73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Ε΄ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 104Γενική Γραμματεία Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995 (Α΄ 212) αποτελεί Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 ( Α΄102) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό της βραχίονα.»

Άρθρο 105Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας− Σύσταση Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως εξής: Α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Β. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Γ. Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, με την ακόλουθη συγκρότηση: 1. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών, η οποία περιλαμβάνει: α. Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών. β. Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών. γ. Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης και δ. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία περιλαμβάνει: α. Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. β. Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού. γ. Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης. δ. Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112». Δ. Πυροσβεστικό Σώμα. 2.α. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (Σ.Α.Π.Π.), σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Στη Σ.Α.Π.Π. μεταφέρονται, στο σύνολό τους, από τη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού του άρθρου 5 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) και τις υπαγόμενες σε αυτή οργανικές μονάδες, οι πάσης φύσεως οργανικές θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει, καθώς και οι κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελέχωση της υπηρεσίας. β. Της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας με τριετή (3ετή) θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας ή πρόσωπο που είχε διατελέσει στέλεχος των ως άνω υπηρεσιών για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, το οποίο είτε είναι κατηγορίας ΠΕ και βαθμού τουλάχιστον Β΄ ενός από τους κλάδους του άρθρου 26 παρ. 2α του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), ή τους κλάδους που προβλέπονται στον οργανισμό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας είτε είναι στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος με βαθμό τουλάχιστον Πυράρχου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών συνεκτιμώνται. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Συντονιστή και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στις Διευθύνσεις της Σ.Α.Π.Π. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 2α του π.δ. 151/2004, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. Στα Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία της Σ.Α.Π.Π. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Με τον οργανισμό της Γ.Γ.Π.Π. ή της Σ.Α.Π.Π. καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. γ. Οι αποσπάσεις προσωπικού στη Σ.Α.Π.Π. πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Άρθρο 106Αποστολή−Αρμοδιότητες − Οργανισμός Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του ως άνω σχεδιασμού, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, τη λήψη μέτρων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, ετοιμότητας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης καταστροφών, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων και δράσεων, τη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα στη διαχείριση των ως άνω καταστροφών, και άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και την προώθηση των σχέσεων της Γ.Γ.Π.Π. με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τη συμμετοχή και υλοποίηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και την προώθηση του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. β. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 6 του ν. 3013/2002, όπως τροποποιείται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης, είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της δράσης των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται σε αυτήν, για το σχεδιασμό, την εποπτεία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, προτείνει στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κάθε αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας της Χώρας και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο εντάσσεται με το άρθρο 68 του παρόντος στο Ε.Σ.Κ.Ε. του Π.Σ.. γ. Ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας ασκεί τις αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην υπό (α) αποστολή της Γ.Γ.Π.Π., τις υπό (β) αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Οργανισμός της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στον Οργανισμό προβλέπονται ιδίως η οργάνωση γενικά της υπηρεσίας και η διαίρεσή της σε οργανικές μονάδες, ο τίτλος και η αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων, οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού, οι ειδικότητες και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου, κατηγορίας και βαθμού, τα τυχόν ειδικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις κάθε κλάδου, ανάλογα με την ειδικότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε περίοδο κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να συγκροτούνται μονάδες άμεσης επέμβασης και κλιμάκια ειδικών για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του έργου των υφιστάμενων μονάδων ή κλιμακίων. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα, που αφορούν τη σύνθεση, τη λειτουργία τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Για τον καθορισμό των εξόδων μετακίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, δύναται να υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας φορείς ή υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων και να ρυθμίζονται όλα τα οργανωτικά, λειτουργικά και υπηρεσιακά ζητήματα που προκύπτουν από την υπαγωγή αυτή.

Άρθρο 107Αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση δομών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως ακολούθως: α. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών. β. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού. γ. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης. δ. Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων. ε. Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών. β. Αντιμετώπισης Καταστροφών. γ. Ερευνών και Τεκμηρίωσης. δ. Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. β. Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού. γ. Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης. δ. Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 20 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού των άρθρων 5 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) καταργείται. β. Οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών των άρθρων 10 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Εκδόσεων των άρθρων 16 και 2 παρ. 2 του π.δ.151/2004 (Α΄ 107), Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης των άρθρων 20 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), καθώς και τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτές, των άρθρων 2 παρ. 2, 9 όπως ισχύει, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 και 24 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή τον Οργανισμό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι δύνανται να ενσωματώνονται σε ενιαίο προεδρικό διάταγμα, μπορούν να ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα οργάνωσης, διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και στελέχωσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, ακόμη και κατ’ απόκλιση από τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 108Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας

Πολιτικής Προστασίας Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3013/ 2002 (Α΄ 102) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: α. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά, προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω πολιτικής στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα: αα. Προωθεί και συντονίζει την από κοινού δράση φορέων και δομών κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε εθνικό επίπεδο. ββ. Συντονίζει τη συνεργασία των κεντρικών, αποκεντρωμένων, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων υπηρεσιών και φορέων στα θέματα πολιτικής προστασίας. γγ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής δράσεων μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου. δδ. Συνεργάζεται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, με τους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Χώρας, για την ενσωμάτωση στον εν λόγω σχεδιασμό της εγκεκριμένης Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών. β. Προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, εισηγείται την έγκρισή του στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του. Επίσης, εισηγείται την ένταξη του Εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Χώρας για χρηματοδότηση. γ. Καταρτίζει την πρόταση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον τριετή Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, η οποία υποβάλλεται από τον Γ.Γ.Π.Π. στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για έγκριση. Μεριμνά, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, για τη δέσμευση πόρων χρηματοδότησης του ως άνω σχεδιασμού. δ. Υποστηρίζει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας στην υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας προς το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. ε. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. στ. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την κατανομή πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. ζ. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία για την Πολιτική Προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. η. Συντάσσει τις εκθέσεις απολογισμού δράσεων. 3. Προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν την πολιτική προστασία της Χώρας στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό: α. Συνεργάζεται με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας και δημόσιους φορείς για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας στο σχεδιασμό μείωσης του κινδύνου καταστροφών. β. Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών και φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας για το σκοπό αυτόν. γ. Προωθεί και συντονίζει τις δράσεις ανάλυσης και χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες σε κεντρικό, αποκεντρωμένο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. δ. Αξιοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη και τήρηση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. ε. Εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας ή μελέτες για την πολιτική προστασία της Χώρας. 4. Έχει την ευθύνη της τήρησης Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επιμέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων, που ενσωματώνονται στην έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας που υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π.. Επίσης, περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν την αποτύπωση της έκτασης και έντασης της καταστροφής και το εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης. Ο φάκελος καταστροφής ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν το συνολικό κόστος για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση της καταστροφής μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών. 5. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για το συντονισμό όλων των δράσεων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, προετοιμασίας, κινητοποίησης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, με κύριο επιχειρησιακό βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώμα, υπό την επιφύλαξη της λειτουργικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα που συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις δράσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό: α. Συντονίζει την προετοιμασία του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της Χώρας για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού, ανά κατηγορία κινδύνου. β. Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της Χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών. Για το σκοπό αυτόν, οργανώνει και λειτουργεί μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών, με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες. γ. Οργανώνει και λειτουργεί Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης. δ. Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών. Ο ανωτέρω συντονισμός περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις εκδήλωσης δράσης για την αντιμετώπιση των κάθε μορφής καταστροφών κατά την εκδήλωση του φαινομένου από τις κάθε είδους εμπλεκόμενες δυνάμεις πυρόσβεσης και διάσωσης. ε. Μεριμνά, δια του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών. στ. Μεριμνά για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. ζ. Λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) του άρθρου 68 του παρόντος. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας απασχολούνται ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο αριθμός των ανωτέρω επιτελικών στελεχών που διατίθεται για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 6. Καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 7. Τηρεί το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί μέρος του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσει σε αυτό και αξιοποιεί Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας και Ειδικευμένους Εθελοντές πολιτικής προστασίας και χρηματοδοτεί ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8. Συντονίζει όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες με αντικείμενο την κατάρτιση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνει τα Σχέδια αυτά και προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 9. Είναι αρμόδια για τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών πολιτικής προστασίας, των στελεχών όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας, των εθελοντών, καθώς και των πολιτών, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν: α. Συνεργάζεται, χρηματοδοτεί και αναθέτει στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως, σχεδιάζει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος και των μελών τους, τα οποία υλοποιούνται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. β. Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των λοιπών δυνάμεων πολιτικής προστασίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας. 10. Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη Χώρα. Το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3013/2002, όπως ισχύει, για συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 11. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη νομοθετικά, κανονιστικά ή άλλα αναγκαία μέτρα, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας, καθώς και για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος.»

Άρθρο 109Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Σ.Α.Π.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Σ.Α.Π.Π. έχει ως αποστολή την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, καθώς και την ενσωμάτωση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών με στόχο τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό: Α. Το Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών είναι αρμόδιο για: α. την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και τις διαδικασίες αποκατάστασης, β. το σχεδιασμό των δράσεων πρόληψης καταστροφών και το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν στον ως άνω σχεδιασμό, γ. το συντονισμό του σχεδιασμού αποκατάστασης καταστροφών, δ. το συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων αποκατάστασης, ε. τη σύνταξη σχετικών με τα ανωτέρω κανονισμών και προδιαγραφών. Β. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών είναι αρμόδιο για: α. την επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό των δράσεων προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, β. το σχεδιασμό των δράσεων προετοιμασίας, γ. το σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστροφών, δ. το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν στις ως άνω διαδικασίες σχεδιασμού κατά λόγο αρμοδιότητας και κατηγορίας κινδύνου, ε. το συντονισμό της προετοιμασίας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού, στ. την υποστήριξη του Κ.Ε.Π.Π. στο συντονισμό του έργου της αντιμετώπισης καταστροφών και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ζ. το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διενέργεια ασκήσεων πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με λοιπούς φορείς και υπηρεσίες κατά λόγο αρμοδιότητας, η. την εισήγηση σχετικών με τα ανωτέρω κανονισμών και προδιαγραφών, θ. τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών, ι. την εισήγηση σχετικά με την έγκριση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων πολιτικής προστασίας στα πλαίσια του ως άνω σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες ανά κατηγορία κινδύνου. Γ. Το Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών ανάλογα με το είδος κάθε καταστροφής. Είναι αρμόδιο ιδίως για: α. Την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών. β. Τη συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία στατιστικών και λοιπών στοιχείων που έχουν σχέση με τις φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές, την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τη συναγωγή συμπερασμάτων και την πρόταση στα αρμόδια Τμήματα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών και Αντιμετώπισης Καταστροφών για τη λήψη μέτρων και τη βελτίωση του αντίστοιχου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. γ. Την προώθηση και το συντονισμό των δράσεων ανάλυσης και χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. δ. Την τήρηση του Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή. ε. Την ενημέρωση και διαχείριση τράπεζας δεδομένων για τις κάθε είδους φυσικές καταστροφές. στ. Τη σύνταξη, με βάση τον Ειδικό Φάκελο που τηρείται για κάθε καταστροφή, του σχεδίου απολογιστικής έκθεσης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. ζ. Τη συγκέντρωση επιστημονικών ή άλλων πληροφοριών και τη δημιουργία μονάδας τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. η. Τη συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιστημονικής μελέτης και της επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την πολιτική προστασία στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, της πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και για την αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών. θ. Τη δημιουργία και διαχείριση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τα ως άνω ιδρύματα, φορείς και υπηρεσίες που συλλέγουν, επεξεργάζονται και τηρούν δεδομένα πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας. ι. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος με τη διάθεση επιχειρησιακής πληροφορίας πολιτικής προστασίας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη χρήση της ανωτέρω πληροφορίας από το Κ.Ε.Π.Π., σε συνεργασία με το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών της οικείας Διεύθυνσης. ια. Τη μελέτη και το σχεδιασμό διαδικασιών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων κατά κατηγορία κινδύνου και δεδομένων πρόγνωσης καιρικών και άλλων φυσικών φαινομένων, σε συνεργασία με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς και αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης. ιβ. Την υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για κάθε τομέα σχεδιασμού οργανικές μονάδες της Σ.Α.Π.Π.. ιγ. Την εισήγηση προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, για την έγκριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας ή μελετών για την πολιτική προστασία. Δ. Το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών είναι αρμόδιο για: α. Την ανάπτυξη και λειτουργία νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, καθώς και το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων ανά κατηγορία κινδύνου καταστροφών με σκοπό: αα) την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης, ββ) την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνου καταστροφών και γγ) την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτών. β. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. μέσω των ανωτέρω εφαρμογών. γ. Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ή άλλης πρόσφορης διασύνδεσης με άλλα Επιχειρησιακά Κέντρα και με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. δ. Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και τη συμβατότητά τους με τα υπόλοιπα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. ε. Την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Σ.Α.Π.Π. και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τη μέριμνα για τη δημιουργία και διαχείριση του δικτύου Η/Υ της Σ.Α.Π.Π.. στ. Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της Γ.Γ.Π.Π. και την υποστήριξη της εφαρμογής τους. ζ. Τη μέριμνα για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία τηλεπικοινωνιακών μέσων σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας και την τεχνική υποστήριξη των αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. η. Την εγκατάσταση και συντήρηση των δικτύων Η/Υ Τηλεπικοινωνίας (σταθερή, κινητή, δορυφορική, ασύρματη) και των περιφερειακών συστημάτων τηλεπικοινωνίας. θ. Τη μέριμνα για τη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών (Η/Ζ, UPS), ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεοπτικοακουστικών μέσων (προβολικά, τηλεοράσεις, βίντεο, εικονοτηλέφωνο, κεραίες), φαξ κ.λπ.. ι. Τη λειτουργία συστημάτων συναγερμού και συστήματος πυρασφάλειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό: Α. Το Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για: α. Την παρακολούθηση των διαδικασιών διαμόρφωσης της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. β. Στον ανωτέρω σχεδιασμό περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων και της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και εισήγηση του Τμήματος για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και μέσων για την αντιμετώπιση καταστροφών. γ. Την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. δ. Την κατάρτιση, σε συνεργασία με αρμόδιους δημόσιους φορείς, του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Β. Το Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για: α. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. β. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. γ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για το σκοπό αυτόν. δ. Τον έλεγχο της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού. ζ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. η. Τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων απολογισμού δράσεων. Γ. Το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α. Την κατάρτιση και το συντονισμό του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. β. Την τήρηση ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος, την ένταξη σε αυτό, αξιοποίηση και χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, καθώς και την ένταξη στο Μητρώο και αξιοποίηση των ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας. γ. Την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν το συντονισμό, τη χρηματοδότηση και ανάθεση στην Πυροσβεστική Ακαδημία της εκπόνησης και εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, των αιρετών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και το σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους, τα οποία υλοποιούνται από την Πυροσβεστική Ακαδημία. δ. Την επεξεργασία εισήγησης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. ε. Την επιχειρησιακή ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων στα μέσα και το δυναμικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. στ. Την ενεργοποίηση των ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. ζ. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την επικοινωνία με τις ενταγμένες εθελοντικές ομάδες και τους ειδικευμένους εθελοντές, την παρακολούθηση της δραστηριότητας και του προγραμματισμού τους, την τήρηση αρχείου δράσεών τους και τη διεξαγωγή ετήσιου απολογισμού. η. Το σχεδιασμό δράσεων και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τη διάδοση του εθελοντισμού σε θέματα πολιτικής προστασίας. θ. Την εισήγηση επί προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων και άλλων προγραμμάτων στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για θέματα πολιτικής προστασίας. ι. Την επεξεργασία και εισήγηση δράσεων, καθώς και το συντονισμό, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. ια. Την επιμέλεια έκδοσης ενημερωτικών, τεχνικών και επιστημονικών ανακοινώσεων της Γ.Γ.Π.Π. [βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια, οπτικούς δίσκους (cd rom)] κ.λπ.. ιβ. Τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Π.Π. με περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια και λοιπό υλικό, που αναφέρεται σε θέματα πολιτικής προστασίας, την τεκμηρίωση, ταξινόμηση και ηλεκτρονική διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης. ιγ. Την εξυπηρέτηση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου ερευνητή με την εξεύρεση και διάθεση ή το δανεισμό βιβλίων και λοιπών εντύπων. Τη συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού. Τη μέριμνα για την πρόσβαση σε εθνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες μέσω διαδικτύου. Τη σύνταξη βιβλιογραφικών δελτίων, την παροχή βιβλιογραφικών πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους και την τήρηση και ενημέρωση καταλόγου των αποκτημάτων της βιβλιοθήκης. ιδ. Την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Π.. Δ. Το Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία για την κατάρτιση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσής του. β. Καταρτίζει πρόταση για την κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. γ. Μεριμνά για την παροχή εντολής για την εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών αμοιβών, καθώς και κάθε είδους αποζημιώσεων του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π. και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. δ. Μεριμνά για τη στέγαση, συντήρηση και την εκκαθάριση μισθωμάτων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων εξοπλισμού στα οποία στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ε. Μεριμνά για την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. στ. Προβαίνει στην προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού ή εφοδίου και μεριμνά για την ανάληψη εκτέλεσης εργασιών ή μελετών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. ζ. Μεριμνά για τη διαχείριση δημόσιου υλικού, πάγιου ή αναλώσιμου, καθώς και για την αξιοποίηση, προμήθεια ή εκποίηση κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. η. Παρακολουθεί την αποθήκη υλικού και μεριμνά για την ικανοποίηση των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τηρεί βιβλία και στοιχεία. θ. Παραλαμβάνει από τις μόνιμες ή ευκαιριακές επιτροπές παραλαβής των κάθε είδους και φύσεως υλικών, αναλωσίμων και μη και τα διαθέτει στις επιμέρους οργανικές μονάδες. ι. Μεριμνά για κάθε θέμα που αφορά την κίνηση, διάθεση και έλεγχο της χρήσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Σ.Α.Π.Π.. ια. Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή από ιδιωτικές εταιρείες. ιβ. Τη διαχείριση προγραμμάτων και έργων πολιτικής προστασίας που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εισηγείται για την αξιοποίηση της βοήθειας αυτής. β. Εισηγείται τα αναγκαία μέτρα για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας, προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και παρακολουθεί τη σύναψη και υλοποίηση διεθνών συμφωνιών και συνεργασιών. γ. Συνεργάζεται με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και με άλλους φορείς για την εισήγηση και διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, συνεδρίων, συναντήσεων, εκπαιδεύσεων, εκθέσεων, ασκήσεων και ημερίδων. δ. Εισηγείται την πραγματοποίηση ταξιδιών του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Π. στο εξωτερικό για επίσημες επισκέψεις ή υπηρεσιακές αποστολές. ε. Παρακολουθεί τις δράσεις αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και Διεθνών Οργανισμών και υποβάλλει για έγκριση και χρηματοδότηση αντίστοιχα προγράμματα. στ. Συμμετέχει στην επεξεργασία και εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων και μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και Διεθνών Οργανισμών σε αντικείμενα της Γ.Γ.Π.Π.. ζ. Σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις και την υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Σ.Α.Π.Π. κατά λόγο αρμοδιότητας. η. Εποπτεύει, παρακολουθεί, υλοποιεί και εφαρμόζει τα διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα αποστολής της Σ.Α.Π.Π., καθώς και τη διενέργεια κάθε αναγκαίας συναφούς πράξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112» είναι αρμόδιο: α. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας για την υλοποίηση και λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», καθώς και την κατάρτιση, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης της κάθε σχετικής με τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης «112» Σύμβασης. β. Για την παρακολούθηση των θεμάτων υλοποίησης και λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», τη συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση θεσμικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112, την ενημέρωση του κοινού για το «112» και για τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος, τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε. και εθνικούς φορείς κρατών − μελών της Ε.Ε. για θέματα που αφορούν το «112», την παροχή στοιχείων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του «112» σε εθνικούς και διεθνείς φορείς, την ανάπτυξη του «112» και την παρακολούθηση κάθε άλλου συναφούς με το «112» θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης είναι αρμόδιο για: α. Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου και με θητεία προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με σχέση έμμισθης εντολής, του προσωπικού του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και όλων των θεμάτων αποσπάσεων, μετατάξεων και κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών. β. Το χειρισμό των θεμάτων συμβάσεων μίσθωσης έργου. γ. Την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. δ. Τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας. ε. Τη μέριμνα για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. στ. Τον προγραμματισμό και την ανίχνευση αναγκών της Σ.Α.Π.Π. σε ανθρώπινο δυναμικό. ζ. Την τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και την επεξεργασία των στοιχείων για τις εκάστοτε μεταβολές του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π.. η. Την οργάνωση των υπηρεσιών της Σ.Α.Π.Π. και την υποβολή προτάσεων για την οργανωτική αναδιάρθρωσή της σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες. θ. Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων. ι. Το χειρισμό θεμάτων εφαρμογής του συστήματος εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού. ια. Τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τον ανασχεδιασμό των χρησιμοποιούμενων εντύπων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας. ιβ. Την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του υπηρετούντος προσωπικού. ιγ. Τη μέριμνα για την προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευσή τους, των νομοθετικών και άλλων κειμένων που καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ιδ. Τη σύνταξη στην αρχή κάθε έτους του απολογισμού των δράσεων της Σ.Α.Π.Π. του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. ιε. Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. ιστ. Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων και τη διαχείριση ζητημάτων περαιτέρω χρήσης δημόσιας πληροφορίας. ιζ. Την επικύρωση και βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολογητικών. ιη. Την τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 110Δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 3 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 3 Δυναμικό και μέσα Πολιτικής Προστασίας 1. Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται: α. Ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών. β. Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιμέρους δράσεις Πολιτικής Προστασίας και, κυρίως, για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών [όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Ένοπλες Δυνάμεις, Ο.Α.Σ.Π., υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων, της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών της (Α.Δ.Μ.Η.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ.λπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των θυγατρικών του, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., της Ε.Μ.Υ. κ.λπ.]. γ. Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από την Πυροσβεστική Ακαδημία, εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. 2.α. Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου Περιφερειάρχη, πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστροφών. β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, για τη χρήση των μέσων και την απασχόληση των πολιτών και των χειριστών των μέσων. γ. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές της παρούσας παραγράφου αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αποκεντρωμένων οργάνων πολιτικής προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και με ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το υπ’ αριθμ. 5 εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3013/2002

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος η άρνηση σύμπραξης ή προσήκουσας εκτέλεσης καθηκόντων στο πλαίσιο της υλοποίησης των Γενικών και Ειδικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και της εν γένει νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο διώκεται υποχρεωτικώς και τιμωρείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 111Ανασυγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας στην οποία μετέχουν οι Υπουργοί: α. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως Πρόεδρος, β. Οικονομικών, γ. Εθνικής Άμυνας, δ. Εσωτερικών, ε. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ζ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, η. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θ. Υγείας, ι. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ια. Ναυτιλίας και Αιγαίου και ιβ. κατά περίπτωση, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ή ο Υφυπουργός Επικρατείας ή ο Υπουργός Επικρατείας. Στις συνεδριάσεις της λαμβάνουν μέρος, κατά περίπτωση και αρμοδιότητα, και άλλοι Υπουργοί, εφόσον, κατά την κρίση του Προέδρου, θεωρείται αναγκαία η παρουσία τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 αναριθμούνται σε β΄ και γ΄ αντιστοίχως, προστίθεται δε περίπτωση α΄ ως ακολούθως: «α. Εγκρίνει την Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών και τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.»

Άρθρο 112Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3013/ 2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. 2. Στη σύνθεσή του μετέχουν: α. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος, β. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, γ. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων: δ.1. Οικονομικών, δ.2. Εσωτερικών, δ.3. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δ.4. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δ.5. Παιδείας και Θρησκευμάτων, δ.6. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δ.7. Υγείας, δ.8. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δ.9. Ναυτιλίας και Αιγαίου, δ.10. Ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α.., δ.11. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος και δ.12. Οι Πρόεδροι Ε.Ν.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε.. ε. Στη σύνθεσή του, επίσης, μπορεί να μετέχει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, για θέματα αντίστοιχων καταστροφών στην περιοχή αρμοδιότητάς του. 3. Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών, το ίδιο όργανο μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρμόδιων για την Πολιτική Προστασία Υφυπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και προεδρεύει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3013/2002 προστίθεται εδάφιο η΄ ως ακολούθως: «η. Εγκρίνει τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.»

Άρθρο 113Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών− Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας − Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σχεδιάζεται κάθε πέντε (5) έτη «Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών». Η ως άνω πολιτική στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών και στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της Χώρας. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση του κινδύνου καταστροφών σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, οριζόντιες και τομεακές πολιτικές, ιδίως δε οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και κατάρτιση και λοιπά και μετέχουν οι δημόσιοι φορείς κατά λόγο αρμοδιότητας, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, φορείς του παραγωγικού τομέα και λοιποί φορείς του ιδιωτικού τομέα, εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Η ως άνω πολιτική ενσωματώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Χώρας και αποτελεί κύριο άξονα αυτού για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια, μέσω της Σ.Α.Π.Π., για την προώθηση και το συντονισμό των διαδικασιών διαμόρφωσης της ως άνω πολιτικής. Οι επιμέρους διαδικασίες και λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση και την αναθεώρηση της ως άνω πρότασης προς τη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής της εγκεκριμένης Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών ορίζονται με τον οργανισμό της Γ.Γ.Π.Π. και της Σ.Α.Π.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Καθιερώνεται «Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας» τριετούς διάρκειας, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων πολιτικής προστασίας, που αφορούν όλους τους τομείς διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και ειδικότερα την πρόληψη, την προετοιμασία, την αντιμετώπιση, την αποκατάσταση και την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού διαχείρισης του κινδύνου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδιασμού πραγματοποιείται βάσει της Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών. Οι σχετικές δράσεις χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γ.Γ.Π.Π. προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για την κατάρτιση της πρότασης του τριετούς Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας δια της Σ.Α.Π.Π., με τη μορφή Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Πολιτική Προστασία. Την πρόταση εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για περαιτέρω επεξεργασία. Η τελική πρόταση, μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Κ.Σ.Ο.Π.Π., υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στη Διυπουργική Επιτροπή προς έγκριση. Η Σ.Α.Π.Π. της Γ.Γ.Π.Π. υποστηρίζει το Κ.Σ.Ο.Π.Π. κατά την ανωτέρω διαδικασία. Στον εγκεκριμένο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας ορίζονται οι οικονομικοί πόροι υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Στον Εθνικό Σχεδιασμό μετέχουν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι επιμέρους διαδικασίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση και αναθεώρηση της πρότασης του Εθνικού Σχεδιασμού προς τη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού ορίζονται με τον οργανισμό της Γ.Γ.Π.Π. και της Σ.Α.Π.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 καταρτίζεται βάσει του τριετούς Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας σε ετήσια βάση από την αρμόδια μονάδα της Γ.Γ.Π.Π., η οποία είναι η Σ.Α.Π.Π. και υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για έγκριση. Οι επιμέρους διαδικασίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού ορίζονται με τον οργανισμό της Σ.Α.Π.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ετησίως υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον «Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας» προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π.. Οι ως άνω εκθέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του «Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας». Μετά τη λήξη της τριετίας υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας προς τη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της «Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών». Η διαδικασία και λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση των ανωτέρω εκθέσεων απολογισμού δράσεων ορίζονται με τον οργανισμό της Σ.Α.Π.Π..

Άρθρο 114Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

Ιδρύεται και λειτουργεί στη Σ.Α.Π.Π. «Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης», με σκοπό τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας όλων των συστημάτων προστασίας των πολιτών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων ή συμβάντων, που λειτουργούν σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και την ένταξή τους σε Εθνικό Σχεδιασμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, ο οποίος καταρτίζεται κάθε έτος από τη Σ.Α.Π.Π. και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης συνιστούν διαδικασίες και υποδομές που εξασφαλίζουν την παραγωγή και την αξιολόγηση της πληροφορίας σχετικά με επερχόμενα καταστροφικά φαινόμενα ή συμβάντα, τη λήψη αποφάσεων και την ενημέρωση των πολιτών, με σκοπό την προετοιμασία του πληθυσμού και των δυνάμεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω συμβάντων, τη βελτίωση της δυνατότητας αντίδρασης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη μείωση των απωλειών.

Άρθρο 115Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι περιπτώσεις β΄και ε΄ του άρθρου 8 του ν. 3013/ 2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «β. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το χαρακτηρισμό καταστροφής, ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.» «ε. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τη διάθεση και κατανομή των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των, τυχόν, αναγκαίων έκτακτων ενισχύσεων, στους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας. Οι ως άνω έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις διατίθενται απευθείας στους Ο.Τ.Α. από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ετήσιου προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή των υπό τούτου εξουσιοδοτημένων οργάνων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ιεραρχικώς κατώτερα όργανα, με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων που του έχει μεταβιβάσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει και τρίτο πρόσωπο ως Εθνικό Εκπρόσωπο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος αναφέρεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 116Λειτουργία Γενικής Γραμματείας

Πολιτικής Προστασίας Στο άρθρο 15 του ν. 3013/2002 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: «5. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ως κατωτέρω: α. Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, με το ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών. β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) σε εικοσιτετράωρη βάση. γ. Σε περιπτώσεις κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τμηματικά ή ολόκληρη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε δεκαεξάωρη ή εικοσιτετράωρη βάρδια.»

Άρθρο 117Αποστολή και δράση

Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 14 Αποστολή και δράση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 1. Αποστολή του εντασσόμενου στο Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας εθελοντή είναι η παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, υγείας και της περιουσίας των πολιτών από φυσικούς, ανθρωπογενείς και λοιπούς κινδύνους, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου. 2. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας συντρέχουν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των Αρχών και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης.»

Άρθρο 118Ρυθμίσεις θεμάτων

Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μετά το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 προστίθενται άρθρα 14Α έως 14Ι ως ακολούθως: «Άρθρο 14Α Ορισμοί Για το σκοπό του παρόντος νοούνται ως: α. «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ως Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας νοείται τόσο ο Ειδικευμένος Εθελοντής όσο και το μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας. β. «Ειδικευμένος Εθελοντής»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω της επιστημονικής ή της επαγγελματικής κατάρτισής του ή της πιστοποιημένης εκπαίδευσης και εμπειρίας του, μπορεί να συνεισφέρει και ανταποκρίνεται με πληρότητα σε δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ο Ειδικευμένος Εθελοντής εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, παρέχει άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. γ. «Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας»: Είναι η ομάδα προσώπων, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, δραστηριοποιείται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. δ. «Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας»: Συνιστά το θεσμικό, κανονιστικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Εθελοντών, Ειδικευμένων Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο οικείο Μητρώο, δρουν δε, σύμφωνα με το ν. 3013/2002, όπως ισχύει, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. ε. «Ενιαίο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος»: Είναι το Μητρώο, το οποίο απαρτίζεται από το Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Άρθρο 14 Β Ένταξη και κατηγοριοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών 1. Στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Η ένταξη στο Μητρώο αυτό γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή φακέλου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 2. Στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας μπορούν να ενταχθούν οι Εθελοντικές Οργανώσεις που αποτελούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και ομάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως προκύπτει από το καταστατικό τους. Για την ένταξη Εθελοντικής Οργάνωσης στο ανωτέρω Μητρώο απαιτείται η ένταξη μέρους ή του συνόλου των μελών τους ως Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, ονομαστικά απαριθμούμενων, με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε εθελοντής μπορεί να είναι μέλος μιας μόνο ομάδας, η οποία αναγράφεται στην κάρτα εθελοντή. 3. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση των αρμόδιων για καθεμία από αυτές κρατικών φορεών: α) δασοπροστασία (επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και καθαρισμοί της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου), β) δασοπυρόσβεση, γ) έρευνα και διάσωση, δ) πρώτες βοήθειες, ε) παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, στ) οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές/αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές, ζ) τηλεπικοινωνίες (αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες) και η) οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών. 4. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δράσεων της προηγουμένης παραγράφου ή σε δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας, λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική ή επαγγελματική κατάρτισή τους ή την πιστοποιημένη εκπαίδευση και εμπειρία τους. Στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, οι Ειδικευμένοι Εθελοντές δεν εντάσσονται στις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, όταν έχουν την ιδιότητα μέλους ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ή όπου η δράση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί σε ατομικό επίπεδο. 5. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Μιλούν με επάρκεια την ελληνική γλώσσα. β. Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εξαίρεση από την προϋπόθεση είναι δυνατή μόνο αν ασκούν καθήκοντα που δεν απαιτούν επίπεδο γνώσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. γ. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει). δ. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Όσον αφορά το ανώτερο όριο ηλικίας, σε περίπτωση που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος, ενώ, προκειμένου για δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές, οι οποίοι δεν εμπλέκονται ενεργά σε δράσεις πεδίου, μπορούν να παρέχουν τη συνδρομή τους χωρίς όριο ηλικίας. ε. Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική υγεία ή υγεία που να επιτρέπει την άσκηση των δράσεων για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντών, καθώς και καλή ψυχική υγεία. στ. Έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή από άλλο αναγνωρισμένο από αυτήν φορέα. 6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης για την εγγραφή των Εθελοντικών Οργανώσεων στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, γίνεται ο χαρακτηρισμός αυτών ως εθνικών, περιφερειακών και τοπικών, ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησής τους και η διαδικασία πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και από άλλους φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από αυτήν κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται τα καθήκοντα των ενταγμένων στις ως άνω οργανώσεις Εθελοντών και προσδιορίζονται οι κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής από το Μητρώο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης των Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα κριτήρια αξιολόγησής τους, οι κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής τους από το Μητρώο. Άρθρο 14 Γ Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 1. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, η οποία πραγματοποιείται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται ο τρόπος πραγματοποίησης της εκπαίδευσης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών, η ελάχιστη διάρκεια της εισαγωγικής εκπαίδευσης και το πρόγραμμα πραγματοποίησής της, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και η διδακτέα ύλη, το είδος, η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων Εθελοντών μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται κατηγορίες εθελοντών που εξαιρούνται από επιμέρους εκπαιδευτικά αντικείμενα ή από το σύνολο αυτών, ιδίως όταν ασκούν κατ’ επάγγελμα τις δράσεις για τις οποίες πρόκειται να εκπαιδευθούν και να πιστοποιηθούν. 2. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας μπορεί να συνεργάζεται, πέραν της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και με αρμόδιους κρατικούς φορείς ή με ιδιωτικούς φορείς που έχουν πιστοποιηθεί είτε από την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τις διατάξεις του παρόντος είτε από άλλους ειδικώς εξουσιοδοτημένους ή αναγνωρισμένους προς τούτο φορείς, καθώς και με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση σχετική με τους τομείς δράσης Πολιτικής Προστασίας ή να την υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει σε επιμέρους σχετικούς τομείς, να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με αυτούς και να προτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό εκπαιδεύσεων. Οι Εθελοντές ενημερώνονται από το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας για τα κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα και υποβάλλουν αίτηση στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την ένταξή τους σε αυτά. Στα ανωτέρω μνημόνια συνεργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της εκπαίδευσης των Εθελοντών, η οποία ολοκληρώνεται με θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση των υποψηφίων, η πρακτική και η θεωρητική τους εξάσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και η υλικοτεχνική υποδομή. 3. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει, και στις κείμενες κάθε φορά διατάξεις. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μπορεί να προβλέπονται και άλλες περιπτώσεις ειδικών πιστοποιήσεων, για κατηγορίες εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένες εθελοντικές δράσεις όταν διαθέτουν συγκεκριμένους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή άδειες άσκησης επαγγέλματος. 4. Η εκπαίδευση σε επιχειρησιακά καθήκοντα, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Ειδικευμένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε επιχειρήσεις τακτικού επιπέδου, διεξάγεται από τον εκάστοτε φορέα που παρέχει την εκπαίδευση και αναφέρονται στο φάκελο και στο ατομικό δελτίο του κάθε Εθελοντή. Για την εκπαίδευση χορηγείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το φορέα αυτόν. Άρθρο 14 Δ Επιχειρησιακή Εμπλοκή και Συντονισμός Εθελοντών 1.α. Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στο Ε.Σ.Κ.Ε. ή στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται επιχειρησιακά στον αρμόδιο ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα. β. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Το πλαίσιο, ο τρόπος και οι αρμοδιότητες κατά την επιχειρησιακή εμπλοκή Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και Ειδικευμένων Εθελοντών στο τακτικό επίπεδο καθορίζεται με απόφαση του οικείου φορέα, που έχει τη διοίκηση του περιστατικού ή/και τη διεύθυνση της αποστολής. γ. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τις κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας για τη διαθεσιμότητά τους, τα ενεργά μέλη και τα μέσα που διαθέτουν για την εκπλήρωση της αποστολής τους, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών. Ακολούθως οι Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας ενημερώνουν τους αντίστοιχους επιχειρησιακούς φορείς (Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων) για τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα ανά φορέα και αντικείμενο για την ένταξη στον περαιτέρω σχεδιασμό των επιχειρησιακών φορέων. 2. Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Ειδικευμένων Εθελοντών ανήκει στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος αρμόδιου φορέα. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές δύνανται να εντάσσονται επιχειρησιακά σε άλλους φορείς μετά από κινητοποίησή τους από τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, την οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν για την έκβαση της αποστολής τους. 3. Προϋπόθεση για την επιχειρησιακή ένταξη Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας αποτελεί η αποδεδειγμένη εκπαίδευση των ενταγμένων στο Σύστημα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14Γ του παρόντος. 4. Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής Εθελοντικής Οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των Εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν. 5. Η αξιολόγηση του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες. 6. Οι λοιπές διαδικασίες επιχειρησιακής ένταξης Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Άρθρο 14Ε Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών Αρμόδιος για την εποπτεία των δράσεων και για τη σύνταξη εντύπων και εκθέσεων αξιολόγησης των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών είναι κάθε δημόσιος φορέας, ο οποίος κατά την άσκηση της αποστολής του, ζήτησε και έλαβε τη συνδρομή Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα και οι εκθέσεις αξιολόγησης αποστέλλονται στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, μέσω της αντίστοιχης κατά τόπον υπηρεσιακής μονάδας Πολιτικής Προστασίας του δήμου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι υπηρεσιακές μονάδες Πολιτικής Προστασίας συντάσσουν επίσης έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης, τα οποία αποστέλλουν ομοίως. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την τελική αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για την εποπτεία των Εθελοντών και την αξιολόγησή τους ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Άρθρο 14ΣΤ Στολή − διακριτικά − ατομικό δελτίο Εθελοντή 1. Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό βραχίονα και το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό, όπως, επίσης, στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του στήθους την ένδειξη της κατηγορίας δράσης στην οποία εντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14Β του παρόντος. Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες υγείας και ασφάλειας ανάλογα με τη χρήση, για την οποία προορίζεται. Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι Εθελοντές μπορούν να φορούν γιλέκο ή μπουφάν, ανάλογα με την εποχή του έτους, τα οποία θα φέρουν ανάλογα διακριτικά σήματα. 2. Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων του να φέρει ατομικό δελτίο Εθελοντή, στο οποίο θα αναφέρεται η σχετική ειδίκευσή του. Κάθε λεπτομέρεια για τον τύπο και το περιεχόμενο του ατομικού δελτίου καθορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Το δελτίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται μετά την Ενταξη του εθελοντή στο Μητρώο ανάλογα με την περαιτέρω εκπαίδευση που μπορεί να λαμβάνει. 3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη στολή, τα διακριτικά, το ατομικό δελτίο Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 4. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. Εθελοντικές Οργανώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στον τομέα της δασοπυρόσβεσης. Με την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους. Άρθρο 14Ζ Εξασφάλιση διαθεσιμότητας Εθελοντών − υποχρεώσεις εργοδοτών 1. Τα μέλη των ενταγμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές που είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ή του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο μετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, εφόσον κινητοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς ή αξιοποιηθούν αποδεδειγμένα από αυτούς για την αντιμετώπιση πραγματικής ανάγκης, λαμβάνουν υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η οποία δεν συνυπολογίζεται στην προβλεπόμενη κανονική ετήσια άδειά τους. Κατ’ αντιστοιχία, δεν συνυπολογίζεται στην κανονική κατ’ έτος άδεια ο χρόνος απουσίας τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε κοινές ασκήσεις ετοιμότητας ή σε συντονιστικά όργανα με τους αρμόδιους φορείς, εφόσον έχουν κληθεί. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της κινητοποίησης ή της αξιοποίησής τους. 2. Ο χρόνος συμμετοχής στις δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που συνεπάγεται, πλην της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη και του εργαζομένου Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας καλύπτεται από τον φορέα στον οποίο αυτός απασχολείται, αν πρόκειται για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και, αν απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων, για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής, σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 4. Οι ρυθμίσεις και τα ευεργετήματα του παρόντος ισχύουν μόνο για τους Ειδικευμένους Εθελοντές και τα μέλη Εθελοντικών Οργανώσεων, που έχουν πιστοποιηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14Ζ του παρόντος για την ένταξη στο οικείο Μητρώο. Άρθρο 14Η Ηθικές Αμοιβές και Κυρώσεις 1. Η απονομή ηθικών αμοιβών στους Εθελοντές για εξαιρετικές πράξεις, υπερβαίνουσες το μέτρο εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου επιχειρησιακού φορέα. Το είδος και ο τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών προσδιορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. 2. Η μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης ή Ειδικευμένου Εθελοντή στην πλειοψηφία των περιστατικών στα οποία καλούνται ανά έτος, η επανειλημμένη αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής στα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστούν λόγους διαγραφής από το οικείο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόσθετοι λόγοι διαγραφής μπορούν να προβλεφθούν με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από γνωμοδότηση των κατά τόπους υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας ή των αρμόδιων επιχειρησιακών φορέων. Αναστέλλεται υποχρεωτικώς, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η ιδιότητα του μέλους εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας και του Ειδικευμένου Εθελοντή σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης και έως την έκδοση αμετάκλητου αθωωτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης. Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης, το μέλος διαγράφεται από το Μητρώο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μπορεί να ορίζονται οι λόγοι αναστολής της ιδιότητας του μέλους εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας και του Ειδικευμένου Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, καθώς και η συνδρομή ή μη και οι προϋποθέσεις του ασυμβιβάστου ανάμεσα στις ιδιότητες αυτές και την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη. Άρθρο 14Θ Οικονομική ενίσχυση 1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγμένων στο οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Η κατανομή των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση εξοπλισμού και μέσων, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και τα μέσα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των επιχειρησιακών φορέων για το αντίστοιχο έργο. Τα κριτήρια της χρηματοδότησης καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. 2. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν θα λαμβάνουν λοιπούς πόρους από άλλους φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Άρθρο 14Ι Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το δε ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής τους, εξαιτίας αυτής και γι’ αυτήν, βεβαιώνεται δε και ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους και τις διατάξεις του παρόντος για την απόδειξη της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 2. Με δαπάνη του Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά την άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων τους, εφόσον αποδειχθεί κατά τα ανωτέρω η επιχειρησιακή τους ένταξη, η πραγματική άσκηση των καθηκόντων τους και η ύπαρξη εντολής για επιχειρησιακή τους εμπλοκή. Οι ανωτέρω Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας νοσηλεύονται υπό τις ίδιες συνθήκες, που ισχύουν και για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και, εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόμενα για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) για την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, ισχύουν και για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής, σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος.»

Άρθρο 119Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και του Οργανισμού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξακολουθεί να λειτουργεί με τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ενταγμένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειδικευμένοι Εθελοντές και Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο καθεστώς που ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έως ότου προβούν στις διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης στο οικείο Μητρώο Εθελοντών κατά τις διατάξεις του παρόντος. Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις οι προϋποθέσεις του άρθρου 14Β συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να συντρέχουν για κάθε ενταγμένο μέλος τους ατομικώς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το χρονικό διάστημα παραμονής στο προϋφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άπρακτη παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος χωρίς προσαρμογή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής τους από τα οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εντός έτους από την έκδοση της απόφασης του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος, η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας προβαίνει στην επαναξιολόγηση των Ειδικευμένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που τάσσονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ