73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 113 - Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών− Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας − Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 113Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών− Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας − Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής ΠροστασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σχεδιάζεται κάθε πέντε (5) έτη «Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών». Η ως άνω πολιτική στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών και στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της Χώρας. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση του κινδύνου καταστροφών σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, οριζόντιες και τομεακές πολιτικές, ιδίως δε οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και κατάρτιση και λοιπά και μετέχουν οι δημόσιοι φορείς κατά λόγο αρμοδιότητας, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, φορείς του παραγωγικού τομέα και λοιποί φορείς του ιδιωτικού τομέα, εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Η ως άνω πολιτική ενσωματώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Χώρας και αποτελεί κύριο άξονα αυτού για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια, μέσω της Σ.Α.Π.Π., για την προώθηση και το συντονισμό των διαδικασιών διαμόρφωσης της ως άνω πολιτικής. Οι επιμέρους διαδικασίες και λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση και την αναθεώρηση της ως άνω πρότασης προς τη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής της εγκεκριμένης Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών ορίζονται με τον οργανισμό της Γ.Γ.Π.Π. και της Σ.Α.Π.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Καθιερώνεται «Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας» τριετούς διάρκειας, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων πολιτικής προστασίας, που αφορούν όλους τους τομείς διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και ειδικότερα την πρόληψη, την προετοιμασία, την αντιμετώπιση, την αποκατάσταση και την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού διαχείρισης του κινδύνου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδιασμού πραγματοποιείται βάσει της Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών. Οι σχετικές δράσεις χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γ.Γ.Π.Π. προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για την κατάρτιση της πρότασης του τριετούς Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας δια της Σ.Α.Π.Π., με τη μορφή Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Πολιτική Προστασία. Την πρόταση εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για περαιτέρω επεξεργασία. Η τελική πρόταση, μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Κ.Σ.Ο.Π.Π., υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στη Διυπουργική Επιτροπή προς έγκριση. Η Σ.Α.Π.Π. της Γ.Γ.Π.Π. υποστηρίζει το Κ.Σ.Ο.Π.Π. κατά την ανωτέρω διαδικασία. Στον εγκεκριμένο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας ορίζονται οι οικονομικοί πόροι υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Στον Εθνικό Σχεδιασμό μετέχουν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι επιμέρους διαδικασίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση και αναθεώρηση της πρότασης του Εθνικού Σχεδιασμού προς τη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού ορίζονται με τον οργανισμό της Γ.Γ.Π.Π. και της Σ.Α.Π.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 καταρτίζεται βάσει του τριετούς Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας σε ετήσια βάση από την αρμόδια μονάδα της Γ.Γ.Π.Π., η οποία είναι η Σ.Α.Π.Π. και υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για έγκριση. Οι επιμέρους διαδικασίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού ορίζονται με τον οργανισμό της Σ.Α.Π.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ετησίως υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον «Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας» προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π.. Οι ως άνω εκθέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του «Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας». Μετά τη λήξη της τριετίας υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας προς τη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της «Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών». Η διαδικασία και λοιπές λεπτομέρειες για την κατάρτιση των ανωτέρω εκθέσεων απολογισμού δράσεων ορίζονται με τον οργανισμό της Σ.Α.Π.Π..

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ