73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 125 - Καταργούμενες Διατάξεις
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 125Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: i.α. Οι παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 11 και 12 του άρθρου 41 του ν. 1481/1984. β. Τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23 και 24 του ν. 2800/2000. γ. Η υπ’ αριθμ. 31135 οικ. Φ.109.1/25.7.2006 (Β΄ 975) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, πλην των άρθρων 2 και 6 και των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ΄αυτής. δ. Η υπ’ αριθμ. 1227 οικ. Φ.109.1/7.3.2007 (Β΄ 302) απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης. ε. Τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 15Α του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99). στ. Οι διατάξεις του π.δ. 65/2007 (Α΄ 75). ζ. Τα άρθρα 2, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 412/1987 (Α΄ 183) και την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994 (Α΄ 241), 5, η παρ. 2 του άρθρου 9, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 412/1987, οι παράγραφοι 2 και 9 του άρθρου 14, η παρ. 2 του άρθρου 25, όπως προστέθηκε την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 444/1984 (Α΄ 156), οι παράγραφοι 1, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 4 και 5 του άρθρου 31, 54, 55, 56, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 57, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 1 του π.δ. 412/1987, παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 1 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994 και το άρθρο μόνο του π.δ. 114/1996 (Α΄ 84), 61, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 62, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 63, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 64, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 65, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 66, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 67, 69, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, παρ. 1 και 2 του άρθρου 70, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 71, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 76, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 77, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 78, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 79, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 80, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 81, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 82, 83, 84, 85, 86, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 305/1990 (Α΄ 126) 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 412/1987, 95, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 412/1987, 96, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 97, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 98, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 99, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 117, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 237/1997 (Α΄ 177), 118, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 412/1987, 119, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 412/1987, η παρ. 2 του άρθρου 121, 122, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 239/1997, 123, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 124, 125, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 305/1990 (Α΄ 126) και την παρ. 27 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 126, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 127, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 29 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 128, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 30 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 129, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 132, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987 και την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 239/1997, 133, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του π.δ. 444/1984 (Α΄ 156), 134, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987, 135, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 32 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 136, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 444/1984 και τις παραγράφους 33 και 34 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, του άρθρου 137, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του π.δ. 305/1990 και την παρ. 35 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, και η παρ. 3 του άρθρου 140 του π.δ. 174/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987. η. Το άρθρο 1 του π.δ. 365/1990, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 203/1995 (Α΄ 109) και την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 239/1997 (Α΄ 177). θ. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 329/1993 και η παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 239/1997. ι. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006. ια. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63). ιβ. Το άρθρο 7 του ν. 3013/2002. ιγ. Τα άρθρα 1 έως 25 του π.δ. 151/2004. ιδ. Η παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102). ii. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ