73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 125Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: i.α. Οι παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 11 και 12 του άρθρου 41 του ν. 1481/1984. β. Τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23 και 24 του ν. 2800/2000. γ. Η υπ’ αριθμ. 31135 οικ. Φ.109.1/25.7.2006 (Β΄ 975) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, πλην των άρθρων 2 και 6 και των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ΄αυτής. δ. Η υπ’ αριθμ. 1227 οικ. Φ.109.1/7.3.2007 (Β΄ 302) απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης. ε. Τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 15Α του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99). στ. Οι διατάξεις του π.δ. 65/2007 (Α΄ 75). ζ. Τα άρθρα 2, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 412/1987 (Α΄ 183) και την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994 (Α΄ 241), 5, η παρ. 2 του άρθρου 9, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 412/1987, οι παράγραφοι 2 και 9 του άρθρου 14, η παρ. 2 του άρθρου 25, όπως προστέθηκε την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 444/1984 (Α΄ 156), οι παράγραφοι 1, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 4 και 5 του άρθρου 31, 54, 55, 56, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 57, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 1 του π.δ. 412/1987, παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 1 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994 και το άρθρο μόνο του π.δ. 114/1996 (Α΄ 84), 61, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 62, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 63, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 64, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 65, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 66, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 67, 69, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, παρ. 1 και 2 του άρθρου 70, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 71, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 76, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 77, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 78, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 79, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 80, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 81, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 82, 83, 84, 85, 86, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 305/1990 (Α΄ 126) 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 412/1987, 95, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 412/1987, 96, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 97, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 98, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 99, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 117, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 237/1997 (Α΄ 177), 118, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 412/1987, 119, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 412/1987, η παρ. 2 του άρθρου 121, 122, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 239/1997, 123, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 124, 125, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 305/1990 (Α΄ 126) και την παρ. 27 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 126, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 127, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 29 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 128, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 30 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 129, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 132, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987 και την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 239/1997, 133, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του π.δ. 444/1984 (Α΄ 156), 134, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987, 135, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 32 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 136, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 444/1984 και τις παραγράφους 33 και 34 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, του άρθρου 137, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του π.δ. 305/1990 και την παρ. 35 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, και η παρ. 3 του άρθρου 140 του π.δ. 174/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987. η. Το άρθρο 1 του π.δ. 365/1990, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 203/1995 (Α΄ 109) και την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 239/1997 (Α΄ 177). θ. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 329/1993 και η παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 239/1997. ι. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006. ια. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63). ιβ. Το άρθρο 7 του ν. 3013/2002. ιγ. Τα άρθρα 1 έως 25 του π.δ. 151/2004. ιδ. Η παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102). ii. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 126Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012

Το άρθρο 31 του ν. 4053/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 31 1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα΄ του ν. 3431/2006 ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν. 3592/ 2007 (Α΄ 161), και οι πάροχοι δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007, καθώς και οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007, υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει. 2. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών: α) για τις οποίες υπάρχει μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή β) οι οποίες χρησιμοποιούνται για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκπομπή νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, βρίσκονται εκτός αστικού ιστού και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, οφείλουν, μέχρι τις 30.4.2014 να συμπληρώσουν το φάκελο της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. με αντίγραφα όλων των αιτήσεων, που έχουν υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 3. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών οφείλουν να υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. όλα τα απαιτούμενα για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικά, που η έκδοσή τους εκκρεμεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 30.10.2015. Οι αρνητικές απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και οι αποφάσεις επί των προσφυγών κατ’ αυτών ενώπιον διοικητικής αρχής κοινοποιούνται απευθείας στην Ε.Ε.Τ.Τ.. 4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και εκδίδει την άδεια ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία συγκέντρωσης όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών και εγγράφων για κάθε πάροχο. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Για τις ως άνω κατασκευές κεραιών δεν επιτρέπεται η παράλληλη υπαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. 5. Μέχρι την έκδοση της προβλεπομένης άδειας ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι ως άνω εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες και αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων. 6. Μετά την έκδοση της προβλεπομένης άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών οφείλουν να καταθέσουν αμελλητί στις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστημένων κεραιών. Μέχρι την έκδοση της προβλεπομένης έγκρισης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, οι ως άνω κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες και αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων. 7. Για τις μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες υποβλήθηκε σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως η ύπαρξή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό καθεστώς και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις, πλην της κατεδάφισής τους. Για τις εν λόγω κατασκευές κεραιών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 8. Οι κατασκευές κεραιών των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας μπορούν να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα σε πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. 9. Εγκαταστάσεις που θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ηλεκτροδοτούνται, εφόσον προσκομισθεί στον αρμόδιο για την ηλεκτροδότηση πάροχο βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 127Παράταση θητείας ιατρών κλάδου ΕΣΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η θητεία των ιατρών, οι οποίοι διορίσθηκαν μετά τις 11.3.2009, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3754/2009 (Α΄ 43), σε θέσεις κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό Διευθυντή, Επιμελητή Α΄, Β΄ και Γ΄ και δεν έχουν μονιμοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της. Η παράταση άρχεται από τις 10.3.2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.4025/2011 (Α΄ 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.9.2014. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες μέχρι και 31.8.2014 εξετάζονται από αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των Τοπικών Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014 αντί του μηνός Απριλίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του ενιαίου επαγγέλματος οπτικού−οπτομέτρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της Δ.Ε.Η. Α.Ε. βαρύνουν τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Δ.Υ.Π.ε. αποδίδουν στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, για δε τους με διάθεση υπαλλήλους, συνεχίζουν να βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διάταξη της παρ. 7 του Κεφαλαίου Η΄ του άρθρου 21 του ν.4052/2012 (Α΄ 41) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση του καταλόγου, εφαρμόζεται σύστημα κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το σύστημα Ανατομικής Θεραπευτικής Χημικής Κατηγοριοποίησης (Anatomic Therapeutic Chemical classification − ATC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και εισάγεται σύστημα τιμών αναφοράς (Τ.Α.) ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμακευτικών προϊόντων. Ως Τιμή Αναφοράς ορίζεται η χαμηλότερη τιμή κόστους ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) μεταξύ των φαρμακευτικών προϊόντων κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Παράλληλα εξετάζονται η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και επιλέγονται ανά φαρμακευτικό προϊόν, οι αποζημιούμενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισμού των τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συμπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζημιούμενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρμακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποζημιώνουν τα φάρμακα που προστατεύονται από καθεστώς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μετά την 1.1. 2012, εφόσον αποζημιώνονται από την Κοινωνική ασφάλιση στα 2/3 κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον σε 12 κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων αποζημιώνουν τα φάρμακα αυτά μετά από αξιολόγηση από έγκυρους οργανισμούς αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας, με την προϋπόθεση πλήρους τήρησης της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΚ 89/105/ΕΟ Οδηγία περί διαφάνειας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορούν να εξαιρούνται τα φάρμακα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα για την κάλυψη κινδύνου ζωής ή τα ορφανά φάρμακα, μόνο όταν καλύπτονται από διεθνή κλινικά πρωτόκολλα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Α΄ 6) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ο κατάλογος του εδαφίου α΄ καταρτίζεται από συνιστώμενη στον Ε.Ο.Φ. Ειδική Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος αναθεωρείται και συμπληρώνεται τουλάχιστον κατ’ έτος από την ίδια επιτροπή και με την ίδια διαδικασία. Οι όποιες διορθώσεις που προκύπτουν σε περίπτωση διόρθωσης λαθών στο Θετικό Κατάλογο συνταγογράφησης, εφόσον εγκριθούν από την Ειδική Επιτροπή έγκρισης του θετικού καταλόγου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας, διαβιβάζονται στην ΗΔΙΚΑ για τις δικές της ενέργειες.»

Άρθρο 128

Στο άρθρο 6 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Προεκλογική περίοδος, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.»

Άρθρο 129

Η παράβαση της υποχρέωσης διατήρησης των κεφαλαίων που συνιστούν ιδία συμμετοχή, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 και της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, όπως ισχύουν, επιφέρει, ως μόνη έννομη συνέπεια, την επιβολή εύλογου προστίμου, όταν το επιδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί, εμπροθέσμως και προσηκόντως.

Άρθρο 130Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ