73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 109 - Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Σ.Α.Π.Π.
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 109Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Σ.Α.Π.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Σ.Α.Π.Π. έχει ως αποστολή την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, καθώς και την ενσωμάτωση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών με στόχο τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό: Α. Το Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών είναι αρμόδιο για: α. την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και τις διαδικασίες αποκατάστασης, β. το σχεδιασμό των δράσεων πρόληψης καταστροφών και το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν στον ως άνω σχεδιασμό, γ. το συντονισμό του σχεδιασμού αποκατάστασης καταστροφών, δ. το συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων αποκατάστασης, ε. τη σύνταξη σχετικών με τα ανωτέρω κανονισμών και προδιαγραφών. Β. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών είναι αρμόδιο για: α. την επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό των δράσεων προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, β. το σχεδιασμό των δράσεων προετοιμασίας, γ. το σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστροφών, δ. το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν στις ως άνω διαδικασίες σχεδιασμού κατά λόγο αρμοδιότητας και κατηγορίας κινδύνου, ε. το συντονισμό της προετοιμασίας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού, στ. την υποστήριξη του Κ.Ε.Π.Π. στο συντονισμό του έργου της αντιμετώπισης καταστροφών και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ζ. το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διενέργεια ασκήσεων πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με λοιπούς φορείς και υπηρεσίες κατά λόγο αρμοδιότητας, η. την εισήγηση σχετικών με τα ανωτέρω κανονισμών και προδιαγραφών, θ. τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών, ι. την εισήγηση σχετικά με την έγκριση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων πολιτικής προστασίας στα πλαίσια του ως άνω σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες ανά κατηγορία κινδύνου. Γ. Το Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών ανάλογα με το είδος κάθε καταστροφής. Είναι αρμόδιο ιδίως για: α. Την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών. β. Τη συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία στατιστικών και λοιπών στοιχείων που έχουν σχέση με τις φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές, την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τη συναγωγή συμπερασμάτων και την πρόταση στα αρμόδια Τμήματα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών και Αντιμετώπισης Καταστροφών για τη λήψη μέτρων και τη βελτίωση του αντίστοιχου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. γ. Την προώθηση και το συντονισμό των δράσεων ανάλυσης και χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. δ. Την τήρηση του Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή. ε. Την ενημέρωση και διαχείριση τράπεζας δεδομένων για τις κάθε είδους φυσικές καταστροφές. στ. Τη σύνταξη, με βάση τον Ειδικό Φάκελο που τηρείται για κάθε καταστροφή, του σχεδίου απολογιστικής έκθεσης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. ζ. Τη συγκέντρωση επιστημονικών ή άλλων πληροφοριών και τη δημιουργία μονάδας τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. η. Τη συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιστημονικής μελέτης και της επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την πολιτική προστασία στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, της πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και για την αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών. θ. Τη δημιουργία και διαχείριση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τα ως άνω ιδρύματα, φορείς και υπηρεσίες που συλλέγουν, επεξεργάζονται και τηρούν δεδομένα πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας. ι. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος με τη διάθεση επιχειρησιακής πληροφορίας πολιτικής προστασίας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη χρήση της ανωτέρω πληροφορίας από το Κ.Ε.Π.Π., σε συνεργασία με το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών της οικείας Διεύθυνσης. ια. Τη μελέτη και το σχεδιασμό διαδικασιών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων κατά κατηγορία κινδύνου και δεδομένων πρόγνωσης καιρικών και άλλων φυσικών φαινομένων, σε συνεργασία με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς και αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης. ιβ. Την υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για κάθε τομέα σχεδιασμού οργανικές μονάδες της Σ.Α.Π.Π.. ιγ. Την εισήγηση προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, για την έγκριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας ή μελετών για την πολιτική προστασία. Δ. Το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών είναι αρμόδιο για: α. Την ανάπτυξη και λειτουργία νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, καθώς και το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων ανά κατηγορία κινδύνου καταστροφών με σκοπό: αα) την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης, ββ) την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνου καταστροφών και γγ) την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτών. β. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. μέσω των ανωτέρω εφαρμογών. γ. Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ή άλλης πρόσφορης διασύνδεσης με άλλα Επιχειρησιακά Κέντρα και με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. δ. Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και τη συμβατότητά τους με τα υπόλοιπα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. ε. Την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Σ.Α.Π.Π. και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τη μέριμνα για τη δημιουργία και διαχείριση του δικτύου Η/Υ της Σ.Α.Π.Π.. στ. Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της Γ.Γ.Π.Π. και την υποστήριξη της εφαρμογής τους. ζ. Τη μέριμνα για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία τηλεπικοινωνιακών μέσων σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας και την τεχνική υποστήριξη των αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. η. Την εγκατάσταση και συντήρηση των δικτύων Η/Υ Τηλεπικοινωνίας (σταθερή, κινητή, δορυφορική, ασύρματη) και των περιφερειακών συστημάτων τηλεπικοινωνίας. θ. Τη μέριμνα για τη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών (Η/Ζ, UPS), ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεοπτικοακουστικών μέσων (προβολικά, τηλεοράσεις, βίντεο, εικονοτηλέφωνο, κεραίες), φαξ κ.λπ.. ι. Τη λειτουργία συστημάτων συναγερμού και συστήματος πυρασφάλειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό: Α. Το Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για: α. Την παρακολούθηση των διαδικασιών διαμόρφωσης της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. β. Στον ανωτέρω σχεδιασμό περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων και της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και εισήγηση του Τμήματος για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και μέσων για την αντιμετώπιση καταστροφών. γ. Την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. δ. Την κατάρτιση, σε συνεργασία με αρμόδιους δημόσιους φορείς, του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Β. Το Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για: α. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. β. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. γ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για το σκοπό αυτόν. δ. Τον έλεγχο της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού. ζ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. η. Τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων απολογισμού δράσεων. Γ. Το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α. Την κατάρτιση και το συντονισμό του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. β. Την τήρηση ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος, την ένταξη σε αυτό, αξιοποίηση και χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, καθώς και την ένταξη στο Μητρώο και αξιοποίηση των ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας. γ. Την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν το συντονισμό, τη χρηματοδότηση και ανάθεση στην Πυροσβεστική Ακαδημία της εκπόνησης και εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, των αιρετών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και το σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους, τα οποία υλοποιούνται από την Πυροσβεστική Ακαδημία. δ. Την επεξεργασία εισήγησης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. ε. Την επιχειρησιακή ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων στα μέσα και το δυναμικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. στ. Την ενεργοποίηση των ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. ζ. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την επικοινωνία με τις ενταγμένες εθελοντικές ομάδες και τους ειδικευμένους εθελοντές, την παρακολούθηση της δραστηριότητας και του προγραμματισμού τους, την τήρηση αρχείου δράσεών τους και τη διεξαγωγή ετήσιου απολογισμού. η. Το σχεδιασμό δράσεων και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τη διάδοση του εθελοντισμού σε θέματα πολιτικής προστασίας. θ. Την εισήγηση επί προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων και άλλων προγραμμάτων στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για θέματα πολιτικής προστασίας. ι. Την επεξεργασία και εισήγηση δράσεων, καθώς και το συντονισμό, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. ια. Την επιμέλεια έκδοσης ενημερωτικών, τεχνικών και επιστημονικών ανακοινώσεων της Γ.Γ.Π.Π. [βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια, οπτικούς δίσκους (cd rom)] κ.λπ.. ιβ. Τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Π.Π. με περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια και λοιπό υλικό, που αναφέρεται σε θέματα πολιτικής προστασίας, την τεκμηρίωση, ταξινόμηση και ηλεκτρονική διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης. ιγ. Την εξυπηρέτηση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου ερευνητή με την εξεύρεση και διάθεση ή το δανεισμό βιβλίων και λοιπών εντύπων. Τη συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού. Τη μέριμνα για την πρόσβαση σε εθνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες μέσω διαδικτύου. Τη σύνταξη βιβλιογραφικών δελτίων, την παροχή βιβλιογραφικών πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους και την τήρηση και ενημέρωση καταλόγου των αποκτημάτων της βιβλιοθήκης. ιδ. Την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Π.. Δ. Το Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία για την κατάρτιση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσής του. β. Καταρτίζει πρόταση για την κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. γ. Μεριμνά για την παροχή εντολής για την εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών αμοιβών, καθώς και κάθε είδους αποζημιώσεων του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π. και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. δ. Μεριμνά για τη στέγαση, συντήρηση και την εκκαθάριση μισθωμάτων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων εξοπλισμού στα οποία στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ε. Μεριμνά για την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. στ. Προβαίνει στην προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού ή εφοδίου και μεριμνά για την ανάληψη εκτέλεσης εργασιών ή μελετών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. ζ. Μεριμνά για τη διαχείριση δημόσιου υλικού, πάγιου ή αναλώσιμου, καθώς και για την αξιοποίηση, προμήθεια ή εκποίηση κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. η. Παρακολουθεί την αποθήκη υλικού και μεριμνά για την ικανοποίηση των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τηρεί βιβλία και στοιχεία. θ. Παραλαμβάνει από τις μόνιμες ή ευκαιριακές επιτροπές παραλαβής των κάθε είδους και φύσεως υλικών, αναλωσίμων και μη και τα διαθέτει στις επιμέρους οργανικές μονάδες. ι. Μεριμνά για κάθε θέμα που αφορά την κίνηση, διάθεση και έλεγχο της χρήσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Σ.Α.Π.Π.. ια. Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή από ιδιωτικές εταιρείες. ιβ. Τη διαχείριση προγραμμάτων και έργων πολιτικής προστασίας που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εισηγείται για την αξιοποίηση της βοήθειας αυτής. β. Εισηγείται τα αναγκαία μέτρα για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας, προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και παρακολουθεί τη σύναψη και υλοποίηση διεθνών συμφωνιών και συνεργασιών. γ. Συνεργάζεται με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και με άλλους φορείς για την εισήγηση και διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, συνεδρίων, συναντήσεων, εκπαιδεύσεων, εκθέσεων, ασκήσεων και ημερίδων. δ. Εισηγείται την πραγματοποίηση ταξιδιών του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Π. στο εξωτερικό για επίσημες επισκέψεις ή υπηρεσιακές αποστολές. ε. Παρακολουθεί τις δράσεις αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και Διεθνών Οργανισμών και υποβάλλει για έγκριση και χρηματοδότηση αντίστοιχα προγράμματα. στ. Συμμετέχει στην επεξεργασία και εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων και μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και Διεθνών Οργανισμών σε αντικείμενα της Γ.Γ.Π.Π.. ζ. Σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις και την υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Σ.Α.Π.Π. κατά λόγο αρμοδιότητας. η. Εποπτεύει, παρακολουθεί, υλοποιεί και εφαρμόζει τα διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα αποστολής της Σ.Α.Π.Π., καθώς και τη διενέργεια κάθε αναγκαίας συναφούς πράξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112» είναι αρμόδιο: α. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας για την υλοποίηση και λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», καθώς και την κατάρτιση, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης της κάθε σχετικής με τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης «112» Σύμβασης. β. Για την παρακολούθηση των θεμάτων υλοποίησης και λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», τη συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση θεσμικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112, την ενημέρωση του κοινού για το «112» και για τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος, τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε. και εθνικούς φορείς κρατών − μελών της Ε.Ε. για θέματα που αφορούν το «112», την παροχή στοιχείων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του «112» σε εθνικούς και διεθνείς φορείς, την ανάπτυξη του «112» και την παρακολούθηση κάθε άλλου συναφούς με το «112» θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης είναι αρμόδιο για: α. Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου και με θητεία προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με σχέση έμμισθης εντολής, του προσωπικού του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και όλων των θεμάτων αποσπάσεων, μετατάξεων και κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών. β. Το χειρισμό των θεμάτων συμβάσεων μίσθωσης έργου. γ. Την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. δ. Τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας. ε. Τη μέριμνα για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. στ. Τον προγραμματισμό και την ανίχνευση αναγκών της Σ.Α.Π.Π. σε ανθρώπινο δυναμικό. ζ. Την τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και την επεξεργασία των στοιχείων για τις εκάστοτε μεταβολές του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π.. η. Την οργάνωση των υπηρεσιών της Σ.Α.Π.Π. και την υποβολή προτάσεων για την οργανωτική αναδιάρθρωσή της σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες. θ. Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων. ι. Το χειρισμό θεμάτων εφαρμογής του συστήματος εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού. ια. Τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τον ανασχεδιασμό των χρησιμοποιούμενων εντύπων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας. ιβ. Την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του υπηρετούντος προσωπικού. ιγ. Τη μέριμνα για την προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευσή τους, των νομοθετικών και άλλων κειμένων που καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ιδ. Τη σύνταξη στην αρχή κάθε έτους του απολογισμού των δράσεων της Σ.Α.Π.Π. του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. ιε. Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. ιστ. Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων και τη διαχείριση ζητημάτων περαιτέρω χρήσης δημόσιας πληροφορίας. ιζ. Την επικύρωση και βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολογητικών. ιη. Την τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ