73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 99 - Θέματα εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 99Θέματα εθελοντών Πυροσβεστικού ΣώματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αφαίρεση ή αναστολή της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) υπάγεται εφεξής στην αρμοδιότητα του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4029/2011 τροποποιείται ως εξής: «Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στους εθελοντές πυροσβέστες που απασχολούνται στην επιχείρηση τους, να συμμετέχουν στο πυροσβεστικό έργο όταν καλούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα και εφόσον έχει τεθεί το μόνιμο προσωπικό σε γενική επιφυλακή, η οποία αποδεικνύεται με την έκδοση σχετικής διαταγής ή καθίσταται απολύτως αναγκαία η άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση συμβάντος σε περιοχή που λειτουργεί μόνο εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος της στολής, τα χορηγούμενα εφόδια, τα μέσα, ο ατομικός εξοπλισμός που φέρουν οι εθελοντές πυροσβέστες και οι προδιαγραφές που πρέπει αυτά να πληρούν, η συχνότητα και η διαδικασία χορήγησής τους, η δυνατότητα απόκτησής τους με δωρεά δημόσιου ή ιδιωτικού φυσικού ή νομικού προσώπου, ως και η διαδικασία διαγραφής τους ως δημόσιου υλικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4029/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του «Φίλου του Πυροσβεστικού Σώματος», η οργάνωσή τους και οι ειδικότερες υπηρεσίες που παρέχουν και δημιουργείται Ειδικό Μητρώο καταγραφής του σε επίπεδο Περιφερειακής Διοίκησης και συνολικό Γενικό Μητρώο καταγραφής τους στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετά το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4029/2011 προστίθεται εδάφιο β΄ ως ακολούθως: «Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο εποχικός χαρακτήρας της λειτουργίας τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι εθελοντές πυροσβέστες που επιθυμούν να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού−χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων−μηχανημάτων, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και λοιπών υπηρεσιακών υποχρεώσεων αρμοδιότητας Π.Σ., υποβάλλουν στην επαγγελματική υπηρεσία που υπάγονται τα εξής δικαιολογητικά: α. Επικυρωμένο αντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης σε ισχύ. β. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4029/2013 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός δύναται να στελεχώνεται με έναν (1) Ανθυποπυραγό−Υποπυραγό Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως Διοικητής, έναν (1) Πυρονόμο Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως αναπληρωτής αυτού και έναν (1) Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων με την ειδικότητα του οδηγού». β) Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5 του ν. 4029/2013 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και δώδεκα (12) εθελοντές πυροσβέστες, από τους οποίους τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με άδεια Γ΄ κατηγορίας και άνω.»

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ