73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 107 - Αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση δομών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 107Αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση δομών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως ακολούθως: α. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών. β. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού. γ. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης. δ. Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων. ε. Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών. β. Αντιμετώπισης Καταστροφών. γ. Ερευνών και Τεκμηρίωσης. δ. Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. β. Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού. γ. Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης. δ. Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 20 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού των άρθρων 5 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) καταργείται. β. Οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών των άρθρων 10 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Εκδόσεων των άρθρων 16 και 2 παρ. 2 του π.δ.151/2004 (Α΄ 107), Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης των άρθρων 20 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), καθώς και τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτές, των άρθρων 2 παρ. 2, 9 όπως ισχύει, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 και 24 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή τον Οργανισμό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι δύνανται να ενσωματώνονται σε ενιαίο προεδρικό διάταγμα, μπορούν να ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα οργάνωσης, διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και στελέχωσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, ακόμη και κατ’ απόκλιση από τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ