73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 109 - Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Σ.Α.Π.Π.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Σ.Α.Π.Π. έχει ως αποστολή την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, καθώς και την ενσωμάτωση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών με στόχο τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό: Α. Το Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών είναι αρμόδιο για: α. την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και τις διαδικασίες αποκατάστασης, β. το σχεδιασμό των δράσεων πρόληψης καταστροφών και το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν στον ως άνω σχεδιασμό, γ. το συντονισμό του σχεδιασμού αποκατάστασης καταστροφών, δ. το συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων αποκατάστασης, ε. τη σύνταξη σχετικών με τα ανωτέρω κανονισμών και προδιαγραφών. Β. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών είναι αρμόδιο για: α. την επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό των δράσεων προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, β. το σχεδιασμό των δράσεων προετοιμασίας, γ. το σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστροφών, δ. το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν στις ως άνω διαδικασίες σχεδιασμού κατά λόγο αρμοδιότητας και κατηγορίας κινδύνου, ε. το συντονισμό της προετοιμασίας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού, στ. την υποστήριξη του Κ.Ε.Π.Π. στο συντονισμό του έργου της αντιμετώπισης καταστροφών και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ζ. το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διενέργεια ασκήσεων πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με λοιπούς φορείς και υπηρεσίες κατά λόγο αρμοδιότητας, η. την εισήγηση σχετικών με τα ανωτέρω κανονισμών και προδιαγραφών, θ. τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών, ι. την εισήγηση σχετικά με την έγκριση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων πολιτικής προστασίας στα πλαίσια του ως άνω σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες ανά κατηγορία κινδύνου. Γ. Το Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών ανάλογα με το είδος κάθε καταστροφής. Είναι αρμόδιο ιδίως για: α. Την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών. β. Τη συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία στατιστικών και λοιπών στοιχείων που έχουν σχέση με τις φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές, την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τη συναγωγή συμπερασμάτων και την πρόταση στα αρμόδια Τμήματα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών και Αντιμετώπισης Καταστροφών για τη λήψη μέτρων και τη βελτίωση του αντίστοιχου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. γ. Την προώθηση και το συντονισμό των δράσεων ανάλυσης και χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. δ. Την τήρηση του Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή. ε. Την ενημέρωση και διαχείριση τράπεζας δεδομένων για τις κάθε είδους φυσικές καταστροφές. στ. Τη σύνταξη, με βάση τον Ειδικό Φάκελο που τηρείται για κάθε καταστροφή, του σχεδίου απολογιστικής έκθεσης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. ζ. Τη συγκέντρωση επιστημονικών ή άλλων πληροφοριών και τη δημιουργία μονάδας τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. η. Τη συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιστημονικής μελέτης και της επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την πολιτική προστασία στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, της πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και για την αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών. θ. Τη δημιουργία και διαχείριση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τα ως άνω ιδρύματα, φορείς και υπηρεσίες που συλλέγουν, επεξεργάζονται και τηρούν δεδομένα πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας. ι. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος με τη διάθεση επιχειρησιακής πληροφορίας πολιτικής προστασίας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη χρήση της ανωτέρω πληροφορίας από το Κ.Ε.Π.Π., σε συνεργασία με το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών της οικείας Διεύθυνσης. ια. Τη μελέτη και το σχεδιασμό διαδικασιών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων κατά κατηγορία κινδύνου και δεδομένων πρόγνωσης καιρικών και άλλων φυσικών φαινομένων, σε συνεργασία με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς και αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης. ιβ. Την υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για κάθε τομέα σχεδιασμού οργανικές μονάδες της Σ.Α.Π.Π.. ιγ. Την εισήγηση προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, για την έγκριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας ή μελετών για την πολιτική προστασία. Δ. Το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών είναι αρμόδιο για: α. Την ανάπτυξη και λειτουργία νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, καθώς και το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων ανά κατηγορία κινδύνου καταστροφών με σκοπό: αα) την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης, ββ) την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνου καταστροφών και γγ) την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτών. β. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. μέσω των ανωτέρω εφαρμογών. γ. Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ή άλλης πρόσφορης διασύνδεσης με άλλα Επιχειρησιακά Κέντρα και με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. δ. Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και τη συμβατότητά τους με τα υπόλοιπα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. ε. Την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Σ.Α.Π.Π. και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τη μέριμνα για τη δημιουργία και διαχείριση του δικτύου Η/Υ της Σ.Α.Π.Π.. στ. Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της Γ.Γ.Π.Π. και την υποστήριξη της εφαρμογής τους. ζ. Τη μέριμνα για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία τηλεπικοινωνιακών μέσων σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας και την τεχνική υποστήριξη των αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. η. Την εγκατάσταση και συντήρηση των δικτύων Η/Υ Τηλεπικοινωνίας (σταθερή, κινητή, δορυφορική, ασύρματη) και των περιφερειακών συστημάτων τηλεπικοινωνίας. θ. Τη μέριμνα για τη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών (Η/Ζ, UPS), ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεοπτικοακουστικών μέσων (προβολικά, τηλεοράσεις, βίντεο, εικονοτηλέφωνο, κεραίες), φαξ κ.λπ.. ι. Τη λειτουργία συστημάτων συναγερμού και συστήματος πυρασφάλειας.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ