107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 135 - Ειδικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 144 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε ενδέχεται να υπάρξει ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το μητρικό ίδρυμα, β) τον αριθμό των μητρικών ιδρυμάτων τα οποία αφορά η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και τον αριθμό αυτών που διαθέτουν θυγατρικές με έδρα σε τρίτες χώρες, γ) συγκεντρωτικά, για τα μητρικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και τα οποία αφορά η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αα) το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση που τηρούνται στις θυγατρικές με έδρα σε τρίτες χώρες, ββ) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια της υποπερίπτωσης αα΄ επί του συνολικού ύψους των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση, γγ) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια της υποπερίπτωσης αα΄ επί των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε ενοποιημένη βάση του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.