73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)
Άρθρο 101 - Αρμοδιότητες Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 101Αρμοδιότητες Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.

Το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 27 Αρμοδιότητα 1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.) μετονομάζεται σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) και ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες: α. το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων και υπηρεσιών, για τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου και ιδίως μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των συναρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου, με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών αρμοδιότητάς του, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο, χωρίς να θίγεται η αυτοτέλειά τους, β. το συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων και μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς ελέγχου συνόρων, μετανάστευσης και ασύλου, γ. τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και ιδίως βελτίωσης του συντονισμού και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, δ. τη μέριμνα για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος, την παρακολούθηση της εφαρμογής του και την προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις της μετανάστευσης και του ασύλου, ε. τη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), καθώς και με αντίστοιχα όργανα ή δομές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες και ιδίως με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες, στ. την εφαρμογή του ευρωπαϊκού μοντέλου ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και την ανάλυση των κινδύνων, ζ. την εξασφάλιση και διατήρηση περιβάλλοντος συναντίληψης και ενιαίας προσέγγισης και διαχείρισης των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, η. τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων από όλους τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του και την ανάλυσή τους, θ. την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, ια. τη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων με σκοπό την υποβολή ολοκληρωμένων και αλληλοσυμπληρούμενων προτάσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, ιβ. το συντονισμό και την εφαρμογή των σύγχρονων εκπαιδευτικών προτύπων (εθνικών και ευρωπαϊκών), για την αποτελεσματικότερη και ενιαία εφαρμογή των σχετικών μέτρων, καθώς και τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς ή πανεπιστημιακά ιδρύματα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του, καθώς και του προσωπικού των συνεργαζόμενων με αυτό φορέων και υπηρεσιών, ιγ. τη μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από αντίστοιχες αρχές κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, ιδ. το συντονισμό της δράσης μεταξύ των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών στα εξωτερικά σύνορα, ιε. τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και τους διεθνείς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων και ιστ. την εποπτεία της εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας. 2. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί ως ενιαία εθνική μονάδα πληροφοριών και δεδομένων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό επικοινωνεί και συνεργάζεται ιδίως με όλα τα επιχειρησιακά κέντρα και βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο πλαίσιο των φορέων και υπηρεσιών της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και με τα αντίστοιχα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «Frontex», με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Για το σκοπό αυτόν, το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 3. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης αποτελεί «Εθνικό Κέντρο Συντονισμού», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), το οποίο υλοποιεί το «εθνικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων» και ανταλλάσσει πληροφορίες με τα αντίστοιχα κέντρα των άλλων κρατών − μελών, καθώς και με τον Frontex. 4. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων Σωμάτων, φορέων και υπηρεσιών με τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στον έλεγχο των συνόρων, στη μετανάστευση και το άσυλο δεν θίγονται. 5. Στις διεθνείς σχέσεις του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος National Coordination Center for Border Control, Immigration and Asylum. 6. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η έδρα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..»

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ