73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 109 - Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Σ.Α.Π.Π.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό: Α. Το Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για: α. Την παρακολούθηση των διαδικασιών διαμόρφωσης της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. β. Στον ανωτέρω σχεδιασμό περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων και της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και εισήγηση του Τμήματος για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και μέσων για την αντιμετώπιση καταστροφών. γ. Την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. δ. Την κατάρτιση, σε συνεργασία με αρμόδιους δημόσιους φορείς, του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Β. Το Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για: α. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. β. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. γ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για το σκοπό αυτόν. δ. Τον έλεγχο της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού. ζ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. η. Τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων απολογισμού δράσεων. Γ. Το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α. Την κατάρτιση και το συντονισμό του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. β. Την τήρηση ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος, την ένταξη σε αυτό, αξιοποίηση και χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, καθώς και την ένταξη στο Μητρώο και αξιοποίηση των ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας. γ. Την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν το συντονισμό, τη χρηματοδότηση και ανάθεση στην Πυροσβεστική Ακαδημία της εκπόνησης και εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, των αιρετών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και το σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους, τα οποία υλοποιούνται από την Πυροσβεστική Ακαδημία. δ. Την επεξεργασία εισήγησης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. ε. Την επιχειρησιακή ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων στα μέσα και το δυναμικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. στ. Την ενεργοποίηση των ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. ζ. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την επικοινωνία με τις ενταγμένες εθελοντικές ομάδες και τους ειδικευμένους εθελοντές, την παρακολούθηση της δραστηριότητας και του προγραμματισμού τους, την τήρηση αρχείου δράσεών τους και τη διεξαγωγή ετήσιου απολογισμού. η. Το σχεδιασμό δράσεων και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τη διάδοση του εθελοντισμού σε θέματα πολιτικής προστασίας. θ. Την εισήγηση επί προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων και άλλων προγραμμάτων στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για θέματα πολιτικής προστασίας. ι. Την επεξεργασία και εισήγηση δράσεων, καθώς και το συντονισμό, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. ια. Την επιμέλεια έκδοσης ενημερωτικών, τεχνικών και επιστημονικών ανακοινώσεων της Γ.Γ.Π.Π. [βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια, οπτικούς δίσκους (cd rom)] κ.λπ.. ιβ. Τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Π.Π. με περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια και λοιπό υλικό, που αναφέρεται σε θέματα πολιτικής προστασίας, την τεκμηρίωση, ταξινόμηση και ηλεκτρονική διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης. ιγ. Την εξυπηρέτηση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου ερευνητή με την εξεύρεση και διάθεση ή το δανεισμό βιβλίων και λοιπών εντύπων. Τη συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού. Τη μέριμνα για την πρόσβαση σε εθνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες μέσω διαδικτύου. Τη σύνταξη βιβλιογραφικών δελτίων, την παροχή βιβλιογραφικών πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους και την τήρηση και ενημέρωση καταλόγου των αποκτημάτων της βιβλιοθήκης. ιδ. Την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Π.. Δ. Το Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία για την κατάρτιση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσής του. β. Καταρτίζει πρόταση για την κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. γ. Μεριμνά για την παροχή εντολής για την εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών αμοιβών, καθώς και κάθε είδους αποζημιώσεων του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π. και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. δ. Μεριμνά για τη στέγαση, συντήρηση και την εκκαθάριση μισθωμάτων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων εξοπλισμού στα οποία στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ε. Μεριμνά για την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. στ. Προβαίνει στην προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού ή εφοδίου και μεριμνά για την ανάληψη εκτέλεσης εργασιών ή μελετών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. ζ. Μεριμνά για τη διαχείριση δημόσιου υλικού, πάγιου ή αναλώσιμου, καθώς και για την αξιοποίηση, προμήθεια ή εκποίηση κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. η. Παρακολουθεί την αποθήκη υλικού και μεριμνά για την ικανοποίηση των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τηρεί βιβλία και στοιχεία. θ. Παραλαμβάνει από τις μόνιμες ή ευκαιριακές επιτροπές παραλαβής των κάθε είδους και φύσεως υλικών, αναλωσίμων και μη και τα διαθέτει στις επιμέρους οργανικές μονάδες. ι. Μεριμνά για κάθε θέμα που αφορά την κίνηση, διάθεση και έλεγχο της χρήσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Σ.Α.Π.Π.. ια. Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή από ιδιωτικές εταιρείες. ιβ. Τη διαχείριση προγραμμάτων και έργων πολιτικής προστασίας που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ