74 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4250/2014

Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 14
26 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
26 Μαρτίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 14

Συγχώνευση με απορρόφηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Κεντρική Αγορά Πατρών» από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.» 1.α. Η «Κεντρική Αγορά Πατρών», ν.π.δ.δ. με έδρα την Πάτρα, το οποίο συνεστήθη με το εκδοθέν κατ’ εξου− σιοδότηση του ν. 3475/1955 (Α΄ 353), π.δ. 264/1968 (Α΄ 76) και του οποίου η νομική μορφή διοίκησης, η διαχεί− ριση και η οργάνωση της λειτουργίας καθορίσθηκαν με το π.δ. 746/1969 (Α΄ 234), όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ. 228/1989 (Α΄ 109) και το π.δ. 201/1992 (Α΄ 95), και εποπτεύεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελο− ποννήσου−Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, συγχωνεύεται με απορρόφηση από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.», με έδρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής. β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ο «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.», με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό του, όπως το τελευταίο προέκυψε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 3ης Μαΐου 2012 (Τεύχος ΑΕ− ΕΠΕ και ΓΕΜΗ 3378 και 3380), προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως και την περαίωση κάθε συναφούς εκκρεμούσης νομικής διαδικασίας. 2.α. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών ως και πάσης φύ− σεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την απορρόφηση της Κεντρικής Αγοράς Πατρών μεταφέ− ρονται στον «Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.». Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. υποκαθίσταται στις έννομες σχέσεις του απορροφώμενου φορέα και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χω− ρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. β. Τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορή− γησης υπέρ του απορροφώμενου φορέα μεταφέρεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρό− ντος, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογα− ριασμό του Δημοσίου και αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. γ. Όλες οι υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας του απορ− ροφώμενου νομικού προσώπου λύονται αυτοδικαίως δια του παρόντος άρθρου και καταβάλλονται οι νόμιμες αποζημιώσεις βάσει της εργατικής νομοθεσίας. δ. Τυχόν υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του απορ− ροφώμενου νομικού προσώπου λύονται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 3. α. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του απορρο− φώμενου φορέα περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.. Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει τυχόν υφιστάμενη υποχρέωση του απορροφώμενου φο− ρέα για εισφορά γης που αντιστοιχεί σε ορισμένο οικό− πεδο στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών). β. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. διενεργεί απογραφή και αποτίμηση όλων των κινητών και ακινήτων του απορροφώμενου νομικού προσώπου που περιέρχονται στην κυριότητά της. Η έκθεση απο− γραφής και αποτίμησης εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και από− σπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, κα− ταχωρίζεται ατελώς στο οικείο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγμα− τοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγρα− φές. Το αποτιμηθέν σύνολο εισφέρεται στην επικεί− μενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.», εκδοθησομένων μετοχών αντίστοιχης αξίας και αριθμού υπέρ του Ελ− ληνικού Δημοσίου.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ