73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Δ΄ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)
Άρθρο 101Αρμοδιότητες Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.

Το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 27 Αρμοδιότητα 1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.) μετονομάζεται σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) και ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: α. το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων και υπηρεσιών, για τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου και ιδίως μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των συναρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου, με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών αρμοδιότητάς του, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο, χωρίς να θίγεται η αυτοτέλειά τους, β. το συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων και μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς ελέγχου συνόρων, μετανάστευσης και ασύλου, γ. τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και ιδίως βελτίωσης του συντονισμού και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, δ. τη μέριμνα για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος, την παρακολούθηση της εφαρμογής του και την προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις της μετανάστευσης και του ασύλου, ε. τη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), καθώς και με αντίστοιχα όργανα ή δομές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες και ιδίως με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες, στ. την εφαρμογή του ευρωπαϊκού μοντέλου ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και την ανάλυση των κινδύνων, ζ. την εξασφάλιση και διατήρηση περιβάλλοντος συναντίληψης και ενιαίας προσέγγισης και διαχείρισης των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, η. τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων από όλους τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του και την ανάλυσή τους, θ. την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, ια. τη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων με σκοπό την υποβολή ολοκληρωμένων και αλληλοσυμπληρούμενων προτάσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, ιβ. το συντονισμό και την εφαρμογή των σύγχρονων εκπαιδευτικών προτύπων (εθνικών και ευρωπαϊκών), για την αποτελεσματικότερη και ενιαία εφαρμογή των σχετικών μέτρων, καθώς και τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς ή πανεπιστημιακά ιδρύματα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του, καθώς και του προσωπικού των συνεργαζόμενων με αυτό φορέων και υπηρεσιών, ιγ. τη μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από αντίστοιχες αρχές κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, ιδ. το συντονισμό της δράσης μεταξύ των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών στα εξωτερικά σύνορα, ιε. τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και τους διεθνείς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων και ιστ. την εποπτεία της εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας. 2. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί ως ενιαία εθνική μονάδα πληροφοριών και δεδομένων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό επικοινωνεί και συνεργάζεται ιδίως με όλα τα επιχειρησιακά κέντρα και βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο πλαίσιο των φορέων και υπηρεσιών της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και με τα αντίστοιχα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «Frontex», με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Για το σκοπό αυτόν, το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 3. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης αποτελεί «Εθνικό Κέντρο Συντονισμού», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), το οποίο υλοποιεί το «εθνικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων» και ανταλλάσσει πληροφορίες με τα αντίστοιχα κέντρα των άλλων κρατών − μελών, καθώς και με τον Frontex. 4. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων Σωμάτων, φορέων και υπηρεσιών με τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στον έλεγχο των συνόρων, στη μετανάστευση και το άσυλο δεν θίγονται. 5. Στις διεθνείς σχέσεις του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος National Coordination Center for Border Control, Immigration and Asylum. 6. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η έδρα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..»

Άρθρο 102Διάρθρωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.

Μετά το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 101 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής: «Άρθρο 27Α Διάρθρωση 1. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης. β. Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης. γ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. δ. Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. ε. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού. 2. Το Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: α. Μεριμνά για τη σύνταξη από τα αρμόδια Σώματα του πλαισίου των αρχών σχεδιασμού και διεξαγωγής των επιχειρήσεων. β. Μεριμνά για τον καθορισμό από τα Σώματα των κανόνων εμπλοκής των υπηρεσιών ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων. γ. Παρακολουθεί την εφαρμογή των διενεργούμενων από τα αρμόδια Σώματα και τις Υπηρεσίες επιχειρήσεων, και, σε συνεργασία με αυτά, αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους, εκτιμά τυχόν ανάγκη τροποποίησής τους και μελετά το κόστος των μελλοντικών δράσεων. δ. Παρακολουθεί τις ροές των μεταναστών μετά την είσοδό τους στη χώρα και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθορίζει σε επιτελικό επίπεδο τους χώρους υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησής τους. ε. Προωθεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, και υποστηρίζει τα αιτήματα των συναρμόδιων αρχών για επιχειρησιακή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, με γνώμονα την προαγωγή των εθνικών συμφερόντων και σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. στ. Πραγματοποιεί επισκέψεις στους τόπους και υπηρεσίες διεξαγωγής των επιχειρήσεων. ζ. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς συνεδριάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και η. Διαχειρίζεται το Κέντρο Επιτήρησης Συνόρων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και τοποθετεί σε αυτό το κατάλληλο προσωπικό, ιδίως από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή. 3. Το Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: α. συγκεντρώνει, αναλύει και ερμηνεύει πληροφορίες για θέματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., β. εκτιμά, υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Σωμάτων, ανάλογα με το αν πρόκειται για χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, το επίπεδο των κινδύνων σε αυτά, γ. αναλύει τις αιτίες της παράνομης μετανάστευσης και καταρτίζει ειδικές εκθέσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις μεταβολές και τις μεθόδους της παράνομης μετανάστευσης, ιδίως όταν αυτή φέρει το χαρακτήρα οργανωμένου εγκλήματος, δ. μεριμνά για την εφαρμογή από όλους τους φορείς ενός κοινού ολοκληρωμένου μοντέλου Ανάλυσης Κινδύνων, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του και προβαίνει στις αναγκαίες επικαιροποιήσεις, ε. συλλέγει και αναλύει πληροφορίες που αναφέρονται στις τάσεις της διασυνοριακής εγκληματικότητας και διαβιβάζει τα σχετικά πορίσματα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, στ. καταγράφει στοιχεία για την πληρότητα και τη χωρητικότητα των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, των Κέντρων φιλοξενίας και των χώρων κράτησης και γενικά των ροών των μεταναστών σε κάθε φάση της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, φιλοξενίας, κράτησης και επιστροφής και ζ. παρακολουθεί τη διαδικασία επιστροφής των μεταναστών. 4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: α. συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., β. παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ. εισηγείται σε θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης και συμβάλλει στην εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής διαπραγμάτευσης, δ. μεριμνά, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις συνεδριάσεις που αφορούν θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε σχέση με τα σύνορα, τη μετανάστευση και το άσυλο και ε. παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες των συναρμόδιων αρχών για τη σύναψη συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και συμφωνιών επανεισδοχής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών και μεριμνά για την εφαρμογή τους. 5. Το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: α. Διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης σε όλους τους αρμόδιους φορείς. β. Αξιολογεί, στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών, τις ανάγκες για παροχή τεχνογνωσίας. γ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, υποβάλει προτάσεις και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες. δ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, με σκοπό την υποβολή αλληλοσυμπληρούμενων και ολοκληρωμένων εθνικά προτάσεων, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. 6. Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: α. εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος και παρακολουθεί την εφαρμογή του, β. εξασφαλίζει τη διαρκή συμβατότητα της εθνικής στρατηγικής με τις σύγχρονες απαιτήσεις αντιμετώπισης των θεμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., γ. συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης, δ. διατυπώνει και υποβάλει προτάσεις για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ε. διεκπεραιώνει ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων και στ. προετοιμάζει και εισηγείται το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής. 7.α. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί Μικτό Διακλαδικό Συμβούλιο το οποίο γνωμοδοτεί επί θεμάτων αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη που ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με διετή θητεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου από τους φορείς που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. β. Το Μικτό Συμβούλιο συνεδριάζει, τακτικά κάθε τρίμηνο, και εκτάκτως, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. γ. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Μικτού Διακλαδικού Συμβουλίου ασκούνται εκ περιτροπής από τα μέλη του. δ. Η μέριμνα για την προπαρασκευή και την επιμέλεια των συνεδριάσεων του Μικτού Συμβουλίου ανατίθεται στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. ε. Στις συνεδριάσεις του Μικτού Διακλαδικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, εκπρόσωποι και άλλων δημόσιων φορέων και αρχών, ανάλογα με το αντικείμενο των συνεδριάσεων. στ. Τα μέλη του Μικτού Διακλαδικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε αυτό. ζ. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τις επιμέρους αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Μικτού Διακλαδικού Συμβουλίου. 8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να συστήνονται Τομείς Φορέων και Υπηρεσιών εντός του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., να καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.»

Άρθρο 103Στελέχωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.

Μετά το άρθρο 27Α του ν. 4058/2012, όπως προστίθεται με το άρθρο 102 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 27Β ως εξής: «Άρθρο 27Β Στελέχωση 1. Τα Τμήματα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. στελεχώνονται από ένστολο ή πολιτικό προσωπικό που μετατάσσεται, μετακινείται ή αποσπάται από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, από το Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των Τμημάτων της παραγράφου 1 διενεργούνται και ανανεώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τα Τμήματα της παραγράφου 1 διενεργούνται κατά προτεραιότητα. 3. Αρμόδια για τα θέματα του πολιτικού προσωπικού είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και όλα τα συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύουν κάθε φορά. 4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) συντάσσονται και υπόκεινται σε γνωμάτευση από αξιωματικούς του οικείου Σώματος ως εξής: α. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τμημάτων συντάσσονται από τον οικείο Προϊστάμενο του Τμήματος και ελλείψει ή κωλύματος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Τμήματος. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Γενικό Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύματος αυτού, από τον ανώτερο η αρχαιότερο αξιωματικό του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων των Τμημάτων συντάσσονται από τον Γενικό Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύματος αυτού, από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώματος. γ. Η έκθεση αξιολόγησης του Γενικού Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συντάσσεται από τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώματος και υπόκειται σε γνωμάτευση από τον άμεσο προϊστάμενο του συντάκτη. δ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τις εκθέσεις αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώματος. 5. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο. 6. Tου Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. προΐσταται Γενικός Συντονιστής. Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να τοποθετείται ως Γενικός Συντονιστής ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, με επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 7. Ο Γενικός Συντονιστής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάμενο των Τμημάτων. 8. Ο Γενικός Συντονιστής ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτού και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως: α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του. β. Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταμένους των Τμημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος. γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με το Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. δ. Παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις. ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του. στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. ζ. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. η. Αξιολογεί και αποφασίζει για τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τα κράτη−μέλη, σε περίπτωση που αυτές αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας. θ. Ενημερώνεται για τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα επιτήρησης συνόρων και διασυνοριακού εγκλήματος. 9. Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. επιλέγονται και τοποθετούνται, με απόφαση του Γενικού Συντονιστή, ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με εμπειρία στα οικεία αντικείμενα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να τοποθετούνται προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ανώτεροι ή ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με συναφή εμπειρία στα οικεία αντικείμενα. 10. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και ευθύνονται για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματός τους. Επίσης, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και ανάγεται στα καθήκοντά τους. 11. Οι Υπηρεσίες των Σωμάτων και των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται άμεσα με τα Τμήματα της παραγράφου 1 του παρόντος, προς το σκοπό της πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης του σκοπού και των επιμέρους δράσεων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά με τα ως άνω Τμήματα, αναφέρουν σε αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων και συμμορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά. 12. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συστήνονται έως πενήντα (50) θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των προϊσταμένων των οργανικών του μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Γενικού Συντονιστή, κατανέμονται οι θέσεις αυτές στα τμήματα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και καθορίζονται ανά Τμήμα η κατηγορία, η ειδικότητα και ο βαθμός του προσωπικού για την κάλυψή τους. 13. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α΄ του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ανωτέρω προσωπικό.»

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ