73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 105 - Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας− Σύσταση Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 105Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας− Σύσταση Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως εξής: Α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Β. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Γ. Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, με την ακόλουθη συγκρότηση: 1. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών, η οποία περιλαμβάνει: α. Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών. β. Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών. γ. Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης και δ. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία περιλαμβάνει: α. Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. β. Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού. γ. Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης. δ. Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112». Δ. Πυροσβεστικό Σώμα. 2.α. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (Σ.Α.Π.Π.), σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Στη Σ.Α.Π.Π. μεταφέρονται, στο σύνολό τους, από τη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού του άρθρου 5 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) και τις υπαγόμενες σε αυτή οργανικές μονάδες, οι πάσης φύσεως οργανικές θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει, καθώς και οι κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελέχωση της υπηρεσίας. β. Της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας με τριετή (3ετή) θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας ή πρόσωπο που είχε διατελέσει στέλεχος των ως άνω υπηρεσιών για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, το οποίο είτε είναι κατηγορίας ΠΕ και βαθμού τουλάχιστον Β΄ ενός από τους κλάδους του άρθρου 26 παρ. 2α του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), ή τους κλάδους που προβλέπονται στον οργανισμό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας είτε είναι στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος με βαθμό τουλάχιστον Πυράρχου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών συνεκτιμώνται. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Συντονιστή και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στις Διευθύνσεις της Σ.Α.Π.Π. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 2α του π.δ. 151/2004, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. Στα Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία της Σ.Α.Π.Π. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Με τον οργανισμό της Γ.Γ.Π.Π. ή της Σ.Α.Π.Π. καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. γ. Οι αποσπάσεις προσωπικού στη Σ.Α.Π.Π. πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ