαρρύθμισης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. θ. Η αξιολόγηση και η εκτίμηση της ανάγκης προμήθειας ή μη των αιτουμένων από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ειδών και αμοιβής τεχνιτών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η εισήγηση για έκδοση εγκριτικών αποφάσεων από τη Διεύθυνση Οικονομικών. ι. Η τήρηση των τίτλων κυριότητας των ακινήτων του Σώματος και των βιβλίων Μητρώου των Οικημάτων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. ια. Η μέριμνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, παροχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς και ο έλεγχος των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης. ιβ. Ο έλεγχος και η συνεχής μέριμνα για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Συνεργείου Συντήρησης Κτιρίων που λειτουργεί υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Τμήματος. ιγ. Η φροντίδα για τον εξοπλισμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Κέντρων Ψυχαγωγίας αυτών με τα απαραίτητα έπιπλα, είδη εξοπλισμού γραφείων και λοιπά αναγκαία είδη. ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η συγκέντρωση, μελέτη και αξιοποίηση ξένων προτύπων, κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με πυροσβεστήρες, συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς, καθώς και για κάθε άλλο μέσο πυροπροστασίας. β. Η συμμετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ή του εκάστοτε αρμόδιου για την εκπόνηση εθνικών προτύπων πυροπροστασίας φορέα. γ. Η συνεργασία με εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές υλικών και μέσων πυροπροστασίας και να χορηγούν σχετικά έγγραφα πιστοποίησης. δ. Η σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, αποτελούμενων από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, κυρίως από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα, που αξιολογούν τα αιτήματα για την αποδοχή νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά τη διαδικασία εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, στο στάδιο της έγκρισης της μελέτης και χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, για αποκλειστική εσωτερική χρήση από τα γραφεία πυρασφάλειας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενημέρωση των λοιπών Υπηρεσιών του Σώματος. ε. Η συνεργασία με τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ο οποίος είναι αρμόδιος για την κωδικοποίηση προτύπων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και η διαρκής ενημέρωση όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών τόσο για τα πρότυπα αυτά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, όσο και για τη σχετική νομοθεσία. στ. Η παρακολούθηση εφαρμογής προτύπων και η έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. ζ. Η πιστοποίηση νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και υλικών μέτρων παθητικής πυροπροστασίας, εφόσον εγκριθεί η διαπίστευση του Τμήματος από τον αρμόδιο φορέα Διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. ή του εκάστοτε αρμοδίου φορέα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 45011 ή σε όποιο άλλο ορισθεί αρμοδίως. η. Η παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και υποστήριξης στους εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, που συμμετέχουν σε επιτροπές διϋπουργικού χαρακτήρα για τη σύνταξη κανονισμών πυροπροστασίας. θ. Η μέριμνα για την ίδρυση Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, καθώς και με άλλους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. ι. Η δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων σε θέματα κανονισμών, υλικών και μέσων αρμοδιότητας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιστημονικής διερεύνησής τους, διατύπωσης πορισμάτων και πειραματικής τεκμηρίωσης αυτών. ια. Η συνεχής παρακολούθηση και μελέτη κανονισμών πυροπροστασίας άλλων χωρών και η συνεργασία με αυτές στη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η δυνατότητα αξιοποίηση νέων μεθόδων επιστημονικής έρευνας και πειραματικής δοκιμασίας και η δυνατότητα ενημέρωσης ενδιαφερόμενων γι’ αυτά φορέων. ιβ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων πυροπροστασίας της ετήσιας δραστηριότητας των γραφείων πυρασφάλειας των Υπηρεσιών του Σώματος και η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων. ιγ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των εκτάκτων ελέγχων που διενεργούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις, η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών, και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων. ιδ. Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας τακτικής και την αναμόρφωση της νομοθεσίας πυρασφαλείας στον τομέα προληπτικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝΣτο Τμήμα αυτό ανήκουν: α. Η μέριμνα για τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό οικοπεδικών εκτάσεων ως χώρων Πυροσβεστικών Σταθμών, η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για παραχωρήσεις δωρεάν κατά κυριότητα στο Δημόσιο οικοπέδων και ακινήτων, για παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Οργανισμών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων. β. Η μελέτη και σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων γενικά, η ανάθεση εκπόνησης μελετών κτιριακών έργων σε Μελετητικά Γραφεία και η έγκριση συμπληρωματικών εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση των κτιριακών έργων. γ. Η σύνταξη και υποβολή προτάσεων ένταξης κτιριακών έργων και μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών. δ. Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά τα κτιριακά έργα και τις κτιριακές μελέτες. ε. Η μέριμνα για την εξασφάλιση κανονικών χρηματοδοτήσεων, την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων στους λογαριασμούς των κτιριακών έργων και μελετών, την πληρωμή των λογαριασμών αμοιβής Μελετητών και εκτέλεσης κτιριακών έργων και το διορισμό Υπόλογων Διαχειριστών. στ. Η μέριμνα για τη μίσθωση οικημάτων στέγασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. ζ. Η μέριμνα και η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή του Σώματος σε προγράμματα υλοποίησης κτιριακών έργων και υποδομών μέσων Σ.Δ.Ι.Τ.. η. Η μέριμνα για θέματα επισκευής, συντήρησης, διαρρύθμισης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. θ. Η αξιολόγηση και η εκτίμηση της ανάγκης προμήθειας ή μη των αιτουμένων από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ειδών και αμοιβής τεχνιτών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η εισήγηση για έκδοση εγκριτικών αποφάσεων από τη Διεύθυνση Οικονομικών. ι. Η τήρηση των τίτλων κυριότητας των ακινήτων του Σώματος και των βιβλίων Μητρώου των Οικημάτων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. ια. Η μέριμνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, παροχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς και ο έλεγχος των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης. ιβ. Ο έλεγχος και η συνεχής μέριμνα για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Συνεργείου Συντήρησης Κτιρίων που λειτουργεί υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Τμήματος. ιγ. Η φροντίδα για τον εξοπλισμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Κέντρων Ψυχαγωγίας αυτών με τα απαραίτητα έπιπλα, είδη εξοπλισμού γραφείων και λοιπά αναγκαία είδη. ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει: α. Η συγκέντρωση, μελέτη και αξιοποίηση ξένων προτύπων, κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με πυροσβεστήρες, συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς, καθώς και για κάθε άλλο μέσο πυροπροστασίας. β. Η συμμετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ή του εκάστοτε αρμόδιου για την εκπόνηση εθνικών προτύπων πυροπροστασίας φορέα. γ. Η συνεργασία με εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές υλικών και μέσων πυροπροστασίας και να χορηγούν σχετικά έγγραφα πιστοποίησης. δ. Η σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, αποτελούμενων από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, κυρίως από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα, που αξιολογούν τα αιτήματα για την αποδοχή νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά τη διαδικασία εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, στο στάδιο της έγκρισης της μελέτης και χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, για αποκλειστική εσωτερική χρήση από τα γραφεία πυρασφάλειας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενημέρωση των λοιπών Υπηρεσιών του Σώματος. ε. Η συνεργασία με τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ο οποίος είναι αρμόδιος για την κωδικοποίηση προτύπων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και η διαρκής ενημέρωση όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών τόσο για τα πρότυπα αυτά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, όσο και για τη σχετική νομοθεσία. στ. Η παρακολούθηση εφαρμογής προτύπων και η έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. ζ. Η πιστοποίηση νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και υλικών μέτρων παθητικής πυροπροστασίας, εφόσον εγκριθεί η διαπίστευση του Τμήματος από τον αρμόδιο φορέα Διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. ή του εκάστοτε αρμοδίου φορέα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 45011 ή σε όποιο άλλο ορισθεί αρμοδίως. η. Η παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και υποστήριξης στους εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, που συμμετέχουν σε επιτροπές διϋπουργικού χαρακτήρα για τη σύνταξη κανονισμών πυροπροστασίας. θ. Η μέριμνα για την ίδρυση Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, καθώς και με άλλους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. ι. Η δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων σε θέματα κανονισμών, υλικών και μέσων αρμοδιότητας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιστημονικής διερεύνησής τους, διατύπωσης πορισμάτων και πειραματικής τεκμηρίωσης αυτών. ια. Η συνεχής παρακολούθηση και μελέτη κανονισμών πυροπροστασίας άλλων χωρών και η συνεργασία με αυτές στη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η δυνατότητα αξιοποίηση νέων μεθόδων επιστημονικής έρευνας και πειραματικής δοκιμασίας και η δυνατότητα ενημέρωσης ενδιαφερόμενων γι’ αυτά φορέων. ιβ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων πυροπροστασίας της ετήσιας δραστηριότητας των γραφείων πυρασφάλειας των Υπηρεσιών του Σώματος και η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων. ιγ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των εκτάκτων ελέγχων που διενεργούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις, η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών, και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων. ιδ. Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας τακτικής και την αναμόρφωση της νομοθεσίας πυρασφαλείας στον τομέα προληπτικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ