107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Άρθρο 101 - Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (άρθρο 108 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 101Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (άρθρο 108 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε ίδρυμα που δεν είναι ούτε θυγατρική στην Ελλάδα ούτε μητρική επιχείρηση, και κάθε ίδρυμα που δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 65 του παρόντος νόμου σε ατομική βάση. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να εξαιρεί από τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του παρόντος νόμου πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Αν γίνει χρήση της εξαίρεσης του άρθρου 15 του ως άνω Κανονισμού οι απαιτήσεις του άρθρου 65 του παρόντος νόμου ισχύουν σε ατομική βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μητρικά ιδρύματα τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 65 του παρόντος νόμου, στο μέτρο και με τον τρόπο που ορίζεται στα άρθρα 18 έως 24 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ενοποιημένη βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα ιδρύματα που είναι υπό τον έλεγχο μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών σε κράτος−μέλος τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 65 του παρόντος νόμου στη βάση της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της εν λόγω χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, στο μέτρο και με τον τρόπο που ορίζεται στα άρθρα 18 έως 24 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Όπου περισσότερα από ένα ιδρύματα είναι υπό τον έλεγχο μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών σε κράτος−μέλος, το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για το ίδρυμα για το οποίο η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 104.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα θυγατρικά ιδρύματα εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του άρθρου 65 σε υποενοποιημένη βάση εφόσον τα εν λόγω ιδρύματα ή η μητρική επιχείρηση αυτών, όταν αυτή είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, έχουν ως θυγατρική τους σε τρίτη χώρα ή κατέχουν συμμετοχή σε ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006.