107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 128 - Αναγνώριση των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας άνω του 2,5% (άρθρο 137 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 128Αναγνώριση των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας άνω του 2,5% (άρθρο 137 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όπου εντεταλμένη αρχή κράτους−μέλους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 136 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή σχετική αρχή τρίτης χώρας έχει καθορίσει ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας σε ύψος άνω του 2,5% του συνολικού ποσού ανοιγμάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η εντεταλμένη αρχή μπορεί να αναγνωρίσει αυτό το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας για τους σκοπούς υπολογισμού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αναγνώριση της προηγούμενης παραγράφου ανακοινώνεται στον ιστότοπο της εντεταλμένης αρχής. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) το ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας, β) το κράτος−μέλος ή τις τρίτες χώρες για τις οποίες ισχύει, γ) στις περιπτώσεις αύξησης του ποσοστού αποθέματος ασφαλείας, την ημερομηνία από την οποία τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσουν αυτό το αυξημένο ποσοστό αποθέματος για τους σκοπούς υπολογισμού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, δ) αναφορά στις εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν τη συντομότερη προθεσμία εφαρμογής της περίπτωσης γ΄ εφόσον τούτη είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την ανακοίνωση του σχετικού ποσοστού αποθέματος ασφαλείας.