107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 178Λοιπές ρυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης 2 του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Καθ’ όσον χρόνο η απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών της Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) Α.Ε. ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκεί εποπτεία επ’ αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2628/ 1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 151) αντικαθίσταται ως εξής: «β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού ως Αντιπρόεδρο, o οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του από το νόμιμο αναπληρωτή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 35 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως ακολούθως: «3. Το προσωπικό του Κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο ασφαλίζεται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε χρήμα, δικαιούται το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο επίδομα ασθενείας εφόσον προσκομίσει βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών του στην οποία αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικής άδειας έγινε περικοπή των αποδοχών του για τις ημέρες αυτές. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 35 έως 38. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τα επιδόματα μητρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 39.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 7 του ν. 4111/2013 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Η παραμονή στην υπηρεσία Προϊσταμένων των γενικών Διευθύνσεων κατόπιν αιτήσεώς τους και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου. Με τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγεται η παραμονή στην υπηρεσία των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που έχουν ήδη επιλεγεί να παραμείνουν σε αυτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, μετά τη λέξη «επιπέδου» και έως τη λέξη «τμήματος» προστίθενται οι λέξεις «γραφείου, αυτοτελούς γραφείου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την έναρξη ισχύος του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), η παρ. 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά της πράξης του Ειρηνοδίκη και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, αφότου έλαβαν γνώση της δημοσίευσης της πράξης, τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του, μπορεί να ασκήσει ανακοπή, η οποία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού και δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.»

Άρθρο 179Ρυθμίσεις εκκρεμών θεμάτων των υπό εκκαθάριση πρώην θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι πρώην θυγατρικές εταιρίες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού, Ανώνυμος Εταιρία» και οι θυγατρικές αυτής «Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας Ε.Π.Ε.» (ΕΞΥΠΠ ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ.) και το «Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΚΕΔΕ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» (ΚΕΚ−ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε.), που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) είχαν λυθεί αυτοδικαίως και τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, τίθενται σε καθεστώς διανομής της εταιρικής τους περιουσίας. Η διανομή γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν και συμπληρωματικά στα καταστατικά τους, τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τις λοιπές σχετικές κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού των εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού, Ανώνυμος Εταιρία» και των θυγατρικών της τελευταίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει λυθεί με καταγγελία από την δημοσίευση του ν. 4038/2012. Εντός εξήντα (60) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδει διαπιστωτικές πράξεις, με τις οποίες προσδιορίζεται για κάθε εργαζόμενο η λύση της σχέσης εργασίας του και το ποσό της αποζημίωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α΄ 189), όπως ισχύει. Η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το ακίνητο της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), περιέρχεται, από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο. Η σχετική συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους ή βάρους πλην της συμβολαιογραφικής αμοιβής. Το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει ανάλογα τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρίας, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας, από το προϊόν της εκποίησης του παραπάνω ακινήτου. Προς τούτο, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών οφείλει εντός έξι (6) μηνών από την περιέλευση του ακινήτου στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, να εκκινήσει τις διαδικασίες εκποίησής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα στους υπόλοιπους μετόχους της εταιρίας οι οποίοι οφείλουν, εντός της παραπάνω προθεσμίας των έξι (6) μηνών, να ορίσουν έναν εξ αυτών ως αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο εναπομένων εξοπλισμός των παραπάνω εταιριών που είναι χρήσιμος για την ανάπτυξη των σκοπών και δράσεων των επί μέρους κλάδων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται στη μετοχική σύνθεση μέσω των συλλογικών τους οργανώσεων, είναι δυνατόν να παραχωρηθεί σε αυτούς για χρήση άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προς το σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι κατά τα άνω συλλογικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν σχετικό αίτημα εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να προβεί στην έκδοση της σχετικής εισήγησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους των παραπάνω οργανώσεων, ο εξοπλισμός θεωρείται ως μικρής ή άνευ αξίας εφαρμοζομένων αναλογικά των προβλέψεων του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επί των άνω πράξεων μεταβιβάσεως ή παραχώρησης χρήσης εφαρμόζεται η παρ. 13 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005, όπως ισχύει.

Άρθρο 180ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

A. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 αναριθμουμένων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: «2.α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία και έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (Α΄ 60), καθώς και των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3846/2010 (A΄ 66), όπως ισχύουν, ιδίως, την τήρηση των προβλεπομένων ορίων επενδύσεων την τήρηση των κανονισμών επενδύσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και τον ορισμό θεματοφύλακα ή/και εταιρείας διαχείρισης εφόσον το T.E.A. δεν διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις προβλεπόμενες ενέργειες των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος μετά από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίζονται θέματα όπως, τα στοιχεία που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνονται στον κανονισμό επενδύσεων των T.E.A., η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των T.E.A., το περιεχόμενο και το χρονικό διάστημα υποβολής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. β) Εάν ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του απαιτείται ειδική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι οργανωτικές απαιτήσεις για τη χορήγηση της ως άνω εγκρίσεως, όπως η ύπαρξη υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων, η ύπαρξη κατάλληλα πιστοποιημένων στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. Β. Η παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4209/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (TEA) των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (A΄ 160), προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012, καθώς και για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 103 του ν. 4209/2013 (A΄ 253).» Γ. Η παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 3385/2005 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «15.1. Για τις ανάγκες των διατάξεων της παρούσης, ως ενεργητικό του TEA νοείται η αξία του χαρτοφυλακίου του που αποτιμάται σε ημερήσια βάση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μείον: (α) τις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, τις απαιτήσεις και τους μεταβατικούς λογαριασμούς εκτός των στοιχείων που αφορούν δουλευμένες αποδόσεις των επενδύσεων και (β) τα έξοδα εγκατάστασης, τις ασώματες ακινητοποιήσεις, τις ενσώματες ακινητοποιήσεις που αφορούν μηχανήματα − τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, έπιπλα, λοιπό εξοπλισμό και αποθέματα, όπως εμφανίζονται στον τελευταίο νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό του TEA. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης επενδύει με σύνεση και ειδικότερα σύμφωνα με τους ακόλουθους επενδυτικούς κανόνες: α) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ή, ο φορέας που διαχειρίζεται τις επενδύσεις του, διασφαλίζει ότι η επένδυση πραγματοποιείται αποκλειστικά προς το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων, β) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του. Το ενεργητικό που προορίζεται για την κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων επενδύεται επίσης κατά τρόπο προσιδιάζοντα στη φύση και στη διάρκεια των προσδοκώμενων μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών, γ) το ενεργητικό επενδύεται πρωτίστως σε οργανωμένες αγορές. Το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του ενεργητικού. δ) επένδυση σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι δυνατή, εφόσον συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτιμώνται με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη το υποκείμενο στοιχείο και περιλαμβάνονται στην αποτίμηση του ενεργητικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης αποφεύγει την υπερβολική έκθεση σε κίνδυνο από έναν αντισυμβαλλόμενο, καθώς και από άλλες πράξεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, ε) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιημένα, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο ή εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά. Οι επενδύσεις σε στοιχεία που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη ή από εκδότες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο δεν πρέπει να εκθέτουν το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης σε υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων, στ) η επένδυση στη χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του χαρτοφυλακίου και στην περίπτωση που η χρηματοδοτούσα επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, η επένδυση στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του χαρτοφυλακίου. Εάν το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης χρηματοδοτείται από περισσότερες της μιας επιχειρήσεων, η επένδυση στις επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιείται με σύνεση, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για προσήκουσα διαφοροποίηση. 2. Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται, να δανείζεται ή να ενεργεί ως εγγυητής υπέρ τρίτων. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης δύναται να δανειοδοτηθεί μόνο για σκοπούς ρευστότητας και σε προσωρινή βάση. 3. Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ή, ο φορέας που διαχειρίζεται τις επενδύσεις του, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε προηγούμενη έγκριση ή συστηματική γνωστοποίηση των επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνει. 4. Τηρουμένων των αρχών των υποπαραγράφων 1 και 2 του παρόντος, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης τηρεί επιπροσθέτως τα ακόλουθα όρια και περιορισμούς: α) οι επενδύσεις σε μετοχές, διαπραγματεύσιμες κινητές αξίες εξομοιούμενες προς μετοχές και εταιρικές ομολογίες, που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές, δεν υπερβαίνουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ενεργητικού που καλύπτει τα τεχνικά αποθέματα ή του συνολικού χαρτοφυλακίου των ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, στα οποία οι ασφαλισμένοι φέρουν τον κίνδυνο επενδύσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, δύναται να επιβάλει χαμηλότερο όριο σε ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που καταβάλλουν συνταξιοδοτικές παροχές με εγγύηση μακροπρόθεσμων επιτοκίων, φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν τα ίδια την ανωτέρω εγγύηση, β) οι επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασμένα σε νομίσματα διαφορετικά από εκείνο στο οποίο είναι εκπεφρασμένες οι υποχρεώσεις του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του ενεργητικού που καλύπτει τα τεχνικά αποθέματα, γ) οι επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το πέντε τοις εκατό (5%) του ενεργητικού, δ) οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ενεργητικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, ε) κατά παρέκκλιση της ως άνω περίπτωσης δ΄ επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ενεργητικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος − μέλος ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη−μέλη, στ) το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς της ως άνω περίπτωσης ε΄ επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του ενεργητικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, εφόσον το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν σε τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν σε κάθε έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του ενεργητικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, ζ) κατά παρέκκλιση της ως άνω περίπτωσης δ΄, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενεργητικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος − μέλος και υπόκειται δια νόμου σε ειδικό καθεστώς δημόσιας εποπτείας για την προστασία των ομολογιούχων, η έκδοση των οποίων έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών επενδύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των ομολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των δεδουλευμένων τόκων. Οι επενδύσεις του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης σε ομολογίες της παρούσας περίπτωσης που ανά εκδότη είναι άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ενεργητικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, τηρουμένου του ορίου του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ανά εκδότη, η) οι καταθέσεις του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ δεν δύναται να υπερβαίνει ανά πιστωτικό ίδρυμα το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενεργητικού του, θ) το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) του ενεργητικού του σε: αα) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, ββ) καταθέσεις στον οργανισμό αυτό, ή/και γγ) κινδύνους από πράξεις παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων με αντισυμβαλλόμενο τον οργανισμό αυτό, ι) η αξία του συνόλου των ακινήτων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, πρέπει να είναι κατώτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενεργητικού του, ια) το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιμα μέταλλα. 5. Οι ως άνω επενδυτικοί κανόνες και περιορισμοί τηρούνται για κάθε κλάδο του T.E.A. χωριστά. 6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί την εφαρμογή αυστηρότερων επενδυτικών κανόνων ανά Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία αιτιολογείται ειδικώς, αναλόγως των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει.» Δ. Τα ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης προσαρμόζουν τις υφιστάμενες επενδύσεις τους με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3029/2003,όπως ισχύει, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η περίοδος για την προσαρμογή υφιστάμενων επενδύσεων σε ακίνητα ορίζεται έως και πέντε (5) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης κατέχουν ομόλογα πιστωτικού ιδρύματος που υπάγονται στις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης 155492/Β.638 (Β΄ 373), τα ομόλογα αυτά δύναται να παρακρατηθούν έως της λήξεως. Ε. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο επί των Τ.Ε.Α. που ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του καταστατικού τους. Για τα ήδη υφιστάμενα Τ.Ε.Α. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο ένα μήνα μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης με την οποία ρυθμίζονται θέματα αποτίμησης. ΣΤ. α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδεται Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160), με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα όπως, ο τρόπος διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και μελών Δ.Σ., η εκπαίδευση των μελών Δ.Σ και προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό, β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ρυθμίζονται θέματα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, τα χρονικά διαστήματα και η έκταση αυτών, τα αρμόδια όργανα, η συχνότητα, καθώς και ο χρόνος και οι διαδικασίες ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών ελεγκτικών αρχών Υπουργείου, Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. γ) Τα ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υποχρεούνται σε τήρηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Κανονισμού Επενδύσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των αρχών αυτών επιβάλλονται οι κυρώσεις της υπουργικής απόφασης Φ51010/1821/16 (Β΄ 370/2004) όπως ισχύει. Ζ. α) Από 1.1.2014 οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στα αλληλοβοηθητικά ταμεία (Ν.Π.Ι.Δ.) της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160) τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Τα ταμεία αυτά υποβάλλουν κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο της βιωσιμότητάς τους. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα ως άνω ταμεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Ασφαλιστικής Αρχής ακολουθούν είτε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160) είτε το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). β) Σε περίπτωση καθιέρωσης κεφαλαιοποιητικού συστήματος έχει εφαρμογή η ισχύουσα νομοθεσία για τις επενδύσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160). Σε περίπτωση καθιέρωσης διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) οι όροι και οι προϋποθέσεις των επενδύσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. γ) Στα ως άνω αλληλοβοηθητικά ταμεία επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις της υπουργικής απόφασης Φ51010/1821/16 (Β΄ 370/2004), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 12 παρ. 4 περίπτωση α΄ του ν. 4238/2014 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας μεταφέρεται αριθμός δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής που υπηρετούν στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, των οποίων ο κλάδος υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ. Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, μπορεί να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής και οικονομικής φύσης σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) εφαρμόζεται και στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), με αμοιβολόγιο το εκάστοτε ισχύον για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4169/1961, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά η δήλωση του άρθρου 985 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985) και του άρθρου 32 παράγραφος 1 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) υποβάλλεται από υπάλληλο του ΟΓΑ, που υπηρετεί στον Κλάδο, που είναι αρμόδιος για την εκκαθάριση της απαίτησης που κατάσχεται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Ο ΟΓΑ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: αα) Τον Διοικητή του ΟΓΑ ως Πρόέδρο. αβ) Δύο (2) εκπροσώπους της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.). αγ) Έναν (1) υπάλληλο προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41). αδ) Έναν (1) προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών. αε) Έναν (1) προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. αστ) Ένα (1) μέλος ειδικό στα Οικονομικά με προσόντα ανάλογα του Προέδρου. β) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος ένας υπάλληλος προερχόμενος από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41). γ) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος των υπαλλήλων του ΟΓΑ, όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού. δ) Οι εκπρόσωποι της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από πρόταση που υποβάλλεται από την οικεία Συνομοσπονδία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή της. Σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής πρότασης εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων αυτών κατά την κρίση του. ε) Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι το διορισμό των νέων άλλα όχι πέραν του τριμήνου και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. στ) Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του ΟΓΑ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του ΟΓΑ. ζ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. η) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ, που συγκροτήθηκε με τη Φ.10034/26876/1090/17.1.2011 (ΥΟΔΔ 16) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβούλιου και όχι πέραν των δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. θ) Ο Διοικητής του ΟΓΑ, ο οποίος έχει επιλεγεί με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, και διορίσθηκε με τη Φ.10034/22823/1318/26.7.2013 (ΥΟΔΔ 361) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας νομίμως συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του. ι) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη που αναφέρεται στον αριθμό και τη σύνθεση των μελών του Δ.Σ. του ΟΓΑ καταργείται.

Άρθρο 181ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 184 του ν. 3584/2007 (Α΄143) προστίθεται παράγραφος 3Α, που έχει ως εξής: «3Α. Επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α., σε υπηρεσίες Υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και αντίστροφα, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η διάρκεια αποσπάσεως της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση του υπαλλήλου, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Οι προθεσμίες της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) παρατείνονται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες. β) Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4255/ 2014 (Α΄ 89) συντέμνεται κατά είκοσι (20) ημέρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4255/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των συμβούλων εξαιρούμενων των μονομελών οργάνων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυασμών.» β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3870/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δημοτολόγιο δήμου της οικείας περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος.»

Άρθρο 182ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δυνατότητα συνεργασίας με ιατρούς με ΑΠΥ στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, το ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ., ο «Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών» και η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους και των θεραπευτικών μονάδων του ΟΚΑΝΑ, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από δικούς τους πόρους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Στο άρθρο 6 του ν. 3892/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας του rebate και του clawback, μπορεί να δημοσιεύονται ή να χορηγούνται έναντι συνδρομής στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία της Εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτά κανενός είδους προσωπικά δεδομένα. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζονται οι ακριβείς όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για αστέγους Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται μονάδες άμεσης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αστέγων. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι φορείς λειτουργίας των μονάδων, οι παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 1821/1988, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Δυνατότητα συνταγών για χρόνια νοσήματα Στο άρθρο 72 του ν. 3918/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο τέλος της περίπτωσης 1 προστίθεται περίπτωση 1α ως εξής: «1α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του ΕΟΠΥΥ, προσδιορίζονται τα χρόνια νοσήματα για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα μέχρι και εξαμηνιαίας συνταγής, με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσής τους που έχουν και οι τρίμηνες συνταγές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ανακατανομή μεταξύ νοσοκομείων των πιστώ σεων δεδουλευμένων εφημεριών− Καταβολή επιδόματος ευθύνης 1. Οι πιστώσεις των δεδουλευμένων εφημεριών ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ του οικονομικού έτους 2013, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί, στο πλαίσιο του συνόλου των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας της ίδιας περιόδου, μπορούν να ανακατανέμονται μεταξύ των νοσοκομείων, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς. 2. Οι πρόσθετες εφημερίες του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3868/2010 που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2012 και 2013 και κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο έτους 2014 και εγκρίθηκαν μεταγενέστερα από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες, είναι νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων. 3. Δαπάνες για την πληρωμή αποζημιώσεων εφημεριών των ιατρών του Γ.Π.Ν.Α. Σισμανόγλειου νοσοκομείου, καθώς και του παραρτήματος αυτού, 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθήνας που πραγματοποιήθηκαν από 1η Ιανουάριου έως και 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2012, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν άλως εξαιρετικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, τρέχοντος έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών με τα ανωτέρω διατάξεων. 4. Καταβάλλεται επίδομα σε υπαλλήλους νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., που άσκησαν και ασκούν καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης, ήταν προϊστάμενοι και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ασκούν καθήκοντα σε κενή θέση ευθύνης ανώτερης βαθμίδας. Τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι τη λειτουργία των Σ.Ε.Π.. 5. Οι δαπάνες που αφορούν σε πράξεις των Διοικητών των Νοσοκομείων, που διενεργήθηκαν για την ομαλή λειτουργία τους και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πριν τη τοποθέτηση Διοικητικών Συμβουλίων, είναι κανονικές και νόμιμες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συμβάσεις ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ Στο άρθρο 20 του ν. 4238/2014 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: «Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. δύναται να συνάψει συμβάσεις για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών: α) με τους ιατρούς και οδοντιάτρους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το ν. 4238/2014 και δεν υπέβαλαν την αίτηση του άρθρου 17 παρ. 1 του νόμου αυτού, β) με τους ιατρούς και οδοντιάτρους που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4238/2014, γ) τους ιατρούς και οδοντιάτρους των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου με τον ΕΟΠΥΥ που παρατάθηκαν με το άρθρο 23 του ν. 4208/2013 και έληξαν μέχρι 31.12.2013 και δ) τους ιατρούς που έχουν την επαγγελματική τους έδρα στην Κεφαλονιά. Όσον αφορά στους ιατρούς των παραπάνω κατηγοριών ορίζεται ανώτατος μηνιαίος αριθμός επισκέψεων έως διακόσιες (200) και αποζημίωση δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των οδοντιάτρων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»

Άρθρο 183ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) διαγράφονται οι λέξεις «μέχρι τη σύσταση του νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 2. Το έργο της ειδικής διαχείρισης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το έργο της ειδικής διαχείρισης μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικότερα τα δικαιώματα της καταργηθείσας με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και αφορούν: α) στη μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. έως την έναρξη εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος υπό το σήμα του νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και β) στις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραμένουν ενεργές μέχρι την έναρξη εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος υπό το σήμα του νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, ασκούνται από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Στη ΝΕΡΙΤ ΑΕ παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης: α) του ακινήτου με ΚΑΕΚ 050021505001, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, επί της Λ. Μεσογείων 432. Το εν λόγω δικαίωμα αφορά και στα συστατικά, τα παραρτήματα και το σύνολο των κινητών εντός του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού, εντύπου και φωτογραφικού αρχείου της καταργηθείσης ΕΡΤ Α.Ε. (μετά του μόνιμου αρχειακού χώρου, των πάσης φύσεως μηχανημάτων και μουσειακών αντικειμένων), β) του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05057000108081043, στο Δήμο Ιλίου, επί της οδού Ραδιοφωνίας. Το σύνολο των κινητών εντός του κτιρίου, σύμφωνα με την έκθεση καταγραφής του, μεταβιβάζεται στη NEPIT AE κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, και γ) των κέντρων εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος, που προβλέπονται στον ακόλουθο πίνακα, μετά του συναφούς εξοπλισμού και εν γένει υποδομής που είναι απαραίτητα για την εκπομπή σήματος. Στη NEPIT A.E. παραχωρείται και το δικαίωμα χρήσης όλων των κέντρων εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος μετά του συναφούς εξοπλισμού, που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα και χρησιμοποιούνταν από την καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε. για την εκπομπή του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού της προγράμματος. Με την εφαρμογή της παρούσας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης δεν θίγονται οι διατάξεις για την ειδική διαχείριση της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και ιδίως οι διατάξεις για την καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της που περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα αρμόδια όργανα της NEPIT Α.Ε. παρέχουν πρόσβαση και συνδρομή για την ακώλυτη διενέργεια της ειδικής διαχείρισης και την εκπλήρωση του σκοπού της. Άρθρο 184 Τροποποιήσεις των νόμων 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001, 2961/2001 και άλλες διατάξεις 1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών − συνταξιούχων.» 2. α. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «η) Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 16 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική του κατοικία στην αλλοδαπή.» β. Οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου έχουν εφαρμογή για τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013). 3. Στο άρθρο 50 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Οι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου α΄ του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994, με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως τις 31.12.2013, εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει ασκήσει σχετική προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή έχει παραιτηθεί από προσφυγή που ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4183/2013 (Α΄186). Η σχετική αίτηση του φορολογούμενου προς την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) εξετάζεται μόνο εφόσον υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.» 4. α. Η παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), αντικαθίσταται ως εξής: «27. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000, όπως αυτός ισχύει μέχρι 31.12.2013, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.8.2014 ή μέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον αυτές εκδοθούν σε προγενέστερο χρόνο.» β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από την 31η Μαρτίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Επιτρέπεται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, συναρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), η δημοσίευση του ΑΦΜ, του αντικειμένου των εργασιών, της ημερομηνίας έναρξης και λήξης εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστασης των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, καθώς και κάθε φυσικού προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν.2472/1997, Α΄ 50), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) και μετά από τη φράση «Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704» προστίθενται οι λέξεις «και η ηλεκτρική ενέργεια του κωδικού της Σ.Ο. 2716».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 44 του ν.4111/2013 (Α΄ 18) προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής: «2. Για το οικονομικό έτος 2014 και εξής, ως έτος πρώτης κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που αγοράστηκαν μεταχειρισμένα από τον ΟΔΔΥ, θεωρείται το έτος που τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ προ της πώλησής τους από τον ΟΔΔΥ. Εάν το πρώτο έτος κυκλοφορίας δεν αποδεικνύεται, ως έτος πρώτης κυκλοφορίας θεωρείται το έτος που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά τη μεταβίβασή τους από τον ΟΔΔΥ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.4224/2013 (Α΄ 288) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η σύμβαση εκχώρησης συνάπτεται μεταξύ του εκκαθαριστή του νομικού προσώπου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του εκχωρητή, και του Προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής του υπό ειδική εκκαθάριση νομικού προσώπου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του Δημοσίου, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της πρώτης παραγράφου. Η καθυστέρηση της υπογραφής της σύμβασης εκχώρησης πέραν των τριάντα (30) ημερών δεν επηρεάζει την εγκυρότητά της ή τη δυνατότητα δικαστικής χρήσης της. Η σύναψη της σύμβασης εκχώρησης γίνεται χωρίς υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου ή εισφοράς. Μετά την αναγγελία της εκχώρησης στους οφειλέτες, το Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα του εκχωρητή και δύναται να παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγον σε κάθε ποινική δίκη είτε έχει ολοκληρωθεί σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό είτε άρχεται μετά το χρόνο αυτόν, σχετική με αδίκημα, με το οποίο συνδέονται οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε διαπραχθέντος και/ή διαπραττομένου αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και από τρίτα πρόσωπα, ακόμη και ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου, εφόσον στον προηγούμενο βαθμό δικαιοδοσίας έχει γίνει δεκτή παράσταση πολιτικής αγωγής του εκχωρητή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παράγραφος 6 του άρθρου 82 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 (A΄ 295) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 έως 6, εφαρμόζονται και στις θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ εταιρείες των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου και ισχύουν από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4141/2013 (Α΄ 81).»

Άρθρο 185ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στον Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 39β, ως εξής: «Άρθρο 39β Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής 1. Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του παρόντος άρθρου. 2. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς: α) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής ή μέρους αυτής που αφορά τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις. β) Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο. 3. Οι υποκείμενοι στο φόρο λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος. 4. Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις: α) Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 28β. β) Εισαγωγές αγαθών. γ) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών. δ) Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών. ε) Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. στ) Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. 5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. 6. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών − προμηθευτών ή έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 7. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής − άρθρο 226.7α Οδηγίας 2006/112/ΕΚ». 8. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά αρχεία τους με τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της αντιπαροχής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές. Επίσης οι υποκείμενοι στο φόρο, που λαμβάνουν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, από υποκείμενους του ειδικού καθεστώτος, υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά αρχεία τους με τρόπο που να διαπιστώνονται οι πληρωμές που πραγματοποιούν για τις εν λόγω πράξεις και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω πληρωμές. 9. Ο υποκείμενος στο φόρο δεν μπορεί να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, όπως ορίζονται από αυτό ή υποπίπτει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα τον υποκείμενο και η έξοδος από το καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπεται της εν λόγω ειδοποίησης. Επίσης το ειδικό καθεστώς παύει να ισχύει για την επόμενη διαχειριστική περίοδο για υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να ζητήσει την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς με δήλωση που υποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση και η έξοδος αυτή θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο. 10. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται: α) Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ένταξης ή εξόδου από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου. β) Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της είσπραξης ή πληρωμής του οφειλόμενου φόρου, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και πληρωμής. γ) Ο τρόπος ηλεκτρονικής ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης. δ) Κάθε άλλο θέμα που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1ης Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.

Άρθρο 186Ρύθμιση ζητημάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και διορθώσεις του ν. 4254/2014ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από 1.1.2014 στις αποδοχές των Γενικών Διευθυντών Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 1 παρ.16 του ν.4038/2012 (Α΄ 14), που τοποθετήθηκαν μετά την 1.11.2011 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αμείβονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2011 (Α΄ 226), συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που υπολογίσθηκε για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης του ίδιου φορέα την 1.11.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Χρηματικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σε κατοίκους των Νήσων Ρόδου, Καλύμνου και Ψερίμου, οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Νοεμβρίου 2013, θεωρούνται ως νομίμως καταβληθείσες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Η Κεντρική και οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι δυνατόν να στελεχώνονται με προσωπικό κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που συμμετείχε σε διαδικασίες επιλογής του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ή φορέων των οποίων οι πίνακες ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, με τίτλους σπουδών οικονομικών ή νομικών επιστημών και περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν από 1.1.2009 έως 31.12.2012, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει διοριστεί. β) Η πλήρωση των θέσεων θα διενεργείται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών με Δημόσια Πρόσκληση του ΑΣΕΠ, στην οποία θα εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Η επιλογή θα πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ, εκ των πινάκων διοριστέων, όπως αυτοί δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με βάση τη χρονική σειρά δημοσίευσης στα αντίστοιχα ΦΕΚ και εντός του κάθε πίνακα διοριστέων, με βάση τη φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους και τούτο εφόσον δεν έχουν διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Αν συμπέσει η παλαιότητα πινάκων γραπτού διαγωνισμού με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε πίνακες γραπτού διαγωνισμού. Ο πίνακας των επιλεγομένων από το ΑΣΕΠ αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών. γ) Στην αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι θα αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις τις οποίες επιθυμούν να καταλάβουν. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο είχε δημοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται και από υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν: α) ότι δεν έχουν διοριστεί ή προσληφθεί με βάση τον πίνακα αυτόν και β) ότι με το διορισμό τους παύει κάθε αξίωση για διορισμό στον φορέα στον οποίο είχαν διατεθεί αρχικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 285/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου ΣΤ.12 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), η λέξη «Περιφερειάρχης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3α του ν. 2557/ 1997 (Α΄ 271), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 1α της υποπαραγράφου ΣΤ.4 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, ως εξής: «3.α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδίδει λογοτεχνικά βιβλία στην Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα οφείλει να καθορίζει την τιμή διάθεσής τους στο κοινό, καθώς και τις πρόσθετες παροχές που μπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενημερώνει για την τιμή και τις πρόσθετες παροχές όσους προμηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.»

Άρθρο 187Οικισμός Βλητικός Σταθμός ΚαισαριανήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η έκταση του πρώην στρατοπέδου Βλητικού Σταθμού Καισαριανής που περικλείεται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή, με στοιχεία 1, 2, 3,..... 36, 37, 1 όπως φαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι οικιστική και δεν εφαρμόζονται γι’ αυτήν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Τυχόν εκδοθείσες πράξεις κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας αίρονται αυτοδικαίως με τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επί της ως άνω εκτάσεως ανακαλείται κάθε ισχύουσα παραχώρηση προς τρίτους με σκοπό την προστασία αυτής και απαγορεύεται εφεξής η ανέγερση νέων κτιρίων ή η προσθήκη σε υφιστάμενα κτίρια. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, καθώς και ειδικές ζώνες πυρασφάλειας μετά από γνώμη της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας στα όρια της εκτάσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης καθορίζεται η διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών επί της ως άνω εκτάσεως, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 188ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την κατάταξη στους βαθμούς, στα μισθολογικά κλιμάκια και τον υπολογισμό της υπερβάλλουσας μείωσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 8Κ/2008, που κυρώθηκε με την αριθμ. 940/11.5.2010 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 412), των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του ίδιου Υπουργείου, του διαγωνισμού 2Ε/2007, που κυρώθηκε με την αριθμ. 319/17.2.2010 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 120), των υπαλλήλων που διορίσθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 στο Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν των αριθμ. 30256/28.2.2002 (Β΄ 299) και 1019/5.8.2003 (Β΄ 1166) αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των αριθμ. 15/2Γ/2002 και 2/1Γ/2004 προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004, καθώς και των αποφοίτων της ΚΑ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., που τοποθετήθηκαν στο ίδιο Υπουργείο εφαρμόζονται αποκλειστικά από 1.5.2014 οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011, χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισμός τυχόν πλασματικού χρόνου για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη και χωρίς να είναι δυνατή η αναδρομική λήψη διαφοράς αποδοχών για το προηγούμενο από την ημερομηνία αυτή χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή από 1.5.2014: α. Στο προσωπικό που μετατάχθηκε σε κενές οργανικές θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. β. Στο προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών, που μεταφέρθηκε από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. με την αριθμ. Δ6Β1036140ΕΞ2012 (Β΄ 606) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. γ. Στο προσωπικό που μετατάχθηκε στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.4024/2011.

Άρθρο 189

Οι διατάξεις του π.δ. 11 (Α΄ 17, 27.1.2014), που αφορούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές μέσω πανελλήνιων εξετάσεων τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2015.

Άρθρο 190Έναρξη ισχύος (άρθρο 162 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1−166 του παρόντος νόμου περιλαμβανομένων των εξουσιοδοτικών διατάξεων αυτού, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Ειδικώς όμως η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 57−59 και 154 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η ισχύς των άρθρων 121 έως και 124 και από 126 έως και 132 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Ειδικότερα, το απόθεμα ασφαλείας G−SII της παραγράφου 4 του άρθρου 124 εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2016 κατά τον εξής τρόπο: α) το 25% αυτού έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, β) το 50% αυτού έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, γ) το 75% αυτού έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, και δ) το 100% αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2019.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις οριζόμενες στην περίπτωση στ΄ του άρθρου 86 αρχές στις αποδοχές που αποδίδονται για υπηρεσίες ή επιδόσεις που παρέχονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψης των συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 178 εφαρμόζονται από το χρόνο ισχύος του άρθρου 7 του ν. 4111/ 2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η έναρξη ισχύος των λοιπών διατάξεων ορίζεται στην ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 5 Mαΐου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 5 Mαΐου 2014 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ