73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3907/2011
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3907/2011
Άρθρο 120Ευρωπαϊκό Ταμείο ΠροσφύγωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «2. Επίσης, ορίζεται ως υπεύθυνη εθνική αρχή για την εφαρμογή της απόφασης 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 82/ 2011 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως: «ε. Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, το οποίο διαρθρώνεται ως εξής: αα. Στο Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης και ββ. Στο Γραφείο Παρακολούθησης και Επαληθεύσεων.» β. Τα ανωτέρω Γραφεία έχουν τις αρμοδιότητες των Γραφείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 82/2011 αντιστοίχως, ως προς τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης του Τμήματος Ταμείου Προσφύγων της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με απόσπαση προσωπικού, εφόσον απαιτηθεί, από το Τμήμα Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως την οριστική διευθέτηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Κατά τα λοιπά, για τη στελέχωση και οργάνωση του Τμήματος Ταμείου Προσφύγων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3938/ 2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με την έκδοση σχετικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 121Ζητήματα αρμοδιότητας Υπηρεσίας Πρώτης ΥποδοχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κτίρια του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και κτίρια Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) μπορούν να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την εγκατάσταση των Δομών της παρ. 3 του άρθρου 110 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων μπορεί να γίνεται από τη Διεύθυνση Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των παραγράφων 14 του άρθρου 8, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3907/2011 και 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 254), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 6 του π.δ. 102/2012 (Α΄ 169) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Στα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και σε περίπτωση έλλειψής τους υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, όλων των κλάδων της Υπηρεσίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 4 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 1.α. Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα. Τη μελέτη, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για το σχεδιασμό της πολιτικής πρώτης υποδοχής και για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που αφορά την πολιτική αυτή, καθώς και η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα θέματα αυτά. ββ. Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής και των δημοσίων σχέσεων της υπηρεσίας, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής πρώτης υποδοχής της Χώρας από τα όργανα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και τους συναρμόδιους φορείς και αρχές. γγ. Την επεξεργασία και κατάρτιση προτάσεων για τα ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής. δδ. Τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τη Διυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης. εε. Την κατάρτιση του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Λειτουργίας και Ανάπτυξης (Σ.Ε.Π.Λ.Α.) της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αναθεωρείται κάθε έτος. β. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. ολοκληρώνεται το μήνα Ιούλιο του κάθε έτους και αφορά στην περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. εγκρίνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους Τομεακά και Επιχειρησιακά Σχέδια (Τ.Σ.Ε.Π.Λ.): − Προϋπολογισμό λειτουργίας. − Επενδύσεις. − Ανθρώπινους πόρους – προσλήψεις, εξέλιξη, ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. − Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. γ. Μετά την έγκριση του Τ.Σ.Ε.Π.Λ., μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του κάθε έτους, καταρτίζονται Ετήσια Προγράμματα Δράσης (Ε.Π.Δ.). Το Σ.Ε.Π.Λ., το Τ.Σ.Ε.Π.Λ. και το Ε.Π.Δ. αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας κάθε επιμέρους προγράμματος δράσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 2. Τμήμα Λειτουργίας και Συντονισμού Επιχειρησιακών Δράσεων, το οποίο έχει ιδίως αρμοδιότητα να: α. συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου, άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, β. τηρεί καταλόγους – μητρώα πιστοποιημένων φορέων και διερμηνέων, γ. μεριμνά για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και συνεργάζεται με όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη λήψη, καταχώριση και τήρηση αρχείων δακτυλικών αποτυπωμάτων των διαμενόντων στο ΚΕ.Π.Υ., κατά τις κείμενες διατάξεις, δ. ελέγχει, παρακολουθεί, συντονίζει και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους υπηκόους τρίτων χωρών, ε. μεριμνά για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Υπηρεσίας σε υποδομή πρόχειρων υπαίθριων εγκαταστάσεων (καταυλισμών), οργάνωση προσωρινής φιλοξενίας σε ξενοδοχειακές μονάδες, διανομή φαγητού στους φιλοξενούμενους και στους εθελοντές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο έχει ιδίως αρμοδιότητα να: α. διαχειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Υπηρεσίας, β. οργανώνει την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της Υπηρεσίας και μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, γ. υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, δ. μεριμνά για την κίνηση των οχημάτων και οργανώνει και παρακολουθεί σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μεριμνώντας για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή και άλλων αντίστοιχων αρχών κρατών−μελών της Ε.Ε., στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών. 4. Τμήμα Οικονομικών, το οποίο έχει ιδίως αρμοδιότητα να: α. συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, β. μεριμνά για τις προμήθειες των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, γ. κατανέμει, ανακατανέμει και ελέγχει την κίνηση της πάγιας προκαταβολής, δ. χειρίζεται τα θέματα δημοσίου λογιστικού και δαπανών των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα οικονομικά θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ε. μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, καθώς και την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 5 του π.δ.102/2012 καταργείται. Το άρθρο 5Α του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5Α Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Το Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων έχει ως αρμοδιότητα τη μελέτη, κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης αιτούντων διεθνούς προστασίας και υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και τη δημιουργία Δομών Φιλοξενίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 102/2012 προστίθεται εδάφιο στο τέλος ως εξής: «Δύναται να γίνεται προσωρινή ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου και σε προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται η λέξη «επικεφαλής» με τη λέξη «διοικητή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο υπότιτλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 10 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Κλιμάκιο Καταγραφής και Εξακρίβωσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 17 του π.δ. 102/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Αν ο αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διαδικασία πρώτης υποδοχής από περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών παρουσιάζει μείωση τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η λειτουργία της περιφερειακής αυτής υπηρεσίας μπορεί να αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η μετακίνηση, από την Υπηρεσία της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία, των υπαλλήλων της και η μεταφορά της θέσης τους σε άλλη περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής, με απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Υπάλληλοι που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ., μπορούν να μεταταχθούν, αποσπαστούν ή μεταφερθούν στα Περιφερειακά Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υπηρέτησης στην υπηρεσία τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η παραλαβή των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις των αιτούντων μπορούν να διεξάγονται εντός των εγκαταστάσεων της Πρώτης Υποδοχής, οι ίδιοι δε παραμένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους, και μόνον εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του π.δ. 113/2013 μετά το πέρας της εξακρίβωσης και των λοιπών διαδικασιών της πρώτης υποδοχής, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 5.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα άτομα αυτά μπορεί να παραμένουν στις εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής μέχρι την επανεισδοχή τους ή την έκδοση της απόφασης επιστροφής ή απέλασης, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 5, οπότε και εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο άρθρο 13 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως: «4. Η απόφαση περιορισμού περιέχει πραγματική και νομική αιτιολόγηση και εκδίδεται εγγράφως από τον Επικεφαλής του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που τελεί υπό περιορισμό της ελευθερίας του, παράλληλα με τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης περιορισμού της ελευθερίας ή παράτασης του περιορισμού της ελευθερίας του ενώπιον του προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόμενου πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής, όπου παραμένει υπό περιορισμό της ελευθερίας του. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία των αντιρρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 55 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213). Η απόφαση επί των αντιρρήσεων μπορεί να ανακληθεί, ύστερα από αίτηση του προβάλλοντος τις αντιρρήσεις, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 205 παράγραφος 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ο υπήκοος τρίτης χώρας ενημερώνεται αμέσως. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, αφήνεται ελεύθερος αμέσως εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισμός της ελευθερίας του δεν είναι νόμιμος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 3386/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «O διοικητής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, αφού συντάξει σχετική έκθεση σύλληψης, οδηγεί άμεσα και παραδίδει τον υπήκοο τρίτης χώρας στην αρμόδια διοικητική αρχή για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σύμφωνα με το ν. 3907/2011. Η αρχή που μεριμνά για τυχόν μέτρο απομάκρυνσης μετά τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, αν η απομάκρυνση δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες, γνωστοποιεί τούτο στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.»

Άρθρο 122Λειτουργικά ζητήματα Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών και Υπηρεσίας Πρώτης ΥποδοχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το β΄ εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Οι θέσεις αυτές πληρούνται με μετατάξεις, μετακινήσεις ή αποσπάσεις προσωπικού του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής μπορούν, με αίτησή τους, να μεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του οικείου Υπουργού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται, σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.» β. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται, σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 2 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην Αρχή λειτουργούν μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με ετήσια θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η έδρα τους.» β. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι τριμελείς και απαρτίζονται από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με εξειδίκευση ή εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δίκαιο, ως πρόεδρο, και δύο πτυχιούχους Α.Ε.Ι. με τίτλο σπουδών νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών με εξειδικευμένες γνώσεις στα ζητήματα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της Επιτροπής είναι Έλληνες πολίτες. Ο πρόεδρος και το τρίτο μέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και υποβάλλεται στον Υπουργό εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Το δεύτερο μέλος και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μεριμνά ούτως ώστε ο σχετικός κατάλογος να περιλαμβάνει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτόν των προς επιλογή μελών των Επιτροπών. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού προτεινόμενων μελών, ο σχετικός κατάλογος καταρτίζεται και υποβάλλεται στον Υπουργό από την Αρχή Προσφυγών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή σε αυτή του σχετικού αιτήματος. Η Αρχή Προσφυγών καταρτίζει τον κατάλογο με τα ίδια κριτήρια που τον καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αν η Αρχή Προσφυγών αδυνατεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, εμπρόθεσμα και με διπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτόν των προς επιλογή μελών των Επιτροπών, το τρίτο μέλος των Επιτροπών και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τα ίδια κριτήρια επιλογής που ισχύουν για την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.» γ. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Τα μέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας και αμείβονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετικές συμβάσεις που συνάπτονται είτε με τους ίδιους είτε με τον φορέα στον οποίο ανήκουν. Οι συμβάσεις αυτές αποτελούν συμβάσεις έργου, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια της θητείας των μελών τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά την εκτέλεση του έργου διέπονται από τις ως άνω συμβάσεις, από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών της παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεων έργου. Ο ορισμός και η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου και του μέλους των ως άνω Επιτροπών δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήματός του. Δικηγόροι που τυχόν ορίζονται ως μέλη των ως άνω Επιτροπών δεν αναλαμβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν υποθέσεις μετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον των αρχών. Η ανάληψη τέτοιας δραστηριότητας, καθώς και η συμμετοχή στη σύνθεση των Επιτροπών οποιουδήποτε μέλους, παρά την ύπαρξη λόγου αποχής, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1990, Α΄ 45), συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από τη θέση του μέλους της Επιτροπής, ενώ αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη των επιτροπών, καθώς και οι αναπληρωτές τους, αντικαθίστανται μετά από καταγγελία της σύμβασής τους για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών και στις κείμενες διατάξεις.» Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195). δ. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται γραμματεία και θέση Διευθυντή, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Ως Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, υπάλληλος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, κατά προτίμηση με διοικητική εμπειρία στον τομέα του ασύλου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Ο Διευθυντής τοποθετείται στην Αρχή Προσφυγών με θητεία τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής προΐσταται της Γραμματείας της Αρχής και είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.» ε. Το γ΄ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/ 2011 καταργείται. στ. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3907/ 2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής δύο Γραφεία: Α. Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την επιστημονική επεξεργασία των φακέλων των προσφυγών κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου και Β. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο αναλαμβάνει να υποστηρίζει γραμματειακά την Αρχή Προσφυγών. Το Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως εμπειρογνώμονες – εισηγητές, ενώ το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως γραμματείς. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να ορίζονται οι προϊστάμενοι των ως άνω Γραφείων της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών, κατόπιν επιλογής από υπαλλήλους της οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόμο προσόντα. ζ. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αναριθμείται σε 9, προστίθεται δε νέα παράγραφος 8 ως εξής: «8. Στη Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών μπορεί να απασχολείται προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 και το π.δ. 164/2004

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ως αιρετά μέλη στα Συμβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που αναφέρονται στους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, εκλέγονται ως μέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική τους υπηρεσία και καταλαμβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως του βαθμού που έχουν.» β. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές των αδειών διαμονής, οι οποίες θα χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 2 της από 28.4.1951 Σύμβασης της Γενεύης, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και τροποποιήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση ε΄ του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Κανονισμού ΕΚ 1030/2002 της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (EEL 157 της 15.6.2002) και το Παράρτημά του, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 380/2008 του Συμβουλίου της 29.4.2008 (ΕΕL 115/1 της 29.4.2008).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 6 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Ίδρυση − αποστολή − συγκρότηση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχει τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στη χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, καθώς και με τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας σχετικών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας, ευάλωτων ομάδων και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής. 2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω Υπηρεσίας λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για θέματα ισότητας των φύλων, για το συμφέρον των παιδιών, την ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως ανήλικων, μη συνοδευόμενων ανηλίκων, μειονεκτούντων προσώπων, ηλικιωμένων, εγκύων, μονογονεϊκών οικογενειών που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα, καθώς και για τα θύματα βασανιστηρίων ή βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων ή μορφών σεξουαλικής κακοποίησης, πρόσωπα που χρήζουν επείγουσας περίθαλψης και αναγκαίας θεραπείας ασθένειας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία, τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), τις κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής και τις Δομές Φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας ευάλωτων ομάδων και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής που αποτελούν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύναται να κατανέμονται θέσεις προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του άρθρου 12 του π.δ. 102/2012 για τη λειτουργία των Δομών Φιλοξενίας, οι οποίες αποτελούν Μονάδες Πρώτης Υποδοχής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3907/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το α΄ εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «14. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των ΚΕ.Π.Υ. επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους εποπτευόμενους φορείς του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με αντάλλαγμα (μίσθωμα), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή άνευ ανταλλάγματος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου. Οι κατά τα ανωτέρω χώροι επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 31.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8Α του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 110 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω Δομών επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και η εκτέλεση των αναγκαίων εσωτερικών μετασκευών με την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8, 2 και 3 του άρθρου 14 του παρόντος, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 254), όπως ισχύουν.» β. Ακίνητα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα μπορούν να παραχωρούνται από αυτά κατά χρήση έναντι ανταλλάγματος (μίσθωμα), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή δωρεάν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου, για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής (Κεντρική Υπηρεσία, Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής, Δομές Φιλοξενίας για αιτούντες διεθνή προστασία, ευάλωτες ομάδες και αιτούντες εθελούσιας επιστροφής), της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και των χώρων του άρθρου 31 του ν. 3907/2011. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση των ανωτέρω γίνονται από τη Διεύθυνση Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζομένων, κατά περίπτωση, των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 14, 8Α παρ. 1 και 14 παρ. 3 του ν. 3907/2011, καθώς και του άρθρου 4 παράγραφοι 2, 3 του ν. 4067/2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τη θέση του επικεφαλής των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής καταλαμβάνουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ΠΕ για θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η πρόσκληση δημοσιοποιείται μέσω διαδικτύου και αναφέρει τουλάχιστον τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη λειτουργία της υπηρεσίας, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της πρόσκλησης. Στους επικεφαλής των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής καταβάλλεται επίδομα ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ο δε χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.» β. Το β΄ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανάθεση των διαδικασιών αυτών γίνεται από τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ύστερα από ειδική και αιτιολογημένη πρόταση του επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής. Στις περιπτώσεις που δεν έχει καλυφθεί η θέση του επικεφαλής του Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής, δεν απαιτείται πρόταση του τελευταίου για την κατά τα ως άνω ανάθεση από τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.» γ. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ως αιρετά μέλη στα Συμβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, εκλέγονται ως μέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική τους υπηρεσία και καταλαμβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως του βαθμού που έχουν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής λειτουργούν σε 24ωρη βάση με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο άρθρο 10 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Για τη λειτουργία των κλιμακίων ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής μέριμνας τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής δύνανται να διαθέτουν ασθενοφόρα, για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας από το αρμόδιο Υπουργείο κατόπιν βεβαίωσης καταλληλότητας του Ε.Κ.Α.Β..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το γ΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3907/ 2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Οι υποκείμενοι στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής μπορούν να εξέρχονται μόνο ύστερα από ειδική γραπτή άδεια του επικεφαλής του Κέντρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το β΄ εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Διευθυντή.»

Άρθρο 123Εμβάσματα υπηκόων τρίτων χωρώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την αποστολή χρηματικών εμβασμάτων στο εξωτερικό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων ή άλλων επιχειρήσεων, από υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, απαιτείται η επίδειξη κατά τη συναλλαγή, εναλλακτικά, εν ισχύ άδειας διαμονής ή δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή δελτίου δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή δελτίου διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή δελτίου αιτούντος άσυλο ή άλλο προσωρινού τίτλου διαμονής ή ταξιδιωτικού εγγράφου με θεώρηση εισόδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που το αποστελλόμενο ποσό υπερβαίνει το τεσσαρακονταπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ανά μήνα απαιτείται η τήρηση όλων των μέτρων συνήθους δέουσας επιμέλειας του άρθρου 13 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166). Για την εφαρμογή του β΄ εδαφίου, οι επιχειρήσεις του α΄ εδαφίου οφείλουν να τηρούν στοιχεία σχετικά με το ύψος των αποστελλόμενων εμβασμάτων ανά μήνα και ανά αποστολέα. Εφόσον δεν πληρούνται οι όροι των εδαφίων α΄ και β΄, η αιτούμενη συναλλαγή δεν διενεργείται. Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών τιμωρείται ο υπάλληλος του νομικού προσώπου ή όποιο άλλο πρόσωπο διενεργεί συναλλαγές του α΄ εδαφίου, εφόσον παραβαίνει από πρόθεση τις υποχρεώσεις των εδαφίων α΄ και β΄ και για την πράξη του δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλεται, από την κατά νόμο εποπτεύουσα αρχή, διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο έως το εικοσαπλάσιο του ποσού της διενεργηθείσας κατά παράβαση των ανωτέρω συναλλαγής, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Άρθρο 124Λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), το άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 3871/2010 και την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Ειδικώς, για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι εκτός έδρας μετακινήσεις κατ’ έτος και κατά μήνα επιτρέπεται να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω ορίου, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Οι δαπάνες για την ως άνω υπέρβαση καλύπτονται από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τις ανάγκες των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ανάθεση υπηρεσιών, αγαθών, μελετών και έργων και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων, στις περιπτώσεις των άρθρων 14 και 15 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) δύνανται να διενεργούνται με ειδικούς Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρυθμίζουν τη διαδικασία, τα όργανα, τους όρους και τις σχετικές προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για λόγους επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και εθνικού συμφέροντος επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η ανάθεση με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, εργασιών επισκευής, βελτίωσης, μετασκευής, προσθήκης και εκσυγχρονισμού των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και εκτέλεσης των αναγκαίων έργων υποδομής των Κέντρων ή Μονάδων Πρώτης Υποδοχής σε υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εφόσον αυτά πρόκειται να εγκατασταθούν σε χώρους που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εντός των οποίων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενεργεί βάσει αποκλειστικού δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 15 του π.δ. 60/2007.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ